รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
Sirichai Kanlayanarat (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์/รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/รักษาการประธานสายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7721 โทรสาร 0-2452-3479
E-mail Address : sirichai.kan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 ปริญญาเอก Ph.D. Agri.Sci
Technology
Postharvest
Physiology
University
of Tsukuba
ญี่ปุ่น
2523 ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2520 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Postharvest Physiology of Fruits
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Recycling of Organic Matter and Reduction of CO2 Emission by Composting of Canetrash. 1993-1995 ผู้ร่วมโครงการ
การยืดอายุเก็บรักษาเงาะโดยการปรับสภาพบรรยากาศ [หมวดเงินอุดหนุน41] 2543 หัวหน้าโครงการ
ผลของการควบคุมสภาพบรรยากาศที่มีต่อการเก็บรักษาสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่อุณหภูมิต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลฝรั่ง [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกเงาะของกลุ่มเกษตรกรและผู้ส่งออกเงาะภาคตะวันออก [ทบวง44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ 1-MCP เพื่อชะลอการสุกของผลกล้วยหอมทองของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี [ทบวง44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การยืดอายุการปักแจกันภายหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเมืองร้อนในจังหวัดกาญจนบุรีโดยวิธีการเพิ่มสารอาหาร (Pulsing) [ทบวง44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ความร้อน (Heat Treatment) เพื่อลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวและ เพิ่มศักยภาพการส่งออกมะม่วงของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดราชบุรี [ทบวง44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การลดอุณภูมิโดยการใช้น้ำเย็น (Hydro-cooling) เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรและผู้ส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง จังหวัดนครปฐม [ทบวง44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้ความร้อนในการควบคุมโรคและยืดอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มเกษตรกรและชมรมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดนครปฐมเพื่อการส่งออก [ทบวง44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของ Superatmospheric oxygen และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ในผักและผลไม้แปรรูปพร้อมบริโภค [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการทำ Pulsing และ 1-MCP ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันไม้ตัดดอกวงศ์ขิง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การแปรรูปมะละกอสุกพร้อมบริโภค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน45-46] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของ 1-MCP ต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของดอกกล้วยไม้หวายลูกผสม Dendrobium Bom#17 และ Dendrobium Walter Oumae4N [หมวดเงินอุดหนุน46] 2549 หัวหน้าโครงการ
การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของลิ้นจี่โดยการใช้สารเคลือบไคโตซาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการใช้สารละลายคลอรีน สารละลายกรด และสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะละกอดิบแปรรูปพร้อมบริโภค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน45-46] 2550 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผักสดแปรรูปพร้อมบริโภค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2550 หัวหน้าโครงการ
ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน45-46] 2550 หัวหน้าโครงการ
ดัชนีการเก็บเกี่ยวของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองที่เหมาะสมต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพการรับประทานสด (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน46-47] 2551 หัวหน้าโครงการ
ผลของการลดอุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายแก้วมังกรตัดแต่งพร้อมบริโภค [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้สารยับยั้ง Peroxidase ร่วมกับ Thidiazuron ในการชะลออาการเสื่อมสภาพของเบศจมาศตัดดอก [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การลดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวด้วยกรดจิบเบอเรลลิค [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
ผลของการใช้สารเคลือบผิว ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลเงาะพันธุ์โรงเรียน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน45-46] 2553 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
รูปแบบการผลิตกลิ่นในผลมะม่วงระหว่างการเจริญเติบโตและเก็บรักษา [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงและอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอายุการวางจำหน่ายของผลแก้วมังกร [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของภาคตะวันตก [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของ Salicylic Acid และ Jasmonic Acid ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.47] หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกความต้านทานและการเกิดโรคแอนแทรกโนสของผลมะม่วง [มช.47] หัวหน้าโครงการ
ผลของการฉายรังสีต่อกระบวนการสุกของผลมะม่วงเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ [มช.47] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของการทำ CO2 –Preconditioning ต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของ acetaldehyde ต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของวัยและการทำ heat treatment ต่อสมการการหายใจของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของ 1-MCP ต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยการแปรรูปมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้พร้อมบริโภค [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของการลดอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของอุณหภูมิการขนส่งต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของการควบคุมสภาพบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยผลของอุณหภูมิสลับต่ออายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ [มช.46] หัวหน้าโครงการ
ผลของ heat treatment ร่วมกับการเก็บรักษาแบบควบคุมสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) หัวหน้าโครงการ
การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบภาชนะบรรจุในสภาพดัดแปลงบรรยากาศสำหรับกล้วยหอมเพื่อการส่งออก [หมวดเงินอุดหนุน43] หัวหน้าโครงการ
ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้และการควบคุมสภาพบรรยากาศต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะนาว [หมวดเงินอุดหนุน42] หัวหน้าโครงการ
Effect of 2,4-D, GA3 and Surface Coating on Prolong Storage Life of Lime Under Modified Atmosphere Conditions. หัวหน้าโครงการ
การใช้สารเคลือบผิวไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร [ทบวง43] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ไม้ตัดดอกเขตร้อนเพื่อการส่งออกของกลุ่มผู้ผลิตไม้ดัดดอกเขตร้อนจังหวัดกาญจนบุรี [ทบวง 45] หัวหน้าโครงการ
ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมและการใช้ 1-methylcyclopropene (1-MCP) ที่มีต่อการชะลอการสุกในผลกล้วยไข่ [หมวดเงินอุดหนุน44] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kramchote, S., Srilaong, V., Wongs-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2012, "Low Temperature Storage Maintaines Postharvest Quality of Cabbage (Brassica oleraceae var. capitata L.) in Supply Chain", International Food Research Journal, Vol. 19, No. 2, pp. 759-763.
Jamjumroon, S., Wongs-Aree, C., McGlasson, W.B., Srilaong, V., Chalermklin, P., and Kanlayanarat, S., 2012, "Extending the Shelf-life of Straw Mushroom with High Carbon Dioxide Treatment", International Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 10, No. 1, pp. 78-84.
