อ.หทัย ตันไถง
อ.หทัย ตันไถง
Hathai Tanta-ngai. (Lecturer)

ตำแหน่ง  อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9084 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : hathai@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
ไทย
2540 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม(2)
วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
   - ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
   - การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ 2 แกน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [หมวดเงินอุดหนุน43] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การเรียนรู้ของหุ่นยนต์โดยวิธีการโปรแกรมพันธุการ [มจธ.41] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การจำลองและควบคุมเครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบ [หมวดเงินอุดหนุน42] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tanta-ngai, H. and Kanchanasut, K., 2000, "Using Binary Decision Diagrams for Optical Character Recognition", Image and Vision Computing'00 Conference, Hamittan, New Zealand, November.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
"การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร 2 แกนโดยใช้ฐานข้อมูลภาพจากซอฟแวร์ช่วยออกแบบ", พ.ศ. 2540, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 20


return engineer topic

Revised: 23 September 2003/10:47:21