ผศ.จริยา เหนียนเฉลย
รศ.จริยา เหนียนเฉลย
Jariya Neanchaleay. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-8576 โทรสาร 0-2470-8566
E-mail Address : ijarleay@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2515 ปริญญาโท คม. โสตทัศนศึกษา - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2512 ปริญญาตรี คบ. มัธยมศึกษา,
สังคมศึกษา
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - เทคโนโลยีการศึกษา
    - เทคนิคและวิธีสอนในรูปแบบต่าง ๆ
    - การพัฒนาศูนย์สื่อเสริมเพื่อการศึกษา
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
รูปแบบการเรียนของนักศึกษา แผนกช่างเทคนิคการผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ในวิทยาลัยเทคนิค 2532 ผู้ร่วมโครงการ
สถานภาพการใช้สื่อเสริมการสอนเทคนิคการศึกษา 2535 ผู้ร่วมโครงการ
สถานภาพของศูนย์โสตทัศนศึกษา 2536 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีการศึกษา 2538 ผู้ร่วมโครงการ
สื่อประสมสำหรับการสอนวิชาพื้นฐานการศึกษา กรณีศึกษา วิชาจิตวิทยาศึกษา [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระหว่างการผลิตยานยนต์และการผลิตไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ [หมวดเงินอุดหนุน44] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวิชาชีพครู [หมวดเงินอุดหนุน44] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (บางส่วน)
วารสารระดับประเทศ
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, จริยา เหนียนเฉลย และบุญเลิศ เพ็งสุข, 2549, "การศึกษาสภาพและปัญหาการสื่อสารภายในองค์การของผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 555-572.
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, จริยา เหนียนเฉลย และปองสุข คุ้มภัย, 2546, "A Study of Conditions and Problems of Educational Media Usage of Instructors in Communication Arts Program : A Case Study of 6 Rajabhat Institutes in Bangkok Metropolitan", วารสารเซนต์จอห์น, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม, หน้า 16-27.
จริยา เหนียนเฉลย, บรรจบ อรชร, และควรรบ อู่มาลา, 2542, "ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาคปฏิบัติเรื่องการสร้างสถานการณ์จำลองระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 41- เมษายน 42.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, จริยา เหนียนเฉลย และอุดมศักดิ์ ยั่งยืน, 2542, "การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตการศึกษา 8", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 41- เมษายน 42.
จริยา เหนียนเฉลย, 2541, "การศึกษาการใช้สื่อสารการสอนของอาจารย์แผนกช่างไฟฟ้าในว.เทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาฯ กรณีศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2541.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Neanchaleay, J. and Princhankol, P., 2005, "The Modern Type of Student Affairs in Thailand under Transnational Free Trade", The 20th International Conference of AIAER (EDUCON 2005), December 28-30, Punjabi University, Patiala, India, p. 50.
Neanchaleay, J., 2005, "What We got from Organizing International Conference 'Learning Organization in a Learning World'", The 20th International Conference of AIAER (EDUCON 2005), December 28-30, Punjabi University, Patiala, India, p. 20.
Neanchaleay, J., Chanchalor, S., Noiprai, T., 2005, "A Study of Learning Technology Utilization to Provide Home Schooling", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 329-332.
Boonlue, S., Neanchaleay, J., Yampinij, S., Samaksaman, V., Lamsom, S., and Cheyklim, A., 2005, "The Design and Development of Online Game: Changing Girls' Attitudes towards Male Using Condom", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 261-265.
Thamwipat, K., Neanchalaey, J., and Aromchuen, P., 2005, "A Study of Characteristics and Results of Using Technological Dimension in Learning Arts for Mental Therapy of Abused Children : A Case Study of Children Village School, Changwat Kanchanaburi", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 822-827.
Thamwipat, K., Neanchaleay, J., Boonlue, S., and Pornchareon, O., 2005, "The Construction of Website for Public Relations on Homestay Tourism Campaign : A Case Study of the Central and Southern Part of Thailand", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 816-821.
Thumvipat, K., Neanchaleay, J., and Chantstapornkul, S., 2005, "A Study of Knowledge and Opinions of Administrators and Teachers Towards the Progress of Educational Reform : Institute of Vocational Education Under the Department of Vocational Education, Bangkok Metropolitan", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 433-437.
Chanchalor, S., Neanchaleay, J., and Noiprai, T., 2005, "The Study of Conditions and Learning Technology Utilization to Provide Home Schooling to Create Learning Society", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, p. 918.
