ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
รศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล
Ampawan Tansakul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9252 โทรสาร 0-2470-9240
E-mail Address : ampawan.tan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Biological Systems Engineering Food
Engineering
Virginia Polytechnic Institute and State University สหรัฐ
อเมริกา
2533 ปริญญาโท วท.ม. Post Harvest Technology วิศวกรรมอาหาร AIT ไทย
2529 ปริญญาตรี วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1
อุตสาหกรรม
เกษตร
วิทยาศาสตร์
& เทคโนโลยี
ทางอาหาร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมอาหารและวัสดุชีวภาพ
   - Modeling Heat Transfer using the Finite Element Method
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของอาหาร : ปลาทูน่า (ทั้งตัว) เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 2541 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 หัวหน้าโครงการ
คุณสมบัติทางกายภาพและความร้อนของเนื้อขนุน [สวทช.41] 2543 หัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร 2544 หัวหน้าโครงการ
ผลของปัจจัยการแปรรูปต่อคุณภาพของน้ำกะทิอบแห้งแบบพ่นฝอย [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 หัวหน้าโครงการ
ผลของส่วนประกอบต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่มีต่อเนื้อสัมผัสและสีของเม็ดสาคู [BIOTEC44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
ผลกระทบของสภาวะการเก็บที่มีต่อคุณภาพของกล้วยผง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพมะม่วงโดยใช้วิธีวิเคราะห์ภาพ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2547 หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมะนาวด้วยวิธีแช่แข็ง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งเห็ดฟางโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจลนพลศาสตร์การเสียรูปของอาหารระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีต่างๆ [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การอบแห้งหน่อไม้ฝรั่งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล [หมวดเงินอุดหนุน52] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคงตัวของน้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง [BIOTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของสัดส่วนไขมันและความดันของการโฮโมจิไนส์ที่มีต่อคุณสมบัติการไหลของน้ำกะทิในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
อัมพวัน ตั๊นสกุล, 2551, "สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ", ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 200 หน้า.
E-Journal
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M., 2007, "Parallel Dynamic Artificial Neural Network for Temperature and Moisture Content Predictions in Microwave-Vacuum Dried Tomato Slices", Chemical Product and Process Modeling, Vol. 2, No. 3, May. [Short Com.]
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M., 2007, "Estimation of Moisture Ratio of a Mushroom Undergoing Microwave-vacuum Drying Using Artificial Neural Network and Regression Models", Chemical Product and Process Modeling, Vol. 2, No. 3, May.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Tansakul, A. and Lumyong, R., 2008, "Thermal Properties of Straw Mushroom", Journal of Food Engineering, Vol. 87, No. 1, July, pp. 91-98.
Siripon, K., Tansakul, A., and Mittal, G.S., 2007., "Heat Transfer Modeling of Chicken Cooking in Hot Water", Food Research International, Vol. 40, No. 7, August, pp. 923-930.
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M., 2007, "Artificial Neural Network Modeling for Temperature and Moisture Content Prediction in Tomato Slices Undergoing Microwave-Vacuum Drying", Journal of Food Science, Vol. 72, No.1, January-February, pp. E42-E47.
Devahastin, S., Tapaneyasin, R., and Tansakul, A., 2006, "Hydrodynamic Behavior of a Jet Spouted Bed of Shrimp", Journal of Food Engineering, Vol. 74, No. 3, June, pp. 345-351.
Tansakul, A. and Chaisawang, P., 2006, "Thermophysical Properties of Coconut Milk", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 3, April, pp. 276-280.
Tapaneyasin, R., Devahastin, S., and Tansakul, A., 2005, "Drying Methods and Quality of Shrimp Dried in a Jet-Spouted Bed Dryer", Journal of Food Process Engineering, Vol. 28, No. 1, February, pp. 35-52.
Simuang, J., Chiewchan, N., and Tansakul, A., 2004, "Effects of Fat Content and Temperature on the Apparent Viscosity of Coconut Milk", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 2, September, pp. 193-197.
Tansakul, A. and Ngamna, T., 2000, "Modelling Heat Transfer in Cooked Tuna during Cooling", ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 17, No. 2, pp. 51-64.
