ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
Kosin Chamnongthai (Prof.)

ตำแหน่ง  ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9064, 9061 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : kosin.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2534 ปริญญาเอก D.E.E วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- Keio University ญี่ปุ่น
2530 ปริญญาโท M.E.E. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2528 ปริญญาตรี B.E.E. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- The University of Electro-communication ญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Image Processing
   - Computer Graphics
   - Computer Network
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพเอ็กซ์เรย์เต้านมโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ตแพ็กเกต [หมวดเงินอุดหนุน46] หัวหน้าโครงการ
การรู้จำหน้าคน หัวหน้าโครงการ
การรู้จำทะเบียนรถ หัวหน้าโครงการ
การคาดคะเนการเคลื่อนที่ของวัตถุ หัวหน้าโครงการ
การจัดการรูปแบบการเรียงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับรถพลังงานแสงอาทิตย์ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
วิธีการตรวจสลักเกลียวโดยหาจุดขอบภาพที่เหมาะสมและกรอบมาตรฐาน [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
โกสินทร์ จำนงไทย, "การประมวลสารสนเทศการมอง", บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 353 หน้า
โกสินทร์ จำนงไทย, "ระเบียบและวิธีการวิจัย", สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 176 หน้า, พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2547
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Adachi, Y., Higuchi, K., Sato, T., and Chamnongthai, K., 2014, "Robust Digital Control for Interleaved PFC Boost Converters Using an Approximate 2DOF Current Controller", ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 12, No. 1, pp. 37-43.
Kongkachandra, R., Chamnongthai, K., and Kimpan, C., "Intelligent Keyphrase Extraction for Digital Library", Information Technology and Libraries (in press)
Choeychuen, K. Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2010, "Robust Ambiguous Target Handling for Visual Object Tracking", International Journal of Electronics and Communications, Vol. 64, No. 10, October, pp. 960-970.
Kiattisin, S. and Chamnongthai, K., 2008, "Noninvasive Femur Bone Volume Estimation Based on X-Ray Attenuation of a Single Radiographic Image and Medical Knowledge", IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, Vol. E91-D, No. 4, pp. 1176-1184.
Phimoltares, S., Lursinsap, C., and Chamongthai, K., 2007, "Face Detection and Facial Feature Localization without Considering the Appearance of Image Context", Image and Vision Computing, Vol. 25, No. 5. May, pp. 741-753.
Chiracharit, W., Sun, Y., Kumhom, P., Chamnongthai, K., Babbs, C.F., and Delp, E.J., 2007, "Normal Mammogram Detection Based on Local Probability Difference Transforms and Support Vector Machines", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E90-D, No.1, pp. 258-270.
Chey, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2006, "Khmer Printed Character Recognition by using Wavelet Descriptors", International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 14, No. 3, June, pp. 337-350.
Jirasereeamornkul, K., Kazimierczuk, M.K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2006, "Single-Stage Electronic Ballast With Class-E Rectifier as Power-Factor Corrector", IEEE Transactions on Circuit and Systems Part I: Regular Papers, Vol. 53, No. 1, January, pp. 139-148.
Chamnongthai, K., Pichitwong, W., and Navaratana Na Ayudhya, P., 2005, "Final Consonant Segmentation for Thai Syllable by Using Vowel Characteristics and Wavelet Packet Transform", ECTI-CIT Transactions on Communications and Information Technology, Vol. 1, No. 1, May, pp. 50-62.
Chamnongthai, K. and Boonrat, S., 2005, "Walking Pedestrian Tracking among Several Pedestrians by Dynamic Camera", International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 13, No. 2, pp. 205-223.
Aurasopon, A., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "One-Cycle Control and Random Hysteresis in Asynchronous Sigma-Delta Modulation", IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E88-A, No. 2, February, pp. 469-475.
Phothisonothai, M., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2004, "Single-Channel Noise Reduction for Multiple Background Noises Using Perceptual Wavelet Packet Transform and Fuzzy Logic", Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Vol.8, No.6, pp. 613-620.
Aurasopon, A., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2004, "The Variable Hysteresis Band in Delta-Sigma Modulation", IEICE Transactions Fundamentals, Vol. E87-A, No.9, September, pp. 2248-2255.
