ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
Jirawan Tiansuwan (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8693-99 ต่อ 511, 502 โทรสาร 0-2427-9062, 0-2470-8633
E-mail Address : jirawan.tia@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาเอก วศ.ด. เทคโนโลยี
พลังงาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2527 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2524 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - ระบบทำความเย็นแบบกำลังอัดไอ (Vapor compression Refrigeration)
    - ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ และดูดกลืน (Adsoption & Absorption Refrigeration)
    - ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Study of Absorption Refrigeration with Various Working Fluid Pairs - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทธานอล เป็นสารคู่ทำงาน - ผู้ร่วมโครงการ
Conventional on Climate Change - ผู้ร่วมโครงการ
โครงการออกแบบขนาดคอยล์คอนเดนเซอร์/อิแวปเปอรเรเตอร์ของตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นผสม (Design of Condensing/Evaporation colls of Commercial Refrigerator Using Refrigerant Mixture) - หัวหน้าโครงการ
ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันไบโอดีเซลผสมที่อัตราส่วนต่างๆ จากพืชน้ำมันที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารอยู่อาศัยและแนวทางการประหยัดพลังงาน (ต่อเนื่องปี 40) [วช.46] ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ประโยชน์จากสารดูดความชื้นในการลดภาระความร้อนผ่านหลังคาของอาคาร (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน44] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Srisilsophon, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2007, "Effect of Anti-Solar Glass Film on Heat Transfer and Mean Radiant Temperature inside Cabin of Air-Conditioned Vehicle", International Journal of Ambient Energy, Vol. 28, No. 1, January, pp. 39-50.
Teeboonma, U., Tiansuwan, J., and Soponronnarit, S., 2003, "Optimization of Heat Pump Fruit Dryers", Journal of Food Engineering, Vol. 59, No. 4, October, pp. 369-377.
Wangnipparnto, S., Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T., and Wang, C.C., 2003, "Performance Analysis of Thermosyphon Heat Exchanger under Electric Field", Energy Conversion and Management, Vol. 44, No. 8, May, pp. 1163-1175.
Kasayapanand, N., Tiansuwan, J., Asvapoositkul, W., Vorayos, N., and Kiatsiriroat, T., 2002, "Effect of the Electrode Arrangements in Tube Bank on the Characteristic of Electrohydrodynamic Heat Transfer Enhancement: Low Reynolds Number", Journal of Enhanced Heat Transfer, Vol. 9, No. 5-6, pp. 229-242.
Nuntaphan, A., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2002, "Enhancement of Heat Transport in Thermosyphon Air Preheater at High Temperature with Binary Working Fluid: A Case Study of TEG-Water", Applied Thermal Engineering, Vol. 22, No. 3, March, pp. 251-266.
Achariyaviriya, A., Tiansuwan, J., and Soponronnarit, S., 2002, "Energy Optimisation of Whole Longan Drying : Simulation Results", International Journal of Ambient Energy, Vol. 23, No. 4, October, pp. 212-220.
Wangnipparnto, S., Tiansuwan, J., Jiracheewanun, S., Kiatsiriroat, T., and Wang, C.C., 2002, "Air Side Performance of Thermosyphon Heat Exchanger in Low Reynolds Number Region: With and Without Electric Field", Energy Conversion and Management, Vol. 43, No. 14, September, pp. 1791-1800.
Achariyaviriya, A., Soponronnarit, S., and Tiansuwan, J., 2001, "Study of Longan Flesh Drying", Drying Technology, Vol. 19, No. 9, pp. 2315-2329.
Nuntaphan, A. and Tiansuwan, J., 2001, "Performance Improvement of Thermosyphon Heat Exchangers by Using Two Kinds of Working Fluids", Heat Transfer Engineering, Vol. 22, pp. 28-40.
Kiatsiriroat, T., Tiansuwan, J., Suparos, T., and Na Thalang, K., 2000, "Performance Analysis of a Direct-contact Thermal Energy Storage-solidification", Renewable Energy, Vol. 20, pp. 195-206.
