ผศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
รศ.ดร.ทิพาพร อยู่วิทยา
Tipaporn Yoovidhya. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9241, 9245 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : tipaporn.yoo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2529 ปริญญาเอก Doctorat Food Biochemistry - National Institute of Applied Science Toulouse ฝรั่งเศส
2523 ปริญญาโท M.App.Sc.
Master of
Applied Science
Food Technology - University of
New South Wales
ออสเตรเลีย
2518 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
ทางทะเล
ชีววิทยา
ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Thermal Processing
   - Fruit and Vegetable Processing
   - Heat Penetration Evaluation and Process Establishment
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำผลมะม่วงหิมพานต์แช่อิ่ม อบแห้งและการศึกษาความเป็นได้ในเชิงการค้า 2537 หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการถ่ายเทความร้อนในการแช่แข็งอาหารแบบฉับพลัน 2537 ผู้ร่วมโครงการ
Factors affecting Papaya Glace Drying in Tunnel 2539 ผู้ร่วมโครงการ
Delay of Detertioration of Wet Paddy by Ventilation 2539 ผู้ร่วมโครงการ
Optimized Conditions for Drying of Shiitake Mushroom 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเห็ดหอม 2539 หัวหน้าโครงการ
การศึกษารูปแบบการจัดเรียงที่เหมาะสมในกระบวนการแช่แข็งแบบ Block Freezing 2539 หัวหน้าโครงการ
Strategies for Papaya Glace Drying in Tunnel 2540 ผู้ร่วมโครงการ
Drying of Shiitake Mushroom :Effect of Drying on Lethionine Content 2540 ผู้ร่วมโครงการ
การกำหนดการควบคุมคุณภาพการผลิตมะละกอแช่อิ่มอบแห้ง 2540 หัวหน้าโครงการ
การหา Particle Residence Time ในกระบวนการผลิตวิศวกรรมชีวภาพแบบต่อเนื่อง 2541 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนขนาดต้นแบบสำหรับอบแห้งอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน 2544 ผู้ร่วมโครงการ
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงเชิงความร้อนระหว่างการทอดของไก่ชุบแป้ง [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
จลนพลศาสตร์การทำงานของยีสต์ในโด [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การจำลองกลไกการถ่ายเทความร้อนของสับปะรดแว่นบรรจุกระป๋องในหม้อฆ่าเชื้อแบบนิ่ง [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การยืดอายุน้ำมันทอดโดยวิธีการเหวี่ยงแยกตะกอน [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 หัวหน้าโครงการ
กลไกการขึ้นฟูของโดซาลาเปาเนื่องจากผงฟู [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิก่อนการแช่แข็งของซาละเปาหลังนึ่ง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารเหลวในกระป๋องโดยการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นตัวชี้วัด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการยับยั้ง S.Senftenberg : ผลของค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ร่วมกับองค์ประกอบของอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การปลดปล่อยสารจากโครงสร้างประกอบระหว่างอิมัลชันของน้ำมันในไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสูญเสียความกรอบของคุ๊กกี้กล้วยตากระหว่างการเก็บรักษา [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการแพร่ของไนเตรทจากชิ้นสับปะรดสู่สารละลายน้ำเชื่อมที่มีต่อการหลุดลอกของดีบุกที่เคลือบผิวกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน50] หัวหน้าโครงการ
ผลของไนเตรทต่อการหลุดลอกของดีบุกในสับปะรดกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
ผลของขนาดกระป๋องที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนระหว่างการฆ่าเชื้อ [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของยีสต์และผงฟูต่อการขึ้นฟูของโดซาละเปา [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของปริมาณผลึกน้ำแข็งที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งระหว่างกระบวนการละลายด้วยวิธี Ohmic [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
กลไกการปลดปล่อยหยดน้ำมันจากโครงสร้างประกอบของไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสมบัติค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งและผลของขนาดผลึกน้ำแข็งที่มีต่อกระบวนการละลาย ด้วยวิธี Ohmic [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
ผลของไคโตซานและอุณหภูมิที่มีต่อการเหลือรอดของ Saccharomyces cerevisiae ในน้ำสับปะรด [สวทช.45-46] ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยเพื่อหาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นที่ผลิตแบบไทยเปรียบเทียบกับที่ผลิตแบบสากล หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wongsasulak, S., Yoovidhya, T., Bhumiratana, S., and Hongsprabhas, P., 2007, "Physical Properties of Composite Network of Egg Albumen and Cassava Starch Formed by Salt-Induced Gelation Method", Food Research International, Vol. 40, No. 2, March, pp. 249-256.