Kumhom, P., On-rit, S., and Chamnongthai, K., 2004, "Image Watermarking Based On Wavelet Packet Transform With Best Tree", Transaction on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-ECC), Vol. 2, No. 1, February, pp. 23-35.
Joochim, T. and Chamnongthai, K., 2002, "Mobile Robot Navigation by Wall Following using Polar Coordinate Image from Omnidirectional Image Sensor", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E85-D, No. 1, January, pp. 264-274.
Chiracharit, W. and Chamnongthai, K., 2002, "Detection of Calcifications in Digitized Mammograms using Modification of Wavelet Packet Transform Coefficients", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E85-D, No. 1, January, pp. 96-107.
Kongrattanaprasert, W., Arunrungrusmi, S., Pungsiri, B., Chamnongthai, K., and Okuda, M., 2001, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Force Vibration and Ultrasonic", International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 9, No. 6, pp. 703-719.
วารสารระดับประเทศ
ปกรณ์ เสรีกิจการกุล, วรากร แซ่ตั้ง และโกสินทร์ จำนงไทย, 2547, "การตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวสำหรับหุ่นยนต์เล่นฟุตบอล", วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 28-56.
ปิยพร นุรารักษ์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2537, "การกำหนดมุมของภาพชิ้นงานสำหรับระบบตรวจเช็คอัตโนมัติ", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม, หน้า 21-32.
โกสินทร์ จำนงไทย, 2537, "Curve-Driving Support System Using Image Processing", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 5, หน้า 103-111.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Prukkanon, N., Chamnongthai, K., and Miyanaga, Y., 2011, "VT-CAMDF Pitch Detection Algorithm for Tonal Syllable Recognition", The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011), June 19-22, Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea, pp. 262-265.
Hayashi, Y., Higuchi, K., Nakano, K., Kajikawa, T., and Chamnongthai, K., 2010, "1-Bit Digital Filter Design Using a 2-Degree-of-Freedom Control", The 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), May 19-21, The Empress Hotel Convention Centre, Chiang Mai, Thailand.
Kittiamornkul, N., Chamnongthai, K., Jirasereeamornkul, K., and Higuchi, K., 2010, "A System of Microwave Cylindrical Cavity Resonator for Granular Material Dielectric Measurement using Two Waveguide Transmitters", SICE Annual Conference 2010, August 18-21, Grand Hotel, Taipei, Taiwan.
Sangnoree, A. and Chamnongthai, K., 2010, "Thermal Imaging-Based Vehicle Classification for Nighttime Traffic", The 9th Nicograph International, June 18-19, Furama Riverfront Hotel, Singapore.
Kanitthakun, S., Kiattisin, S., Chiracharit, W., Chamnongthai, K., and Higuchi, K., 2010, "Fetal Facial Expression Recognition Using Anatomical Movement Pattern", 2010 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA 2010), September 8-9, Diamond Hotel, Malate, Manila, Philippines.
Chansri, D., Yaicharoen, A., Chamnongthai, K., and Higuchi, K., 2010, "Occupancy-based Air-Conditioning for Energy Saving in Classroom", The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), July 4-7, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand.
Sornnen, T., Kongdenfha, W., Chiracharit, W., and Chamnongthai, K., 2010, "Interpolation and Zooming Techniques Utilizing Edge-weighted Adaptive Filtering for Color Filter Array", The 2010 Pacific-Rim Confernce on Multimedia (PCM 2010), September 21-24, Fuxuan Hotel, Shanghai, China.
Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Chamnongthai, K., 2008, "Probabilitic Model of the Effective Per-Client Goodput based on an IEEE 802.11g Access Point", The SICE Annual Conference 2008 International Conference on Instrumentations, Control and Information Technology, August 20-22, University of Electro-Communications, Chofu City, Tokyo, Japan, pp. 1258-1263.
Aupayagoson, C., Chiracharit, W., and Chamnongthai, K., 2007, "Identification of Carcinoma in Situ from Segmented Squamous Cervical Cells", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 537-540.
Chey, C., Chamnongthai, K., Kumhom, P., Seyha, N., and Bun, L., 2005, "Correction of Misclassified Characters for Khmer OCR System", The 6th Symposium on Natural Language Processing (SNLP2005), December 13-15, Chiang Rai, Thailand.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2005, "An Application of Power Source Element in Power Factor Correction", IEEE TENCON2005, November 21-24, Melbourne, Australia.