Sa-Nguanpuag, K., Kanlayanarat, S., Srilaong, V., Tanprasert, K., and Techavuthiporn, C., 2011, "Ginger (Zingiber officinale) Oil as anAntimicrobial Agent for Minimally Processed Produce: A Case Study in Shredded Green Papaya", International Journal of Agriculture and Biology, Vol. 13, No. 6, pp. 895-901.
Srithongkul, J., Kanlayanarat, S., Srilaong, V., Uthairatanakij, and Chalermglin, P., 2011, "Effects of Light Intensity on Growth and Accumulation of Triterpenoids in Three Accessions of Asiatic pennywort (Centella asiatica (L.) Urb.)", International Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 9, No. 1, pp. 360-363.
Krongyut, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Wongs-Aree, C., Esguerra, E.B., and Kanlayanarat, S., 2011, “Physiological Changes and Cell Wall Degradation in Papaya Fruits cv. ‘Kaek Dum’ and ‘Red Maradol’ Treated with 1- methylcyclopropene”, International Food Research Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 1251-1259.
Renumarn, P., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Jitareerat, P., 2010, “Effect of Hot Water Treatments on Survival of E. coli and Salmonella spp. and Physical Properties in Fresh-cut Broccoli Florets”, Asian Journal of Food and Agro-Industry, Vol. 3, No. 5, pp. 516-525.
Htwe, N.N., Srilaong, V., Tanprasert, K., Photchanachai, S., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2010, "Low Oxygen Concentrations Affecting Antioxidant Activity and Bioactive Compounds in Coloured Rice", Asian Journal of Food and Agro-Industry, Vol. 3, No. 2, pp. 269-281.
Htwe, N.N., Srilaong, V., Tanprasert, K., Tongchitpakdee, S., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2010, "Effects of Storage Time and Temperature on Radical Scavenging Activities and Bioactive Compounds in Colored Rice Varieties", Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 8, No. 3-4, Part 1, July-October, pp. 26-31.
Lichanporn, I., Srilaong, V., Wongs-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2009, "Postharvest Physiology and Browning of Longkong (Aglaia dookkoo Griff) Fruit Under Ambient Conditions", Postharvest Biology and Technology, Vol. 52, No. 3, June, pp. 294-299.
Yingsanga, P., Srilanong, V., Kanlayanarat, S., Noichinda, S., and McGlasson, W.B., 2008, "Relationship between Browning and Related Enzymes (PAL, PPO and POD) in Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum Linn.) cvs. Rongrien and See-Chompoo", Postharvest Biology and Technology, Vol. 50, No. 2-3, November, pp. 109-234.
Win, T.O., Srilaong, V., Heyes, J., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Different Concentrations of 1-MCP on the Yellowing of West Indian lime (Citrus aurantifolia, Swingle) fruit", Postharvest Biology and Technology, Vol. 42, No. 1, October, pp. 23-30.
Win, T.O., Srilaong, V., Kyu, K.L., Poomputsa, K., and Kanlayanarat, S., 2006, "Biochemical and Physiological Changes during Chlorophyll Degradation in Lime (Citrus aurantifolia Swingle cv.'Paan')", Journal of Horticultural Science & Biotechnology, Vol. 81, No. 3, May, pp. 471-477.
Chucheep, K., Kanlayanarat, S., Maneerat, C., and Matsuo, T., 2005, "Application of WST-1 to Measurement of Cell Viability in Low Temperature-stressed Explants of Tropical Vegetables", Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 3, No. 2, pp. 262-268.
Chucheep, K., Kanlayanarat, S., and Matsuo, T., 2005, "Analogous Effect of Preheating on Chilling Sensitivity of Mung Bean Seedlings and Membrane Viscosity to Effects of ABA and Uniconazole Treatments", Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 3, No. 3&4, pp. 110-116.
Kondo, S., Ponrod, W., Kanlayanarat, S., and Hirai, N., 2002. "Abscisic Acid Metabolism during Fruit Development and Maturation of Mangosteens", Journal of American Society Horticulgural Science, Vol. 127, No. 5, September, pp. 737-741.
Srilaong, V., Kanlayanarat, S., and Tatsumi, Y., 2002, "Changes in Commercial Quality of 'Rong-Rien' Rambutan in Modified Atmosphere Packaging", Food Science and Technology Research, Vol. 8, No. 4, November, pp. 337-341.
วารสารระดับประเทศ
จรัญญา พงโศธร, วาริช ศรีละออง, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 713-716.
กันยารัตน์ วิมลวัฒน์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงโชคอนันต์ภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4-6 (พิเศษ), หน้า 41-44.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lichanporn, I., Srilaong, V., Wong-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2007, "Effect of Storage Temperature on Peel Color and Physiological Changes of Longkong Fruit (Aglaia dookkoo Griff)", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 599-603.
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2007, "High O2 Effects on Physiological Changes in Longan (Dimocarpus longan Lour) Fruits", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 527-530.
Chansamrankul, C., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2007, "Delaying of Fresh Cut Dragon Fruit Preparation after Harvesting on Quality and Shelf Life of Product", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 411-416.
Lichanporn, I., Srilaong, V., Wong-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2007, "External Quality and Physiological Changes in Longkong Fruit (Aglaia dookkoo Griff) during Storage at Various Relative Humidity", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 373-378.
Sritongkul, J., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Chalermglin, P., 2007, "Effects of Leaf Maturity on Asiaticoside, Beta-Carotene and Calcium of India Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban.).", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 367-372.
Krongyut, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Wong-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2007, "Physiological and Quality Changes in Different Parts of 'Red Maradol' Papaya during Postharvest Period", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp.363-366.
Kramchote, S., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2007, "Influence of Nitric Oxide on Pericarp Browning of Litchi cv. 'Chakrapad'", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 249-253.