Tansakul, A., Noomhorm, A., Bhumiratana, S. and Patmayothin, N., 1992, "Effect of Pulper-finisher Specifications on Tomato Juice Characteristics", ASEAN Food Journal, Vol. 7, pp. 56-68.
Noomhorm, A. and Tansakul, A., 1992, "Effect of Pulper-finisher Operation on Quality of Tomato Juice and Tomato Puree", Journal of Food Process Engineer, Vol.15, pp. 229-239.
วารสารระดับประเทศ
สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2549, "ผลของปริมาณแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและไข่ขาวผงต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 17-36.
พูนพัฒน์ พูนน้อย และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2548, "เครื่องคัดคุณภาพมะม่วงระบบแมชีนวิชัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 43-58.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และชยานินทร์ พัวพันธุมา, 2545, "สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเม็ดสาคู", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 347-358.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสิริลักษณฑ์ เพ็ชรขาว, 2543, "ค่าความร้อนจำเพาะและค่าการนำความร้อนของขนุน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 71-81.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tunsakul, A., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2012, "Effect of Reducing Agent on Rheological and Functional Properties of Defatted Rice Bran Protein-Based Material", International Congress on Food Engineering and Processing, March 28-30, Bangkok, Thailand.
Sukkasem, K. and Tansakul, A., 2012, "Heat Transfer Modeling Of Banana During Blanching Using Finite Element Analysis", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012), May 10-12, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, pp. 258-262.
Saengrayup, R. and Tansakul, A., 2008, "Moisture Ratio Estimation of Asparagus undergoing Combination of Far-infrared Radiation and Microwave-vacuum Drying using Artificial Neural Network and Mathematical Model", Food Innovation Asia 2008 International Food Conference, June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Sangadkit, W. and Tansakul, A., 2008, "Qualities of Dried Cooked Rice undergoing Vacuum Drying and Two Stages Hot Air Drying", Food Innovation Asia 2008 International Food Conference, June 12-13, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Saengrayup, R. and Tansakul, A., 2007, "Mathematical Modeling of Microwave-Vacuum Drying of Asparagus", International Agricultural Engineering Conference (IAEC 2007), December 3-6, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.
Siripon, K., Tansakul, A., and Mittal, G.S., 2007, "Heat Transfer Modeling of Chicken Cooking in Hot Water", The International Food Machinery and Technology Exhibition, June 5-8, Tokyo, Japan, pp. 48-55.
Bordeerat, E. and Tansakul, A., 2007, "Color Change of Papaya Puree Prepared from Different Heating Methods", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 195-199.
Chokananporn, W. and Tansakul, A., 2007, "Estimation of Surface Area and Volume of Fresh Guava Using One-hidden Layer Artificial Neural Network", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 200-204.
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M.S., 2007, "Generic Artificial Neural Network for Temperature and Moisture Content Predictions in Foods undergoing Microwave-vacuum Drying", 2007 IFT Annual Meeting and Food Expo, July 28-August 1, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA.
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M.S., 2006, "Employing Artificial Neural Network Modeling for Predicting Temperature and Moisture in Microwave-vacuum Drying: Application to Tomato Slices", 2006 IFT Annual Meeting and Food Expo, June 22-26, Orange Country Convention Center, Orlando, Florida, USA.
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M.S., 2006, "Parallel Dynamic Artificial Neural Network for Temperature and Moisture Content Predictions in Non-homogeneous Food undergoing Microwave-vacuum Drying: Application to Tomato Slices", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 502-512.
Poonnoy, P., Tansakul, A., and Chinnan, M.S., 2006, "Estimation of Moisture Content of a Mushroom undergoing Microwave-vacuum Drying using Artificial Neural Network and Regression Models", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 477-491.
Siripon, K., Tansakul, A., and Mittal, G.S., 2005, "Specific Heat and Thermal Conductivity of Capon", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.
Siripon, K., Tansakul, A., and Mittal, G.S., 2005, "Optimum Time for Cooking Chicken in Hot Water", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand.
Poonnoy, P. and Tansakul, A., 2003, "Design and Development of Mango Sorter with Machine Vision System", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 167-174.
Poonnoy, P. and Tansakul, A., 2003, "Design and Development of Mango Sorter with Machine Vision System", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 167-174.