Amornkul, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "N-best Decision for Thai Stressed Speech Recognition with Parallel Hidden Markov Model", The 2005 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS2005), December 13-16, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
Nangtin, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Video-Based Obstacle Tracking for Automatic Train Navigation", The 2005 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS2005), December 13-16, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
Phensadsaeng, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Method of Vision-Based Tonsillitis Detection", The 6th International Conference on Intelligent Technologies (InTech '05), December 14-16, Phuket, Thailand.
Nadee, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Improved PCA-Based Personal Identification Method Using Invariance Moment", The 3rd International Conference on Intelligent Sensing and Information Processing (ICISIP'05), December 14-17, Bangalore, India.
Kaewkiriya, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Web Page Creation and Management System for Users without Programming Skills", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2005), October 12-15, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 795-798
Wattanamongkhol, N., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Method of Glove Tracking for Amateur Boxing Refereeing", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2005), October 12-15, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 5-8.
Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Durian Maturity Identification by using X-ray", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea.
Charoenpong, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Three-Dimensional Coordinate Measurement on Mango Surface by Using Laser Projection Light", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
Srinate, S., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Automatic Hotspot-Boundary Determination for Video Hotspot Retrieval", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1613-1614.
Charoenpong, T., Krairiksh, M., Kamhom, P., and Chamnongthai, K., 2004, "Volume Measurement of Mango by Using 2D Ellipse Model", International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT04), December 8-10, Hotel Le Royal, Hammamet, Tunisia.
Chiracharit, W., Sun, Y., Kumhom, P., Chamnongthai, K., Babbs, C.F., and Delp, E.J., 2004, "Normal Mammogram Classification Based on a Support Vector Machine Utilizing Crossed Distribution Features", The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), September 1-5, San Francisco, California, United States of America, pp. 1581-1584.
Punpeng, R. and Chamnongthai, K., 2003, "Nondestructive Grading of Mangos Teen by using Texture Color and Shape", The 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), January 30-31, Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.
Thammaraksasit, A. and Chamnongthai, K., 2003, "Thai natural Language Processing Approach for Intelligent Wheelchair", The 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), January 30-31, Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.
Phothisonothai, M. and Chamnongthai, K., 2003, "Noise Reduction for Non-stationary Real Environment in Train", The 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), January 30-31, Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.
Phanpheng, R. and Chamnongthai, K., 2003, "Nondestructive Mangosteen Selection Using External Feature", The 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), January 30-31, Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.
Phothisonothai, M. and Chamnongthai, K., 2003, "Noise Reduction For Non-Stationary Real Environment In Train", The 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop (ICEP 2003), January 30-31, Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand.
Phanpheng, R. and Chamnongthai, K., 2003, "Nondestructive Mangosteen Grading using External", The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 27 -30, Orlando, Florida, USA.
Kongkachandra, R., Kimpan, C., and Chamnongthai, K., 2003, "Consistency Knowledge Base Expansion for Semantic-based Keyphrase Extraction System", The 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, July 27 -30, Orlando, Florida, USA.
Thammajong, K. and Chamnongthai, K., 2003, "Hardware Implementation of Binary Morphological Operations Based on Decomposition of Structure Element", The 11th Workshop on Synthesis and System Integration of Mixed Information Technologies, April 3-4, Hiroshima, Japan.
Phothisonothai, M., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Single-Channel Noise Reduction for Multiple Background Noise in Train", The 4th International Conference on Intelligent Technologies 2003 (InTech'03), December 17-19, Changmai, Thailand.
Piyasakulkaew, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "High Speed Sum Of Absolute Differences (SAD) Hardware Implementation", The 4th International Conference on Intelligent Technologies 2003 (InTech'03), December 17-19, Changmai, Thailand.
Thammajong, K., Chamnongthai, K., and Kumhom, P., 2003, "Hardware Implementation of Binary Morphological Operations Based on Decomposition of Structure Element", The 11th Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information Technologies (SASIMI 2003), April 3-4, Hiroshima, Japan.
