ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
Apiradee Uthairatanakij (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7724 โทรสาร 0-2427-9623
E-mail Address : apiradee.uth@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. สรีรวิทยา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัย western sydney ออสเตรเลีย
2538 ปริญญาโท วท.ม. พืชสวน พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. พืชสวน พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้ Sodium Bicarbonate, Acetaldehyde และ Acetic Acid ในการควบคุมเชื้อรา Botryodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้CaCl2และสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อสภาพของขนและเปลือกเงาะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของ Superatmospheric oxygen และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการทำ Pulsing และ 1-MCP ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันไม้ตัดดอกวงศ์ขิง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของรังสีแกมมาต่อสารอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพในการรับประทานของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 หัวหน้าโครงการ
การป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของลิ้นจี่โดยการใช้สารเคลือบไคโตซาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] 2550 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อความสามารถในการเข้าทำลายพืชของเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ [โครงการย่อย2 หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการทำ hot water treatments และรังสีแกมมาต่อการกำจัดแมลงวันผลไม้ และคุณภาพของมะม่วง และกล้วยไข่ภายหลังการเก็บเกี่ยว (ระยะที่ 1-2)* [โครงการย่อย3 หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของ Gas-Flush packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51-52] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของสารป้องกันความเครียดจากความร้อนสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
ผลการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ (ระยะที่ 1-2) [ชุดโครงการ หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้อำนวยการ
แผนงานวิจัย
ผลของการฉายรังสีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและกระบวนการสุกของผลไม้เศรษฐกิจ (ระยะที่ 1-2) [โครงการย่อย1 หมวดเงินอุดหนุน48-49] หัวหน้าโครงการ
ผลของการใช้ 2,4-D,GA3 และสารเคลือบผิวที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะนาวภายใต้สภาพการปรับบรรยากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อนในถุงพลาสติกที่ควบคุมสภาพบรรยากาศขณะขนส่ง ผู้ร่วมโครงการ
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดพืชสวนในห้องเย็นโดยการปรับสภาพบรรยากาศ ผู้ร่วมโครงการ
ความผิดปกติทางสรีรวิทยาบางประการของผลมะละกอที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Srithongkul, J., Kanlayanarat, S., Srilaong, V., Uthairatanakij, and Chalermglin, P., 2011, "Effects of Light Intensity on Growth and Accumulation of Triterpenoids in Three Accessions of Asiatic pennywort (Centella asiatica (L.) Urb.)", International Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 9, No. 1, pp. 360-363.
Krongyut, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Wongs-Aree, C., Esguerra, E.B., and Kanlayanarat, S., 2011, “Physiological Changes and Cell Wall Degradation in Papaya Fruits cv. ‘Kaek Dum’ and ‘Red Maradol’ Treated with 1- methylcyclopropene”, International Food Research Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 1251-1259.
Renumarn, P., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Jitareerat, P., 2010, “Effect of Hot Water Treatments on Survival of E. coli and Salmonella spp. and Physical Properties in Fresh-cut Broccoli Florets”, Asian Journal of Food and Agro-Industry, Vol. 3, No. 5, pp. 516-525.
Htwe, N.N., Srilaong, V., Tanprasert, K., Photchanachai, S., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2010, "Low Oxygen Concentrations Affecting Antioxidant Activity and Bioactive Compounds in Coloured Rice", Asian Journal of Food and Agro-Industry, Vol. 3, No. 2, pp. 269-281.
Htwe, N.N., Srilaong, V., Tanprasert, K., Tongchitpakdee, S., Kanlayanarat, S., and Uthairatanakij, A., 2010, "Effects of Storage Time and Temperature on Radical Scavenging Activities and Bioactive Compounds in Colored Rice Varieties", Journal of Food, Agriculture and Environment, Vol. 8, No. 3-4, Part 1, July-October, pp. 26-31.
วารสารระดับประเทศ
สมนึก ยิ้มย่อง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, นวลฉวี เวชประสิทธิ์ ณ, นพชัย ชาญศิลป์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2552, “ความสามารถต้านทานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในสารสกัดจากกลีบดอกบัวสุธาสิโนบล”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 41-44.
อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ total phenols ในผลแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 247-250.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "คุณภาพและสีผิวของผลแก้วมังกรที่เปลี่ยนแปลงจากการฉายรังสีแกมมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 239-242.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 251-254.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 275-278.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2007, "High O2 Effects on Physiological Changes in Longan (Dimocarpus longan Lour) Fruits", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 527-530.
Chansamrankul, C., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2007, "Delaying of Fresh Cut Dragon Fruit Preparation after Harvesting on Quality and Shelf Life of Product", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 411-416.
Sritongkul, J., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Chalermglin, P., 2007, "Effects of Leaf Maturity on Asiaticoside, Beta-Carotene and Calcium of India Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban.).", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 367-372.
Krongyut, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Wong-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2007, "Physiological and Quality Changes in Different Parts of 'Red Maradol' Papaya during Postharvest Period", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp.363-366.
Deesakul, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Jitareerat, P., 2007, "Effect of UV-C Irradiation on ChlorophyII Degradation and Microbial Growth in Fresh Cut Chinese Kale (Brassica alboglabra)", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 271-275.
Kramchote, S., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2007, "Influence of Nitric Oxide on Pericarp Browning of Litchi cv. 'Chakrapad'", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 249-253.
