รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
Suvit Tia (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-7350 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : suvit.tia@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2533 ปริญญาเอก วศ.ด. เทคโนโลยี
พลังงาน
พลังงาน AIT ไทย
2526 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
พลังงาน สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2522 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Pyrolysis and Combustion of Solid Fuels, Fluidized Bed Combustion
   - Thermal Storage and Processing
   - Energy Conservation and Management
   - Design and Development of Chemical Processes
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายเวลาแช่แข็ง 2536 หัวหน้าโครงการ
การผลิตพลังงานจากแกลบ 2536 ผู้ร่วมโครงการ
การเผาไหม้เขม่าจากเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้สารเร่งปฏิกริยา 2536 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหม้อไอน้ำฟลูอิดไดซ์เบดขนาดเล็ก 2537 ผู้ร่วมโครงการ
เครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรม 2538 หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งอาหารเหลวหนืดในสเปาท์เบด 2539 หัวหน้าโครงการ
การสกัดสาร Hyosmine จากใบดูบอยเซีย 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัด SO2 จากการเผาไหม้โดยใช้หินปูน 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมโดยใช้เตาฟลูอิดไดซ์เบด - หัวหน้าโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากชานอ้อย - ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบฆ่าเชื้อแบบ Ohmic Heating - หัวหน้าโครงการ
การกำจัดซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด - ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาคุณสมบัติของหินปูนเพื่อใช้กำจัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการเผาไหม้
- หัวหน้าโครงการ
การหาค่า Thermal Diffusivity ของอาหารกระป๋องในการฆ่าเชื้อ - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณสมบัติการเผาไหม้ของมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน41] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนขนาดต้นแบบสำหรับอบแห้งอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
ผลกระทบของชนิด รูปร่าง และขนาดของอนุภาคเบดต่อการอบแห้งน้ำแป้งในสเปาท์เตดเบดแบบเจ็ท [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การบูรณาการต้านทานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดแป้งจากหัวมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน42]2545 ผู้ร่วมโครงการ
สมบัติของค่าการนำไฟฟ้าในอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ (Ohmic) [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาผลของการแพร่ของไนเตรทจากชิ้นสับปะรดสู่สารละลายน้ำเชื่อมที่มีต่อการหลุดลอกของดีบุกที่เคลือบผิวกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน50] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของไนเตรทต่อการหลุดลอกของดีบุกในสับปะรดกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลของปริมาณผลึกน้ำแข็งที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งระหว่างกระบวนการละลายด้วยวิธี Ohmic [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสมบัติค่าการนำไฟฟ้าของซูริมิแช่เยือกแข็งและผลของขนาดผลึกน้ำแข็งที่มีต่อกระบวนการละลาย ด้วยวิธี Ohmic [หมวดเงินอุดหนุน47] ผู้ร่วมโครงการ
การนำพลังงานจากชีวมวลและของเสียกลับมาใช้ใหม่ [ASEAN-EU47] หัวหน้าโครงการ
เครื่องระเหยก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบอาศัยบรรยากาศ [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเตากระตุ้นถ่านกัมมันต์ [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทธานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย [NRCT44-45] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงระบบการใช้น้ำในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมโครงการ
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมทางพันธุศาสตร์สำหรับระบบพลังงาน ผู้ร่วมโครงการ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในผลไม้แช่อิ่มขณะอบแห้ง หัวหน้าโครงการ
การให้คำปรึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 2) [สพช.45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Konsomboon, S., Pipatmanomai, S., Madhiyanon, T., and Tia, S., 2011, "Effect of Kaolin Addition on Ash Characteristics of Palm Empty Fruit Bunch (EFB) upon Combustion", Applied Energy, Vol. 88, No. 1, January, pp. 298-305.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Laoonual, Y., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2011, "Laser-Based Investigations of Flow Fields and OH Distributions in Impinging Flames of Domestic Cooker-top Burners", Fuel, Vol. 90, No. 3, March, pp. 1024-1035.
Narataruksa, P., Pichitvittayakarn, W., Heggs, P.J., and Tia, S., 2010, “Fouling Behavior of Coconut Milk at Pasteurization Temperatures”, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, No. 11-12, August, pp. 1387-1395.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2006, "Modeling of Soil Temperature and Moisture with and without Rice Husks in an Agriculture Greenhouse", Renewable Energy, Vol. 31, No. 12, October, pp. 1934-1949.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2004, "The Role of Moisture Movement and Crust Thermal Property on Heat and Mass Transfer Process during Deep-fat Frying", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 31, No. 1, January, pp. 73-84.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2003, "Heat and Mass Transfer during Deep-fat Frying of Frozen Composite Foods with Thermal Protein Denaturation as Quality Index", ScienceAsia, Vol. 29, No. 4, December, pp. 355-364.
Jugjai, S., Tia, S. and Trewetasksorn, W., 2001, "Thermal Efficiency Improvement of LPG Gas-cooker by a Swirling Central Flame", International Journal of Energy Research, Vol. 25, No. 8, pp. 657-674.
Srinophakun, T., Suriyapraphadilok, U., and Tia, S., 2000, "Water-Wastewater Management of Tapioca Starch Manufacturing using Optimization Technique", Science Asia, Vol. 26, No. 1, pp. 57-67.