Phimoltares, S., Lursinsap, C., and Chamnongthai, K., 2003, "Tight Bounded Localization of Facial Features with Color and Rotational Independence", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2003, "High-efficiency Electronic Transformer for Low-voltage Halogen Lamp", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Kiattisin, S. and Chamnongthai, K., 2003, "Diagnosing Osteoporosis Using Bone Mineral Density From X-ray Images", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand.
Puengsungwan, S., Khumhom, P., Chamnongthai, K., and Chaisawadi, A., 2003, "Elimination of Harmonic and Interharmonic Current Caused by Adjustable Speed Drives (ASDs) using Hybrid Active Filter", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 681-684.
Amornkul, P., Khumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Thai Stress Speech Recognizer Based on Combined Features", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 552-556.
Chairacharit, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Classification of Microcalcification Clusters using Features from Two Corresponding Mammographic-views", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 230-234.
Phiasai, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "A Method for Reconstructing Watermark from Cropped Watermarked Image", 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Phoenix Park, Kang-win Do, Korea.
Chaiyaput, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Classifying Address Components of Thai Mail by Natural Language Processing", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Chutsakulprom, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Autonomous Vision-based Robot for Power Transmission Line Inspection", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 373-376.
Taokomsaen, S., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Region-of-interest Image For Watermarking Robust Against Compression", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 369-372.
Arttameeyanant, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Audio Watermarking for Internet," International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 365-368.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2002, "Low Switch Stress Voltage Buck-Boost DC/DC Converter," International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC., pp. 199-202.
Ponglangka, W., Kumhom, P. and Chamnongthai, K., 2002, "Vision-based Eyes-Gaze Detection Using Two-Eyes Displacement", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 46-49.
Chanpongsaeng, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Locating Destination Address Block on Thai Envelopes", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 192 -195.
Chanpongsaeng, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Locating Destination Address Block on Thai Envelopes," The 5th Symposium on Natural Language Processing and Oriental COCOSDA Workshop 2002 (SNLP-O-COCOSDA 2002), May 9-11, Hua-Hin, Prachuapkirikhan.
Rutpralom, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Using Microwave Moisture Sensing," The International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC.
Sareekitkankhun, P., Kumnom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "An Effect Active-Camera Multiplexing for Multiple Moving Targets Tracking", International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems (CIRAS), November 28-30, National University of Singapore, Singapore, pp. 111-116.
Jarungpornsawas, O., Nawarat Na Ayudaya, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Noise Estimation for Low Distortion Speech Enhancement in Real Environment", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 733-736.
Arunrungrusmi, S. and Chamnongthai, K., 2001, "A Unique Starting Point of Planar Curves", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 542-545.
Cheiychuin, K., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Tracking Multiple Nonrigi Objects from Video Sequence Using Appropriate Candidate Region and Combination of Decision Methods in Matching Process", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 365-368
Naaemngam, S., Pungsiri, B., and Chamnongthai, K., 2001, "Digital Watermarking Based on Best Tree of Wavelet Packet Transform", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 357-360
Amornkul, P., Kongkachandra, R., and Chamnongthai, K., 2001, "Thai Stress Speech Recognition with Different Feature Extractions", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 275-278.
Sorard, N., Kongkachandra, R., Chamnongthai, K., and Sombatsompop, N., 2001, "Automatic Ripeness Grading of Durian Pulp Using Color Histograms and Density", The 2nd International Federation of Automatic Control CIGR Workshop on Intelligent Control for Agricultural Applications, August. 22-24, Bali, Indonesia.
Phaopanus, O., Arunrungrusmi, S., and Chamnongthai, K., 2001, "Handwritten Thai Characters Recognition using Deformable Wavelet Descriptor", The 2001 International Conference on Information Technology for the New Millennium (IConIT), May 28-30, Bangkok, Thailand.
Kongkachandra, R., and Chamnongthai, K., 2001, "Research Education by Production Control", The 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education, February 7-10, Bangkok, Thailand, pp. 232-236.
