ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
Worapot Suntornsuk (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8890,0-2470-8887 โทรสาร. 0-2427-8050, 0-2470-8885
E-mail Address : worapot.sun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. วิทยาศาสตร์
การอาหาร
- Cornell University สหรัฐ
อเมริกา
2533 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2528 ปริญญาตรี วท.บ. รังสีเทคนิค - มหาวิทยาลัย
มหิดล
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
    - เทคโนโลยีการใช้เอนไซม์ (Enzyme Technology)
    - จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ศึกษาการเกิดแคลลัสของพืช Costus lacerus เพื่อผลิตสาร diosgenin 2532 ผู้ร่วมโครงการ
ปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Aspergillus niger ให้ผลิตกรดมะนาวและเอนไซม์กลูโคสอะไมเลสในปริมาณสูงโดยวิธีการกลายพันธุ์ และการรวมโปรโตพลาส 2534 ผู้ร่วมโครงการ
ศึกษาการผลิตกรดมะนาวและเอนไซม์กลูโคสอะไมเลสจาก เชื้อรา Aspergillus niger โดยใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ 2534 ผู้ร่วมโครงการ
พัฒนาอาหารคัดเลือกเชื้อรา Rhizopus oryzae ที่ผลิตกรดแลคติกและเอนไซม์กลูโคสอะไมเลส 2538 ผู้ร่วมโครงการ
ปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Rhizopus oryzae ให้ผลิตกรดแลคติกและเอนไซม์กลูโคสอะไมเลส
ในปริมาณสูง
2538 ผู้ร่วมโครงการ
ศึกษาการผลิตกรดแลคติก เอนไซม์กลูโคสอะไมเลส ไคโตแซน และเอนไซม์แลคเตทดีไฮโดรจีเนสจากเชื้อรา Rhizopus oryzae ในอาหารเหลว 2538 ผู้ร่วมโครงการ
ศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์กลูโคสอะไมเลสและแลคเตทดีไฮโดรจีเนสบริสุทธิ์จากเชื้อรา Rhizopus oryzae และทำให้เอนไซม์ทั้งสองบริสุทธิ์ 2538 ผู้ร่วมโครงการ
วิจัยและพัฒนาการใช้จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมัน 2539 ผู้ร่วมโครงการ
คัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ย่อยสลาย styrene 2539 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ประโยชน์ของน้ำหมักดองในการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ [มจธ.41] 2541 หัวหน้าโครงการ
การผลิตสีผสมอาหารจากจุลินทรีย์ในน้ำหมักผักกาดดอง [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการย่อยสลายขนไก่ด้วยวิธีทางชีวภาพ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน43-44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การใช้เอนไซม์ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน45-46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้าสูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
ไคโตซานจากจุลินทรีย์ : การผลิต คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] 2550 หัวหน้าโครงการ
การกำจัดสารระเหยอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
โรงงานต้นแบบการผลิตไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ผักกาดดองเค็ม ผักดอง อย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะโดยวิธีความดันน้ำ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Saetae, D. and Suntornsuk, W., 2010, “Variation of Phorbol Ester Contents in Jatropha curcas from Different Provenances in Thailand and Application of its Seed Cake as Starter Broiler Diets", American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, Vol. 8, No. 5, pp. 495-501.
Saetae, D. and Suntornsuk, W., 2010, “Antifungal Activities of Ethanolic Extract from Jatropha curcas Seed Cake”, Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 20, No. 2, February, pp. 319-324.
Roadjanakamolson, M. and Suntornsuk, W., 2010, “Production of ß-carotene-enriched Rice Bran Using Solid-state Fermentation of Rhodotorula glutinis”, Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 20, No. 3, March, pp. 525-531.
