ดร.จันทนา กุญชรรัตน์
ดร.จันทนา กุญชรรัตน์
Janthana Kunchornrat. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-8 ต่อ 215 โทรสาร 0-2470-8635
E-mail Address : janthana.kun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
255X ปริญญาเอก Ph.D. เทคโนโลยี
พลังงาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2537 ปริญญาโท วท.ม. Enery Planing and Policy - AIT ไทย
2522 ปริญญาตรี ศบ. เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม
- มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Appropriate Technology and Sustainable Energy
   - Renewable Energy
   - Energy and Environment
   - Energy Economics
   - Energy Management
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารอยู่อาศัยและแนวทางประหยัดพลังงาน [วช.] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยใช้มาตราการด้านการบำรุงรักษาเบื้องต้น [วช.] 2544 หัวหน้าโครงการ
ผลของมาตรการด้านการดูแลบำรุงรักษาต่อการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลอ้อยระดับชุมชน [สวทช.43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีระบบสุขลักษณะ อ.นาแห้ว จ.เลย [BIOTEC45] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษยางล้อรถที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น เพื่อเป็นพลังงานทดแทน [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลอ้อยระดับชุมชน (โครงการปี 43) [สวทช.47] หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิตสำหรับบ้านพักอาศัย (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพลังงานทดแทน [หมวดเงินอุดหนุน46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาศักยภาพของกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kunchornrat, J., Pairintra, R., and Namprakai, P., 2008, "Sustainable Energy Management in Urban Transport: The Public's Response of Road Congestion Pricing in Thailand", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 8, October, pp. 2211-2226.
Yamtraipat, N., Khedari, J., Hirunlabh, J., and Kunchornrat, J., 2006, "Assessment of Thailand Indoor Set-point Impact on Energy Consumption and Environment", Energy Policy, Vol. 34, No. 7, May, pp. 765-770. [*ป.เอก]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kunchornrat, J., 2011, "An Evaluation of Government Energy Conservation Programme in the Thai Small and Medium-Size Industry and Commercial Building", Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, August 7-12, Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka.
Kunchornrat, J., 2005, "Appraisal of Value Engineering for Energy Conservation in Industry in Thailand'", The 20th International Conference of AIAER (EDUCON 2005), December 28-30, Punjabi University, Patiala, India, p. 83.
Kunchornrat, J., 2005, "Energy Situation and Strategic Plan in Thailand", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 801-805.
Kunchornrat, J., Khedari, J., and Hirunlabh, J., 2003, "Effect of Automobile Air Conditioning on Energy Consumption and Environment", The 1st International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 2003), October 8-10, Bangkok, Thailand, pp. SE-068-072.
Kunchornrat, J., Khedari, J., and Hirunlabh, J., 2002, "Initial Estimation of Energy Saving and Air Pollution Reduction of No A/C Cars in Winter Season in Thailand", The International Conference on Village Power from Renewable Energy in Asia, November 11-14, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, pp. 75-83.
Kunchornrat, A., Yamtripat, N., Kunchornrat, J., Hirunlabh, J., and Khedari, J., 2002, "Thermal Building Measures: Simple and Effective Tools to Control Energy Consumption of Building in the Tropics Cast Study: Switch Off A/C During Thailand Cold Season", International Conference on Village Power from Renewable Energy in Asia, November 11-14, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, pp. 208-213.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จันทนา กุญชรรัตน์ และพลสันต์ วงษ์ศรี, 2548, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลของที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบริษัทจัดการพลังงาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 437-443.
จันทนา กุญชรรัตน์ และภัชรีย์ สายสุริยา, 2548, "การศึกษาความต้องการและปัจจัยกำหนดความต้องการใช้น้ำมันไบโอพีเซลเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 432-436.
จันทนา กุญชรรัตน์ และวิชชุดา ศิริวงศ์, 2548, "การศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 413-416.
จันทนา กุญชรรัตน์ และไพรวัลย์ เซี่ยงหลิว, 2548, "การใช้เทคโนโลยีระบบโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 206-210.
จันทนา กุญชรรัตน์ และธนภพ กัลกัตตาวาลา, 2545, "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลอ้อยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 45-49.
นุภาพ แย้มไตรพัฒน์, โจเซฟ เคดารี, จงจิตร์ หิรัญลาภ และจันทนา กุญชรรัตน์, 2544, "ค่ากำหนดการปรับอากาศในอาคารสำหรับประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า EM-10 ถึง EM-13.
บทความที่ได้รับรางวัล
The Best Practice Award - Kunchornrat, J., 2011, "An Evaluation of Government Energy Conservation Programme in the Thai Small and Medium-Size Industry and Commercial Building", Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, August 7-12, Cinnamon Grand Hotel, Colombo, Sri Lanka.
return renergy topic