อ.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
Chairath Tangduangdee (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9342 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : chairath.tan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2536 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
อาหาร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2531 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยี
อาหาร
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - เทคโนโลยีการอบแห้ง
   - การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
The Development of Mathematical Model for Drying Process Using Drum Dryer 2539 ผู้ร่วมโครงการ
Vacuum Fried : An Experimental Observation for Possible Engineering Design - ผู้ร่วมโครงการ
Kinetics of Frying Using Vacuum Dryer - ผู้ร่วมโครงการ
Development of the Instrument of Thermal Conductivity Measurement over the Freezing Point of Bio-materials by Line Heat Source Method - ผู้ร่วมโครงการ
The Development of Apparatus for Determination of Thermal Conductivities of Nonfrozen Food by Line Heat Source (Probe) Method 2541 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของอาหาร : ปลาทูน่า (ทั้งตัว) เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารขณะเดียวกันในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ผลกระทบของชนิด รูปร่าง และขนาดของอนุภาคเบดต่อการอบแห้งน้ำแป้งในสเปาท์เตดเบดแบบเจ็ท [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 หัวหน้าโครงการ
ผลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของแป้งทอดแบบจุ่ม [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ [ส.คลังสมอง48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
ผลร่วมของกรดอะซิติกกับอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกะหล่ำปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสมบัติและอายุการเก็บรักษามะขามผง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายโอนความร้อนของซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็งในระบบ Cryomechanical Freezing เปรียบเทียบกับระบบ Air-blast Freezing [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของสารช่วยอบแห้งและสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การทำแห้งน้ำสับปะรดด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของปริมาณสารช่วยทำแห้งและอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายโอนความร้อนของอาหารขณะแช่แข็งด้วยระบบไครโอแมคคานิค [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
Heat and Mass Transfer during Deep Frying of Frozen Par-fried Composite Foods ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าการนำความร้อนของอาหารโดย Line Heat Source Method ที่สภาวะเหนือจุดเยือกแข็ง [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Content of Charcoal Smoke during Grilling by Charcoal Preparation using High Carbonization and A Pre-Heating Step”, Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 33, No. 3, pp. 385-390.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2004, "The Role of Moisture Movement and Crust Thermal Property on Heat and Mass Transfer Process during Deep-fat Frying", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 31, No. 1, January, pp. 73-84.
วารสารระดับประเทศ
โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2551, "การจำลองกระบวนการแช่แข็ง : ผลของอุณหภูมิและความเร็วของอากาศ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 811-821.
นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2549, "สารเจือปนในผลไม้ดองที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ", อาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 347-355.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., and Siriwattanayotin, S., 2015, "Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Charcoal Smoke during Grilling Process by Charcoal Preparation", 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, December 2-4, Sunshine City, Tokyo, Japan.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2003, "Heat and Mass Transfer during Deep-fat Frying of Frozen Composite Foods with Thermal Protein Denaturation as Quality Index", ScienceAsia, Vol. 29, No. 4, December, pp. 355-364.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2002, "Simutaneous Heat and Mass Transfer during Deep Fat Frying of Frozen Homogeneous Foods", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 87-99.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ลัดดา ไพบูลย์กิจ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2549, "แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนของวัสดุอาหารขณะแช่แข็งแบบ Cryomechanics", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 4.
เปาว์ คงสุนทรกิจกุล และชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, 2549, "ผลของสารทำแห้งและสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพมะขามผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 6-7.
รชตะ โพธิ์กระจ่าง และชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, 2549, "แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนของอาหารเหลวในภาชนะรูประฆัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 296.
อัจฉรา รุ่งจำรัส, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสุวิทย์ เตีย, 2549, "การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศต้นแบบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 291.
ปนัดดา ชำนิเวสสะ และชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, 2548, "ผลของการลดความชื้นด้วยแรงดันออสโมติกต่อคุณภาพสัปปะรดแช่แข็งและทอดภายใต้สุญญากาศ", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
return topic