ศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
ศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
Virote Boonamnuayvitaya (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-30 ต่อ 222 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : virote.boo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2535 ปริญญาเอก D.Eng. Chemical Engineering University of Tokyo ญี่ปุ่น
2528 ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น
2526 ปริญญาตรี B.Eng. Chemical Engineering Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Biomaterial synthesis & characterization
    - Photocatalytic reaction
    - Sol gel and application
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาและพัฒนาถังปฏิกรณ์เพื่อกำจัดสารประกอบกำมะถันในถ่านลิกไนต์โดยวิธีชีวภาพ 2537 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องที่มีกำลังและประสิทธิภาพในการกำจัดสารซัลเฟอร์ในถ่านหินลิกไนต์ด้วยวิธีชีวภาพ 2539 หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติย่อยสลายอินทรีย์กำมะถันในถ่านหิน 2539 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเทคนิคและความเป็นไปได้ในการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยเชื้อ Thiabacillus ferrooxidans [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ในดินโดยสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน44-45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การเคลือบแร่อาร์ซิโนไพไรท์ด้วยน้ำแก้วเพื่อป้องกันการแพร่ของสารหนู [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการกำจัดโลหะหนักในตะกอนสลัดจ์ของระบบน้ำเสีย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน42-43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการในการสกัดไคโตซานจากกากเซลล์ในอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาประยุกต์วิธีทางชีวภาพเพื่อบำบัดแหล่งน้ำปนเปื้อนสารหนูในเขตร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การดูดซับไอระเหยไซลีนด้วยฟองแอฟรอน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การยับยั้งการออกซิเดชันที่ผิวแร่อาร์ซีโนไพไรต์ด้วยฟิล์มซิลิคอนอัลคอกไซด์ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน46-47] 2547 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเติมโอโซนในการย่อยสลายทางเคมีและทางชีวภาพของไพรีน [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและพัฒนากระบวนการเคลือบเพชรโดยวิธี CVD แบบขดลวดความร้อน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.44-45] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนจากเม็ดไคโตซาน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดฝุ่นด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) ที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติที่อุณหภูมิสูง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การสังเคราะห์วัสดุรูพรุน (Porous materials) ระดับนาโนด้วยการประยุกต์ใช้โซลเจลเทคโนโลยีร่วมกับสาร templates และการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การกำจัดก๊าซแอมโมเนียด้วย Colloidal Gas Aphrons (CGA) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วยสารละลายลดแรงตึงผิว [สกว.45] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมและการวิเคราะห์สมบัติของ SiO2-TiO2 thin film photocatalyst ที่ใช้สำหรับสลายแก็สฟอร์มาล์ดีไฮด์ด้วยปฏิกิริยาการสลายตัวโดยใช้แสงเป็นตัวเร่ง หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Photong, S., and Boonamnuayvitaya, V., 2010, “Synthesis of APTMS-functionalized SiO2/TiO2 Transparent Film using Peroxo titanic Acid refluxed Solution for Formaldehyde Removal”, Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 210, No. 1-3, July, pp. 453-461.
Photong, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2009, "Enhancement of Formaldehyde Degradation by Amine Functionalized Silica/titania Films", Journal of Environmental Sciences, Vol. 21, No. 12. (Impress)
Photong, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2009, "Preparation and Characterization of Amine-functionalized SiO2/TiO2 Films for Formaldehyde Degradation", Applied Surface Science, Vol. 255, No. 23, pp. 9311-9315. (September 15)
Kasemanankul, P., Witit-Anan, N., Chaiyakun, S., Limsuwan, P., Boonamnuayvitaya, V., 2009, "Low-temperature Deposition of (110) and (101) Rutile TiO2 Thin Films using Dual Cathode DC Unbalanced Magnetron Sputtering for Inducing Hydroxyapatite", Materials Chemistry and Physics, Vol. 117, No. 1, pp. 288-293.
Boonamnuayvitaya, V., Jutaporn, P., Sae-ung, S., and Jarudilokkul, S., 2009, "Removal of Pyrene by Colloidal Gas Aphrons of a Biodegradable Surfactant", Separation and Purification Technology, Vol. 68, No. 3, pp. 411-416.