Peungsungwal, S., Peungsiri, B., Chamnongthai, K. and Okuda, M., 2001, "Antonomous Robot for a Power Transmission Line Inspection", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Kongrattanaprasert, S., Arunrungrusmi, S., Pungsiri, B., Chamnongthai, K., and Okuda, M., 2001, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Force Vibration", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Chiracharit, W., Navaratana Na Ayudhya, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Detection of Calcifications in Digitized Mammograms using Wavelet Packet Analysis", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Jirasereeamornkul, K., Roungraungpalangkul, Y., and Chamnongthai, K., 2001, "A Single Stage Single Switch Power Factor Correction Converter", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Phiasai, T., Arunrungrusmi, S., and Chamnongthai, K., 2001, "Face Recognition System with PCA and Moment Invariant Method", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Tiacharoen, S., Chamnongthai, K., and Kirtikara, K., 2000, "Energy Flow Control for Solar Car", International Conference on Intelligent Technologies (InTech'2000), ABAC, Bangkok, Thailand.
Kongrattanaprasert, W., Arunrungrusmi, S., Pungsiri, B., Chamnongthai, K., and Okuda, M., 2000, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Force Vibration", The 5th All-Ukrainian International Conference on Signal/Image Processing and Pattern Recognition (UkrOBRAZ'2000), Kiev, Ukraine, pp. 125-128
Kongrattanaprasert, W., Arunrungrusmi, S., Pungsiri, B., Chamnongthai, K., and Okuda, M., 2000, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Force Virbration", International Conference on Intelligent Technologies (InTech'2000), ABAC, Bangkok, Thailand.
Jarungpornsawad, O., Navaratana Na Ayudhya, P., and Chamnongthai, K., 2000, "Speech Segmentation using Quasi-periodic Reconsidering based on Zero-Crossing," International Conference on Intelligent Technologies (InTech'2000), ABAC, Bangkok, Thailand, pp.244-247.
Arunrungrungsmi, S. and Chamnongthai, K., 2000, "Adaptive Block for Skeleton Segmentation in Handwritten Thai Character Recognition", The 4th Symposium on Natural Language Processing 2000 (SNLP), Chiangmai, Thailand, May, 10-12.
Kiattisin, S., Suwannapong, T. and Chamnongthai, K., 1999, "A Model of Resource Management in ATM Network Within Effective Bandwidth Using Random Paths Algoritm", The Fifth IFIP Conference on Intelligence in Network, A.I.T., Thailand, Dec. 8-10, pp. 473-486
Navaratana Na Ayudhya, P., Khawparisuth, D. and Chamnongthai, K., 1999, "Speaker-Independent Isolated Thai Consonant Recognition by Using Wavelet and Simulated Auditory System", IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand, pp. 797-800.
Temdee, P., Khawparisuth, D. and Chamnongthai, K., 1999, "Face Recognition by using Fractal Encoding and Backpropagation Neural Network", Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), Phuket, Thailand, pp. 101-104
Temdee, P., Khawparisuth, D. and Chamnongthai, K., 1999, "Face Recognition by using Fractal Encoding and Backpropagation Neural Network", Proceedings of the 5th International Symposium on Symposium on Signal Processing and its Applications, Vol 1,pp. 159-161.
Arunrungrusmi, S., Khawparsuth, D. and Chamnongthai, K., Okuda, M., Ozawa, S., 1999, "Nondestructive 2D Cross-Sectional Visualization of a Mangosteen," Proceedings of the 5th International Symposium on Signal Processing and its Applications (ISSPA'99), Vol. 1, pp. 443-445.
Arunrungrusmi, S., Khawparisuth, D., Chamnongthai, K., Okuda, M. and Ozawa, S., 1999, "Nondestructive 2D Cross-sectional Visualization of a Mangosteen", 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand, pp. 105-108.
Kaewkongka, T., Chamnongthai, K. and Thipakorn, B., 1999, "Off-line Signature Recognition using Parameterized Hough Transform", Proceedings of 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand, pp. 749-752
Sirithinaphong, T. and Chamnongthai, K., 1999, "The Recognition of Car License Plate for Automatic Parking System", Proceedings of the 5th International Symposium on Signal Processing and its Applications, Vol. 1, pp. 455-457.
Suwannatat, T. and Chamnonongthai, K., 1999, "Moving Obstacle Path Detection for Mobile Robot", Proceedings of the 5th International Symposium on Signal Processing and its Applications, Vol. 1, pp. 583-586.
Phimoltares, S., Chamnongthai, K., and Lursinsap, C., 1999, "Hybrid Binary Image Compression", Proceedings of 1999 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand, pp. 203-206.