Tawiang, N., Buanong, M., and Kanlayanarat, S, 2006, "Effect of Thidiazuron on Postharvest Quality of Cut Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L. 'Tropical')", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 136-141.
Poubol, J., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Carbon Dioxide Shock Treatment on Quality and Shelf Life of Sugar Peas (Pisum Sativum L. Var. Macrocarpon)", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 53-56.
Poubol, J., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Carbon Dioxide Shock Treatment and Plastic Film Wrap on Quality and Shelf Life of Sugar Peas", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 61-64.
Pumsawai, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Sucrose Fatty acid Ester on Ripening of Banana cv. Kluai Hom thong", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 142-148.
Manakongtreecheep, D., Kanlayanarat, S., and Kondo, S., 2006, "Analysis of Defense Mechanism of Mango Fruit against Environmental Stress and Uniconazole Application", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 155-160.
Kyu Kyu Win, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2006, "Antifungal Activity of Cinnamon (Cinnamonmum zeylanicum) Extract on Banana Crown Rotting Fungi", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 131-135.
Poubol, J., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Carbon Dioxide Shock and Polypropylene Pack on Quality and Shelf Life of Sugar Peas", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 57-60.
Kakaew, P., Srilaong, V., Nimitkeatkai, H., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of CaCl2 Dips on Quality and Shelf-life of Shredded Green Papaya", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 149-154.
Srilaong, V., Kanlayanarat, S., and Tatsumi, Y., 2006, "Temperature Dependence on Internal Browning in Cucumber Fruit (Cucumis sativa)", The 27th International Horticultural Congress and Exhibition, August 13-19, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea, p. 289.
Win, T.O., Srilaong, V., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2006, "An Increase in the Activity of 1-Aminocyclopropene 1-Carboxylic Acid (ACC) Oxidase is Associated with Yellowing of Lime Fruit (Citrus aurantifolia, Swingle cv. 'Paan')", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 879-884.
Taksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Hydro-cooling Combine with Packing Methods on Enzymatic Antioxidant Activity and Some Physical Changes in Red hot Chili cv. 'Superhot'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 873-878.
Sopee, A., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2006, "High Carbon Dioxide Atmospheres Improve Quality and Storage Life of Rambutan (Nephellium lappaceum L.) Fruit", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 865-871.
Taksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Comparison of Hydro-cooling and Forced-air Cooling on Stomata Closing at the Pedicel of Red hot Chili cv. 'Superhot'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 829-833.
Kaewchana, R., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2006, "Relative Humidity Influences Pericarp Browning of Litchi cv. 'Hong Huay'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 823-827.
Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Irradiation on Quality Attributes of Two Cultivars of Mango", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 885-891.
Benitez, M.M., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Acedo Jr., A.L., 2006, "Mango Fruit Softening Response to Postharvest Heat Treatment", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 811-816.
Benitez, M.M., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Acedo Jr., A.L., 2006, "Induction of Disease Resistance in Mango Fruit by Postharvest Heat Treatment", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 785-792.
Nampan, K., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2006, "Hydrocooling Improve Quality and Storage Life 'Rong-Rein' Rambutan (Nephellium Lappaceum L.) Fruit", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 763-769.
Pongprasert, N., Kanlayanarat, S., Gemma, H., Sekozawa, Y., and Sugaya, S., 2006, "Postharvest n-propyl Dihydrojasmonate and Abscisic acid Application on Reducing Chilling Injury in Banana Peel", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 741-746.
Lichanporn, I. and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Organic acid and Modified Atmosphere Conditions on Quality of Shredded Green Papaya (Carica papaya L.)", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 729-733.
Jansasithorn, R. and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of 1-MCP on Physiological Changes in Banana 'Khai'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 723-727.
Penchaiya, P., Jansasithorn, R., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of 1-MCP on Physiological Changes in Mango 'Nam Dokmai'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 717-721.
Kaewsuksaeng, S., Yamauchi, N., Funamoto, Y., Shigyo, M., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Mg-dechelation Activity on Chlorophyll Degradation in Stored Broccoli Florets", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 705-709.
Terdbaramee, U., Ratanakhanokchai, K., and Kanlayanarat, S., 2006, "Control of Postharvest Browning of Lychee Fruit Using Ascorbic Acid", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 687-691.
Ponrot, W., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2006, "Modified Atmospheres Affect the Quality and Storage Life of Rambutan Fruit (Nephellium lappceum L.)", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 667-669.
Nimitkeatkai, H., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Semi-active Modified Atmosphere on Internal Browning of Cold Stored Pineapple", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 649-653.
Nimitkeatkai, H., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Edible Coating on Pineapple Fruit Quality during Cold Storage", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 643-648.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2006, "Superatmospheric Oxygen Retards Pericarp Browning of Litchi cv. 'Hong Huay'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 629-634.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2006, "Low Oxygen Storage of Litchi cv. 'Hong Huay'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 623-628.
Siriphollakul, P., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2006, "Antitranspirants Maintain Freshness and Improve Storage Life of Rambutan (Nephellium lappaceum L.) Fruit", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 611-616.
Seubrach, P., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Modified Atmosphere by PVC and LLDPE Film on Quality of Longan Fruits (Dimocarpus longan Lour) cv. 'Daw'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 605-610.
Vangnai, T., Wongs-Aree, C., Nimitkeatkai, H., and Kanlayanarat, S., 2006, "Quality Maintaining of 'Daw' Longan Using Chitosan Coating", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 599-604.
Sritananan, S., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., Kanlayanarat, S., and Wongs-Aree, C., 2006, "Efficacy of Controlled Atmosphere Storage on Physiological Changes of Lime Fruit", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 591-598.
Yingsanga, P., Srilaong, V., McGlasson, B., Kabanoff, E., Kanlavanarat, S., and Noichinda, S., 2006, "Morphological Differences Associated with Water Loss in Rambutan Fruit cv. 'Rongrien' and 'See -Chompoo'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 453-460.
