ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
Krissanapong Kirtikara (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์ / ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8001
E-mail Address : krissanapong.kir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2523 - Cert. Alternative Energy - University of Florida, Gainesville สหรัฐอเมริกา
2516 ปริญญาเอก Ph.D.
Microwave Acoustic Materials
Electrical Engineering - University of Glasgow อังกฤษ
2512 ปริญญาตรี B.Sc.
First Class Hons.
Electrical Engineering - University of Glasgow อังกฤษ
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
Policy Studies      Education Policy, Energy Policy, Science and Technology Manpower, Information Technology, Science and Technology Policy , Indigenous Wisdom and Scientific Knowledge
Science Research Areas      Solar Radiation Assessment and Modelling, Photovoltaics: Cells and Systems Characterization, Stand Alone Systems, Grid Connected Systems Focussing of Power Quality and Islanding Effects, Spectrally Selective Surfaces for Solar Energy Equipment, and Control of Light, Infrared and Energy, Solar Simulators and Collectors Testing, Electrochemical Energy Storages and Hydrogen Technologies, Microbial and Enzyme Biosensors and Chemcial Sensors, Bioproductivity
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาการเสื่อมสภาพและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโซล่าเซลล์ 2536 หัวหน้าโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างด้วยโซล่าเซลล์สำหรับชนบท 2536 ผู้ร่วมวิจัย
อิเลคโทรดสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 2536 ผู้ร่วมวิจัย
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้านชนบท (ระยะที่ 1) (2537-2538) 2539 ผู้ร่วมวิจัย
ระบบทดสอบแผงโซล่าเซลล์ภายใต้แสงอาทิตย์เทียม และภายใต้แสงธรรมชาติ ระยะที่ 3 2539 ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาพีโซอิเลกตริกคริสตอลไบโอเซนเซอร์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณยาปราบศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 2539 ผู้ร่วมวิจัย
แอมเพอโรเมตริกเอ็นไซม์อิเลคโทรดสำหรับวัดปริมาณกลูตาเมตโดยระบบ FIA 2539 ผู้ร่วมวิจัย
การกำจัดสัญญาณแทรกสอดจากกรดแอสคอร์บิคเพื่อวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2539 ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาเทคนิคการเคลือบสารชีวภาพบนพีโซอิเลกตริกคริสตัลด้วยกระบวนการ Electropolymerization เพื่อใช้ในงานไบโอเซนเซอร์ 2539 ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาเทคนิคการเคลือบสารชีวภาพบนแพทตินัมอิเลคโทรดด้วยกระบวนการ Electropolymerization เพื่อใช้ในงานไบโอเซนเซอร์ 2539 ผู้ร่วมวิจัย
ความเป็นไปได้ของการทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอม 2539 ที่ปรึกษาโครงการ
การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ระยะที่ 1-3) [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบสายส่ง (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน 42] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบสายส่ง (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน 43] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้านชนบท (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินทางเทคนิค สังคม และเศรษฐศาสตร์ของระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
ระบบทดสอบแบตเตอรี่ (ระยะที่ 3) [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการเพิ่มความคงตัวและความไวของไมโครเบียลอิเลกโทรดสำหรับวัดปริมาณบีโอดี [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
การตรึงสารตัวกลางในไฮโดรเจลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานไบโอเซนเซอร์ [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Tunlasakun, K. and Kirtikara, K., 2010, “Islanding Detection for Photovoltaic Grid Connected Inverter Using Correlation Technique”, GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 59, No. 1, April, pp. 1-10.
Thongpron, J., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2006, "A Method for the Determination of Dynamic Resistance of Photovoltaic Modules under Illumination", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 90, No. 18-19, pp. 3078-3084. (November 23)
Thongpron, J. and Kirtikara, K., 2006, "Effects of Low Radiation on the Power Quality of a Distributed Pv-Grid Connected System", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 90, No. 15, pp. 2501-2508. (22 September)
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2005, "FPGA-Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter in Photovoltaic System", GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 23, No. 1, November, pp. 1-10.