Leelasantitham, A., Pattaramalai, S., Chamnongthai, K., and Thipakorn, B., 1998, “Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network”, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems (IEEE APCCAS’98), November 24-27, Chiangmai, Thailand.
Pattaramalai, S., Pimsen, P., and Chamnongthai, K., 1997, "A Thai Note Picture Recognition Method by Using Two Frequency Bands of Signal and Neural Network", IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization, August 11-14, Singapore.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
โกสินทร์ จำนงไทย, 2552, "แนวความคิดในการสร้างระบบกรรมการกีฬาอัตโนมัติโดยวิทัศน์คอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 43.
สัญญา ควรคิด, พินิจ กำหอม และโกสินทร์ จำนงไทย, 2546, "Route Finding on Thailand Expressway by Using Road Guide Sign", The 7th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), 28-30 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
กมล จิรเสรีอมรกุล, โกสินทร์ จำนงไทย, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวประกอบค่ายอดต่ำโดยการใช้วงจรจูนแบบขนานในการเติมส่วนย้อยและใช้ตัวเก็บประจุพัมป์ประจุในการแก้ตัวประกอบกำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 (EECON-26), 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 690-694.
สรวุฒิ กาญจนรัตนพงศ์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2544, "Mobile Robot Navigation in Corridor Using Vanishing Point", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1226-1230.
สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล, สมชาย อรุณรุ่งรัศมี และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การฝังและการถอดลายน้ำดิจิตอลโดยวิธีการแปลงเวฟเล็ตแพกเกตส์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 521-524.
วีรพล จิรจริต, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพเอ็กซเรย์เต้านมโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ตแพ็กเกต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 513-516.
วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา, รัชฎา คงคะจันทร์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "วิธีการแบ่งเสียงตัวสะกดในภาษาไทยพยางค์เดี่ยวโดยใช้คุณสมบัติเสียงสระ และการแปลงเวฟเล็ตแพกเกตส์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 517-520.
ธราพงษ์ เพียซ้าย, สมชาย อรุณรุ่งรัศมี และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การปรับปรุงระบบการรู้จำภาพใบหน้าคนด้วยวิธี PCA และโมเมนต์อินเวเรียนท์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 525-528.
ชาคริต หอมสุวรรณ, สมชาย อรุณรุ่งรัศมี, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา, และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การรู้ลายมือเขียนแปลงเวฟเลท และกำหนดคุณลักษณะของลายมือเขียนส่วนบุคคล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23, 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 529-532.
กมล จิรเสรีอมรกุล, ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "วงจรแปลงผันที่มีการปรับแก้ตัวประกอบกำลังแบบภาคเดี่ยวใช้สวิตช์ตัวเดียว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23, 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 185-188.
Phimoltares, S., Chamnongthai, K. and Lursinsap, C., 1999, "Binary Image Compression Using Reordering and Grouping Algorithm", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'99), 16-17 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, หน้า 158-164.
Suwannatat, T. and Chamnongthai, K., 1999, "Moving Obstacle Path Detection for Mobile Robot", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'99), 16-17 ธันวาคม,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, หน้า 198-201.
Chaiyakhet, S., and Chamnongthai, K., 1999, "Off-line Handwritten Thai Character Segmentation", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'99), 16-17 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, หน้า 250-254.
Chaiyakhet, S., and Chamnongthai, K., 1999, "Off-line Handwritten Thai Character Segmentation", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 485-488.
สุรเชษฐ์ บุญรัตน์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2542, "Visually Tracking an Object among Several Moving Objects with Dynamic Camera", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'99), 16-17 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, กรุงเทพฯ, หน้า 193-197.
สุรเชษฐ์ บุญรัตน์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2542, "Visually Tracking an Object among Several Moving Objects with Dynamic Camera", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 489-492.
สมยศ เด่นจิตเจริญ, Khawborisuth,D., Okuda, M. และโกสินทร์ จำนงไทย, 2542, "Breast Cancer Examination by Using Pyroelectric Sensor", The 1999 Engineering, Technology Conference and Exhibition, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ.