Lim, O., Suntornsuk, W., and Suntornsuk, L., 2009, "Capillary Zone Electrophoresis for Enumeration of Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus and Streptococcus thermophilus in Yogurt", Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, Vol. 877, No. 8-9, pp. 710-718. (March 15)
Malisorn, C. and Suntornsuk, W., 2009, ”Improved Beta-carotene Production of Rhodotorula glutinis in Fermented Radish Brine by Continuous Cultivation”, Biochemical Engineering Journal, Vol. 43, No. 1, pp. 27-32. (January 15)
Malisorn, C. and Suntornsuk, W., 2008, “Optimization of ß-Carotene Production by Rhodotorula Glutinis Dm28 in Fermented Radish Brine”, Bioresource Technology, Vol. 99, No, 7, May, pp. 2281-2287.
Anurukvorakun, O., Suntornsuk, W., and Suntornsuk, L., 2006, "Factorial Design Applied to a Non-aqueous Capillary Electrophoresis Method for the Separation of ß-agonists", Journal of Chromatography A, Vol. 1134, No. 2, pp. 326-332. (17 Nov)
Busaranon, K., Suntornsuk, W., and Suntornsuk, L., 2006, "Comparison of UV Spectrophotometric Method and High Performance Liquid Chromatography for the Analysis of Flunarizine and Its Application for the Dissolution Test", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Vol. 41, No. 1, pp. 158-164. (APR 11)
Suntornsuk, W., Tongjun, J., Onnim, P., Oyama, H., Ratanakanokchai, K., Kusamran, T., and Oda, K., 2005, "Purification and Characterisation of Keratinase from a Thermotolerant Feather-degrading Bacterium", World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 21, No. 6-7, October, pp. 1111-1117.
Suntornsuk, W. and Suntornsuk, L., 2003, "Feather Degradation by Bacillus sp. FK 46 in Submerged Cultivation", Bioresource Technology, Vol. 86, No. 3, February, pp. 239-243.
Suntornsuk, W., Pochanavanich, P., and Suntornsuk, L., 2002, "Fungal Chitosan Production on Food Processing by-products", Process Biochemistry, Vol. 37, No. 7, February, pp. 727-729.
Pochanavanich, P. and Suntornsuk, W., 2002, "Fungal Chitosan Production and Its Characterization", Letters in Applied Microbiology, Vol. 35, No. 1, July, pp. 17-21.
Suntornsuk, W. and Hang, Y D., 1994, "Efficacy of Chemicals for Controlling Colony Spread by Rhizopus Species", Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, Vol. 27, No. 2 , April, pp. 185-188. [*Cornell U.]
วารสารระดับประเทศ
กฤษณ์ สงวนพวก และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "คุณสมบัติทางเคมีของขิงดองอัดความดัน : น้ำตาล กรด และสารให้รสเผ็ด", Journal Science News, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 114-118.
วรพจน์ สุนทรสุข, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, สุระกิต จิระสานต์ และปรารถนา วันพระแก้ว, 2547, "การผลิตน้ำหญ้าปักกิ่งพร้อมดื่มเข้มข้นด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 394-401.
ลีณา สุนทรสุข, อมรมาลย์ เล็กบำรุง และวรพจน์ สุนทรสุข, 2546, "การวิเคราะห์ยาอะมอกซิซิลินตกค้างในน้ำนมดิบโดยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟีและการเรืองแสงฟลูออเรสเซนซ์", วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, หน้า 19-28.
จารุรัตน์ เชาว์เลิศ, สุกัญญา ไชยสุริยานันท์, สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2546, "การตกตะกอนน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกด้วยไบโอพอลิเมอร์", วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน, หน้า 50-56.
วรพจน์ สุนทรสุข และลีณา สุนทรสุข, 2544, "เอนไซม์โปรติเอสของไวรัสเอชไอวี-1 : โครงสร้างและตัวยับยั้ง", Thai Journal of Health Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 69-83.
ดาครอง พิศสุวรรณ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "Production of Keratinase by Bacillus sp. FK 28 Isolated in Thailand", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 171-178.
รุจิรา วาจ่าง และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "การผลิตเบต้าแคโรทีนโดย Rhodotorula glutinis DM 28 ในน้ำหมักผักกาดดอง", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กันยายน, หน้า 38-46.