Tiansuwan, J., Nuntaphan, A., and Kiatsiriroat, T., 2000, "Thermal Performance Enhancement of Thermosyphon Heat Pipe with Binary Working Fluids", Experimental Heat Transfer, Vol. 13, pp. 137-152.
Wibulswas, P., Chirachakhrit, S., Keochung, U., Tiansuwan, J., 1999, "Combustion of Blends Between Plant oils and diesel Oil", Renewable Energy, Vol. 16, pp. 1097 - 1101.
วารสารระดับประเทศ
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2543, "Mathematical Simulation of Longan Fruit Drying", วารสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, หน้า 300-307.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, สันติ หวังนิพพานโต และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2542, "ผลของการใช้สนามไฟฟ้าในการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในของเหลวไดอิเลกทริก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 93-106.
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, จงจิตร์ หิรัญลาภ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2541, "Mathematical Model of an Activated Carbon-ethanol Refrigerator", Thammasat International Journal Science Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongtanasuporn, P., Narmluk, M., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Termsuksawasd, P., and Srisukhumbowornchai, N., 2006, "Innovative Design of a Wall Panel System for Energy Conservation", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 315-321.
Muangphat, C., Srisukhumbawornchai, N., Chantkam, P., Tiansuwan, J., Thavarungkul, N., Termsuksawad, P., and Tia, W., 2006, "Natural Fiber Board", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 369-374.
Termsuksawad, P., Srisukhumbowornchai, N., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Muangphat, C., and Sriraksasin, K., 2006, "Effect of Wall Decorative Materials on Cooling Load of an Air Condition", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 196-200.
Rithmanee, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2006, "NETS-LCA Evaluation on Electricity Generation of a Natural Gas Combined Cycle Power Plant", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 443-447.
Laipradit, P., Tiansuwan, J., Kiatsiriroat, T., and Aye, L., 2006, "Life Cycle Cost of CO2 Heat Pump Water Heater: Application in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 437-442.
Laipradit, P., Tiansuwan, J., Therdyothin, A., Kiatsiriroat, T., and Aye, L., 2004, "Simulation of Heat Pump Water Heater using Co2 as Refrigerant", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 197-203.
Kasayapanand, N., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2004, "EHD Enhancement Heat Transfer in the Horizontal Channel", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 717-720.
Suparos, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2004, "Experimental Investigation on Ice-on-coil Thermal Energy Storage System", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 580-585.
Suparos, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2003, "A Model for Evaluation on Icy-ball Thermal Energy Storage System", International Conference 2003, Energy and the Environment, December 11-12, Hat Yai, Songkhla, Thailand, pp. 1-8.
Suparos, T., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2003, "Experimental Investigation on Freezing and Melting Ice Spherical Capsules", The 7th Asian Symposium on Visualization, November 3-7, National University of Singapore, Singapore, p. 46.
Kasayapanand, N., Tiansuwan, J., Asvapoositkul, W., and Kiatsiriroat, T., 2003, "Electrohydrodynamic Enhancement Heat Transfer of Air Flow Across a Single Row of Cylinders", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 336-341.
Teeboonma, U., Soponronnarit, S., and Tiansuwan, J., 2002, "Optimization of Heat Pump Fruit Dryer", The 13th International Drying Symposium (IDS' 2002), August 27-30, Bejing, China, Vol. B, pp. 1332-1341.
Teeboonma, U., Soponronnarit, S., Tiansuwan, J., Tia, W., and Kaewassadorn, W., 2001, "Heat Pump Dryer for Fruit using R22 and R134a as Working Fluid", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 671-681.
Nuntaphan, A., Kiatsiriroat T., and Tiansuwan, J., 2000, "Heat Transfer Coefficients of Thermosyphon Heat Pipe at Medium Operating Temperature", The 1st Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 48-53.
Achariyaviriya, A., Soponronnarit S., and Tiansuwan, J., 2000, "Drying Kinetics of Longan Flesh", The International Agricultural Engineering Conference, December 4-7, Bangkok, Thailand, pp. 212-218.
