คุณนิศานาถ อิงคดาภา (แท่นนิล)
คุณนิศานาถ อิงคดาภา
Nisanad Ingadapa. (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-9677, 0-2428-4204 โทรสาร 0-2428-4204
E-mail Address : inisnnin@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาโท M.S. Information Resources Management - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ไทย
2531 ปริญญาตรี อบ. ภาษาอังกฤษ - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
   - การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
โครงการต้นแบบการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2534 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Dictionaratior 2535 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไทย-ญี่ปุ่น 2537 ผู้ร่วมโครงการ
Dictionaratior Version 2 2540 ผู้ร่วมโครงการ
คลังข้อความคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2542 หัวหน้าโครงการ
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยค [วช.42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การดึงข้อมูลเพื่อใช้ในระบบถามตอบปัญหาอัตโนมัติ (ระยะที่ 2) [มจธ.46] หัวหน้าโครงการ
การแปลคู่ภาษาไทย-อังกฤษ : การศึกษาคู่ขนานระหว่างการแปลด้วยมนุษย์และเครื่องช่วยแปล ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chancharoen, K., Tannin, N. and Sirinaovakul, B, 1999, "Pattern-based Machine Translation for English-Thai", Proceedings of the 13th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, February 10-11, Taiwan, R.O.C., pp. 329-336.
Chancharoen, K., Tannin, N. and Sirinaovakul, B., 1998, "Sentence-based Machine Translation for English-Thai", The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, November 24-27, Chiangmai Plaza Hotel, ChiangMai, Thailand.
Tannin, N., Chancharoen, K. and Sirinaovakul, B., 1998, "Alignment for Thai-English Sentence", The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, November 24-27, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.

return topic

Revised: 23 September 2003/10:47:21