Yingsanga, P., Srilaong, V., Kanlavanarat, S., Kabanoff, E., and McGlasson, B., 2006, "Microscopy Studies of the Morphology of fruit of 'Rongrien' Rambutan Method", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 461-466.
Kaewchana, R., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2006, "Sucrose Fatty Acid Coating Retards Pericarp Browning of Litchi cv. 'Hong Huay'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 579-584.
Jansri, S., Uthiratanakij, A., Kanlayanarat, S., and Jitareerat, P., 2005, "Effect of Irradiation on Flower Dropping of 'Walter Oumae' Orchid Inflorescence after Spraying Calcium", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
One, K.T., Laohakunjit, N., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2005, "Quality Attributes of Five Myanmar Rice Cultivars", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kyu Win, N.K., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Antifungal Activity of Cinnamon (Cinnamonmum zeylanicum) Extract on Banana Crown Rotting Fungi", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kyu Win, N.K., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Preharvest Chitosan Spraying on Leaf Spot Disease and Growth of Orchid (Dendrobium missteen)", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Yingsanga, P., Kanlayanarat, S., and Noichinda, S., 2005, "Effects of Heat Treatment on Ascorbic Acid Content and Associated Enzymes in Broccoli during Chilling Storage", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2005, "Physiological and Microbiological Changes in Fresh-cut Green Papaya at Low Temperatures", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Niyomlao, W., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2005, "Microbiological Changes and Shelf Life of Fresh-cut Vegetables Mix in Modified Atmosphere Packs", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Vasanasong, P., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Improvement of Green Colour Preservation in GA3 Treated Lime Using MAP and Chitosan Coating", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Seubrach, P., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effects of Modified Atmosphere by PVC and LLDPE Film on Quality of Longan Fruits (Dimocarpus longan Lour) cv. 'Daw'", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Thaksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effects of Film Wrap on Pedicel Darkening and Quality of Hot Pepper (Capsium annuum L. cv. 'Superhot')", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Penchaiya, P. and Kanlayanarat, S., 2005, "Quality and Shelf Life of Thai Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) Shoots Packed in Different Packaging Materials", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Wongs-Aree, C., Jirapong, C., Noichinda, S., and Kanlayanarat, S., 2005, "Quality Alterations of Sweet Basil Stored in MAP at Chilling Temperatures", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Keawpet, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Ethylene and 1-Methylcycloprepene on Fiber and Lignin Content of Asparagus", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Keawpet, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Inhibiton of Fiber Formation and Lignification of Asparagus by 1-Methylcycloprepene", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jansasithorn, R., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Low O2 Affects on Quality of Mango (Mangifera indica cv. Namdokmai) at Chilling Temperature", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Superatmospheric Oxygen on the Physical and Respiratory Changes in Ripening Pineapple Fruit cv. 'Trad-Seethong'", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Low O2 and High CO2 on Ripening Changes of 'Trad-Seethong' Pineapple Fruit", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Wimonwat, K., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Controlled Atmospheres on Quality and Storage Life of 'Chok-Anan' Mango", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Lichanporn, I. and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Controlled Atmospheres on Browning in Longkong (Aglaia dookkoo Griff)", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Nuntawithai, S., Uthairatanakij, A., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Inhibition of Pericarp Browning in Lichi cv. Chukrapud by Concentration of Chitosan Coating", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Thongprapak, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Temperature Diphenylamine and Sta-Fress 7055 Coating on Chilling Injury of Sweet Pepper (Capsicum annuum)", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kittayapirom, T., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Temperature on Chilling Injury in Pineapples cv. Trad Seethong", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Khayankarn, S., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Quality Changes in Forces-Air-Cooled Straw Mushroom (Volvariella volvacea) at Different Storage Temperatures", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Sudjit, P., Srilaong, V., Jayamangkala, N., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Hydrocooling Temperature on Broccoli (Brassica oleracea L. Italica Group) Floret Yellowing", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Srilaong, V., Tatsumi, Y., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Oxygen Concentrations in Controlled Atmosphere Storage on Physiological Changes in Cucumber Fruit (Cucumis sativus)", The 9th International Controlled Atmosphere Research Conference, July 5-8, Michigan State University, Michigan, USA.
Paumchai, S., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Sangchote, S., 2005, "Effect of Chitosan on Controlling of Anthracnose Disease in Mango Cv. Nam Dok Mai", The 2nd Asian Conference on Plant Pathology, June 25-28, National University of Singapore, Singapore.
Huajaikaew, L., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2004, "Effect of Heat Treatment on Antioxidants in Papaya Fruit Stored at Low Temperature", The 5th International Postharvest Symposium, June 6-11, Verona, Italy, pp. 1063-1069.
Jansri, S., Jitareerat, P., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2004, "Maintaining the Quality of Red Ginger Cut Flower Using 1-Methlycyclopropane", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 405-407.
Chucheep, K., Kanlayanarat, S., and Matsuo, T., 2004, "Alternative Method for Chiling Damage Evaluation in Tropical Vegetables", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 397-401.
Onbute, C., Kanlayanarat, S., Noichinda, S., and Ueda, Y., 2004, "Changes in Ascorbic Acid and Nitrate Contents of Spinach (Spinaciea oleracea L.) in Light and Dark Conditions during Postharvest Storage", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 377-380.
Srilaong, V., Kanlayanarat, S., and Tatsumi, Y., 2004, "Quality of Strawberry Fruit stored in High and Low Oxygen Concentrations", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 319-324.
Meelarp, P., Kongtanajarusakul, W., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Storage Life Extension of 'Paan' Lime using Edible Coatings", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, p. 305.
Benitez, M.M., Acedo, A.L., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Assessment of Microbial Contamination of Retail Fresh-Cut Watermelon and Effects of Sodium Hypochlorite Treatment", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 301-304.
Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2004, "Quality Alteration of 'Klom Sali' Guava Stored under Modified Atmosphere Packaging", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 295-298.