Chenvidhya, D., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2005, ""PV Module Dynamic Impedance and its Voltage and Frequency Dependencies", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 86, No. 2, pp. 243-251.
Chenvidhya, D., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2003, "A New Characterization Method for Solar Cell Dynamic Impedance", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 80, No. 4, pp. 459-464.
Suriyawattanakul, L., Surareungchai, W., Sritongkam, P., Tanticharoen, M., and Kirtikara, K., 2002, "The Use of Co-immobilization of Trichosporon cutaneum and Bacillus licheniformis for a BOD sensor" Applied Microbiology Biotechnology, Vol. 59, No. 1, pp. 40-44.
Liengjindathaworn, S., Kiritikara, K., Namprakai, P., and Kiatsiriroat, T., 2002, "Parametric Studies of a Pulsating-Steam Water Pump", International Journal of Ambient Energy, Vol. 23, No. 1, January, pp. 37-46.
Jaturapat, A., Isaka, M., Hywel-Jones, NL.,Dandusitapunth, Y., Kamchonwongpaisan, S., Kirtikara, K., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2001, "Bioxanthracenes from the Insect Pathogenic Fungus Cordyceps pseudomilitaris BCC 1620", The Journal of Antibiotics, Vol. 54, No.1, January, pp. 29-35.
Kaunmuang, P., Kirtikara, K., Songprakorb, R., Thepa, S., and Suwannakum, T., 2001, "Assessment of Photovoltaic Pumping Systems in Thailand-One Decade Experience", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 67, No.1-4, March, pp. 529-534.
Arjsiriwat, S., Tanticharoen, M., Kirtikara, K., Aoki, K., and Somasundrum, M., 2000, "Metal-dispersed Conducting Polymer-coated Electrode used for Oxidase-based Biosensors", Electrochemistry Communications, Vol. 2, pp. 441-444.
Hirunlabh, J., Lorsrichandr, S., Kirtikara, K., and Pynn, R.D., 2000, "The Preparation of Tin Oxide Film Heat Mirrors by a Sol Gel Process", ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 17, No. 1, pp. 1-9.
Thepa, S., Kumsopa, S., Namprakai, P. and Kirtikara, K., 1999, "Solar Earth-Water Still in High Salinity area for Watering Young Plants", Ambient Energy, Vol. 20, No. 2, April, pp. 79-84.
Thepa, S., Kirtikara, K., Hirunlabh, J. and Khedari, J., 1999, "Improving Indoor Conditions of a Thai-Style Mushroom House by Means of an Evaporative Cooler and Continuous Ventilation", Renewable Energy, Vol. 17, pp. 359-369.
วารสารระดับประเทศ
ธีระศักดิ์ หมากผิน, นภฉัตร ธารีลาภ, กฤษณพงศ์ กีรติกร และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การออกแบบและพัฒนาระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยการหมุนขั้วคาโทดรอบตัวเองและรอบขั้วอาโนด", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 245-257.
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, กฤษณพงศ์ กีรติกร, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2541, "เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งาน", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 9-23.
จงจิตร์ หิรัญลาภ, S. Suthateeranet, กฤษณพงศ์ กีรติกร และ Ralph D. Pynn, 2541, "Development of a Spray Pyrolysis Coating Process for Tin Oxide Film Heat Mirrors ", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้า 10-20.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2008, "PLDs Implementation of Islanding Detection for Grid connected Inverter", International Conference on Control, and Automation Systems 2008 (ICCAS 2008), October 14-17, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea, pp. 1499-1502.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2007, "Comparison Between FPGA-Based and dsPIC-Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter in a Photovoltaic System", 2007 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2007), October 17-20, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea, pp. 416-419.
Chayawatto, N., Kirtikara, K., Monyakul, V., Jivacate, C., and Chenvidhya, D., 2006, "A Study of Dynamic Behavior of Load Voltage PV-grid Connected under Islanding Phenomena via PSpice Program", The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 224-231.
