ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
ผศ.นิธิ บุรณจันทร์
Nithi Buranajant (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้อำนวยการ สวท.
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9172, 0-2470-9678 โทรสาร 0-2872-9180
E-mail Address : initjant@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2536 - Cert - - NDE แคนาดา
2533 - Cert. - - Welding Engineer ญี่ปุ่น
2531 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การออกแบบและผลิตเครื่องมือกล
   - การตรวจสอบวัสดุโดยการทำลายและไม่ทำลาย
   - การเชื่อมโลหะ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
เครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 25 ตัน ควบคุมด้วยระบบกลไก 2543 หัวหน้าโครงการ
เครื่องจักรกลสำหรับการตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็กในระบบงานอุตสาหกรรม 2541 หัวหน้าโครงการ
เครื่องทดสอบแรงกระแทกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ - ผู้ร่วมโครงการ
หัวตรวจสอบพื้นผิวสำหรับการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 หัวหน้าโครงการ
การสร้างห้องเรียนเสมือนด้วยเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการเชื่อมพลาสติกและวัสดุผสม [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
เตาอบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบแรงดึง หัวหน้าโครงการ
เครื่องตัดโลหะโดยใช้แก๊สควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
เครื่องคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนด้วยขบวนการถ่ายภาพ หัวหน้าโครงการ
ระบบต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการผลิตผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผ้าทอ หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sritaratirn, K., Paleenud, I., Sombunsukho, S., and Buranajant, N., 2011, "The Development Information System for Digital Media Service", The 10th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED '11), February 20-22, University of Cambridge, Cambridge, UK., pp. 45-48.
Lertkulvanich, S., Buranajant, N., and Sombunsukho, S., 2011, "A Development of Portable three Dimensional Position Data Measurement Device for Character or Object Modeling in Computer Animation", The 10th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES (AIKED '11), February 20-22, University of Cambridge, Cambridge, UK., pp. 38-40.
Peerapun, B., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Tungpantong, C., 2010, “The Development of Information Technology System for Health Guarantees Authorize Registration of Pathumthani Province Public Health Office”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 330-332.
Thassanaimetakul, U., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Thavara, W., 2010, “The Development of Computer Instruction Package on Publishing Production”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 266-267.
Chin – on, U., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Thavara, W., 2010, “The Development of Computer Instruction Package of Data Structure and Algorithms Subject”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 264-265.
Laowkleangdee, A., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Thavara, W., 2010, “The Development of Computer Assisted Instruction on Mathematics for Mathayom Suksa One Students, Bansabang School in Nongkhai Education Service Area Zone 3 Office”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 261-263.
Noimaliwan, S., Sombunsukho, S., and Buranajant, N., 2010, “The Development of Database System for Loan of Udon Thani Teacher Saving and Credit Cooperative Limited”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 258-260.
Buagaw, W., Sombunsukho, S., and Buranajant, N., 2010, “The Development Inform Repairing Office Equipment on Network Case Study Udornthani Vocation College”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 248-250.
Lagkham, C., Sombunsukho, S., Buranajant N., and Thavara, W., 2010, “Construction of a Computer Instruction Package on Using Program the Hand for Website Development”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 254-257.
Sombunsukho, S., Sritaratorn, K., and Buranajant, N., 2010, “A Testing to Evaluate learning Achievement toward Integrated Learning through Intelligent Learning Management System”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 384-386.
Tanchaiyapoom, K., Sombunsukho, S., Buranajant N., and Thavara, W., 2010, “The Development of Computer Assisted Instruction on Animation”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 268-270.
Sriklonchan, S., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Thavara, W., 2010, “The Development of Computer Instruction Package of Maintenance of Computer and Peripherals”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 271-274.
Hemthuwanont, S., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Tungpantong, C., 2010, “The Development of Learning Assessment and Evaluation System in Buengkan School, Nongkhai Province”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 275-277.
Sombunsukho, S., Sritaratorn, K., and Buranajant, N., 2010, “A Testing to Evaluate learning Achievement toward Integrated Learning through Intelligent Learning Management System”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 384-386.
Lertkulvanit, S., Buranajant, N., and Sombunsukho, S., 2008, “A Creation of Virtual Classroom for Teaching and Learning Management with E-Learning”, Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) Conference 2008, November 26-28, National Institute of Education, Singapore, p. 45.
Lertkulvanit, S., Buranajant, N., and Sombunsukho, S., 2008, “Virtual Classroom Development Based on Virtual Image”, Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) Conference 2008, November 26-28, National Institute of Education, Singapore.
Sombunsukho, S., Wongwatkit, C., Potchanarareewong, W., Mongklojala, H., and Buranajant, N., 2007, “A Test Evaluate Learning Achievement and Learner Satisfaction Levels toward the Integrated Learning of the Radiographic Testing Subject through an Intelligent Learning Management System”, The 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 265-268.
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., and Buranajant, N., 2007, “A Study of Designing Virtual Classroom that Used Virtual Reality Technique in Construction”, The 14th International Conference on Learning (Learning Conference 2007), June 26-29, The University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
Kongsuwan, S., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Suansuwan, P., 2007, “The Development of Information System Case Study of Udornthani Kindergarten”, The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 283-285.
Kongsuwan, S., Sombunsukho, S., Buranajant, N., and Lertchaiyhutpong, J., 2007, “A Budget System Development for Decision Making”, The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 188-191.
Sombunsukho, S., Buranajant, N., Permpool, T., Sakpanjachote, R., Termlertmanatwong, P., and Sawintorn, S., 2002, "Web Based Training on Radiographic Testing", World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, October 15-19, Montreal, Canada.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุริยงค์ เลิศกุลวานิชย์, นิธิ บุรณจันทร์ และสุวรรณา สมบุญสุโข, 2551, “การสร้างห้องเรียนเสมือนด้วยเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริง”, การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26-28 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จ.เชียงราย.
นิธิ บุรณจันทร์, กษิตติ์ ทิพยมนตรี, ปิยฉัตร บูรวัฒน์, พงษ์ศักดิ์ หล่อพิทักษ์ และศุภสิทธิ์ สมสาย, 2543, "การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการเชื่อมแบบแพร่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ส, ชะอำ, จ. เพชรบุรี, หน้า 468-475.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนด้วยขบวนการภาพถ่าย"
รางวัลภูมิปัญญานักประดิษฐ์ไทย สาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
"การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมที่นำเสนอบนเว็บ วิชาการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี (Radiographic Testing) ตามโครงสร้างแบบ IMMCAI"
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลชมเชย ประจำปี 2546
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องบรรจุน้ำและปิดฝาฟอยล์ Petty Patent No. 1685

return topic

Revised: 13 January 2006/9:23:31