Sukewijaya, I.M., Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Microbial Assessment and E. coli Control in Fresh-cut pomelo (Citrus maxima) by Sodium Hypochlorite", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 283-286.
Buntong, B., Jitareerat, P., Wongs-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2004, "Microbial Assessment of Fresh-cut Papaya from Supermarkets and Decontamination Using Sodium Hypochlorite", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 279-281.
Yong, B., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "A Reduction of Internal Browning in 'Trad Sritong' Pineapple using Controlled Atmosphere Storage", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 273-277.
Yong, B., Wongs-Aree, C., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Postharvest Attributes of 'Trad Sritong' Pineapple under Superatmospheric Oxygen", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 267-271.
Yingsanga, P. and Kanlayanarat, S., 2004, "Superatmosphere Effects on Quality of Mango (Mangifera indica cv. Namdokmai", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 263-266.
Yingsanga, P., Kanlayanarat, S., and Noichinda, S., 2004, "Changes in Ascorbic Acid Content and Associated Enzymes in Broccoli (Brassica oleracea L. Italica Group) Under Controlled Atmosphere and Chilling Conditions", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 259-262.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2004, "Pineapple Fruit Flesh Browning and Sensory Quality Changes in Low O2 and high CO2 Atmospheres", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 237-241.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2004, "Changes in Sugars and Organic Acids of 'Trad-Seethong' Pineapple Fruit During High Oxygen Storage", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 231-235.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Superatmospheric Oxygen on Pineapple Fruit Flesh Browning and Sensory Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 225-227.
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Superatmoshheric Oxygen on Longan Fruit Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 219-223.
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Longan Fruit Quality in Controlled Atmospheres", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 213-217.
Yong, B., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Controlled Atmospheres on Pericarp Browning and Shelf Life of Litchi Fruit", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 207-212.
Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effect of Plastic Tray Packaging on Quality of 'Rong-rien' Rambutan", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok,Thailand, pp. 195-199.
Boonchoo, T., Kongtanajarusakul, W., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2004, "Storage Characteristics of 'Nam Dokmai' Mango Pretreated with 1-MCP Vapour", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 191-194.
Singkaew, J., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., Potchanachai, S., and Kanlayanarat, S., 2004, "Storage of 'Nam Dokmai' Mango under High CO2 and Low O2 Partial Pressure", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 179-182.
McGlasson, W.B., Sakpiyaphan, S., Kanlayanarat, S., and Gair, C.E., 2004, "Relating Consumer Acceptance to Compositional Analyses of Oranges", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 31-37.
Angsooksiri, O., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Desiccant and Surface Coating Quality and Storage Life of Rambutan cv. Rong-rien", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-2, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Bantaotook, T., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Superatmospheric Oxygen on Ripening and Quality Changes of Pineapple cv. 'Trad-serthong", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Fuggate, P., Niyomlao, W., Kanlayanarat, S., and Noree, P., 2003, "Effects of Temperature on Storage Quality and Shelf-life of Kailaan (Brassica oleraceae var. alboglaba)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Huajaikaew, L., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2003, "Effect of Heat Treatment on Physical and Biochemical in Papaya Fruit Stored at Low Temperature", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Huajaikaew, L., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2003, "Effect of Heat Treatment on Superoxide Dismutase, Catalase and Peroxidase in Papaya Fruit Stored at Low Temperature", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jirapattarasakul, I., Tongta A., and Kanlayanarat S., 2003, "Effects of Heat Treatment on the Respiration of Mango 'Nam Dok Mai'", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kaewchana, R., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Polyethylene Film on Pericarp Browning of Lychee cv. Hong Huay", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 114.
Kaewchana, R., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Relative Humidity Influences Pericarp Browning of Lychee cv. Hong Huay", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 113.
Kaewchana, R., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2003, "Deterioration Control of Coated Lychee cv. Hong Huay with Sucrose Fatty Acid Ester", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 112.
Kaewsuksaeng, S., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of 1-Methylcyclopene on the Vase Life of Dendrobium Cut-Flower", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Keawphet, N., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Plastic Film on Quality and Storage Life of Mango cv. Namdokmai", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Lichanporn, I. and Kanlayanarat, S., 2003, "Effects of Controlled Atmospheres on Browning of Longkong (Aglaia dookkoo Griff.)", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Nampan, K., Techavutthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Hydrocooling on Quality and Storage Life of 'Rong-Rein' Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum L.)", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 118.
Niyomlao, W. and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of High CO2 Conditioning on Fruit Quality and Storage Life of 'Rong-rein' Rambutan (Nephallium lappaceum L.)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Niyomlao, W. and Kanlayanarat, S., 2003, "Title Effect of Maturity and Temperature on Storage Life of Mangosteens", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Niyomlao, W., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2003, "Microbiological Changes and Shelf-life of Fresh-cut Vegetable Mix in Modified Atmosphere Packs", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Niyomloa, W., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2003, "Microbiological and Physiological Changes Fresh-cut Onion during High CO2 and Low Temperature Storage", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Onbute, C., Kanlayanarat, S., and Kyu, K.L., 2003, "Calcium Treatment to Maintain Quality of Fresh Cut Ripe Papaya", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Onbute, C., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Controlled Atmosphere Storage on Quality Changes of Fresh Cut Ripe Papaya", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Ponrot, W., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Modified Atmosphere on Quality and Storage Life of Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum L.)", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 116.
Pranamornkith, T., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2003, "Effect of Polymeric Films and Packing Methods on Storage Life of Mangosteen Fruit (Garcinia mangostana L.)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Pranamornkith, T., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2003, "Effect of Polyvinyl Chloride Film Packaging on the Storage Life of Mangosteen Fruit (Garcinia mangostana L.)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Saiklin, S., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Humidity and Modified Atmosphere with Temperatures on Quality and Storage Life of 'Rong-rien' Rambutan (Nephelium lappaceum Linn.)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Setha, S., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2003, "Chitosan Coating Delays Ripening of Cavendish Banana", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Setha, S., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2003, "Effect of Various Molecular Weights of Chitosan Coating on the Ripening of Cavendish Banana", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Setha, S., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2003, "The Use of Edible Coating for Delay Ripening of Cavendish Banana", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Siriphollakul, P., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Antitranspirant on Freshness and Storage Life of Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum L.)", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 117.
