ผศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
Suwit Siriwattanayotin (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9242, 9245 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : suwit.sir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2531 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย   Food Process Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ผลของความชื้นที่มีต่อสัมประสิทธิ์ ในกระบวนการดึงน้ำออกด้วยแรงดันออสโมติก 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของอาหาร : ปลาทูน่า (ทั้งตัว) เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การแพร่ในวัสดุพรุน: วารสารปริทรรศน์และการศึกษาเชิงทฤษฎี [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 หัวหน้าโครงการ
ผลของสภาวะการลวกต่อความแน่นเนื้อข้าวโพดฝักอ่อน[หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารขณะเดียวกันในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 หัวหน้าโครงการ
ผลของโครงสร้างและการจัดเรียงตัวของเซลล์ในเนื้อเยื่อพืชที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่มวลประสิทธิผล [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงเชิงความร้อนระหว่างการทอดของไก่ชุบแป้ง [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
จลนพลศาสตร์การทำงานของยีสต์ในโด [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
สมบัติของค่าการนำไฟฟ้าในอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ (Ohmic) [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การจำลองกลไกการถ่ายเทความร้อนของสับปะรดแว่นบรรจุกระป๋องในหม้อฆ่าเชื้อแบบนิ่ง [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การทำแบบจำลองของสภาพอากาศภายในผลกล้วย [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
แบบจำลองการทำแห้งพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งถังหมุนระบบสุญญากาศร่วมกับไมโครเวฟ [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มาต่อจุดร้อนช้าที่สุด [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
กลไกการขึ้นฟูของโดซาลาเปาเนื่องจากผงฟู [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบระบบการหมักแห้ง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
ผลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของแป้งทอดแบบจุ่ม [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิก่อนการแช่แข็งของซาละเปาหลังนึ่ง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารหลังทอด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้ออาหารเหลวในกระป๋องโดยการใช้น้ำตาลซูโครสเป็นตัวชี้วัด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของค่าการแพร่ความร้อนซึ่งเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการแทรกผ่านความร้อน [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำแบบจานหมุน [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
ผลของยีสต์และผงฟูต่อการขึ้นฟูของโดซาละเปา [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของขนาดกระป๋องที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนระหว่างการฆ่าเชื้อ [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (โครงการปี 44) [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
Solid-Liquid Flow ในกระบวนการผลิตวิศวกรรมชีวภาพแบบต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) (โครงการปี 44) [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคงตัวของน้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง [BIOTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การอบแห้งสมุนไพรระบบสุญญากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวเข้มข้นและมะนาวผงสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดโปรตีนออกจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน44] หัวหน้าโครงการ
การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหารเหลวในขวดแก้ว รวมถึงสภาวะการฆ่าเชื้อที่เบี่ยงเบน [หมวดเงินอุดหนุน44] หัวหน้าโครงการ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลซูโครสในผลไม้แช่อิ่มขณะอบแห้ง ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Content of Charcoal Smoke during Grilling by Charcoal Preparation using High Carbonization and A Pre-Heating Step”, Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 33, No. 3, pp. 385-390.
Klanwan Y., Kunanopparat T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2016, "Valorization of Industrial By-Products though Bioplastic Production: Defatted Rice Bran and Kraft Lignin Utilization", Journal of Polymer Engineering, Vol. 36, No. 5, July, pp. 529-536.
Kunanopparat, T., Menut, P., Srichumpoung, W., and Siriwattanayotin, S., 2014, "Characterization of Defatted Rice Bran Properties for Biocomposite Production", Journal of Polymers and the Environment, Vol. 22, No. 4, pp. 559-568.
Muensri, P., Kunanopparat, T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2011, "Effect of Lignin Removal on the Properties of Coconut Coir Fiber/Wheat Gluten Biocomposite", Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 42, No. 2, February, pp. 173-179.
Siriwattanayotin, S., Yoovidhya, T., Meepadung, T., and Ruenglertpanyakul, W., 2006, "Simulation of Sterilization of Canned Liquid Food using Sucrose Degradation as an Indicator", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 4, April, pp. 307-312.
Chiewchan, N., Phungamngoen, C., and Siriwattanayothin, S., 2006, "Effect of Homogenizing Pressure and Sterilizing Condition on Quality of Canned High Fat Coconut Milk", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 1, March, pp. 38-44.
วารสารระดับประเทศ
โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2551, "การจำลองกระบวนการแช่แข็ง : ผลของอุณหภูมิและความเร็วของอากาศ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 811-821.
เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง, อนันต์ ทองทา, สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการทำนายบรรยากาศภายในผลกล้วย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม-เมษายน, หน้า 32-35.