วรพจน์ สุนทรสุข, ฐิติพร รพีศักดิ์ และดำรงเดช มณีวัฒนา, 2543, "การคัดแยกและจัดจำแนกสายพันธุ์ยีสต์ที่พบในน้ำหมักผักดอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 47-62.
Suntornsuk, W. and Hang, Y.D., 1997, "Purification and Characterization of a Glucoamylase from a Rhizopus oryzae mutant", Journal Science Social Thailand, Vol. 23, pp. 199-208.
Suntornsuk, W. and Hang, Y.D., 1997, "Purification and Properties of NAD-dependent-lactate Dehydrogenase from a Rhizopus oryzae Mutant", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 52-62.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phengnuam, T. and Suntornsuk, W., 2014, "Recent Bio-utilization of Jatropha curcas Seed Cake", 2014 4th International Conference on Biotechnology and Environmental Management (ICBEM 2014), September 15-16, Hotel l'Elysee Val d'Europe, Paris, France.
Suntornsuk, W., Promsiri, R., and Tuitemwong, P., 2005, "Feather Degradation by Bacillus Licheniformis FK50 under Solid State Cultivation", The 2005 Institute of Food Technologists Annual Meeting, July 16-20, Neworleans, USA.
Malisorn, C., Vanichsriratana, W., and Suntornsuk, W., 2003, "Optimization of Cultivation Conditions for ß-Carotene Production by Rhodotorula glutinis DM28 in Vegetable Brine", Biothailand 2003 : Technology for Life, July 17-20, Cholburi, Thailand, p. 257.
Tongjun, J., Suntornsuk, W., Oyama, H., Kusamran, T., and Oda, K., 2002, "Purification and Characterization of Keratinase by Bacillus sp. FK 14", The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, November 17-20, Chiang Mai, Thailand, p. 171.
Pissuwan, D. and Suntornsuk, W., 2000, "Cultivation Effects on Keratinase Production and Feather Degradation by a Species of Keratinase-producing Bacillus Isolated in Thailand", The 2nd JSPS-NRCT Joint seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and their Applications in Thailand and Japan, November 21-25, Yamaguchi, Japan.
Lausawat, P., Leiwkongsataporn, W., Adisakwattana, T., and Suntornsuk, W., 1999, "Study on Yeast Cultivation in Pickle Brine", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference, Phuket, Thailand, November 15-18, p. 234
Poonthrigpun, S., Jeeranaithanawat, S., and Suntornsuk, W., 1999, "Identification of Feather-degrading Bacteria and their Keratinase Production", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference, Phuket, Thailand, November 15-18, p. 269.
Pissuwan, D. and Suntornsuk, W., 1999, "Isolation and Identification of Keratinase-producing Bacteria in Thailand", The 9th European Congress on Biotechnology, Brussels, Belgium, July 11-15.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เพลินพิศ บูชาธรรม, วิทวัส มิ่งวานิช และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, "การศึกษาองค์ประกอบกรดอะมิโนจากเส้นใยไหม Bombyx mori และ Samia cynthai ricini", การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้งที่ 7, 9-11 สิงหาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 274.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วิชัย พาชู, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2549, “การประเมินจำนวนแบคทีเรียอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่อง Vacuum Catalasemeter”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พัชราวัลย์ ตรังตรีชาติ, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, “การศึกษาลักษณะทางจุลชีววิทยาของน้ำพริกหนุ่ม (บาทวิถี)”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, “การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวนด้วยสารฮิวเมกแตนท์”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พิพัฒน์ ไทรทอง และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแอสตาแซนทินจากยีสต์บนรำข้าวขจัดไขมัน”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ดุษฏี มณีสุวรรณรัตน์, ดลพร แซ่แต้, สุกัญญา ชุลีกรพันธุ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวน", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3, 1-3 พฤษภาคม, กรุงเทพฯ.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การผลิตพริกแห้งแบบใหม่โดยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 152.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การพัฒนากระบวนการขยายอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 155.
สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ, อนันต์ ทองทา, อัศวิน มีชัย และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "Optimization of Feather Degradation by Bacillus licheniformis FK 50 under Solid State Fermentation", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 182.