Wiengmoon, B., Sangpongsanont, Y., Chenvidhya, D., Jivacate, C., and Kirtikara, K., 2006, "Determination of PV Module Deterioration Based on Physical Properties Investigation of EVA", The 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, September 4-8, Dresden, Germany, pp. 2514-2516.
Chayavanich, T., Limsakul, C., Chayavanich, N., Chenvidhya, D., Jivacate, C., and Kirtikara, K., 2006, "Describing Dynamic Behavior of Static IV Characteristics of PV Modules using Dynamic Impedance", The 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, September 4-8, Dresden, Germany, pp. 2464-2465.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2006, "dsPIC-Based Islanding Detection for a Grid Connected Inverter in a Photovoltaic System", The 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, September 4-8, Dresden, Germany, pp. 2782-2784.
Sangpongsanont, Y., Chayavanich, N., Areesakulkij, S., Jivacate, C., Chenvidhya, D., and Kirtikara, K., 2005, "Initiative on Local PV Battery Production for Solar Home Systems in Thailand", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 1287-1288.
Limsakul, C., Chayavanich, N., Chenvidhya, D., and Kirtikara, K., 2005, "PV Impedance Characterization using Square Wave Method and Frequency Response Analyzer", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 849-850.
Chayavanich, T., Limsakul, C., Chayavanich, N., Chenvidhya, D., and Kirtikara, K., 2005, "Diagnostic Method for Evaluation of PV Modules using AC Impedance Spectroscopy", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 450-451.
Chayawatto, N., Stakulcharoen, S., Ruangrotsin, N., Kirtikara, K., Jivacate, C. and Chenvidhya, D., 2005, "Islanding Effects Due to Voltage Conditions of Grid Disconnecting", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 287-288.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2005, "PSoC-Based Islanding Detection for Photovoltaic Grid Connected Inverter", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 285-286.
Suwannakum, T., Boonbumroong, U., Tia, S., Pongchawee, D., Peawkhaw, K., and Kirtikara, K., 2004, "Energy Flow Study of a PV/Wind/Diesel Hybrid System in Tarutao National Park, Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 491-492.
Suwannakum, T., Boonbumroong, U., Tia, S., Pongchawee, D., Peawkhaw, K., and Kirtikara, K., 2004, "Techno-Economic Assessment of PV/Wind/Diesel Hybrid Remote Area Power System Installations at Two National Parks in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 979-980.
Boonbumroong, U., Suwannakum, T., Pongchawee, D., Kirtikara, K., and Sripadungtum, P., 2004, "Parametric Study of a PV/Wind/Diesel Hybrid System to Supply Energy for an Island in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 841-842.
Boonbumroong, U., Suwannakum, T., and Kirtikara, K., 2004, "Comparative Study for Replacing a Diesel Generator with a Solar Cell Array and Line Extension in a Wildlife Sanctuary in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 983-984.
Boonbumroong, U., Suwannakam, T., Tia, S., Pongchawee, D., Pewkaew, K., Pengma, S., and Kirtikara, K., 2004, "Five Year's Experience (1998-2003) with Operation and Management of a PV/Diesel Hybrid System in a Wildlife Sanctuary in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 83-84.
Sangpanich, U., Thongpron, J., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2004, "Study of Moving Cloud Effects on the Power Quality of Grid-Connected Photovoltaic System Compared with Simulation of PV Power using a DC Generator", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 959-960.
Rewthong, O., Haruthaitanason, B., Sangpanich, U., Thepa, S., Namprakai, P., and Kirtikara, K., 2004, "Photovoltaic and Solar Thermal Hybrid System using Compound Parabolic Concentrator", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 947-948.
Wongyao, N., Kirtikara, K., Jivacate, C., and Chenvidhya, D., 2004, "Time Responses of a Crystalline Silicon Solar Cell to Varying Light Inputs : Equivalent Components Determination", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 553-554.
