อ.ทิพบรรณ ปะละไทย/สุดประเสริฐ
ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
Tippaban Palathai. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8642 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : tippaban.sud@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Surface Coating - Nottingham University สหราชอาณาจักร
2538 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2533 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มศว. พิษณุโลก ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Themal Spray Technology
   - Material Characterization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอิเล็คโทรดทองแดรงสำหรับแม่พิมพ์พลาสติกโดยวิธี Rapid Tooling & Electroforming [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเคลือบโพลิเมอร์ลงบนผิวชิ้นงานโลหะโดยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
กลไกการบำบัดโลหะหนักในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดที่ให้น้ำไหลเหนือพื้นผิว (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] หัวหน้าโครงการ
ความเป็นไปได้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างผิวเคลือบพอลิเมอร์และผิวชื้นงานและการศึกษาความต้านทานต่อการสึกหรอสำหรับผิวเคลือบพอลิเมอร์คอมโพสิต [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
ศึกษาการพ่นเคลือบเพื่อทนอุณหภูมิสูง ระยะที่ 1-2 [หมวดเงินอุดหนุน41-42] หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคาปิลารี่รีโอมเตอร์แบบใหม่ที่ใช้งานสารพัดอย่าง [สกว.41]
ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Shipway, P.H., McCartney, D.G., and Sudaprasert, T., 2005, "Sliding wear behaviour of conventional and nanostructured HVOF sprayed WC–Co coatings", Wear, Vol. 259, No. 7-12, July-August, pp. 820-827. [*U.Nottingham]
Sombatsompop, N., Saengjun, B., Tareelap N. and Sudaprasert, T., 1999, "Dynamic Fatigue Properties of Closed-Cell non-Crosslinked PE Foams," Cellular Polymers, Vol. 18, No. 3, pp. 197-216.
วารสารระดับประเทศ
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นภฉัตร ธารีลาภ, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ, นิคม นครเรียบ และธนภักษ์ เมธนาวิน, 2543, "ผลกระทบของสภาวะการเตรียมชิ้นงานทดสอบต่อการต้านทางการดึงลอกของโฟมพอลิเอทธิลีนกับเหล็ก โดยใช้กาวยางนีโอปรีนเป็นตัวประสาน", วารสารสงขลานครินทร์ (วทท.), ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 95-105.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ และอุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์, 2543, "กำลังอัดและการชะของโลหะหนักในมอร์ต้าร์ที่มีปูนซีเมนต์-เถ้าถ่านหิน และคาตาลิสต์ที่ใช้แล้วเป็นส่วนผสม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า 30-38.
ปัญญา ศรีจันทร์ และทิพบรรณ สุดประเสริฐ, 2538, "วิศวกรรมการชุบเคลือบผิว", วารสารโลหะวัสดุและการกัดกร่อนของสมาคมวัสดุและการกัดกร่อน, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, เมษายน.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์, ทิพบรรณ ปะละไทย, ศักดา ฉายพุดซา, ธนกฤต คงสิน และอุเทน เที่ยงธรรม, 2549, "การศึกษาการสึกหรอเปรียบเทียบระหว่างอิเล็คโทรดทองแดงจากกระบวนการรีดและจากกระบวนการอิเลคโตรฟอร์มในการขึ้นรูปโลหะโดยการสปาร์คด้วยอีดีเอ็ม", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
นิคม นครเรียบ, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ และนภฉัตร ธารีลาภ, 2541, "อิทธิพลของคุณลักษณะโฟมที่มีผลต่อการต้านทานการดึงลอกของพอลีเอทธีลีนโฟมกับเหล็ก", Materials Processing & Manufacturing Conference (MPMC'98), 6-7 พฤศจิกายน, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค, หน้า 1-10.


return topic