วีระชัย แก่นทรัพย์
รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์
Weerachai Kaensup. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9125 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : sukunl.kae@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2528 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2523 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
  - การออกแบบเครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลการเกษตร
  - ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
สิ่งประดิษฐ์
 1. เครื่องทำลายเข็มฉีดยา
 2. เครื่องตัดโลหะด้วยแก็สควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
 3. อุปกรณ์ช่วยในการจอดรถ
 4. Hybrid Car
 5. รถสำหรับมหานคร (city car)
 6. เครื่องปอกผิวกระเทียม
 7. เครื่องลอกเปลือกเมล็ดพริกไทยเพื่อลดปัญหาน้ำเสียและได้พริกไทยขาวคุณภาพสูง
 8. เครื่องกะเทาะเปลือกลูกหยี
 9. ตู้อบเด็กระบบฮีทปั๊มแบบความดันไอ
 10. เครื่องผลิตน้ำมะนาวเข็มข้น โดยวิธี Freeze concentration
 11. เครื่องอบแห้งระบบ Microwave-vacuum-Rotary drum dryer
 12. เครื่องปอกผิวฝัก
 13. เครื่องคัดขนาดมะม่วงโดยน้ำหนัก
 14. เครื่องผลิตสมุนไพรสกัดผงระบบสุญญากาศ
 15. เครื่องผลิตสมุนไพรสกัดผงระบบไมโครเวฟ-สุญญากาศ
 16. เครื่องพาสเจอร์ไรส์ระบบไมโครเวฟ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนขนาดต้นแบบสำหรับอบแห้งอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
แบบจำลองการทำแห้งพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งถังหมุนระบบสุญญากาศร่วมกับไมโครเวฟ [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด [MTEC45] 2547 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การอบแห้งสมุนไพรระบบสุญญากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวเข้มข้นและมะนาวผงสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมโครงการ
โรงงานผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นขนาดเล็ก (โดยวิธี Freeze concentration) ผู้ร่วมโครงการ
โรงงานต้นแบบการผลิตไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ผักกาดดองเค็ม ผักดอง อย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะโดยวิธีความดันน้ำ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kaensup, W., Kulwong, S., and Wongwises, S., 2006, "Comparison of Drying Kinetics of Paddy using a Pneumatic Conveying Dryer with and without a Cyclone", Drying Technology, Vol. 24, No. 8, pp. 1039-1045.
Kaensup, W., Kulwong, S., and Wongwises, S., 2006, "A Small Scale Pneumatic Conveying Dryer of Rough Rice", Drying Technology, Vol. 24, No. 1, pp. 105-113.
Kaensup, W. and Wongwises, S., 2004, "Combined Microwave/Fluidized Bed Drying of Fresh Pepper Corns", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 779-794.
Kaensup, W., Chutima, S., and Wongwises, S., 2002, "Experimental Study on Drying of Chilli in a Combined Microwave-Vacuum-Rotary Drum Dryer", Drying Technology, An International Journal, Vol. 20, No. 10, pp. 2067-2079.
Kaensup, W., Wongwises S., Chutima S., 1998, Drying of Pepper Seeds using a Combined Microwave/fluidized Bed Dryer, Drying Technology An International Journal, Vol.16, No.3-5, pp.853-862.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kaensup, W. and Chutima, S., 1997, "An Application of Heat Pump for Infant Incubator", ASME ASIA'97 Congress and Exhibition, September 29 - October 2, 1997, Singapore.
Wongwises, S., Yoowidthaya, T., Suponthana, P. and Kaensup, W., 1997, "Performance of a Heat Pump Dehumidifier Dryer", ASME ASIA'97 Congress And Exhibition, September 29 - October 2, 1997, Singapore.
Kaensup, W. and Wongwises, S., 1996, "Drying Kinetics of Pepper Seeds using a Fluidized Bed Dryer and a Combined Microwave/fluidized Bed Dryer", Proceedings of International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications, November, 13-15, 1996, KMITT, Bangkok, Thailand
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวีระชัย แก่นทรัพย์, 2546, "Production of Alkalized Egg Using Hydrostatic Pressure", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 446-479.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, รุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์, วิไล ภัทรปัญญากุล, วีระชัย แก่นทรัพย์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2545, "การผลิตไข่เค็มโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 228-235.
รางวัลที่ได้รับ
"นวัตกรรมใหม่ของเครื่องทำน้ำเย็น" รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2548
"เครื่องตัดเสาเข็ม" รางวัลที่ 1รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2547
"เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟสุญญากาศ-ถังหมุน" รางวัลที่ 3 สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก.วิทยาศาสตร์ ปี 2545
"นวัตกรรมใหม่ในการผลิตไข่เค็ม" รางวัลที่ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ ปี 2544
"เครื่องผลิตน้ำมะนาวเข้มข้นโดยวิธีเยือกแข็ง" รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลชมเชย ประจำปี 2542
"การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์" ประเทศมาเลเซีย ปี 2541
"เครื่องทำลายเข็มฉีดยา" รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2540

return topic

Revised: 20 February 2006/11:09:39
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.