Kirtikara, K., 2004, "Lessons Learnt from using PV Stand-alone Systems to Provide a Better Quality of Life for Rural People", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Bangkok, Thailand, pp. 71-74.
Thongpron, J., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2004, "A Method for the Determination of Dynamic Resistance of Photovoltaic Modules under Illumination", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 905-906.
Chenvidhya, D., Limsakul, C., Thongpron, J., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2004, "Determination of Solar Cell Dynamic Parameters from Time Domain Responses", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 807-808.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2004, "CPLD-Based Islanding Detection for Mini Grid Connected Inverter in Renewable Energy", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 175-178.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2004, "FPGA-Base Isianding Detection for Grid Connected Inverter", The 30th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society (IECON'04), November 2-6, Paradise Hotel, Busan, Korea.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., and Thepa, S., 2004, "A Microcontroller Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter", The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2004), July 25-28, Hiroshima, Japan, pp. III-267 to III-269.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2004, "MCS51-Based Islanding Detection for Mini Grid Connected Inverter in Renewable Energy", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 73-76.
Chenvidhya, D., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2003, "On Dynamic and Static I-V Characteristics of Solar Cell Modules Having Low and High Fill Factors", The 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Osaka, Japan.
Chenvidhya, D., Thongpron, J., Sangpanich, U., Wongyao, N., Kirtikara, K., and Jivacate, C., 2003, "A Thai National Demonstration Project on PV Grid-interactive Systems: Power Quality Observation", The 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Osaka, Japan.
Liengjindathaworn, S., Kirtikara, K., Namprakai, P., and Kiatsiriroat, T., 2003, "Modeling of a Pulsating-Steam Solar Water Pumping with an Evacuated-Tube Solar Collector", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 479-486.
Surareungchai, W., Ruenglertpanyakul, W., Sombatsompop, S., and Kirtikara, K., 2002, "In Search of Thai Talented Youths in Science and Mentoring", The 7th Asia-Pacific Conference on Giftedness, August 12-16, Bangkok.
Liengjindatheaworn, S., Kirtikara, K., Namprakai, P., Promchai, A., and Kiatsiriroat, T., 2002, "Potential of Using Solar Water Pumping with Pulsating - Steam Technique", The International Conference on Village Power from Renewable Energy in Asia, November 11-14, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, pp. 84-89.
Songprakorp, R., Somsak, T., Thepa, S., and Kirtikara, K., 2001, "Assessment of Centralized, Rural-Based Photovoltaic Battery Charging Stations in Thailand", Technical Digest of the 12th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC), June 11-15, Jeju, Korea, pp. 779-780.
Poowawichianchaya, P., Kirtikara, K., Monyakul, V., Chemvidhya, D., Suwankum, T., Songprakorb, R., and Techamongkalapiwat, P., 2000, "Evaluation of a Photovoltaic to AC Conversion Unit for Grid Connection", The 1st Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 20-24.
Krongdach, S., Pairintra, R., and Krisnangkura, K., 2000, "Improvement of Used Vegetable Oil Quality for Diesel Engines," The 1st Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 128-135.
Tiacharoen, S., Chamnongthai, K., and Kirtikara, K., 2000, "Energy Flow Control for Solar Car", International Conference on Intelligent Technologies (InTech'2000), ABAC, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
กฤษณพงศ์ กีรติกร และธวัชชัย สุวรรณคำ, 2541, "การวิจัยและการใช้งานโซล่าเซลล์ในประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (EECON-21), หน้า 1-10.
รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2553-2554
2. รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2540
4. ASEAN Science and Technology Meritorious Award (1996)
5. Gold Medal (1969)
6. George Young Bursary (1966), Grey, Law and Watt Scholarship (1971) of the University of Glasgow
7. Royal Prize, awarded by HM the King for being the first in the National Examination of Secondary School Students (Science Program) (1965)

return topic