Sopee, A., Techavutthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of High Carbondioxide Atmosphere on Quality and Storage Life of Rambutan Fruit (Nephelium lappaceum L.)", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 115.
Sukewijaya, M., Semarajaya, C.G.A., and Kanlayanarat, S., 2003, "Postharvest Losses and Handling System of Salak (Salacca edulis Reinw.) in Indonesia", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Superatmospheric Oxygen Condition on Pericarp Browning of Lychee cv. Hong Huay", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 110.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Physiological and Microbiological Changes in Fresh-cut Green Papaya at Low Temperatures", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Quality Alteration of Lychee cv. Hong Huay under Low Oxygen Storage", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 111.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Quality Preservation of Fresh-cut Green Papaya using High CO2 Atmosphere", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Terdbaramee, U., Ratanakhanokchai, K., and Kanlayanarat, S., 2003, "The Control of Postharvest Browning of Lychee Fruit by Using Ascorbic Acid", The 2nd International Symposium on Lychee, Longan, Rambutan and Other Sapindaceae Plants, August 25-28, Chiang Mai, Thailand, p. 119.
Thaijaidee, S., Kanlayanarat, S., and Poomputsa, K., 2003, "Effect of Temperatures on Quality and Shelf Life of Button Mushroom (Agaricus bisporus)", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Wimonwat, K., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Effect of Controlled Atmosphere on Quality and Storage Life of 'Chok Anan' Mango", The 21st ASEAN/3rd APEC Seminar on Postharvest Technology, August 23-26, Bali, Indonesia.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Low Temperature Storage on Microbial Spoilage of Fresh Cut Green Papaya", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Pattanasri, N., Kanlayanarat, S., and Kyu, K. L., 2002, "Effects of Chitosan Coatings on Storage Life of Manage", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 505-511.
Techavuthiporn, C., Kanlayanarat, S., and Kyu, K.L., 2002, "Quality Changes in Shredded Green Papaya under Controlled Atmosphere Storage", Conference Postharvest Unlimited, June 11-14, Leuven, Belgium
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Low Temperature Storage on Microbial Spoilage of Fresh Cut Green Papaya", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Techavuthiporn, C., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2002, "Quality Control of Fresh Cut Green Papaya by using High-CO2 Surrounding", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Niyomlao, W., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2002, "Microbiology of Minimally Processed Mixed Vegetables in Modified Atmosphere Packaging", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Niyomlao, W., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2002, "Microflora Change of Minimally Processed Onion with High CO2 and Low Temperature", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Boonyaritthongchai, P., Techavuthiporn, C., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of High Carbon Dioxide on Storage life of 'Rong-rein'", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical Plant Disease, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Chucheep K., Gemma H., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Acid-Soluble Chitosan on Quality of Harvested Strawberries", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 495-499.
Chucheep K., Gemma H., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Water-Acid-Soluble Chitosan on Quality of Harvested Strawberries", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 500-504.
Salamat, K., Wong-aree, C., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effects of Chitosan Coating Combined with Low Temperature for Prolonging Storage Life of 'Sai Namphaung' Mandarin", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 512-516.
Vasanasong, P., Wong-aree, C., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Chitosan Coating, Gibberellic Acid and Modified Atmosphere Condition for Prolonging Storage Life of Lime (Citrus aurantifolia Swingle)", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, pp. 517-520.
Choorut, P., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2002, "Effect of Silver Thiosulfate Pulsing on Vase Life of Dendrobium 'Caesar'", The 17th World Orchid Conference, April 24 - May 2, Shak Alam, Malaysia.
Buanong, M. and Kanlayanarat, S., 2002, "Physiological Changes of Dendrobuim Sonia Bom#17 after Gamma Irradiation", The 17th World Orchid Conference, April 24 - May 2, Shak Alam, Malaysia.
Buanong, M. and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Gamma Irradiation on Thrips And Tissue Characteristics of Dendrobuim Sonia Bom#17", The 17th World Orchid Conference, April 24 - May 2, Shak Alam, Malaysia.
Suntipabvivattana N., Kanlayanarat S., and Niyomlao, W., 2002, "Effect of 1-Methylcyclopropene on Vase Life of Dendrobuim Walter Oumae 4N", The 17th World Orchid Conference, April 24 - May 2, Shak Alam, Malaysia.
Terdbaramee, U., Ratanakhanokchai, K., and Kanlayanarat, S., 2002. "Effect of Citric Acid on The Control of Postharvest Browning of Lychee Fruit Under Cold Storage", The 26th International Horticultural, August 11-17, Toronto, Ontario, Canada.
Pranamornkith, T., Kanlayanarat, S., and Photchanachai, S., 2002, "Effect of Polyvinyl Chloride Film and Temperature on Quality and Storage Life of Mangosteen Fruit", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 575-580.
Lichanporn, I., Wongs-aree, C., Uthairattanakit, A., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Gibberellic Acid and Plastic Film on Quality of Longkong (Aglaia dookkoo GRIFF.) After Harvest", International Conference Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, Asia Institute of Technology Bangkok, Thailand, pp. 553-561.
Niyomlao, W., Niyomlao, N., and Kanlayanarat, S., 2002, "Sensory Quality and Shelf Life Stability of Minimally Processed Lettuce in Modified Atmosphere Packaging", International Conference: Innovation in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 397-401.
Niyomlao, W., Niyomlao, N., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of High CO2 Packaging on Microbiological and Physiological Quality of Minimally Processed Carrot", International Conference: Innovation in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 213-218.
Niyomlao, W., Niyomlao, N., and Kanlayanarat, S., 2002, "Carbon dioxide Enriched Atmosphere on Microbiological and Physiological Quality of Minimally Processed Lettuce", International Conference: Innovation in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailandm, pp. 205-211.