Jarudilokkul, S., Sinthuphisut, N., and Boonamnuayvitaya, V., 2008, "Dust Collection by Using Colloidal Gas Aphrons", Environmental Engineering Science, Vol. 25, No. 8, October, pp. 1175-1180.
Saeung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2008, "Direct Synthesis and Characterization of Amine-Functionalized Mesoporous Silica Materials and Their Applications as Formaldehyde Adsorbents”, Environmental Engineering Science, Vol. 25, No. 10, December, pp. 1477-1485.
Saeung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2008, "One-pot Synthesis of Organic-inorganic Hybrid Mesoporous Materials for the Adsorption of Formaldehyde Vapor", Environmental Engineering Science, Vol. 25, No. 3, April, pp. 397-406.
Saeung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2008, "Adsorption of Formaldehyde Vapor by Amine-Functionalized Mesoporous Silica Materials", Journal of Environmental ScienceS-CHINA, Vol. 20, No. 3, March, pp. 379-384.
Jarudilokkul, S., Tanthapanichakoon, W., and Boonamnuayvittaya, V., 2007, “Synthesis of Hydroxyapatite Nanoparticles Using an Emulsion Liquid Membrane System”, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 296, No. 1-3, pp. 149-153. (March 15)
Boonamnuayvitaya, V., Tayamanon, C., Sae-ung, S., and Tanthapanichakoon, W., 2006, "Synthesis and Characterization of Porous Media Produced by a Sol-gel Method", Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 5, March, pp. 1686-1691.
Khummalai, N. and Boonamnuayvitaya, V., 2005, "Suppression of Arsenopyrite Surface Oxidation by Sol-Gel Coatings", Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 99, No. 3, pp. 277-284.
Boonamnuayvitaya, V., Sae-ung, S., and Tanthapanichakoon, W., 2005, "Preparation of Activated Carbons from Coffee Residue for the Adsorption of Formaldehyde", Separation and Purification Technology, Vol. 42, No. 2, pp. 159-168.
Boonamnuayvitaya, V., Chaiya, C., and Tanthapanichkoon, W., 2004, "The Preparation and Characterization of Activated Carbon from Coffee Residue", Journal of Chemical Engineering of Japan (JCEJ), Vol. 37, No.12, pp. 1504-1512.
Boonamnuayvitaya, V., Chaiya, C., Tanthapanichakoon, W., and Jarudilokkul, S., 2004, "Removal of Heavy Metals by Adsorbent Prepared from Pyrolyzed Coffee Residues and Clay", Separation and Purification Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 11-22.
Jarudilokkul, S., Rungphetcharat, K., and Boonamnuayvitaya, V., 2004, "Protein Separation by Colloidal Gas Aphrons using Nonionic Surfactant", Separation and Purification Technology, Vol. 35, No. 1, pp. 23-29.
วารสารระดับประเทศ
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล, ศรีสุดา แซ่อึ้ง และปณิธาน จุฑาภรณ์, 2552, “การบำบัดไพรีนในดินด้วยฟองก๊าซแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายทางชีวภาพ”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 2-3, เมษายน-กันยายน, หน้า 225-239.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และอิม ปุรินทราภิบาล, 2552, “การกำจัดไอระเหยของ Butyl Oxitol จากโรงงานเคลือบผิวโลหะด้วย Wet Scrubber”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 2-3, เมษายน-กันยายน, หน้า 211-224.
นิตินัย ขำมาลัย, อัญญพร ศิลากอง และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2548, "การยับยั้งปฏิกิริยาการออกซิเดชันที่ผิวของอาร์เซโนไพไรต์โดยการเคลือบผิวด้วยฟิล์มโซลเจล MTMOS : การศึกษาทางไฟฟ้าเคมี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 273-287.
วัชราภรณ์ สุนสิน และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2546, "การศึกษาการทำให้กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันเป็นก้อนแข็งด้วยซีเมนต์และวัสดุผสมต่างๆ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 251-268.
