วชิระ มีทอง
รศ.วชิระ มีทอง
Wachira Methong. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รักษาการรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9678, 0-2470-9208 โทรสาร 0-2470-9681
E-mail Address : iwachong@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 - - Welding Technology at EWI & OSU - OHIO. S. U. อเมริกา
2541 - - Testing and Calibration for ISO/IEC and Q.A. Study Mission in Japan - TPA, NITE ญี่ปุ่น
2540 - - Welding Fair at ESSEN - ESSEN เยอรมัน
2540 - Cert. Welding Products & Processes - FRONIUS ออสเตรีย
2539 - Cert. Fundamental of Measurement and Feedback - Brunel. U. อังกฤษ
2536 - Cert. Ultrasonic Test & Eddy Current Test Level II - CGSB แคนาดา
2532 - Cert. Nondestructive Testing - NDEIC แคนาดา
2532 - Cert. Systematic Problem Solving for Production Management - AOTS ญี่ปุ่น
2530 - Cert. Plastic Working & Welding Engineering - JICA ญี่ปุ่น
2525 - Cert. Tooling & Production Facility Practical Engineering - JICA ญี่ปุ่น
2522 - Cert. Machinery Trade - JICA ญี่ปุ่น
2518 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Metrology
   - Welding Technology
   - Nondestructive Testing
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
อุปกรณ์แปรรูปเสาวรส 2532 หัวหน้าโครงการ
เครื่องปอกเปลือกข้าวโพด 2533 หัวหน้าโครงการ
เครื่องคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อน 2534 หัวหน้าโครงการ
เครื่องจักรกลสำหรับการตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็กในระบบงานอุตสาหกรรม 2540 หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อสัญญาณอะคูสติกอีมีสชั่นภายใต้แรงดึง 2540 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงเครื่องทดสอบแรงกระแทกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
การหาตำแหน่งรอยไม่ต่อเนื่องของชิ้นงานด้วยวิธีอะคูสติกอิมิชัน [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2546, "Characterization of Wire Rope Defects from Magnetic Flux Leakage Signals", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 54-63.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jomdecha, C., Prateepasen, A., and Methong, W., 2002, "Coil Sensors for Wire Rope Inspection using Magnetic Flux Leakage Instrument", International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2002), October 16-19, Jeonbuk, Korea, pp. 1131-1136.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วีระ ตุลาสมบัติ, เอก ไชยสวัสดิ์ และวชิระ มีทอง, 2546, "การศึกษาการสอบกลับของมวลแห่งชาติ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "การออกแบบและสร้างอุปกรณ์การวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบรอยบกพร่องแบบเฉพาะที่ของสายเคเบิล", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 76-78.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "Localised Faults of Wire Rope by Magnetic Flux Leakage Inspection", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า GN-11 - GN -15.
return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.