Supapvanich, S., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2001, "Effect of Calcium Chloride Treatments on Physicochemical Changes of Shredded Green Papayas (Caraca papaya L.) cv. Kaek Dam", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Supapvanich, S., Kyu, K.L., and Kanlayanarat, S., 2001, "Effect of Packaging Films on Quality and Shelf Life of Shredded Green Papayas (Caraca papaya L.) Treated with Calcium Chloride", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Lichanporn, I., Boonyaritthongchai, P., and Kanlayanarat, S., 2001, "Effect of Low Temperature on Polyphenoloxidase Activity, Peroxidase Activity and Content of TBA-Reactive Compounds in Apple Fruit", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Tungtirmthong, J., Kanlayanarat, S., and Uthairattanakit, A., 2001, "Physiological and Chemical Changing of Mango cv. Nam Dokmai Stored at Low Temperature", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Boonyaritthongchai, P., Lichanporn, I., and Kanlayanarat, S., 2001, "Effect of Low Temperature on Polyphenoloxidase Activity, Peroxidase Activity and Content of TBA-Reactive Compounds in Potato Tuber", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Poubol, J. and Kanlayanarat, S., 2001, "Effect of Plastic Films Wrapped and Types of Trays on Quality and Shelf Life of Changes of Okra Pods (Abelmoschus esculentus L. Moench)", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Niyomlao, W., Kanlayanarat, S., and Puddhanon, P., 2001, "Effect of Packaging Type on Storage Quality of Sweet Corn", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Niyomlao, W., Kanlayanarat, S., and Puddhanon, P., 2001, "Effect of Modified Atmosphere on Shelf-life of Sweet Corn", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Niyomlao, W., Kanlayanarat, S., and Puddhanon, P., 2001, "Effect of Hydrocooling on Quality of Sweet Corn", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Pranamornkith, T., Gemma, H., and Kanlayanarat, S., 2001, "Using of Polyethylene Bags on Quality of Banana Fruits during Low Temperature Storage", The 20th ASEAN /2nd APEC Seminar on Postharvest Technology, September 11-14, Chiang Mai, Thailand.
Kanlayanarat, S., 2000, "Effect of Heat Treatment on Superoxide Dismutase, Catalase and Peroxide in Papaya Fruit stored at Low Temperature", International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, November 26 - December, Cairns Australia. (Poster)
Kanlayanarat, S., 2000, "Effect of Heat Treatment on Physical and Biochemical Changes in Papaya Fruit stored at Low Temperature", The 4 th International Conference on Postharvest Science, March 26 - 31, Jerusalem, Israel. (Poster)
Kanlayanarat, S., 2000, "Effect of Various Molecular Weights of Chitosan Coating on the Ripening of Cavendish Banana", The 4 th International Conference on Postharvest Science, March 26 - 31, Jerusalem, Israel. (Oral)
Srilaong, V. and Kanlayanarat, S., 1999, "Physiological changed of Guava Fruits under Modified Atmosphere Storage Condition", The 10th World Congress of Food Science & Technology, Sydney, Australia.
Srilaong, V. and Kanlayanarat, S., 1999, "Effect of Low Oxygen Condition on Storage Quality of Lime (Citrus aurantofolia Swingle)", The 10th World Congress of Food Science and Technology, Sydney, Australia.
Srilaong V., Kanlayanarat, S. and Gemma, H., 1998, "Effect of Sucrose fatty Acid Ester on Quality and Storage Life of Rambutan CV. Rong-Rien", The Symposium and 1998 Spring Meeting of Japanese Society for Horticultural Science in Commemoration of the 75th Anniversary, Japan, p. 325.
Srilaong V., Kanlayanarat, S. and Gemma, H., 1998, "Effect of Modified Atmosphere Conditions on Storage Life of Rambutan CV. Rong-Rien", The Symposium and 1998 Spring Meeting of Japanese Society for Horticultural Science in Commemoration of the 75th Anniversary, Japan, pp.326.
Srilaong V., Kanlayanarat, S. and Gemma, H., 1998, "Effect of High Co2 Treatment on Storage Life of Rambutan CV. Rong-rien", The Symposium on Postharvest Horticulture (Tokyo) Stress Responses and Quality Control, Tokyo University of Agriculture, Japan, p. 20.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จิตตา สาตร์เพ็ชร์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, วาริช ศรีละออง, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และปิยะ เฉลิมกลิ่น, 2551, "ผลของการใช้เจลว่านหางจระเข้เคลือบผิวเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรม อมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 336.
เกศินี สังข์คำ, อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในมะละกอเส้นพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 17.
อัจฉรา ทักษิณะมณี, วาริช ศรีละออง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของการห่อหุ้มด้วยพลาสติกฟิล์มต่อการเกิดขั้วดำและคุณภาพของพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 124.
รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร, เฉลิมชัย วงษ์อารีย์, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ที่มีอุณหภูมิต่ำ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 111.
นันทิพา แก้วเพชร, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) และเอทิลีนต่อปริมาณเส้นใยและการสร้างลิกนินของหน่อไม้ฝรั่ง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 92.
ศิรากานต์ ขยันการ, วาริช ศรีละออง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, กฤติกา ตันประเสริฐ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเห็ดฟางที่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยลมเย็น และเก็บที่อุณหภูมิต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 117.
ประกายดาว ยิ่งสง่า, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และสมโภชน์ น้อยจินดา, 2549, "ผลของการจุ่มน้ำร้อนที่มีต่อปริมาณแอสคอร์เบทและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในบรอคโคลีที่อุณหภูมิต่ำ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 98.
มัณฑนา บัวหนอง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของรังสีแกมม่าต่อเพลี้ยไฟและลักษณะของเนื้อเยื่อของดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์บอม 17", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 108.
ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "คุณภาพและอายุการวางจำหน่ายของโหระพาที่เก็บในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 97.
