อ.นุชธนา พูลทอง
ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
Nuchthana Poolthong (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8644 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : nuchthana.poo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก D.Eng. Materials Processing Engineering - Nagoya University ญี่ปุ่น
2538 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การหล่อหลอมโลหะ, การอบชุบโลหะ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาอิทธิพลของการอบซุบต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ ADI 1.5% Ni - 0.3% Mo - หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงคุณภาพของงานหล่อเหล็กกล้าสเตนเลส ระยะที่ 1 [หมวดเงินอุดหนุน41] - หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการหลอมเหลวเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1) : การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายหล่อแต่ละแหล่งในประเทศไทย [MTEC41-42] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาการทดสอบการคืบแบบกดและการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์ในการประเมินอายุของชิ้นส่วนเครื่องจักรกังหัน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท (ระยะที่ 1) [มจธ.47-48รอบ1] หัวหน้าโครงการ
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โครเมียมบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงคุณภาพของงานหล่อเหล็กกล้าสเตนเลส ระยะที่ 2 [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
โครงการร่วมมือระหว่างอาเซียน-นิวซีแลนด์ด้านการกัดกร่อน [อาเซียน-นิวซีแลนด์43] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wiengmoon, A., Chairuangsri, T., Chomsang, N., Poolthong, N., and Pearce, J.T.H., 2008, "Effects of Heat treatment on Hardness and Dry Wear Properties of a Semi-solid Processed Fe-27 wt pct Cr-2.9 wt pct C Cast Iron", Journal of Materials Science and Technology, Vol. 24, No. 3, May, pp. 330-334.
Wiengmoon, A., Chairuangsri, T., Poolthong, N., and Pearce, J.T.H., 2008, "Electron microscopy and hardness study of a semi-solid processed 27 wt%Cr cast iron", Materials Science and Engineering: A, Vol. 480, No. 1-2, pp. 333-341. (15 May)
Poolthong, N., Nomura, H., and Takita, M., 2004, "Effect of Heat Treatment on Microstructure and Properties of Semi-solid Chromium Cast Iron", Materials Transactions, Vol. 45, No. 3, March, pp. 880-887.
Poolthong, N., Nomura, H., and Takita, M., 2003, "Effect of Heat Treatment on Microstructure, Wear Properties and Corrosion Characteristics of Semi-solid Processed High Chromium Cast Iron", International Journal of Cast Metals Research, Vol. 16, No. 6, December, pp. 573-578.
Poolthong, N., Qiu, P., and Nomura, H., 2003, "Primary Particle Distribution in Cast Iron by Semi-solid Processing under Centrifugal Field", International Journal of Cast Metals Research, Vol. 16, No. 6, December, pp. 566-572.
Poolthong, N., Qiu, P., and Nomura, H., 2003, "Primary Particle Movement and Change of Property of Cast Iron by Centrifugal Effect in Semi-solid Processing", Science and Technology of Advanced Materials, Vol. 4, No. 5, September, pp. 481-489.
Poolthong, N. and Nomura, H., 2003, "Effect of Alloying Elements on Structure and Mechanical Properties of Semi-solid Processed Cast Iron", The International Journal of Cast Metals Research, Vol. 15, No. 5, January, pp. 523-530.
Nomura, H., Qiu, P., Takita, M., and Poolthong, N., 2001, "Semi-solid Processing of Cost Iron", Materials Transactions, Vol. 42, No. 2, pp. 303-308.
วารสารระดับประเทศ
นุชธนา พูลทอง, 2545, "อิทธิพลของธาตุผสมและอัตราการเย็นตัวต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อกึ่งแข็ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 69-85.
บรรเจิด แสงจันทร์, กอบสิน ทวีสิน และนุชธนา พูลทอง, 2544, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายหล่อแต่ละแหล่งในประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 57-68.
