อ.ละเอียด เพ็งโสภา
คุณละเอียด เพ็งโสภา
La-eid Pengsopar.

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์-ชำนาญการ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-34 ต่อ 300-301 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : ilaeopar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2518 ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี - มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - เคมีวิเคราะห์
   - เคมีสิ่งแวดล้อม
   - เคมีปฏิบัติ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การผลิตเมทธิลเมทธาคริเลตจากเศษพลาสติกคริลิกเหลือทิ้ง 2530 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมัน สำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบตรึงเซลล์ 2530 ผู้ร่วมโครงการ
การนำถ่านกัมมันต์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ บำบัดน้ำทิ้งแบบตะกอนเร่ง 2530 ผู้ร่วมโครงการ
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานต้นแบบ ผลิตเอทธิลแอลกอฮอล์และโปรตีนเซลล์เดี่ยว 2530 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งรวมของโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่สำคัญต่อการออกแบบระบบบำบัด 2531 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2531 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์และ เพื่อกำจัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 2532 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน อุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับ โรงงานปลาทูน่ากระป๋อง 2534 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน อุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับ โรงงานฆ่าไก่ 2534 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปผักและผลไม้ขนาดย่อม โดยกระบวนการไร้อากาศตรึงเซลล์แบบไหลย้อนขึ้น 2534 ผู้ร่วมโครงการ
ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำทิ้งทางชีววิทยา 2538 ผู้ร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยในตัวอย่างน้ำปลาบริโภคที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด 2538 ผู้วิจัย
จลนพลศาสตร์การไพโรไลซิสชีวมวล 2539 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการสกัดสารนิมบินจากน้ำมันสะเดา [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการสกัดสารกันหืนออกจากเปลือกเมล็ดมะขามด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง เพื่อใช้ดูดซับโลหะโครเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมและศึกษากรรมวิธีการนำโลหะโครเมียมกลับมาใช้ใหม่ [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดสารที่มีประโยชน์ทางการแพทย์จากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดซ์ออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การแปรรูปและการศึกษาคุณสมบัติของน้ำส้มเข้มข้น [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดสารเคทิชินจากชาเขียวโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัด [6] - Gingerol จากขิงพันธุ์ไทย (Zingiber officinale) ด้วยตัวทำละลาย [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสกัดวิตามินอีจากใบปาล์มน้ำมัน [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดสารนิมบินจากสะเดาโดยใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดและตัวทำละลายร่วม ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประหยัดพลังงานของกระบวนการสกัดนิมบินจากสะเดา ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสดเข้มข้น ผู้ร่วมโครงการ
การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงบดในหอดูดซับ หัวหน้าโครงการ
การดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยถ่ายกัมมันต์ในฟลูดิดไดซ์เบด ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ผู้ร่วมโครงการ
การดูดซับสารพิษและโลหะหนักด้วยการพัฒนาตัวกลางดูดซับ ซึ่งเตรียมได้จากวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุเหลือใช้ [หมวดเงินอุดหนุน45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Tonthubthimthong, P., Douglas, P.L., Douglas, S., Luewisutthichat, W., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2004, "Extraction of Nimbin from Neem Seeds using Supercritical CO2 and a Supercritical CO2-Methanol Mixture", Journal of Supercritical Fluids, Vol. 30, No. 3, August, pp. 287-301.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Mongkholkhajornsilp, D., Luengthanaphol, S., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., Pengsopa, L., and Pongamphai, S., 2002, "Extraction of Antioxidative Components from Tamarind Seed", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 659-666.
Tonthubthimthong, P., Douglas, P., Douglas, S., Phongamphai, S., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2002, "Nimbin Extraction from Neem Seeds using Supercritical CO2 and A Supercritical CO2-Methanol Mixture", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 675-685.
Tonthupthimthong, P., Douglas, P.L., Douglas, S., Luewisutthichat, W., Teppaitoon, W., and Pensopa, l., 2001, "Effect of Particle Size, Methanol : CO2 Ratio and Temperature on Nimbin Extraction from Neem Seeds using Supercritical CO2", A Chemical Engineering Odyssey, 51th Canadian Chemical Engineering Conference, October 14-17, Halifae, Nova Scotia.