Kiatsiriroat, T., Wangnippanto, S., and Tiansuwan, J., 1998, "Heat Transfer Enhancement with Electric Field for a Thermosyphon Heat-pipe", Proceeding of the 5th Tri-University Seminar & Symposium - Role of Asia in the World, Chaing Mai University, October 26-29, pp. 4-7.
Wibulswas, P., Chirachakhrit, S., Keochung, U., and Tiansuwan, J., 1998, "Combustion of Blends between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress, September, Florence, Italy, pp. 1098-1101.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นรินทร์ ตุงคะศิริ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ภาวรังกูร และธิบดินทร์ แสงสว่าง, 2551, “การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการนำเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็ง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, อภิชิต เทอดโยธิน, วารุณี เตีย, นันทน์ ภาวรังกูร และปิยะ เสียงสุคนธ์, 2551, “การเปรียบเทียบสมรรถนะการกลั่นเอทานอลด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้น้ำและน้ำมันถ่ายเทความร้อนเป็นสารทำงาน”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
ธีรนันทา ฤทธิ์มณี, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การประเมินวัฏจักรชีวิตในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 156-161.
ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ,วารุณี เตีย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และภัทรพล จันทร์คำ, 2548, "เส้นใยธรรมชาติสำหรับวัสดุผนังอาคาร", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 116-118.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, นันทน์ ถาวรังกูร และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ประสิทธิภาพผลอิ่มตัวของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยที่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นตัวกลางผิวเปียก", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 113-115..
กิตติวัฒน์ ยิ้มแย้ม, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, วารุณี เตีย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกคู่ของโลหะผสมในระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้เมทัลไฮไดรด์-ไฮโดรเจน เป็นคู่สารทำงาน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 100-105.
ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "Simulation Analysis of CO2 Heat Pump Water Heaters : Comparative with Other Natural Working Fluids", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 91-99.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, พิพัฒน์ พิชเยนทรโยธิน และปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์, 2548, "แบบจำลองหลายมิติของการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์แบบฉีดโดยตรง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 83-90.
นภดล พินธุกนก, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 71-74.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, นันทน์ ถาวรังกูร, วารุณี เตีย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การเปรียบเทียบสมรรถนะปั๊มความร้อนร่วมระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ที่ใช้ R-134a และ R-22 เป็นสารทำงาน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 75-82.
สุมาดา ภูพาดทอง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, ไพบูล หังสพฤกษ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทานอล เป็นคู่สารทำงาน : เปรียบเทียบระหว่างตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ และแบบแผ่นราบ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 19-25.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, วารุณี เตีย, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, และนันทน์ ถาวรังกูร, 2547, "การปรับปรุงสมบัติแรงดึงขาดของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากกระดาษหนังสือพิมพ์", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 36-39.
นภดล พินธุกนก, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, และพิพัฒน์ พิชเยนทรโยธิน, 2547, "ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ไบโอดีเซลผสมน้ำมันดีเซล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 31-35.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2547, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการกลั่นเอทานอลด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อความร้อนสุญญากาศกับชนิดแผ่นเรียบ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 5-10.
กิติพงษ์ นาคภักดี, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และรัตนชัย ไพรินทร์, 2547, "สมรรถนะและมลพิษจากเครื่องยนต์ ซี ไอ ที่ใช้น้ำมันเอสเทอร์ผสมเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 11-15.
ศุภรัตน์ ก๊กเครือ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ภาวดี อังค์วัฒนะ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2547, "สมรรถนะของแผ่นสารดูดความชื้นสำหรับการลดภาระความร้อนที่ผ่านหลังคา", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 46 -50.
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, ออนนท์ สายหอม, ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ และไพบูลย์ หังสพฤกษ์, 2547, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเก่าแบบแยกส่วน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 129-133.
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ธิบดินทร์ แสงสว่าง และจักรภพ ปานุราช, 2547, "การใช้ประโยชน์จากสารดูดความชื้นในการลดภาระความร้อนผ่านหลังคาของอาคาร", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-24.
