ผศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
รศ.ดร.นิพนธ์ เจริญกิจการ
Nipon Charoenkitkarn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2470-9856 โทรสาร 0-2872-7145
E-mail Address : nipon@sit.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. D. of Philosophy
Industrial Engineering
Information System University of Toronto แคนาดา
2533 ปริญญาโท M.Sc. Engineering Management - California State University อเมริกา
2530 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การค้นคืนสารสนเทศ
   - การปฏิสัมพัทธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ระบบการค้นคืนเอกสารภาษาไทยด้วยเทคนิคขั้นสูง ระยะที่ 1-2 [หมวดเงินอุดหนุน41-42] 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการพัฒนาระบบสื่อสารด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 (โครงการปี 46) [สนข47] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Watanapa, S., Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2008, "A Sieving ANN for Emotion-Based Movie Clip Classification", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E91-D, No. 5, pp. 1562-1572.
Bodner, R.C., Chignell, M.H., Charoenkitkarn, N., Golovchinsky, G., and Kopak, R.W., 2001, "The Impact of Text Browsing on Text Retrieval Performance", Information Processing & Management, Vol. 37, No. 3, pp. 507-520.
Golovchinsky, G., Chignell, M., and Charoenkitkarn, N., 1998, "Formal Experiments in Casual Attire: Case Studies in Information Exploration", RERIC International Energy Journal, Vol. 20, No. 1, June.
Golovchinsky, G., Chignell, M., and Charoenkitkarn, N., 1997, "Formal Experiments in Casual Attire: Case Studies in Information Exploration", The New Review of Hypermedia and Multimedia. Taylor Graham. Vol. 3, pp. 123-157.
วารสารระดับประเทศ
นิพนธ์ เจริญกิจการ และเพ็ญประภา ชะโลปถัมภ, 2542, "การเปรียบเทียบซาวด์เด็กซ์ภาษาไทยสามวิธี", Engineering Transactions, Mahanakorn University, มกราคม - เมษายน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 39-52.
นิพนธ์ เจริญกิจการ, 2542, "ผลกระทบของความเฉพาะเจาะจงของความต้องการสารสนเทศต่อประสิทธิภาพในการค้นคืนข้อมูลโดยใช้ระบบค้นคืนบูลีนสองแบบ", Engineering Transactions(Group A), ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 187-195.
นิพนธ์ เจริญกิจการ, 2541, "การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ", วารสารรังสิตสารสนเทศ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Watanapa, S.C., Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2005, "Distinguishing Excitement Movie Clips using Movement and Pace Features", The 5th IASTED International Conference on Visualization, Imaging, and Image Processing (VIIP2005), September 7-9, Benidorm, Spain.
Silparcha, U, Charoenkitkarn, N., Amornphatthanakul, S. and Wiriyachat, W., 2004, "Embedding Object Files in an Existing Operating System: A Practical Approach", The 1st Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Annual Conference, May 13-14, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp.182-185.
Watanapa, S.C., Thipakorn, B., and Charoenkitkarn, N., 2002, "Classifying Joyful/Sad Movie Clips Using Light and Color Features", The 2002 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Charoenkitkarn, N., Golovchinsky, G., and Chignell, M.H., 1995, "Is Recall Relevant? An Analysis of HOW User Interface Conditions Affect Strategies and Performance in Large Scale Text Retrieval", The 4th Text REtrieval Conference (TREC-4), November 1-3, Gaithersburg, Maryland, USA., p.221.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นิพนธ์ เจริญกิจการ และรุ่งศิริ อุดมพรทวี, 2541, "การทดลองหาขนาด Text Signature ที่เหมาะสม จากข้อมูลหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21, 12-13 พฤศจิกายน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 549-552.

return reit topic

Revised: 3 March 2006