ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล
Taweerat Vichitsoonthonkul. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7554โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : taweerat.vic@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Biotechnology - University of Westminster สหราชอาณาจักร
2530 ปริญญาโท วท.ม. จุลชีววิทยา - มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2526 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม(2)
วท.บ. จุลชีววิทยา - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Molecular Biology of Fungi
   - Plant-Microbe Interaction
   - Phylogenetic Analysis of Fungi
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผลิตหัวเชื้อเห็ดหอมในอาหารเหลว (submerge culture) [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุลของไม้วงศ์ยางและเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาในป่าของประเทศไทย (โครงการปี 44) [ฺBRT47] - หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงสายพันธุ์ A. niger เพื่อใช้ในการผลิตกรดมะนาว - หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต Alkaline Protease - หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Actinomyces ที่มีความสามารถในการผลิต bioactive agents - หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการฟอกสีน้ำกากส่า : 2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการฟอกสีของน้ำกากส่า - หัวหน้าโครงการ
การผลิตกรดแลคติกโดยวิธีการตรึงเซลล์แบคทีเรีย Lactobacillus จากหางนม (whey) - หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Aspergillus niger เพื่อใช้ในการผลิตกรดมะนาวจากแป้งและกากน้ำตาล [หมวดเงินอุดหนุน42] - หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตในดินเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบำบัดสีน้ำทิ้งโรงงานเยื่อกระดาษด้วยฟิล์มของเชื้อราสายพันธุ์ M 16 KYN [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การใช้สารออกฤทธิ์จากราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมเชื้อที่ก่อโรคในพืช (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์วัดค่าบีโอดีโดยหัววัดจุลินทรีย์ [สกว.] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการกำจัดสีน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษ [สกว.และกลุ่มสยามคราฟท์] หัวหน้าโครงการ
การผลิตบีต้ากลูแคนจากเห็ดกินได้ [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการบำบัดสีน้ำทิ้งโรงงานเยื่อกระดาษด้วยราย่อยสลายได้ [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Yuwa-amornpitak, T., Vichitsoonthonkul, T., and Tanticharoen, M., 2006, "Molecular Phylogeny of Dipterocarpaceae in Thailand using trnL-trnF and atpB-rbcL Intergenic Spacer Region in Chloroplast DNA", Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 9, No. 4, April, pp. 649-653.
Yuwa-amornpitak, T., Vichitsoonthonkul, T., Tanticharoen, M., Cheewathanarak, S., and Rachadawong, S., 2006, "Diversity of Ectomycorrhizal Fungi on Dipterocarpaceae in Thailand", Journal of Biological Sciences, Vol. 6, No. 6, pp. 1059-1064.
วารสารระดับประเทศ
ทศพร ทองเที่ยง, วิศรุต สุขเจริญ, บุษยา บุนนาค, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, เสริมศิริ เมธีวรกุล และศรีราชา บัวเบา, 2549, "ผลของปุ๋ยและวัสดุกลบที่เป็นแหล่งของธาตุอาหารต่อผลผลิตเห็ดนกยูง (Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Moser)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 527-539.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaiyavorn, W., Rachdawong, S., Vichitsoonthonkul, T., Sritongkham, P., and Surareungchai, W., 2005, "Microbial Sensor for Detection of Biochemical Oxygen Demand", The International Conference on Bionanotechnology : A New Chapter of Life (BioThailand 2005), November 2-4, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 25.
Singkaravanich, S. and Vichitsoonthonkul, T., 2005, "Cellular Response Proteins of Aspergillus oryzae on Solid State Fermentation using Rotatinf Drum Bioreactor", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, p. 83.
Arnamwong, S., Surareungchai, W., and Vichitsoonthonkul, T., 2003, "Study of BOD Biosensor using Bacteria Isolated from Saline Soil", The Regional Mini-symposium and Workshop on Biosensors and Chemical Sensors Technology, June 17-19, Bangkok, p. 12.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วรพงษ์ กีรติศักดิ์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, มรกต ตันติเจรญ, และศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, 2548, "Germination and Transcriptional Regulation of the Genes Responsible for Germination of Mucor rouxii are Affected by Culture or Spore Age", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239.
ธเนศ องวัชรกุล, จุฑามาศ โสมสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2548, "Removal of Lignin in Waste-water from Pulp Bleach Plant by Using an Imperfecti Fungus", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 159.
นลิน รัตน์นราทร, ติยฉัตร ทองแป้น, อรรณพ นพรัตน์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2548, "Effect of Carbon Sources on Lininolytic Enzyme Production and Decolorization of Effluent from Pulp Industries by Phanerochaete chrysosporium", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 158.
กนกวรรณ อินแบน, สมศักดิ์ ศิวิชัย, บุษยา บุนนาค, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, 2547, "Aroma-producing Endophytic Fungi of Rice Grown in the Central and Northeastern Parts of Thailand", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 123.
วรพงษ์ กีรติศักดิ์, เกวลี จันทร์พันธุ์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, มรกต ตันติเจริญ และ ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, 2547, "Effect of Linoleic and g-linolenic Acid on Spore Development and Germination of Mucor rouxii", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 202.
สุฐิตา สิงคารวานิช, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, มณฑิรา นพรัตน์, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และอนันต์ ทองทา, 2547, "Physiology of Aspergillus oryzae on Solid State Fermentation using Rotating Drum Bioreactor", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 24.
ศมากร แพทยานนท์, พรพิมล ศรีทองคำ, ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2547, "Microbial-Based BOD Sensors", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 38.
ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2546, "Molecular Phylogenetic Relationship between Ectomycorrhizal Fungi and Dipterocarps in Thailand", Thailand-Malaysia Joint Research Program (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 445.
สุธีรา อานามวงษ์, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, บุษยา บุนนาค และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Use of Salt-tolerant Bacteria for Development of BOD Biosensor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 55.
ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และสุภาณี เพชรแก้ว, 2545, "การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ mitochondrial large subunit rDNA", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 429.
สมปรีดา บุตรสีสาย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2544, "Production of Lentinus edodes Spawn in Liquid Media", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 353.
พรทิพย์ พึ่งม่วง, จันทิรา ปัญญา, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, สมชาย พงษ์พัฒน์กิตโชติ, มรกต ตันติเจริญ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Identification of a Putative Multifunctional Nonribosomal Peptide Synthetase Gene of Xylaria sp. BCC 1067 with Unusual Motif of a Condensation Domain", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 289.
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Identification of Ectomycorrhizal Fungi of Dipterocarpaceae in Dry Dipterocarp Forests based on Sequences of Nuclear and Mitochondrial Ribosomal DNA", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 189.
วศิมน เรืองเล็ก, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, รวิสรา รื่นไวย์ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2543, "Effect of Nutrients and Growth Conditions on Expression of Alkaline Protease in Aspergillus oryzae ATCC 44310", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมเฟลิกซ์, จ.กาญจนบุรี.
สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2542, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงาความเค็มของดินในพื้นที่อำเภอบอระบือ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
Tangsakul, T., Ngoprateeptam, T., Yuttasityotin, T. and Vichitsoonthonkul, T., 2541, "Citric acid Production from Cassava Starch by the Selected Mutants of Aspergillus niger ATCC 11414", Poster Presentation on Biotechnology for Self-sufficient Economy, v pp. 150.
Waitayanunkul, N., Mannontarat, R., and ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2541, "Screening of Actinomyces Producing Antibacterial Agents from Soil", Poster Presentation on Biotechnology for Self-sufficient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ, pp. 152.

return topic