สุมาดา ภูพาดทอง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2547, "ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศสำหรับผลิตความร้อนในระบบทำความเย็นแบบดูดซับ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 85-90.
ศุภรัตน์ ก๊กเครือ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ภาวดี อังค์วัฒนะ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2546, "การศึกษาเตรียมแผ่นสารดูดความชื้นเพื่อใช้ในการลดภาระความร้อนที่ผ่านหลังคา", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 55-58.
ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "การเปรียบเทียบการใช้คาร์บอนไดออกไซด์กับสารทำความเย็น R-22 และ R-134a เป็นสารทำงานในระบบอัดไอ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 64-71.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, วารุณี เตีย, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และนันทน์ ถาวรังกูร, "การศึกษาสมบัติการดูดซึมน้ำของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากกระดาษหนังสือพิมพ์", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 59-63.
ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "Computation of Drag Coefficient in Tube Bank under Electric Field by CFD Technique", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 50-54.
ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์, 2546, "การทำนายสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มโดยใช้ทฤษฎีการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 72-76.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ในการกลั่นเอธานอล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 90-96.
สุจินต์ จิระชีวะนันท์, จิรภัทร จิรภาสภคพร, ผจญศักดิ์ โลกคำลือ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "ผลของขนาดอิเล็กโทรดที่มีต่อการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของกลุ่มท่อโดยใช้สนามไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 25-30.
ทวีวัฒน์ สุภารส, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "Modeling Heat Transfer Prediction for Icy-ball Thermal Energy Storage System", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 262.
ทวีวัฒน์ สุภารส, บุญส่ง เหมวัฒน์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2546, "การศึกษาการประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้สารทำความเย็น R401A, R401B, R409A และ R22", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 2, 25-26 กันยายน, ศูนย์อบรมธนาคารไทยพาณิชย์, จ.เชียงใหม่, หน้า 47-51.
ทวีวัฒน์ สุภารส, วิรุฬห์ จันทร์จินดา, ราชันย์ ทองทัพ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "สมรรถนะทางความร้อนของระบบกักเก็บความเย็นในรูปบอลน้ำแข็ง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 97-103.
อารี อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "เทคโนโลยีการผลิตลำไยอบแห้งในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 36-41.
ทวีวัฒน์ สุภารส, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2545, "การวิเคราะห์สมรรถนะระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็งบนขดท่อ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 637-642.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ชาญวิทย์ วุฒิวงศานนท์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2545, "การวิเคราะห์สมรรถนะตัวเก็บรังสีที่ทำจากชุดระบายความร้อน", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 581-586.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "จลนศาสตร์ของการอบแห้งและความชื้นสมดุลของลำไยทั้งลูก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 689-693.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2545, "การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 1-10.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2544, "การเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนกรณีที่ใช้ R-134a และ R-22 เป็นสารทำงาน", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 219-228.
Nantaphun, A., Tiansuwan, J., and Kiatsiriroat, T., 2000, "Performance Analysis of Thermosyphon Air Preheater by Heat Transfer Coefficient Variable", Mechanical Engineering Network of Thailand, The 14th Conference, November 2-3, Chiang Mai, Thailand.
Lu Aye, Tiansuwan, J., Charters, W.W.S., and Klinkayorn, P., 2000, "Benefits of a Coolness Recovery System", The First Regional Conference on Energy Technology Toward a Clean Environment, December 1-2, Chiang Mai, Thailand.
สุจินต์ จิระชีวะนันท์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2543, "สภาพการถ่ายเทความร้อนของของไหลผ่านกลุ่มท่อภายใต้สนามไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, เชียงใหม่, 2-3 พฤศจิกายน.
อารี อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2543, "สมการจลนศาสตร์การอบแห้งและความชื้นสมดุลของเนื้อลำไย", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 178-187.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2542, "Mathematical Simulation of Longan Fruit Drying," The Engineering Technology Exhibition And Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 232-238.

return topic