คุณแก้วใจ จันทร์เจริญ
คุณแก้วใจ จันทร์เจริญ
Kaewchai Chancharoen. (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9387 โทรสาร 0-2428-4204
E-mail Address : ikaeroen@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2533 ปริญญาโท อม. ภาษาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2527 ปริญญาตรี อบ. ภาษาอังกฤษ - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การพัฒนาพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
   - การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา 2535 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไทย-ญี่ปุ่น 2537 ผู้ร่วมโครงการ
Dictionaratior Version 2 2540 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดทำบรรณสารสนเทศการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2540 ผู้ร่วมโครงการ
คลังข้อความคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยค [วช.42] 2543 หัวหน้าโครงการ
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยรูปแบบโครงสร้างของประโยคและวิธีการทางสถิติ [มจธ.43] 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การดึงข้อมูลเพื่อใช้ในระบบถามตอบปัญหาอัตโนมัติ ผู้ร่วมโครงการ
ระบบช่วยแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sirinaovakul, B. and Chancharoen, K., 2002, "English-Thai Structure-Based Machine Translation", Computational Intelligence, Vol. 18, No. 3, pp. 294-312.
วารสารระดับประเทศ
แก้วใจ จันทร์เจริญ, 2542, "การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการจับกระสวนประโยคเข้าคู่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 35-45.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chancharoen, K. and Sirinaovakul, B., 2000, "English-Thai Machine Translation using Sentence Pattern Mapping", The 4th Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2000), May 10-12, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, pp. 29-36.
Chancharoen, K., Tannin, N. and Sirinaovakul, B, 1999, "Pattern-based Machine Translation for English-Thai", Proceedings of the 13th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, February 10-11, Taiwan, R.O.C., pp. 329-336.
Sirinaovakul B. and Chancharoen, K., 1999, "PBMT: An approach to Machine Translation using English-Thai as example", In proceedings of the International Conference on Pacific Association for Computational Linguistics 1999, August 25-28, Waterloo, Ontario, CANADA Kaewchai Chancharoen. 2000.
Chancharoen, K., Tannin, N. and Sirinaovakul, B., 1998, "Sentence-based Machine Translation for English-Thai", The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, November 24-27, Chiangmai Plaza Hotel, ChiangMai, Thailand.
Tannin, N., Chancharoen, K. and Sirinaovakul, B., 1998, "Alignment for Thai-English Sentence", The 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, November 24-27, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, Thailand.
return topic

Revised: 16 September 2003/14:47:26