Tapaneyasin, R., Davahastin, S., and Tansakul, A., 2003, "Some Hydrodynamic Characteristics of A Jet Spouted Bed of Shrimp", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 321-331.
Tansakul, A., Bhumiratana, S., and Puapuntuma, C., 2002, "Effects of Physico-chemical Properties on Texture and Color of Cassava Pearl", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 251-258.
Tansakul, A., Suwanayuen, S. and Wongthanabat, P., 2001, "Effect of Processing Parameters on Quality of Spray-dried Coconut Milk", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference (ADC), August 20-22, Batu Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 429-435.
Pintavirooj, C., Tansakul, A. and Siriwattanayothin, S., 2000, "Optimization of Cooling Process for Quality and Energy Saving", FoSTAT/Propak Asia'2000 Food Conference, June 14-16, pp. 262-271.
Tansakul, A. and Petchkaw, S., 2000, "A Comparison of Thermophysical Properties of Jackfruit Flesh Above and Below the Freezing Point", International Agricultural Engineering Conference, December 4-7, Asian Institute of Technology, pp. 197-204.
Bhumiratana, S., Tansakul, A. and Ngamna, T., 1998. "A Study of Mathematical Model of Heat Transfer in Food : Cooked Whole Tuna". ASAE Paper#983154. ASAE Annual International Meeting at Orlando, Florida
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปนัดดา นนทนำ และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2551, "การเพิ่มความเข้มข้นของน้ำมะนาวด้วยการแช่แข็ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
พูนพัฒน์ พูนน้อย และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2550, "Artificial Neural Network Model Development for Predicting Moisture Content of Agricultural Products during Microwave-vacuum Drying Process", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
วงศพัทธ์ โชคอนันต์พร และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2550, "แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการทำนายพื้นที่ผิวของฝรั่งสด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
วงศพัทธ์ โชคอนันต์พร และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2550, "Guava Sorter Using Machine Vision System and Artificial Neural Network Model", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
Bordeerat, E. และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2550, "Non-enzymatic Browning of Papaya Puree Subjected to Various Heating Methods", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
ไพศาล ทักษิณพัฒนาพงศ์, อัมพวัน ตั๊นสกุล และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2549, "การทำนายอุณหภูมิอาหารกระป๋องในระหว่างกระบวนการสเตอริไลซ์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียม", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 105.
กฤษณา ศิริพล, อัมพวัน ตั๊นสกุล และ Gauri S. Mittal, 2549, "การทำนายอุณหภูมิของไก่ทั้งตัวขณะต้มในน้ำร้อน", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 10.
รจเรข ลำยอง และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2549, "คุณลักษณะทางกายภาพและค่าความร้อนจำเพาะของเห็ดฟาง", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 8.
รณชัย ทองดีแท้ และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2549, "จลนพลศาสตร์การอบแห้งของเห็ดฟาง", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 9.
พรพิมล มะยะเฉียว และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2548, "ผลของอัตราส่วนกุ้งขาวต่อซูริมิปลาตาหวานและระยะเวลาสับผสมต่อเนื้อสัมผัสของเพสที่ขึ้นรูป", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
ปนัดดา นนทนำ และอัมพวัน ตั๊นสกุล, 2548, "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิจุดเยือกแข็งกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของน้ำมะนาว", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และชยานินทร์ พัวพันธุมา, 2544, "Relation between Chemical Properties and Viscosity of Cassava Pearl", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 448.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสิริลักษณ์ เพ็ชรขาว, 2543, "คุณลักษณะทางด้านความร้อนของขนุน", การประชุมประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 3-5 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 551-559.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, 2543, "Effect of Drying Method on Drying Time and Quality of Dried Shrimp", การประชุมวิชาการกุ้งทะเล ครั้งที่ 2, 23-25 พฤศจิกายน, จ. ภูเก็ต, หน้า 150-156.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัล Best Presentation Award - Sukkasem, K. and Tansakul, A., 2012, "Heat transfer modeling of banana during blanching using finite element analysis", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012), May 10-12, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, pp. 258-262.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องคัดผลมะม่วงระบบแมชีนวิชั่น Patent No. 22004
return topic