Wongsasulak, S., Kit, K.M., McClements, D.J., Yoovidhya, T., and Weiss, J., 2007, "The Effect of Solution Properties on the Morphology of Ultrafine Electrospun Egg Albumen-PEO Composite Fibers", Polymer, Vol. 48, No. 2, pp. 448-457. (12 January)
Wongsasulak, S., Yoovidhya, T., Bhumiratana, S., and Hongsprabhas, P., 2006, "Physical Properties of Egg Albumen and Cassava Starch Composite Network Formed by a Salt-Induced Gelation Method", Food Research International, Vol. 39, No. 3, April, pp. 277-284.
Siriwattanayotin, S., Yoovidhya, T., Meepadung, T., and Ruenglertpanyakul, W., 2006, "Simulation of Sterilization of Canned Liquid Food using Sucrose Degradation as an Indicator", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 4, April, pp. 307-312.
Naruenartwongsakul, S., Chinnen, M.S., Bhumiratana, S., and Yoovidhya, T., 2004, "Influence of Methylcellulose on Oil Absorption of Wheat Flour Batter Coated Cut Potatoes", Journal of Food Processing and Preservation, Vol. 28, No. 3, pp. 223-329.
Naruenartwongsakul, S., Chinnen, M.S., Bhumiratana, S., and Yoovidhya, T., 2004, "Pasting Characteristics of Wheat Flour-based Batters containing Cellulose Ethers", Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, Vol. 37, No. 4, June, pp. 489-495.
Soponronarit, S., Srisubati, N., and Yoovidhya. T., 1998, "Effect of Temperature and Relative Humidity on Yellowing Rate of Paddy", Journal Stored Prod. Research, Vol. 34, No.4, pp. 323-330.
Soponronarit, S., Nathakaranakule, A., Noosuk, P., and Yoovidhya, T., 1997, "Strategies for Papaya Glace Drying in Tunnel", Drying Technology, Vol. 15, No. 1, pp. 151-168.
วารสารระดับประเทศ
สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2551, "การพัฒนาหม้อฆ่าเชื้อขนาดเล็กสำหรับการผลิตหน่อไม้ปิ๊บปรับกรด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-273.
ปณิตา จันทร์ศรี, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, และทิพาพร อยู่วิทยา, 2546, "การจำลองการถ่ายโอนความร้อนของสับปะรดแว่นในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋องในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 219-231.
กิตติ แซ่โง้ว, ยุทธนา เกติพันธ์, วรวรรณ สุทธิธนาเลิศ, ทิพาพร อยู่วิทยา และนภาพร รัตนสมบูรณ์, 2544, "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 285-297.
นฤดี พงศ์กิจวิทูร สุวิช ศิริวัฒนโยธิน สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และ ทิพาพร อยู่วิทยา, 2544, "ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุนทางด้านการบีบอัด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 69-84.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, Srisubati, N. และทิพาพร อยู่วิทยา, 2541, "Effect of Temperature and Relative Humidity on Yellowing Rate of Paddy", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, หน้า 309-318.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongsasulak, S., Theakthum, S., and Yoovidhya, T., 2007, "Release of Riboflavin from Composite Structure of Egg Albumen and Cassava Starch", International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2007), November 21-23, Swissôtel Le Concorde, Bangkok, Thailand.
Kanjanapongkul, K., Yoovidhya, T., Tia, S., and Wongsa-Ngasri, P., 2007, "A Simple Model for Prediction of Surimi Wastewater Temperature during Treatment for Protein Recovering in a Continuous Ohmic Heater", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok.
Udom, K., Yoovidhya, T., and Tangdaungdee, C., 2007, "Combined Effects of Citric Acid and Sodium Chloride on pH of Acidified Bamboo Shoot", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok.
Nopharatana, M., Saenmuang, S., Siriwattanayothin, S., and Yoovidhya, T., 2003, "Kinetic of Carbondioxide Production during Steamed Bun Dough Proofing Process", The 8th Asean Food Conference, October 8-11, Hanoi, Vietnam.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2549, "ผลของปริมาณความชื้น และอัตราการแช่เยือกแข็งของอาหาร และแบบจำลองอาหารแช่เยือกแข็งต่อค่าการนำไฟฟ้าเมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิโดยวิธี Ohmic", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 55-56.
สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2549, "การพัฒนาหม้อต้มฆ่าเชื้อขนาดเล้กสำหรับหน่อไม้ปี๊บปรับกรด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 47.
พรรณราย เหมัษฐิติ, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "การเปลี่ยนแปลงสมบัติของหน่อไม้ในกระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บปรับกรด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 53.
น้ำทิพย์ ลีรัตนรักษ์, พัศราภรณ์ ลิปิกาญจนกุล, สาวิตรี ปัญญาวงศ์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และทิพาพร อยู่วิทยา, 2547, "Reduction of Nitrate in Pineapple Juice", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P2-07.
โศรยา แสนเมือง, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และทิพาพร อยู่วิทยา, 2543, "Kinetics of Steamed Bun Dough Leavening from Yeast Fermentation", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.

return topic