รมัยมาศ จันทร์ขาว และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2546, "การศึกษาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของอาร์เซโนไพไรต์โดยการเคลือบผิว", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 107-124.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สุวิทย์ เตีย และอรรถศักดิ์ จารีย์, 2540, "การศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคถ่านหินในเครื่องปฏิกรณ์สะเป๊าเต็ดเบดสามวัฏภาค", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มิถุนายน, หน้า 51-63.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Photong, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2008, “Photocatalytic Enhancement by Doping Amine-functional Groups in SiO2/TiO2 Films for Formaldehyde Decomposition”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 89.
Kasemanankul, P., Witit-anun, N., Chaikhun, S., Limsuwan, P., and Boonamnuayvitaya, V., 2008, “Influence of Substrate Bias Voltage on Low-Temperature Deposition of (110) and (101) Rutile by Two Cathodes Sputtering System”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 346. (Poster)
Sae-ung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2007, “Organic-Inorganic Hybrid Mesoporous Materials for Formaldehude Adsorption”, The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technologies (APCSEET 2007), May 7-11, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. 49.
Chaiyan, C. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Preparation of Activated Carbon from Coffee Residue: Characterization and Toluene Vapor Adsorption under Humidity", The 2nd Asian Particle Technology Symposium (APT 2003), December 17-19, Penang, Malaysia, pp. 543-548.
Khummalai, N. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Arsenopyrite Particle Coating by Sol Gel Materials to Suppress the Bacterial Oxidation", The 2nd Asian Particle Technology Symposium (APT 2003), December 17-19, Penang, Malaysia, pp. 399-405.
Sae-ung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Preparation of Activated Carbon from Coffee Residues for the Adsorption of Formaldehyde with the Presence of Ozone", The 2nd Asian Particle Technology Symposium (APT 2003), December 17-19, Penang, Malaysia, pp. 587-590.
Sae-ung, S., Tanthapanichkoo, W., and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Adsorption of Formaldehyde Vapor by Activated Carbon Prepared form Coffee Residue with The Presence of Ozone", International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, July 23-25, Bangkok, Thailand, p. 147.
Sae-ung, S. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Adsorption of Formaldehyde Vapor by using Activated Carbon Prepared from Coffee Residue", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1095-1101.
Khummmalai, N. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Suppression of Bacterial Oxidation of Arsenopyrite by Coating", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1086-1094.
Chaiya, C. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Adsorption of Toluene Vapor on Mesoporous Activated Carboon Produced from Coffee Residue", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1079-1085.
Chaiya, C. and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Adsorption of Toluene Vapor under Humid Condition by Activated Carbon Produced from Coffee Residue", International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, July 23-25, Bangkok, Thailand, p. 142.
Jutaporn, P., Jarudilokkul, S., and Boonamnuayvitaya, V., 2003, "Removal of Pyrene in Pumice by Biodegradable surfactant in the Forms of Colloidal Gas Aphron and Aqueous Solution", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1102-1108.
Tetisirivej, S., Boonamnuayvitaya, V., and Jarudilokkul, S., 2003, "Wastewater Treatment of Concentrated Latex Factory using CGA", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, p. 1060-1066.
Chaiya, C. and Boonamnuayvitaya, V., 2000, "The Adsorption of Heavy Metal Ions with Adsorbent Comprised of Coffee Residue", The 1st Asian Particle Technology Symposium, December 13-15, Bangkok, Thailand.
Boonamnuayvitaya, V., 1997, "Effect of Adsorbent on the Ferrous Ion Oxidation Rate by Thiobacillus ferrooxidans", Chemical Engineers Association of Japan, Annual Spring Conference
Boonamnuayvitaya, V., 1997, "Adsorption of Heavy Metal Ions by Biological Wastes", The 2nd Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference and the 3rd Asia-Pacific Conference on Algal Bioteehnology, May 7-10, Phuket Arcadia Hotel & Resort, Phuket, Thailand.
Boonamnuayvitaya, V., 1997, "Effect of Carbon Dioxide Concentration in Air Feed on the Coal Desulfurization by Thiobacillus ferrooxidans", The Mining and Materials Processing Institute of Japan, Annual Spring Conference.
Boonamnuayvitaya, V. and Simcharoen, P., 1997, "Separation of Dyes from Aqueous Solution using Aphrons", Regional Symposium on Chemical Engineering 1997 in Conjunction with 13th Symposium on Malaysian Chemical Engineers, October 13-15, Hyatt regency, Malaysia.
