จิดาภา ศรีชุมพวง
คุณจิดาภา ศรีชุมพวง
Jidapha Srichumpoung

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9247 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : walaiporn.sri(at)kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2534 ปริญญาตรี วท.บ. ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Agricultural, Food Analysis
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การผลิตไอศครีมจากนมถั่วเหลือง 2536 ผู้ร่วมโครงการ
ความสัมพันธ์ของดัชนีสีเปลือกกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเนื้อกล้วยหอมทอง 2537 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการลดความขมของน้ำมะนาวโดยใช้วัตถุเจือปน 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาคุณภาพของน้ำมะนาวในสภาวะของการเก็บและการแปรรูปเพื่อหาแนวทางในการผลิตน้ำมะนาวในเชิงพาณิชย์ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสภาวะการแปรรูปน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Drying) เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตน้ำมะนาวเชิงพาณิชย์ [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ [ส.คลังสมอง48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การยืดอายุการเก็บรักษาปลาหมอเทศแดดเดียวทอดโดยการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสมบัติและอายุการเก็บรักษามะขามผง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 หัวหน้าโครงการ
ผลของกระบวนการฆ่าเชื้อและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำฝรั่ง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องดื่มฟักทองเพื่อสุขภาพ [หมวดเงินอุดหนุน50] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวของพืชตระกูลส้มเพื่อนำไปสู่การผลิตที่มีคุณภาพ [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะนาวเข้มข้นและมะนาวผงสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Prathomtong, P., Panchatee, C., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., and Nopharatana, M., 2016, "Effects of Charcoal Composition and Oil Droplet Combustion on The Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Smoke during The Grilling Process", International Food Research Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 1372-1378.
Kunanopparat, T., Menut, P., Srichumpoung, W., and Siriwattanayotin, S., 2014, "Characterization of Defatted Rice Bran Properties for Biocomposite Production", Journal of Polymers and the Environment, Vol. 22, No. 4, pp. 559-568.
วารสารระดับประเทศ
นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2549, "สารเจือปนในผลไม้ดองที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ", อาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 347-355.
เพียงโสม ชาญชัยวรวิทย์, ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2547, "การใช้ฟิล์มไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของกล้วยหลังทอด", อาหาร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 164-170.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2546, "การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 299-307.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, วลัยพร เอี่ยมภาษิต, นาตรถยา ชมนารถ และสรเสกข์ กุลมัย, 2541, "การลดความขมของน้ำมะนาวโดยใช้วัตถุเจือปน", วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, หน้า 65-70.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., and Nopharatana, M. 2016, "Effect of Grilling Temperature on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Content in Steamed Chicken Meat", International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, The Empress Hotels, Chiang Mai, Thailand.
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., and Siriwattanayotin, S., 2015, "Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Charcoal Smoke during Grilling Process by Charcoal Preparation", 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, December 2-4, Sunshine City, Tokyo, Japan.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วลัยพร ศรีชุมพวง, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, สรเสกข์ กุลมัย, ดาราวรรณ ทองบุตร และรัชนีพร มาลาวัลย์, 2542, "การศึกษาคุณภาพของมะนายผงในช่วงเวลาของการเก็บหลังการแปรรูปด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.

return engineer topic