พิพัฒน์ ไทรทอง และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "Factors Affecting Astaxanthin Production by Phaffia rhodozyma on Defatted-rice Bran using Plackett-Burman Design", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 171.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "การประยุกต์ใช้โอโซนในการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนในสาหร่ายเกลียวทองผง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ภรณี อ่อนนิ่ม, จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์, วรพจน์ สุนทรสุข และ Kohei oda, 2548, "การคัดเลือกและจัดจำแนกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงในการย่อยสลายขนไก่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กานต์มณี เดชาธนพงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "การกำจัดกรดไฟติคในกากถั่วเหลืองโดยเอนไซม์จากเชื้อรา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
มนัสนันท์ โรจนกมลสันต์, ชาลี มะลิซ้อน และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "การผลิตคาโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula glutinis DM28 บนรำข้าว แบบการหมักแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วโรทัย รัตนเวชานนท์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2547, "การย่อยสลายสารระเหยอินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ", การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10-11 สิงหาคม, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 113.
นภา จิระกิตติเจริญ, พิพัฒน์ ไทรทอง, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, 2547, "การผลิตไข่เค็มฟ้าทะลายโจรโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P4-05.
กฤษณ์ สงวนพวก, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2547, "การศึกษาอายุการเก็บรักษาขิงดองอัดความดัน", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า O2-09.
กฤษณ์ สงวนพวก, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2547, "การผลิตขิงดองอย่างรวดเร็วด้วยวิธีความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 457.
สุรกิจ จิะสานต์, ปรารถนา วันพระแก้ว และวรพจน์ สุนทรสุข, 2546, "การผลิตสมุนไพรหญ้าปักกิ่งเข้มข้นโดยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศ", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 60-68.
ชาลี มะลิซ้อน, วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา และวรพจน์ สุนทรสุข, 2546, "Optimization of Cultivation Conditions for ß-Carotene Production by Rhodotorula glutinis DM28 in Vegetable Brine", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 257.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวีระชัย แก่นทรัพย์, 2546, "Production of Alkalized Egg Using Hydrostatic Pressure", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 446-479.
วรพจน์ สุนทรสุข และเกวลี จันทร์พันธุ์, 2545, "การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 423.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, รุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์, วิไล ภัทรปัญญากุล, วีระชัย แก่นทรัพย์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2545, "การผลิตไข่เค็มโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 228-235.
เพียรพันธุ์ พิระภิญโญ, สุธาชัย เตภัคภูรินาถ, พวงแก้ว ลัคนทินพร, วรพจน์ สุนทรสุข และลีณา สุนทรสุข, 2545, "Determination of Physical and Chemical Properties of Fishbone", การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 19, 4 ธันวาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 42.
สุกัญญา ไชยสุริยานันท์, พิมพ์ทิพย์ โภชนะวนิชย์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "การผลิตและคุณสมบัติของ ไคโตซานจากเชื้อรา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 490.
จารุรัตน์ เชาว์เลิศ, สุกัญญา ไชยสุริยานันท์, สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "การตกตะกอนน้ำทิ้งโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกด้วยไบโอโพลิเมอร์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 694.
ลีนา สุนทรสุข และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "Feather Degradation by Bacillus sp. FK 46 in Submerged Cultivation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 355.
วรพจน์ สุนทรสุข, 2543, "Keratinase Production by Submerged Cultivation of Bacillus spp.", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 12 กันยายน, จ. กาญจนบุรี
วรพจน์ สุนทรสุข และ Bhuwapathanapun, S., 2541, "Strain improvement of Aspergillus niger for Citric Acid and glucoamylase Production", The 10th Annual Meeting of Tai Society for Biotechnology and The 1998 Annual Meeting of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology on Biotechnology for a Self-sufficient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 151.
Suntornsuk, W., Jaimjittarom, U., and Saengdenchai, W., 1998, Screening for Lipase-producing Bacteria from Soil and Waste Water", the 1998 Annual Meeting of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, p. 111.

return topic