จันทิมา ภูงามเงิน, นภาพร เชี่ยวชาญ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2547, "ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิด ต่อคุณภาพน้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 375-390.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2546, "การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 299-307.
สุรินทร์ ตั้งมั่นคงวรกูล, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวีระ โลหะ, 2546, "การสลายตัวของสารไซยาไนด์ในหัวมันสำปะหลังบดด้วยเอนไซม์ที่มีอยู่เอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 475-486.
ปณิตา จันทร์ศรี, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, และทิพาพร อยู่วิทยา, 2546, "การจำลองการถ่ายโอนความร้อนของสับปะรดแว่นในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋องในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 219-231.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "อิทธิพลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 221-234.
นฤดี พงศ์กิจวิทูร สุวิช ศิริวัฒนโยธิน สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และ ทิพาพร อยู่วิทยา, 2544, "ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุนทางด้านการบีบอัด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 69-84.
เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2543, "แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่",วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 93-108.
เผด็จศักดิ์ จำปา และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2541, "ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผลของน้ำในเมล็ดถั่วเหลืองและค่าดัชนีการกระจายตัวของโปรตีนของแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 47-58.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Baka, R., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of Phosphate Soaking Time for Shrimp Product using Pulsed Vacuum Condition", The 9th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, September 8-10, IMPACT Exhibition and Convention Center, Nonthaburi, Thailand.
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., and Nopharatana, M. 2016, "Effect of Grilling Temperature on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Content in Steamed Chicken Meat", International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, The Empress Hotels, Chiang Mai, Thailand.
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., and Siriwattanayotin, S., 2015, "Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Charcoal Smoke during Grilling Process by Charcoal Preparation", 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, December 2-4, Sunshine City, Tokyo, Japan.
Chantapet, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2012, "Enlarged Extrusion Window of Rice Bran Protein Bioplastic using Kraft Lignin", International Congress on Food Engineering and Processing, March 28-30, Bangkok, Thailand.
Tunsakul, A., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2012, "Effect of Reducing Agent on Rheological and Functional Properties of Defatted Rice Bran Protein-Based Material", International Congress on Food Engineering and Processing, March 28-30, Bangkok, Thailand.
Sakunkittiyut, Y., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2011, "Effect of Kraft Lignin on Processability and Physical Properties of Fish Protein-based Bioplastic", The 1st EnvironmentAsia International Conference on“Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, March 22-25, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
Chaisaranpat, C., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2011, "Properties of Coconut Fiber/fish Protein Biocomposite with Different Lignin Content", International Conference in Agricultural Engineering (TSAE 2011) "Novelty, Clean and Sustainable", March 31 - April 1, Chol Chan Pattaya Resort, Chonburi, Thailand.
Muensri, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2010, "Effect of Lignin Content on Properties on Coconut Coir Fiber/wheat Gluten Bioconposite”, The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand, p. 405.
Rattanatham, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2010, “Improvement of Rheological and Functional Properties of Defatted Rice Protein Bioplastic by Kraft Lignin Addition”, Internation Conferance on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2010), November 19-20, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
Wongtanaboon, P., Siriwatanayotin, S., and Sampanvejsobha, S., 2008, "Effects of Extraction Condition on Concentration of Teapolyphenols in Pilot Scale Tea Extraction Unit", The 10th Agro-Industrial Conference (Food Innovation Asia Conference), June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Thanagornyothin, T. and Siriwatanayotin, S., 2008, "Effect of Tumbling Process on Distribution of Marinade Solution in Chicken Breast", The 10th Agro-Industrial Conference (Food Innovation Asia Conference), June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Wongngam, W., Siriwatanayotin, S., and Wongsasulak, S., 2008, "The Effect of Soaking Time on Phosphate Uptake, Soaking Yield and Cooking Yield of Cooked Tailed-on Shrimp", The 10th Agro-Industrial Conference (Food Innovation Asia Conference), June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Ekwongsupasarn, P., Siriwattanayotin, S., Ruenglertpanyakul, W., and Suthamwong, P., 2007, "Effect of Brewing Conditions on the Amount of Extracted Total Phenolic Compounds of Tea Residue and Tea Product", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 474-477.
Vithanomsat, C., Ruenglertpanyakul, W., and Siriwatanayotin, S., 2006, "Simulation of Sterilization of Canned Liquid food: Effect of Wall Temperature and Can Size", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences (ICMES 2006), October 25-27, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
Tootabtong, T., Reunglertpanyakul, W., and Siriwattanayotin, S., 2004, "Movement of Particle in a Straight Holding Tube of an Aseptic Process : A Static Approach", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 9-13.
