ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค
Surapont Toomnark (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9612, 0-2470-9086
E-mail Address : surapont@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2529 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
วิศวกรรม
ไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ 2 แกน โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ [หมวดเงินอุดหนุน43] 2546 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การจำลองและควบคุมเครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, 2539, "วิธีการและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ CAD/CAD และ CAD/CAM", วารสารเทคโนโลยี ฉบับที่ 127 ปีที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2539 หน้า 83-88
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, พลรัตน์ กุลพรศิริกุล, 2539, "เทคนิคพิเศษของการออกแบบโดยใช้ CAD (แบบมืออาชีพ)", วารสารเทคโนโลยี ฉบับที่ 127 ปีที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2539 หน้า 95-97
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, 2538, "เทคโนโลยีใหม่ในการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว", วารสารเทคโนโลยี ฉบับที่ 119 ปีที 21 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2538 หน้า 113-116
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Polvichai, J. and Toomnark, S., 2008, "Representing Uncertainty with a New Type of Stochastic Neural Networks", The 23rd International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2008), July 6-9, Kaikyo Messe Shimonoseki, Shimonoseki City, Yamaguchi-Pref., Japan.
Vatcharadejsakul, S., Thumrungsaisakul, S., Tachaplalert, W., Tangmankhong, K., and Toomnark, S., 2008, "Low Cost Sensory Based Intelligent Vehicle Algorithm”, The 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 653-656.
Vatcharadejsakul, S., Thumrungsaisakul, S., Tachaplalert, W., and Toomnark, S., 2008, "Autonomous Navigator System for Intelligent Robots”, The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 249-253.
Tungtivachagul, P., Amornraksa, T., and Toomnark, S., 2003, "Speech Based Digital Watermarking for Video Data", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 953-956.
Ngamwitthayanon, N., Toomnark, S., Ratanasanya, S., and Amornraksa, T., 2003, "Performance Comparison of Partial Zigzag Scanning in Block-Based Video Codec", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, pp. 1343-1346.
Poomdaeng, S., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2002, "Digital Watermarking Using Psychoacoustic Model", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 872-875.
Sungsoonthorn, R., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2001, "A Watermarking Technique Based on Wavelet Packet Transform", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 415-420.
Puertpan, R., Toomnark, S., and Amornraksa, T., 2001, "Gaussian Pixel Weighting Marks in Amplitude Modulation of Color Image Watermarking With Mean Filter Retrieval", The 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI), July 22-25, Florida, USA., pp. 157-162.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, ศักดิ์ชัย พิทักษ์เสรีสกุล และหทัย ตันไถง, 2540, "การควบคุมชุดขับเคลื่อน 2 แกน โดยฐานข้อมูลจากซอฟแวร์ช่วยออกแบบ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 20
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, กิตติศักดิ์ พินิจ, 2538, "การประมวลผลลัพธ์ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ของความต้องการรวมโดยใช้คอมพิวเตอร์", สัมมนาทางวิชาการ Industrial Engineering for the Year 2000's จ.เชียงใหม่
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, หริส สูตะบุตร, 2538, "ความสัมพันธ์ของการออกแบบโดยซอฟแวร์ช่วยออกแบบกับซอฟแวร์วางแผนความต้องการวัสดุ", สัมมนาวิชาการ Industrial Engineering for the Year 2000's มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา, ธนิตสรณ์ จิรพรชัย และ สุรพนธ์ ตุ้มนาค, 2535, "ชุดฝึกการประยุกต์ ไมโครคอมพิวเตอร์ กับการวิเคราะห์และควบคุมในขบวนการอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน้า 129-139 โรงแรมอโนมา สวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร
สุรพนธ์ ตุ้มนาค, 2535, "การพัฒนาระบบแสดงรายการวัสดุบนคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ", การประชุมวิชาการและนิทรรศการ Computer Aided Technoly for Thailand 1992 (CATT'92), โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

return topic