ไพร สุดจิตร, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นต่อการเหลืองของบล็อกโคลี่", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 107.
พรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศด้วยฟิล์ม PVC และ LLDPE ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลำไยพันธุ์ดอ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 103.
พรรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2548, "ผลของการใช้สารเคลือบผิว Stafresh 7055 ต่อคุณภาพการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์ดอ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 103.
Nang Kyu Kyu Win, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2548, "Comparison of Coating Substances and Packaging on Shelf Life and Quality of Rambutan", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 244.
บัณฑิตา ยงค์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ, 2548, "ผลของสภาพบรรยากาศออกซิเจนความเข้มข้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 238.
พูนพิสมัย มีลาภ, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2548, "ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 231.
ภูวนาท ฟักเกตุ, วิษณุ คงธนจารุสกุล, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และประสิทธิ์ โนรี, 2548, "ผลของฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายของคะน้าฮ่องกง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 167.
ดุสิต ประดับศรี, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2548, "1-MCP ต่อการสังเคราะห์เอทิลีนและคุณภาพของบร็อคโคลีพันธุ์ท็อปกรีน (Brassica oleraceae cv. Top greens) ระหว่างการวางจำหน่าย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 26.
นกน้อย ชูคงคา, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และวิษณุ นิยมเหลา, 2547, "ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลแตงเมลอน", การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4-7 พฤษภาคม, โรงแรม เจบี, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
สุดคนึง พึ่มชัย, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของสารเคลือบ Chitosan น้ำหนักโมเลกุลต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 146-148.
วิษณุ นิยมเหลา, หะริน รุ่งเรืองวรวัฒน์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของสารเคลือบ Chitosan ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 149-151.
มนตรี กลิ่นระรวย, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "ผลของสารเคลือบ Chitosan ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพการเก็บรักษาฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่", การประชุม ไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 152-154.
ชลธิรา หนูเนื้อ, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพ Superatmospheric oxygen", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 140.
ภูวนาท ฟักเกตุ, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "ผลของการทำ Hydrocooling ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของคะน้าฮ่องกง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 139.
กนิษฐ์ ปรุงเรือน, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของ Benzyladenine (BA) ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันดอกกล้วยไม้หวาย Walter Oumae 4N", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 138.
วิษณุ นิยมเหลา, สมัคร แก้วสุกแสง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของ Benzyladenine (BA) ต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักแจกันดอกขิงชมพู", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 137.
วิษณุ นิยมเหลา, สมัคร แก้วสุกแสง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของ 1-Methylcycloprepene (1-MCP) ต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักแจกันดอกซ่อนกลิ่น", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 136.
วิษณุ นิยมเหลา, สมัคร แก้วสุกแสง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของ Thidiazuron (TDZ) ต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักแจกันดอกซ่อนกลิ่น", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 135.
ปฐมพงศ์ เพ็ญไชยา, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "ผลของการเก็บรักษาแบบสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพของโหระพา", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 134.
ต้องรัก บรรเทาทุกข์, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 102.
มานัส แจ่มจำรูญ, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "อิทธิพลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์ทองเมืองตราด", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 101.
สมพร สายกลิ่น, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 100.
ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "ผลของอุณหภูมิต่ำที่มีการเปลี่ยนแปลงสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 90.
กันยารัตน์ วิมลรัตน์, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 79.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายแครอทแปรรูปพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 127.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อ คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 128.
ประพรทิพย์ พุทธรักษา, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "อิทธิพลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเงาะแปรรูปพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 134.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "คุณภาพการเก็บรักษาของผักกาดหอมห่อแปรรูปพร้อมบริโภคภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 42.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่แปรรูปพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 48.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายหอมหัวใหญ่แปรรูปพร้อมบริโภค", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 55.
สมภพ อยู่เอ, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของ 1-Methylcycropropene (1-MCP) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 175.
อินทิรา ลิจันทร์พร, ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของกรดแอสคอร์บิค ต่อการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกอง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 47.
อนันต์ จิตรธรรม, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2545, "ผลของ Heat treatment และ CaCI2 ต่ออาการ Chilling injury ของผลละมุดพันธุ์มะกอก (Archras Sapota Linn.)", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 46.
ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของการใช้สารดูดซับเอทิลีนต่อคุณภาพและคะแนนการยอมรับมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 52.
ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาของมะละกอดิบโดยใช้สภาพบรรยากาศควบคุม", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 27.
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงระยะเวลาต่างๆ ต่อการเก็บรักษาผลเงาะพันธุ์โรงเรียน", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 53.
วันวิสาข์ ริมประนาม, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2543, "การสำรวจความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผักแปรรูปพร้อมบริโภคตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุรเชษฐ์ บุญรัตน์, บัณฑิต ทิพากร และโกสินทร์ จำนงไทย, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และมาโกโตะ โอคุดะ, 2541, "วิธีตรวจสอบความแข็งของเนื้อมังคุดแบบไม่ทำลายโดยใช้การส่งผ่านความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟาเรด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Newsletter
Huajaikaew, L., V. Srilaong and S. Kanlayanarat. 1999. Effect of Intermittent Warming on Chilling Injury and Physiological Changed of 'Khakdum' papaya. ACIAR Posthavest Newsletter. Number 50.
Setha, S., S. Kanlayanarat and Srilaong, V., 1999. Changes of Polyamine and Peroxidase Activities in Papaya 'Khakdum'under low temperature storage. ACIAR Posthavest Newsletter. Number 50.
Poubol, J. S. Kanlayanarat and C. Maneerat. 1999. Using perforated plastic packaging for extending shelf life of Okra pods. ACIAR Posthavest Newsletter. Number 50.
Niyomlao, W., S. Kanlayanarat and C. Maneerat. 1999. The Effect of Hydro-cooling and Plastic Bag Packaging on shelf life of Chinese Kale. ACIAR Posthavest Newsletter. Number 50.

return topic