Monboonliang, P. and Boonamnuayvitaya, V., 1997, "Effects of Air Sparger Design and Superficial Gas Velocity on the Microbial Pyrite Removal from Lignite in Slurry Bubble Columns", Regional Symposium on Chemical Engineering in Conjunction with the 13th Symposium on Malaysian Chemical Engineers, October 13-15, Hyatt Regency, Malaysia.
Jonglertiunya, W. and Boonamnuayvitaya, V., 1997, "A Study of Biological Solubilization of Heavy Metals in Activated Sludges", Regional Symposium on Chemilcal Engineering in Conjunction with the 13th Symposium on malaysian Chemical Engineers, October 13-15, Hyatt Regency, Malaysia.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ศรีสุดา แซ่อึ้ง และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2550, “การสังเคราะห์ Amine-Functionalized Mesoporous Silica Materials ด้วยวิธี One-Pot Synthesis สำหรับดูดซับก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 29-30 ตุลาคม, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่.
ณัฐวุฒิ เพิ่มขุนทด, เขมทัต เทอญพระเกียรติ, สุรีย์วัล กอบเงิน, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2549, "การดักจับฝุ่นด้วยฟองแก๊สแอฟรอนที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 89.
กฤษดา อภิชิตนรานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2549, "การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิลและไม่มีแพคกิง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 88.
นันทรัช สินธุพิสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และกฤษดา อภิชิตนรานนท์, 2548, "การดักจับฝุ่นโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 117.
อัญญพร ศิลากอง, นิตินัย ขำมาลัย, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Arsenopyrite Surface Coated with MTMS: an Electrochemical Characterization", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 475-477.
ชฎาภา ธยามานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Synthesis of Mesoporous Materials by Sol-Gel Method: An Application in Toluene Adsorption", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-474.
ชโรธร จินดารมย์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "Preparation of Hydroxyapatite Nanoparticles Using an Emulsion Liquid Membrane System", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 417-419.
กฤษดา แซ่หลี, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "A Study of Diamond Film Coating by Hot Filament Chemical Vapour Deposition under Atmospheric Pressure", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 34-36.
พงษ์ศักดิ์ วัฒนจรูญโรจน์, ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, สมนึก จารุดิลกกุล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2547, "The Study of Enzyme Immobilization on the Electrode Biosensor by Sol-Gel Technology for Pesticide Detection, Part I: AChE Enzyme Immobilized on Graphite Electrode", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 28-30.
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2546, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน : การศึกษาไฮโดรไดนามิกและการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 14-4.
กนกวรรณ เพชรอุดมสินสุข, ปุณฑริก อนันตโชค, ก้องเกียรติ สุริเย, พงษ์ศํกดิ์ วัฒนจรูญโรจน์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2546, "การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแอมเพอโรเมตริกเพื่อตรวจวัดปริมาณยาฆ่าแมลง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 6-4.
วรรณา วิเชียรพงษ์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2546, "การตรึงเอนไซม์ไลเปส Candida rugosa บน methyltrimethoxysilane xerogels ด้วยกระบวนการโซลเจล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 3-2.
อรรคพล ปิ่นแก้ว และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การศึกษาผลของการเติมโอโซน (O3) ในการย่อยสลายทางเคมีและทางชีวภาพของไพรีน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 4-6.
ชโรธร จินดารมย์, สมศักดิ์ สุขสันต์วชิรกุล, อัญญพร ศิลากอง และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การบำบัดน้ำเสียอิมัลชันด้วยกระบวนการลอยตะกอนแบบการละลายอากาศ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 47-48.
อิม ปุรินทราภิบาล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การศึกษาและพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วย Spray Tower ในโรงงานเคลือบผิวแผ่นโลหะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 53-54.
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 59-60.
พรพิมล ฉัตรปุญญานนท์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดชันสารละลายสีย้อมผ้าด้วยโอโซนภายใต้คะตะลิสต์ของถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 64-65.
นิตินัย ขำมาลัย และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของแร่อาร์ซีโนไพไรต์ด้วยการเคลือบด้วยกรรมวิธีโซลเจล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-63.