Chaisawadi, S., Pengsopa, L., Kulamai, S., and Nonpala, O., 1999, "Water Resources Pollution within Rasburana District, Bangkok, Thailand", Presented at the International Conference on Water Resource Management in Intermontane Basins, February 2-6, 1999, Chiang Mai, Thailand
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สรเสกข์ กุลมัย, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, พัชรินทร์ จันต๊ะวงศ์, ละเอียด เพ็งโสภา และอ่อนสา นนท์พละ, 2549, "การจัดระบบต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำจากร้านอาหารทะเลภายในพื้นที่บางขุนเทียน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 288-289.
ศุภกิจ พานิชเจริญ, ทรงพล ชงสุวรรณ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2546, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้น", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพฯ.
บังอร ลือภักดีสกุล, ละเอียด เพ็งโสภา และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "การบำบัดน้ำล้างฟิล์มเอกซเรย์ด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 51-53.
วิภาดา พัฒนเศรษฐานนท์, นิภาพร ชัยดลอุดม, เสถียรพงษ์ จัตตานนท์, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2546, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 4-4.
เอื้อมพร ของดี, ปรีชา ตุ่นยา, เบญจมาศ กระจ่างฉาย, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊ก กลาส, 2546, "การดูดซับโครเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ในฟลูอิดไดซ์เบด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 1-2.
มานพ ห่อทอง, จรุณี เศรษฐานาม, พรพงษ์ แผ้วพลสง, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาณี เลิศไตรรักษ์, 2546, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงบด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 1-1.
เสาวนีย์ เหลืองธนะผล, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากเปลือกเมล็ดมะขาม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 146-147.
นิภาพร ชัยดลอุดม, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-67.
ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, ปีเตอร์ ดักกลาส, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และละเอียด เพ็งโสภา, 2545, "การสกัดนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด : ผลของขนาดของอนุภาค, อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-142.
ประภาส คุณนาม, อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยกระดองปู", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 683.
อ่อนสา นนท์พละ, ประภาส คุณนาม, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยเปลือกหอยแครง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 682.
สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา, อ่อนสา นนท์พละ และประภาส คุณนาม, 2545, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้นเพื่อใช้เตรียมน้ำส้มพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 552.
ละเอียด เพ็งโสภา สุภาณี เลิศไตรรักษ์ พรรัตน์ จตุพรพรรณยา, ณัฐพร ขำนวลทอง และสำฤทธิ์ สีทัด, 2543, "การกำจัดปรอทในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการเคมี โดยใช้วิธี Adsorption Column", การประชุมทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์, กรุงเทพฯ, หน้า 297.
อาภรณ์ สุราฤทธิ์, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, วิไล ลือวิสุทธิชาติ และละเอียด เพ็งโสภา, 2543, "การศึกษาการสกัดสารนิมบินจากน้ำมันสะเดาโดยวิธีสกัดของเหลวด้วยของเหลว", การประชุมทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์, กรุงเทพฯ, หน้า 620.
ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, วิไล ลือวิสุทธิชาติ, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ และละเอียด, 2543, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดา โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม,ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 274-281.
ภาณุวัตร์ จิตพุทธิ, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, วิไล ลือวิสุทธิชาติ และละเอียด เพ็งโสภา, 2543, "การดูดซับโลหะโครเมียมโดยถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม,ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 298-309.
วัลภา อาชีวปริสุทธิ์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล, ละเอียด เพ็งโสภา และสุรชิต ฮวดสาขา, 2543, "การพัฒนาตัวดูดซับไอออนโลหะหนักจากวัสดุชีวมวลที่ไม่มีชีวิต", เอกสารการประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 10, 26-28 ตุลาคม,ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 377-388.
รางวัลที่ได้รับ
   รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Laboratory Instructor ประจำปี 2542-2543 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
return topic