Neanchaleay, J., Thamwipat, K., and Yampinij, S., 2004, "The Design and Development of Game Online:Assertiveness", The 17th Annual Conference of the All India Association for Educational Research, January 10-12, Rajkot, India, p. 145.
Neanchaleay, J., Thaveesin, S., and Yampinij, S., 2003, "The Development of Sex Education Game in Forming Understanding of Birth Control Amongst Adolescents", The 2nd International Conference on Multimedia and ICT's in Education (m-ICTE 2003), December 3-6, Badajoz, Spain, pp. 1007-1009.
Neanchaleay, J., Thamwipat, K., and Rojanavichien, S., 2003, "A Study of Conditions of the Problems and Needs for Distance Media Utilization : Case Study, Rajabhat Institute Suan Dusit", The 2nd International Conference on Multimedia and ICT's in Education (m-ICTE 2003), December 3-6, Badajoz, Spain, pp. 22-24.
Jitgarun, K., Thaveesin, S., Neanchaleay, J., and Suksakulchai, S., 2003, "An Analysis of Factors that Affected e-Learning of Students at Public Universities in Bangkok Metropolitan Area", The 1st Annual Far Eastern College International Conference : On-line Learning in Digital World : Post Secondary Education and Higher Education, January 15-18, Chiang Mai, Thailand.
Jigarun, K., Thaveesin, S., and Neanchaleay, J., 2003, "The Development of VDO-Based Computer Entitled Induction Motor Generation for Problem-Based Learning", The 3rd International Conference on Development Real-life Learning Experiences in Information Technology in the Classroom, July 25, Bangkok, Thailand, pp. 14-20.
Neanchaleay, J., Suksakulchai, S., Jitgarun, K., Thaveesin, S., and Krueangniam, P., 2002, "An Analysis of Factors that Affected The Acceptance of Information and Communication Technology (ICT) of Instructors at Faculty of Education, Rajabhat Institutes, Ministry of Education", The 8th International Conference Globalization and Localization Enmeshed : Searching for a Balance in Education, November 18-21, Bangkok, Thailand, p. 142.
Jitgarun, K., Thaveesin, S., Neanchaleay, J., and Suksakulchai, S., 2002, "An Analysis of Factors that Affected e-Learning of Students at Public Universities in Bangkok Metropolitan Area", The 2nd International Forum on Education Reform : Key Factors in Effective Implementation, September 2-5, Bangkok, Thailand.
Thaveesin, S., Neanchaleay, J., Jitgarun, K., and Mejaleurn, S., 2001, "The Development of Multimedia for Student-centered Learning Style : A Case Study of Educational Psychology Course", The 1st SEAMEO Education Congress: Challenges in the New Millennium, March 26-29, Sofitel Central Plaza Bangkok and Bangkok Convention Center, Bangkok.
Jitgarun, K., Neanchaleay, J., Taweekulasap, W., and Martloy, Y., 2001, "The Trends of Training Media Utilization in Industries during the Year of 2545-2550 B.E.", The 2nd International Congress on Ideal Graduates (ICIG), November 26-28, Bangkok, Thailand.
Jitgarun, K., Neanchaleay, J., Thaveesin, S., Mejaleurn, S., and Chaiyapong, A., 2001, "The Trends of Innovative Technology for Virtual-Life Learning", The 1st International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences for the Classroom, November 29-30, Bangkok, Thailand.
Jitgarun, K., Neanchaleay, J., and Thaveesin, S., 2001, "A Comparative Study of the Local Production and Utilization of Software Appropriate to the Level and Diverse Needs of Undergraduate Students: A Case Study of Industrial Education", The 7th Annual UNESCO-ACEID International Conference on Education, December 11-14, Bangkok, Thailand.
Jitgarun, K., Neanchaleay, J., and Jirapattarasil, K., 2000, "A Comparative Study of Technology Transfer Models between Automotive and Electrical Parts Industries", The 1st International Congress on Ideal Graduates (ICIG), November 14-17, The Royal Golden Jubilee Building, Bangkok, pp. 227-230.
Jitgarun, K., Neanchaleay, J., and Jirapattarasilp, K., 2000, "A Comparative Study of Technology Transfer Models between Automotive and Electrical Parts Industries", The 1st International Congress on Ideal Graduates (ICIG), November 14-17, The Royal Golden Jubilee Building, Bangkok, pp. 227-230.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จริยา เหนียนเฉลย, กัลยาณี จิตต์การุณย์ และแสงเดือน ทวีสิน, 2544, "การวิเคราะห์งานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2543-2553)", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.

return topic