รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
Apichit Therdyothin (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / คณบดีคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8631, 8039 โทรสาร 0-2470-8635
E-mail Address : apichit.the@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2535 ปริญญาเอก วศ.ด. เทคโนโลยี
พลังงาน
Asian Institute of Technology ไทย
2527 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2524 ปริญญาตรี วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Cogeneration System
    - Energy Conservation in Industry and in Building
    - Energy Planning
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาลักษณะการใช้พลังงานของตู้เย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน ระยะที่ 2 1996 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซล่าร์เซลในระดับครัวเรือนในระยะยาว [ส.คลังสมอง47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาศักยภาพของชีวมวลที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน : กรณีศึกษา แกลบ กากปาล์ม ขี้เลื่อย กากมะพร้าว และกากอ้อย [กรม สวล.47] หัวหน้าโครงการ
การจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตรวจผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุมปีที่ 3 (กลุ่มที่ 3) [กรมพัฒน์ 43-47] หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม (โครงการปี 46) [กรมพัฒน์ 47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (นำร่อง) [กรมพัฒน์ 47] หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาตรวจสอบ (accredited consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (ครั้งที่2) กลุ่มที่ 2 [กรมพัฒน์ 47] หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูงอย่างน้อย 3 ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินการตรวจผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในอาคารควบคุม (ส่วนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) สำหรับกลุ่มที่ 2 [กรมพัฒน์ 45-47] หัวหน้าโครงการ
การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารอยู่อาศัยและแนวทางการประหยัดพลังงาน (ต่อเนื่องปี 40) [วช.46] หัวหน้าโครงการ
การดำเนินการศึกษาเพื่อพิสูจน์ผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการตรวจสอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ปรากฏในรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน หัวหน้าโครงการ
การให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบควบคุมเวลาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับอาคารของรัฐ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jitgarun, K., Therdyothin, A., and Kuansagar, N., 2006, "The Development of Spray Tower Equipment for the Treatment of Carbon Dioxide and Smog Produced by Agricultural Waste Combustion: A Case Study of Coconut Shells", World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol. 5, No. 1, pp. 237-240.
Jitgarun, K., Therdyothin, A., and Tongsakul, A., 2005, "A Study of the Present Status, Minimum Requirements and Expectation Conditions that Affect the Peak Demand of Electrical Energy at Thai Vocational Education Institutes Affiliated to the Office of Technology and Vocational Education Commission", World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol. 4, No. 1, pp. 125-128.
Poomsa-ad, N., Terdyothin, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Investigations on Head-rice Yield and Operating Time in the Fluidised-bed Drying Process: Experiment and Simulation", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 4, pp. 387-400.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Terdyothin, A., 2002, "Effect of Tempering on Subsequent Drying of Paddy using Fluidisation Technique", Drying Technology, Vol. 20, No. 1, pp. 195-210.
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Mathematical Model Development and Simulation of Heat Pump Fruit Dryer", Drying Technology, Vol. 18, No. 1&2, pp. 479-491. (Technical Note)
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Diffusion Models of Papaya and Mango Glace' Drying", Drying Technology, Vol. 18, No. 7, pp. 1605-1615. (Technical Note)
Ekasilp, W., Soponronnarit S. and Therdyothin, A., 1999, "Sizing of rice Mill's Cogeneration System", ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 16, No. 1, June, pp. 39-57.
วารสารระดับประเทศ
นู โสวันดารา, อภิชิต เทอดโยธิน และบัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย, 2548, "การวิเคราะห์และพยากรณืการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน กรณีศึกษา เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 127-140.
วรรณี เอกศิลป์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อภิชิต เทอดโยธิน, 2543, ค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซ CO2 ที่เกิดจาก การผลิตไฟฟ้าโดยการปลูกป่า, RUS JET, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 38 - 42.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Auttawaitkul, Y., Monyakul, V., and Therdyothin, A., 2007, “A New Model of Variable Air Volume Diffuser for Thermal Comfort Based on Fuzzy Logic Control”, The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 213-216.
Laipradit, P., Tiansuwan, J., Therdyothin, A., Kiatsiriroat, T., and Aye, L., 2004, "Simulation of Heat Pump Water Heater using Co2 as Refrigerant", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 197-203.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Terdyothin, A., and Prachayawarakorn, S., 2001, "Head Rice Yield after Drying by Fluidization Technique and Tempering", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 717-737.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Diffusion Models of Paddy Drying by Fluidization Technique", CD-ROM The XIV memorial CIGR World Congress 2000, November 28 - December 1, Tsukuba, Japan, paper No. R6101.
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 1999, "Diffusion Model of Papaya Glace Drying," Proceeding of the First Asian-Australian Drying Conference (ADC'99) Bali, Indonesia, October 24-27, pp. 196-203.
Hirunlabh, J., Wangsupadilog, P., Therdyothin, A., Khedari, J., and Pairintra., P., 1997, "Evaluation of Potential of Dendrothermal Power Plant in Thailand", Proceeding of Second ASEAN Renewable Energy Conference, Phuket, Thailand, November 5-9, pp. 861-874.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, อภิชิต เทอดโยธิน, วารุณี เตีย, นันทน์ ภาวรังกูร และปิยะ เสียงสุคนธ์, 2551, “การเปรียบเทียบสมรรถนะการกลั่นเอทานอลด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้น้ำและน้ำมันถ่ายเทความร้อนเป็นสารทำงาน”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์, อภิชิต เทอดโยธิน และวารุณี เตีย, 2550, “ศักยภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 29.
ณัฐพล ควรสง่า, กัลยาณี จิตต์การุณย์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2548, "การพัฒนาเครื่องเก็บแบบเปียก สำหรับบำบัดเขม่าควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร: กรณีศึกษากะลามะพร้าว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 5, 10-11 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อนุวัตน์ ทองสกล, กัลยาณี จิตต์การุณย์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2548, "การศึกษาสภาพ ปัจจุบันสภาพขั้นต่ำที่ยอมรับได้ และความคาดหวัง ของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านงานวิจัยอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 15-16 กันยายน, โรงแรมแม็กซ์, กรุงเทพฯ.
อนุวัตน์ ทองสกุล, กัลยาณี จิตต์การุณย์ และอภิชิต เทิดโยธิน, 2547, “การวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านงานวิจัยอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 8-10 กันยายน, โรงแรมแม็กซ์, กรุงเทพมหานคร.
ธนู แสงอุทัย, กัลยาณี จิตต์การุณย์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2545, "การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองจากการใช้พัดลมดูดอากาศในห้องปรับอากาศ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 369-370.
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2544, "อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอไดเซชัน", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 163-169.
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2543, "ปริมาณข้าวต้นหลังการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันและการเทมเปอร์", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 129-136.
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2543, "การพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีสำหรับเครื่องอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 168-177.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit S., and Therdyothin, A., 1999, "Diffusion Model of Paddy Drying by Fluidization Technique," The Engineering Technology Exhibition and Symposium 1999, Bangkok, Thailand, November 1-2, pp. 268-273. (in Thai)


return topic