ผศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
Solot Suwanayuen (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง
    รองศาสตราจารย์
    รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ สนง.บางขุนเทียน
โทรศัพท์ 0-2470-9222-30 ต่อ 108-9, 0-2470-9720 โทรสาร 0-2427-8077, 0-2428-3534, 0-2452-3455
E-mail Address : solot.suw@kmutt.ac.th, isolyuen@biotec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2522 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - The Pennsylvania State University อเมริกา
2518 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเคมี - The Pennsylvania State University อเมริกา
2516 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fluidized Bed Combustion
   - Gas Adsorption Equilibrium
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
Development of Pilot-Scale Individually Quick Freezer 2534 ผู้ร่วมโครงการ
Pneumatic Conveying Pilot Plant 2535 ผู้ร่วมโครงการ
Heat Transfer in Individually Quick Freezing Process 2536 หัวหน้าโครงการ
Ethanol-water Extractive Separation 2537 หัวหน้าโครงการ
Biofiltration System for Decontaminating Gases 2538 หัวหน้าโครงการ
Production of Baker's yeast for Commercial Purpose 2538 ผู้ร่วมโครงการ
High Value Chemicals from Spirulina 2538 ผู้ร่วมโครงการ
The Use of Carbondioxide as Carbon Source for Spirulina Cultivation 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การควบคุมปัจจัยในกระบวนการหมักเพื่อการผลติทรฮาโลสจากแซคคาโรมัยซีส ซีรีวิซีอี [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การเพิ่มอายุการวางจำหน่ายและการรอดชีวิตของยีสต์ขนมปังแห้ง (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การเพิ่มอายุการวางจำหน่ายและการรอดชีวิตของยีสต์ขนมปังแห้ง (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง [EPPO47] หัวหน้าโครงการ
ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนต (โครงการปี 41) [EPPO47] หัวหน้าโครงการ
การออกแบบระบบเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองแบบบ่อเปิด [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
การหา Particle residence time ในกระบวนการผลิตวิศวกรรมชีวภาพแบบต่อเนื่อง ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในก๊าซเสียด้วยวิธีชีวภาพ ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งสารชีวมวลจากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการทำงานของเอนไซม์และประเภทของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเติมพันธะคู่ของ กรดไขมันชนิด C18 ในสาหร่ายเกลียวทอง ผู้ร่วมโครงการ
โครงการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์บอเนต ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสวนพลังงาน : เทคโนโลยีพลังงานและรูปแบบการบริหารจัดการ ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดสารอันตรายประเภทสารประกอบคลอไรด์ในน้ำทิ้งโรงงานกรดาษโดยกระบวนการทางชีววิทยา ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบควบคุมซอฟท์แวร์หม้อฆ่าเชื้อ (ระยะที่ 1-2) ผู้ร่วมโครงการ
AAECP Phase III : Energy Production from Biomass Residues Supplemented by Fossil Fuels ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ
Tia, S., Suwanayuen, S., Tangsathitkulchai, C., Phromvichit, C., and Nimipal, W., 1996, "Heat Transfer Characteristics in a Small-Scale Fluidized-Bed Boiler", International Journal Energy, Vol. 20, No. 6, p. 521.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaisawadi, S., Voranisarakut, J., Towprayoon, S., Suwanyeun, S., and Jearapasuanum, T., 2004, "Waste Management System at KMUTT, Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 416-418.
Voranisarakul, J., Chaisawadi, S., and Suwanyeun, S., 2003, "Laboratory Waste Management at KMUTT", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. B1-43.
Tansakul, A., Suwanayuen, S. and Wongthanabat, P., 2001, "Effect of Processing Parameters on Quality of Spray-dried Coconut Milk", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference (ADC), August 20-22, Batu Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 429-435.
Tansakul, A., Suwanayuen, S., and Wongthanabat, P., 1999, "Effect of Processing Parameters on Quality of Spray-Dried Coconut Mulk", Proceedings of the 2nd Asian-Oceania Drying Conference ADC'01 Batu Feringhi, Pulau Pinag, August 20-22, Malaysia.
Kankate, R., Suwanayuen, S., and Lertwerawat, Y., 1999, "Study of Death Kinetics and Drying Rate of Baker's Yeast Using a Batch Fluidized Bed Dryer", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ภัทธิรา เชิงหอม, โสฬส สุวรรณยืน และนิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ, 2548, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีภายในสถาบันอุดมศึกษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 293-294.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, อุทัย ฉันทวิทย์, โสฬส สุวรรณยืน และนันทพร นันทะ, 2548, "การจัดการข้อเสียอันตรายในสถานศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 293.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ธีระศักดิ์ ลือชาพงศ์ทิพย์, ลินดา เพ่งสุวรรณ, โสฬส สุวรรณยืน และภัทธิรา เชิงหอม, 2548, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสารเคมีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 292-293.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, อุทัย ฉันทวิทย์, ธวัชชัย ชยาวนิช, สาโรช บุญกิจสมบัติ, โสฬส สุวรรณยืน และเพ็ญประภา บัวลอย, 2548, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 292.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ธีระศักดิ์ ลือชาพงศ์ทิพย์, นันทพร นันทะ, เพ็ญประภา บัวลอย และโสฬส สุวรรณยืน, 2547, "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 218-219.
โสฬส สุวรรณยืน, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, นิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ, ลินดา เพ่งสุวรรณ และนันทพร นันทะ, 2547, "ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 214-215.
โสฬส สุวรรณยืน, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ดาราวรรณ ทองบุตร, สุวารี สมพงษ์ และศุภชัย บุญนำมา, 2547, "การพัฒนากระบวนการผลิต Bacillus subtilis (BS) ในระดับอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 76-77.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน และสรเสกข์ กุลมัย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 252.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน, สรเสกข์ กุลมัย และเพ็ญประภา บัวลอย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 251.


return topic