อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ
Sujin Tongthavornsuwan (Lecturer)

ตำแหน่ง  อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9191, 0-2470-9678 โทรสาร 0-2872-9180
E-mail Address : sujin.ton@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2532 - Cert. CNC. Machining - - สิงค์โปร์
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การออกแบบเครื่องจักรกล
   - การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์พลาสติก
   - การทดสอบวัสดุ
   - ระบบบิรหารคุณภาพ ISO 9000
   - การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
Gas Leakage Detection of Pressure Vessel By Acoustic Emission -
การหาตำแหน่งรอยไม่ต่อเนื่องของชิ้นงานด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชัน [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ศุทธินี กล่อมแสร์, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และสุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, 2550, “การหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของสูตรผสมวัตถุดิบในการวางแผนการผลิต”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต, หน้า 169-176.
ประสิทธ์ ไกรลมสม, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และสุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, 2549, “การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์”, การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 489-498.
สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และเสกสรร เพชรธนลาภ, 2548, "การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 469-476.
สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, 2543, "การออกแบบโปรแกรมเขียนแผ่นคลี่งานโลหะแผ่นสำหรับข้อต่อท่อต่างๆ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ส, ชะอำ, จ. เพชรบุรี, หน้า 19-28.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลบทความประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนวิศวกกรมอุตสาหการดีเด่น - สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ และเสกสรร เพชรธนลาภ, 2548, "การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 469-476.

return topic