กำชัย รุ่งเพชรรัตน์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากการนึ่งปลาของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนขนิดประจุเป็นลบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 143-145.
ชฎาภา ธยามานนท์, ปพิญญา รัตนสัมฤทธิ์, พงษ์ศักดิ์ วัฒนจรูญโรจน์, อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ,วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การสังเคราะห์สารดูดความชื้นด้วย Sol-Gel เทคโนโลยี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 93-94.
รมัยมาศ จันทร์ขาว และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2544, "การศึกษาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของอาร์เซโนไพไรท์โดยการเคลือบผิว", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 9-10 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
สุรศักดิ์ สรรพสิงห์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2544, "ผลของสารลดแรงตึงผิวแบบไร้ประจุในการบำบัดดินปนเปื้อนสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทางชีวภาพ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 9-10 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
อภิฤดี ชูโชติรส, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2543, "การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในน้ำที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทาง Bioremediation", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม, ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 337-348.
สาณิฐ อัตถศาสตร์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2543, "Removal of Sulfurdioxide in Flue Gas by Biological Process : Aerobic Condition", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม, ไบเทค, กรุงเทพฯ.
วัลภา อาชีวปริสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล, ละเอียด เพ็งโสภา และสุรชิต ฮวดสาขา, 2543, "การพัฒนาตัวดูดซับไอออนโลหะหนักจากวัสดุชีวมวลที่ไม่มีชีวิต", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม, ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 377-388.
นิตินัย ขำมาลัย, สมนึก จารุดิลกกุล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2543, "การบำบัดสารหนูปนเปื้อนในดินภาคใต้ของประเทศไทยโดยวิธีทางชีวภาพ", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม, ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 349-360.
วัชราภรณ์ สุนสิน และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2543, "การศึกษาวิธีการทำให้กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันแข็งตัว", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม,ไบเทค, กรุงเทพฯ.
ชีวิน อรรถสาสน์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2543, "การกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในก๊าซเผาไหม้ทางชีวภาพในสภาวะใช้อากาศ", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม, ไบเทค, กรุงเทพฯ.
วันชัย บูรพา, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "การนำเถ้าถ่านหินหยาบมาบดร่วมกับปูนเม็ดเพื่อทำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-27 - MAT-34.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, จุทารัตน์ รัตนโมลีพร, ชาญศักดิ์ ปลัดกอง และวิชชา สุทธิ์ทราศิริกุล, 2541, "การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้แก๊สแอฟรอน", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 17-18 ธันวาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จ.นครปฐม, หน้า 374-385.
ธีรวิทย์ ทับทอง, มีชัย มีดา และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2541, "การตรึงกากตะกอนเร่งด้วยพอลิเมอร์เพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 17-18 ธันวาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จ.นครปฐม.
สุภเวท มานิยม และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2541, "การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพโดย Thiobacillus Ferrooxidans", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 17-18 ธันวาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, หน้า 416 - 426.
อัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสุวลี จันทร์กระจ่าง, 2541, "การสกัดไคโตซานจากการเซลล์ราที่ใช้ในอุตสาหกรรม", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 17-18 ธันวาคม, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, จ.นครปฐม, หน้า 427-435.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และยุคลธร ฉัตรสุวรรณ, 2540, "การกำจัดกำมะถันในถ่านหินลิกไนต์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 23-25 ตุลาคม, ภาควิชาเคมีอุตสาหการ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิไล ลือสุทธิชาติ, Atsushi Tsutsumi และคูนิโอะ โยชิดะ, 2540, "Deterministic Chaotic Behavior of Bubble Motion in Two-phase Systems", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 23-25 ตุลาคม, ภาควิชาเคมีอุตสาหการ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรณี ตันกิติยานนท์, จันจนา พยุงวงศ์, ทยุติ ศิริเจน, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2540, "การดูดซับโลหะหนักบนกากชีวมวลเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 23-25 ตุลาคม, ภาควิชาเคมีอุตสาหการ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และธีรวิทย์ ทับทอง, 2540, "การดูดซับโลหะหนักโดยกากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง", เอกสารการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7, 23-25 ตุลาคม, ภาควิชาเคมีอุตสาหการ, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

return topic