ณัฐคม พิธานเกื้อกูล และโกสินทร์ จำนงไทย, 2542, "วิธีการสร้างภาพถ่ายรังสีมุมกว้างจากภาพถ่ายรังสี แบบตั้งฉากเต็มทั้งปากโดยใช้การตรวจจับโพรงฟัน", The 1999 Engineering Technology Conference and Exhibition, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ.
Juchim, T. และโกสินทร์ จำนงไทย, 2542, "Mobile Robot Navigation by Wall Following Using COPIS", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 481-484.
มนตรี ศรีวิกุล และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, "วิธีระบุสิ่งกีดขวางเพื่อการนำทางคนตาบอดโดยอาศัยการจับจุดยอดของวัตถุ,", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุรเชษฐ์ บุญรัตน์, บัณฑิต ทิพากร และโกสินทร์ จำนงไทย, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และมาโกโตะ โอคุดะ, 2541, "วิธีตรวจสอบความแข็งของเนื้อมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้การส่งผ่านความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟาเรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณฤมล เต็มดี และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, "การรู้จำหน้าคนโดยใช้การเข้ารหัสแบบแฟรกทอลและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ," การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Tassaphan Suwannatat, Pimporn Suntorntarawong, Brad Trewin, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, “A Method of Field-Mobile-Robot Localization by Using a Reference Mark”, การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 98-101.
ต้นพงศ์ แก้วคงคา, โกสินทร์ จำนงไทย และบัณฑิต ทิพากร, 2541, "วิธีการรู้จำลายเซ็นต์แบบออฟไลน์โดยใช้รูปแบบและลำดับของเวกเตอร์จากการแกะรอยของลายเซ็นต์," การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จิรวัฒน์ คชสาร, โกสินทร์ จำนงไทย และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2541, "อัตราบิทผิดพลาดของระบบการเข้าถึงช่องสัญญาณหลายทางแบบแยกความแตกต่างของรหัสแบบไดเรคซีเควนซ์ในช่องสัญญาณที่มีการจางหายแบบนากากามิที่มีพารามิเตอร์ ไม่เจาะจงด้วยรหัสแก้ไขความผิดพลาด", การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 664-667.
ขิงทอง อินทวงศ์คำ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, "วิธีการรู้จำลายมือเขียนตัวพยัญชนะภาษาลาวโดยใช้โครงร่างประสาทเทียมแบบแพร่ขยายกลับ", การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 21, หน้า 421-424.
ขิงทอง อินทวงศ์คำ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, "การรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาลาวโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'98), 20-21 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นิมิตร ศรีคำทา, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย และโกสินทร์ จำนงไทย, 2539, "วิธิการตรวจวัดสลักเกลียวโดยหาจุดขอบภาพที่เหมาะสม และกรอบมาตราฐาน", การประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมอุตสาหการในปี ค.ศ. 2000, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี, หน้า 469-478.
โกสินทร์ จำนงไทย และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2535, "ระบบอ่านแบบโดยอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 6-31 ถึง 6-35.
บทความที่ได้รับรางวัล
Best Student Paper Award - InTech'05 (The Sixth International Conference on Intelligent Technology 2005)
Pranithan Phensadsaeng, Pinit Kumhom, and Kosin Chamnongthai, "A Method of Vision-Based Tonsillitis Detection", December 14-16, 2005, Andaman Club Hotel, Phuket Thailand
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องและวิธีการตรวจหาความอ่อนแก่ของทุเรียนแบบไม่ทำลายโดยใช้การสั่นสะเทือน Patent No. 26476
   เครื่องตรวจวัดความแข็งภายในของมังคุดโดยรังสีอินฟาเรด Patent No. 26654
   ระบบคัดแยกความสุกดิบของเนื้อทุเรียนโดยอัตโนมัติ Patent No. 25951
รางวัลที่ได้รับ
1. เครื่องต้นแบบสำหรับตรวจหาความแก่อ่อนของทุเรียนแบบไม่ทำลายด้วยการใช้อุลตร้าโซนิกส์
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
2. เครื่องต้นแบบตรวจเช็คเนื้อมังคุดแก้วแบบไม่ทำลายด้วยรังสีอินฟราเรด
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2543 (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
3. บทความวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการไฟฟ้าครั้งที่ 21 เรื่อง "A Method of Field-Mobile-Robot Localization by Using a Reference Mark"

return topic