นุชธนา พูลทอง, 2542, "อิทธิพลของการอบชุบต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ ADI 1.5% Ni-0.3%Mo", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 31-42.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sudasna Na Ayudhaya, C., Tareelap, N., Poolthong, N., Tongsri, R., Loha, V., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Life Assessment of 3RYSH Superheater Tubes in Thermal Power Plant", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 2005.
Poolthong, N., Qiu, P., Nomura, H., and Takita, M., 2003, "Fluidity of High Chromium Semi-solid Cast Iron in Metallic Mold", The 8th Asian Foundry Congress, October 17-20, Thailand, pp. 58-70.
Poolthong, N., Nomura, H., and Takita, M., 2002, "Effect of Heat Treatment on Microstructure and Wearing Properties of Semi-Solid Processed High Chromium Cast Iron", The 65th World Found Congress, October 20-24, Karea, pp. 103-111.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
รัตนา วิเชียรรักษ์, มนภาส มรกฎจินดา, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง, อรมณี คูวัฒนาชัย, ภาณุ เวทยนุกูล, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง และเรืองเดช ทองศรี, 2551, “Extrusion of Cu Feed Materials”, การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 195.
สายนที จากถิ่น, มนภาส มรกฎจินดา, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง, พิศาล ศิริผล, อรมณี คูวัฒนาชัย, ภาณุ เวทยนุกูล, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง และเรืองเดช ทองศรี, 2551, “Properties of Sintered Fe-Carbide Composites”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 123-126.
อัมพร เวียงมูล, ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี, นุชธนา พูลทอง และจอห์น ธอมัส แฮร์รี เพียร์ซ, 2551, "ผลของการอบชุบทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 25wt%Cr ที่เตรียมด้วยกระบวนการกึ่งของแข็ง", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 107.
สายนที จากถิ่น, มนภาส มรกฎจินดา, ธัญพร ยอดแก้ว, นาตยา ต่อแสงธรรม, รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง, อรมณี คูวัฒนาชัย, ภาณุ เวทยนุกูล, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง และเรืองเดช ทองศรี, 2551, “Influence of Carbides on Properties of Sintered Fe-Base Composites”, การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 169.
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นันทน์ ถาวรังกูร, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ และเรืองเดช ธงศรี, 2549, "Film Formation and Properties of Steel for Evaporator Tubes Used in a Combined Cycle Power Plant", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย, นุชธนา พูลทอง, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, เรืองเดช ธงศรี และปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, 2548, "A Study of Oxide Film on Steels For Evaporator Tube In A Combined Cycle Powerplant (1)", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 110-112.
ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์, นาตยา ต่อแสงธรรม, อรมณี คูวัฒนาชัย, รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง, สัญชัญ มาตา, อนันต์ ดาราพันธ์, ภาณุ เวทยนุกูล, นุชธนา พูลทอง และเรืองเดช ธงศรี, 2548, "สมบัติทางกลของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิทิคและเฟอร์ริทิคเตรียมด้วยโลหะผงวิทยา", การประชุมประจำปี สวทช. 2548, 27-30 มีนาคม, ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จ.ปทุมธานี.
วีระ โลหะ, นันทน์ ถาวรังกูร, เรืองเดช ธงศรี, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา, นุชธนา พูลทอง, พัชรินทร์ เบอร์ค, ธวัชชัย ตรีสุวรรณนุกูล, นภฉัตร ธารีลาภ, วันชัย สำลี, ชัชวาล ขำวรุณ และปัญญา ศรีจันทร์, 2545, "Boiler Life Assessment of a Thermal Power Plant", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 596-601.
นุชธนา พูลทอง, ปัญญา ศรีจันทร์ และบัณฑิต ใจชื่น, 2541, "อิทธิพลของธาตุผสมต่อโครงสร้างและคุณสมบัติของเหล็กหล่อ ADI", Materials Processing & Manufacturing Conference (MPMC'98), 6-7 พฤศจิกายน, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   อุปกรณ์รางเทหล่อเย็นแบบควบคุมบรรยากาศ Petty Patent No. 6478


return renergy topic