Supareokthaweechai, N., Kakumyan, P., Siriwatanayotin, S., Nopharatana, M., and Ruenglertpanyakul, W., 2004, "Effect of Processing Parameters on Residence Time Distribution of Food Particle in Two-phase Flow System", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, p. 143.
Seekhiew, R., Siriwattanayotin, S., Nopharatana, M., and Chayawanich, N., 2004, "Effect of Magnetic Field on the Freezing Rate of k-Carrageenan Gel", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 212-220.
Nopharatana, M., Saenmuang, S., Siriwattanayothin, S., and Yoovidhya, T., 2003, "Kinetic of Carbondioxide Production during Steamed Bun Dough Proofing Process", The 8th Asean Food Conference, October 8-11, Hanoi, Vietnam.
Jirojkul, J., Siriwatanayotin, S. and Tungdoengdee, C., 2000, "Effect of Temperature and Pressure on Oil Uptake and Crust Formation of Fried Potato", FoSTAT/PROPACK ASIA 2000 Food Conference, June 14-17, Queen Sirikit Convention Centre, Bangkok, Thailand,, pp. 248-255.
Pintavirooj, C., Tansakul, A. and Siriwatanayotin, S., 2000, "Optimization of Cooling Process for Quality and Energy Saving", FoSTAT/PROPACK ASIA 2000 Food Conference, June 14-17, Queen Sirikit Convention Centre, Bangkok, Thailand, pp. 262-271.
Khomjina, N., Siriwatanayotin, S. and Noprattana, A., 2000, "Simulation of Natural Convection Heating in Glass Container: Effect of Head Space", FoSTAT/PROPACK ASIA 2000 Food Conference, June 14-17, Queen Sirikit Convention Centre, Bangkok, Thailand, pp. 272-281.
Miphadung, T. and Siriwatanayotin, S., 2000, "Determination of Dough Stress Relaxation using a Scale", FoSTAT/PROPACK ASIA 2000 Food Conference, June 14-17, Queen Sirikit Convention Centre, Bangkok, Thailand, pp. 282-287.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2551, "การจำลองกระบวนการแช่แข็ง: ผลของอุณหภูมิอากาศและเลขนัสเซลท์", การประชุมวิชาการเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551, 7 กรกฎาคม, หอประชุมธำรง บัวศรี, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
จิตติมณฑน์ วงศ์ษา, วารุณี วารัญญานนท์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2550, "การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 204.
ประกายทิพย์ เอกวงศ์ศุภศาล, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และประสิทธิ์ สุธรรมวงศ์, 2550, "Effect of Brewing Conditions on the Amount of Extracted Total Phenolic Compounds of Tea Residue and Tea Product", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า P4-15-CP.
ไพศาล ทักษิณพัฒนาพงศ์, อัมพวัน ตั๊นสกุล และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "การทำนายอุณหภูมิอาหารกระป๋องในระหว่างกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 105.
พรรณราย เหมัษฐิติ, ทิพาพร อยู่วิทยา และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "การเปลี่ยนแปลงสมบัติของหน่อไม้ในกระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บปรับกรด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 53.
พิชชา ศิริรัตน์, วารุณี วารัญญานนท์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "การสีเปลือกพริกไทยดำด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ถูกดัดแปลง", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 54.
อรอนงค์ นราสุวรรณ, รชตะ โพธิ์กระจ่าง, ธนิน สุขผุย, รัชนีพร อ้ายตั้ง, มณฑิรา นพรัตน์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2548, "ผลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าต่อคุณภาพของข้าวเกรียบพื้นบ้านของไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
มนตรี เกิดพรม, พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ, เพชร พิมพาภรณ์, มณฑิรา นพรัตน์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2548, "Effects of Magnetic Field on the Quality of Frozen Chicken Meat", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
น้ำทิพย์ ลีรัตนรักษ์, พัศราภรณ์ ลิปิกาญจนกุล, สาวิตรี ปัญญาวงศ์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และทิพาพร อยู่วิทยา, 2547, "Reduction of Nitrate in Pineapple Juice", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P2-07.
โศรยา แสนเมือง, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และทิพาพร อยู่วิทยา, 2543, "Kinetics of Steamed Bun Dough Leavening from Yeast Fermentation", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
บทความที่ได้รับรางวัล
The 2nd Place Wining Poster Contest Award - Agro-Industry Academic Council Association
"The Effect of Soaking Time on Phosphate Uptake, Soaking Yield and Cooking Yield of Cooked Tailed-on Shrimp", The 10th Agro-Industrial Conference (Food Innovation Asia Conference), June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.

return topic