Tia, S., Chaivatamasath, P., Jumnongpon, V., and Manomaiwong, S., 1998, "Biogas Combustion in a Crater Bed", RERIC International Energy Journal, Vol. 20, No. 1, June, pp. 1-8.
วารสารระดับประเทศ
สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2551, "การพัฒนาหม้อฆ่าเชื้อขนาดเล็กสำหรับการผลิตหน่อไม้ปิ๊บปรับกรด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-273.
วราพร พิชิตวิทยาการ, ภาวนี นรัตถรักษา, Peter J. Heggs และสุวิทย์ เตีย, 2549, "ผลกระทบของอัตราการไหลของของไหลที่มีต่อการเกิดตะกรันของน้ำกะทิสำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชัน (70-74.5oC)", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 1275-1288.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, ศิริชัย เทพา, สุวิทย์ เตีย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "การส่งผ่านรังสีอาทิตย์ของโรงเรือนพืชแบบซาแรนในประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 38-46.
สุวิทย์ เตีย, ภัทวุฒิ พุกอมรพันธ์, พรเทพ จิตวุฒิไกร, แสง แซ่เล้า และทนงค์ ฉายาวัฒนะ, 2542, "การเผาไหม้ชีวมวลในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, หน้า 47-63.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สุวิทย์ เตีย และอรรถศักดิ์ จารีย์, 2540, "การศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคถ่านหินในเครื่องปฏิกรณ์สะเป๊าเต็ดเบดสามวัฏภาค", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน, หน้า 51-63.
Singkarin, C., Vorakunpinu, A., Tia, S., and Boonamnuayvitaya, V., 2538, "Heat Integration in Cane-Sugar Factory by Pinch Technology", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, หน้า 41.
Rungruangworawat, S., Tia, S., and Tia, W., 1994, "Heat and Power Integration in Ethanol Production Plant", Research Development Journal of Engineering Institute of Thailand, Vol. 5, No. 2, p. 12. (in Thai)
Tia, S., Pravalpruk, P., and Suriyapradilok, S., 1994, "Combustion of a Single Large Lignite Particle", Research Development Journal of Engineering Institute of Thailand, Vol. 5, No. 1, p. 1.
Suwanayuen, S., Tia, S., Tangsatikulchai, C., Pursakasemsug, T., and Promboon, 1992, Engineering Institute of Thailand, Vol. 3, No. 2, 1992, pp. 56-60.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Makmool, U., Jugjai, S., and Tia, S., 2012, "Structure of Multiple Laminar Premixed LPG-Air Impinging Flames”, The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Comparison between Measured and Predicted Ventilation Rates in a Naturally Ventilated Greenhouse", International Symposium on Supply Chain Management, July 19-23, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Suwannakum, T., Boonbumroong, U., Tia, S., Pongchawee, D., Peawkhaw, K., and Kirtikara, K., 2004, "Energy Flow Study of a PV/Wind/Diesel Hybrid System in Tarutao National Park, Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 491-492.
Suwannakum, T., Boonbumroong, U., Tia, S., Pongchawee, D., Peawkhaw, K., and Kirtikara, K., 2004, "Techno-Economic Assessment of PV/Wind/Diesel Hybrid Remote Area Power System Installations at Two National Parks in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 979-980.
Boonbumroong, U., Suwannakam, T., Tia, S., Pongchawee, D., Pewkaew, K., Pengma, S., and Kirtikara, K., 2004, "Five Year's Experience (1998-2003) with Operation and Management of a PV/Diesel Hybrid System in a Wildlife Sanctuary in Thailand", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 83-84.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2002, "Simultaneous Heat and Mass Transfer during Deep Fat Frying of Frozen Homogeneous Foods", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 87-99.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2549, "ผลของปริมาณความชื้น และอัตราการแช่เยือกแข็งของอาหาร และแบบจำลองอาหารแช่เยือกแข็งต่อค่าการนำไฟฟ้าเมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิโดยวิธี Ohmic", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 55-56.
สุมิตร เชื่อมชัยตระกูล, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิทย์ เตีย, 2549, "การพัฒนาหม้อต้มฆ่าเชื้อขนาดเล้กสำหรับหน่อไม้ปี๊บปรับกรด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 47.
อุษา มากมูล, สุวิทย์ เตีย, ปูมยศ วัลลิกุล, บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร และสำเริง จักรใจ, 2549, "Performance and Diagnostic by PIV of LPG Cooking Burners in Thailand", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
อัจฉรา รุ่งจำรัส, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสุวิทย์ เตีย, 2549, "การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศต้นแบบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 291.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, ศิริชัย เทพา และสุวิทย์ เตีย, 2548, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงเรืยนพืช", การสัมมนาวิชาการกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 53-54.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสุวิทย์ เตีย, 2543, "Industrial-Scale Prototype of Continuous Tow, Dimensional Spouted Bed Paddy Dryer", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 119-127.
สุวิทย์ เตีย, วิทยา เทพไพฑูรย์ และสมัคร ขันเงิน, 2541, "การกำจัดก๊าซ SO2 ด้วยน้ำและน้ำผสมหินปูนใน Packed Tower", Envirommental Engineers Associate of Thailand Conference, Bangkok.
รางวัลที่ได้รับ
   รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Fellow ประจำปี 2548-2549 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
return engineer topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.