Poubol, J., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Carbon Dioxide Shock Treatment and Plastic Film Wrap on Quality and Shelf Life of Sugar Peas", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 61-64.
Pumsawai, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Sucrose Fatty acid Ester on Ripening of Banana cv. Kluai Hom thong", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 142-148.
Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Irradiation on Quality Attributes of Two Cultivars of Mango", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 885-891.
Taksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Hydro-cooling Combine with Packing Methods on Enzymatic Antioxidant Activity and Some Physical Changes in Red hot Chili cv. 'Superhot'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 873-878.
Chunprasert, A., Uthairatanakij, A., and Wongs-Aree, C., 2006, "Storage Quality of 'Neang' Sugar Apple Treated with Chitosan Coating and MAP", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 857-864.
Taksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2006, "Comparison of Hydro-cooling and Forced-air Cooling on Stomata Closing at the Pedicel of Red hot Chili cv. 'Superhot'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 829-833.
Sritananan, S., Uthairatanakij, A., Srilaong, V., Kanlayanarat, S., and Wongs-Aree, C., 2006, "Efficacy of Controlled Atmosphere Storage on Physiological Changes of Lime Fruit", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 591-598.
Jansri, S., Uthiratanakij, A., Kanlayanarat, S., and Jitareerat, P., 2005, "Effect of Irradiation on Flower Dropping of 'Walter Oumae' Orchid Inflorescence after Spraying Calcium", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Waehamo, C., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Manges cv. Num Dok Mai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products. September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Kriratikron, W., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Banana cv. Kluai Kai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Aiamla-or S., Manachongtreecheep, D., and Uthairatanakij, A., 2005, "Effect of 1-Methylcyclopropene Fumigation and Holding Solution on Quality of Dendrobium Sonia 'Bom #17'", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Vasanasong, P., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Improvement of Green Colour Preservation in GA3 Treated Lime Using MAP and Chitosan Coating", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Thaksinamanee, A., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effects of Film Wrap on Pedicel Darkening and Quality of Hot Pepper (Capsium annuum L. cv. 'Superhot')", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jansasithorn, R., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Low O2 Affects on Quality of Mango (Mangifera indica cv. Namdokmai) at Chilling Temperature", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Nuntawithai, S., Uthairatanakij, A., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Inhibition of Pericarp Browning in Lichi cv. Chukrapud by Concentration of Chitosan Coating", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Thongprapak, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Temperature Diphenylamine and Sta-Fress 7055 Coating on Chilling Injury of Sweet Pepper (Capsicum annuum)", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kittayapirom, T., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Temperature on Chilling Injury in Pineapples cv. Trad Seethong", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Khayankarn, S., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2005, "Quality Changes in Forces-Air-Cooled Straw Mushroom (Volvariella volvacea) at Different Storage Temperatures", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Huajaikaew, L., Uthairatanakij, A., Kanlayanarat, S., and Gemma, H., 2004, "Effect of Heat Treatment on Antioxidants in Papaya Fruit Stored at Low Temperature", The 5th International Postharvest Symposium, June 6-11, Verona, Italy, pp. 1063-1069.
Meelarp, P., Kongtanajarusakul, W., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Storage Life Extension of 'Paan' Lime using Edible Coatings", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, p. 305.
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Superatmoshheric Oxygen on Longan Fruit Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 219-223.
Kaewsuksaeng, S., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Longan Fruit Quality in Controlled Atmospheres", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 213-217.
Yong, B., Wongs-Aree, C., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "A Reduction of Internal Browning in 'Trad Sritong' Pineapple using Controlled Atmosphere Storage", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 273-277.
Yong, B., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Controlled Atmospheres on Pericarp Browning and Shelf Life of Litchi Fruit", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 207-212.
Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effect of Plastic Tray Packaging on Quality of 'Rong-rien' Rambutan", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok,Thailand, pp. 195-199.
Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Chookhongka, N., 2004, "Effect of Coating Materials on Mangosteen Fruit Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 173-177.
Sukewijaya, I.M., Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Microbial Assessment and E. coli Control in Fresh-cut pomelo (Citrus maxima) by Sodium Hypochlorite", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 283-286.
Lichanporn, I., Wongs-aree, C., Uthairattanakit, A., and Kanlayanarat, S., 2002, "Effect of Gibberellic Acid and Plastic Film on Quality of Longkong (Aglaia dookkoo GRIFF.) After Harvest", International Conference Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, Asia Institute of Technology Bangkok, Thailand, pp. 553-561.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218. (โปสเตอร์)
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2553, “ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ที่ฉายรังสีแกมมา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 212. (โปสเตอร์)
จิตตา สาตร์เพ็ชร์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, วาริช ศรีละออง, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และปิยะ เฉลิมกลิ่น, 2551, "ผลของการใช้เจลว่านหางจระเข้เคลือบผิวเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรม อมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 336.
ศิรากานต์ ขยันการ, วาริช ศรีละออง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, กฤติกา ตันประเสริฐ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเห็ดฟางที่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยลมเย็น และเก็บที่อุณหภูมิต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 117.
อัจฉรา ทักษิณะมณี, วาริช ศรีละออง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของการห่อหุ้มด้วยพลาสติกฟิล์มต่อการเกิดขั้วดำและคุณภาพของพริกขี้หนูพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 124.
บัณฑิตา ยงค์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และอดิศักดิ์ เอกโสวรรณ, 2548, "ผลของสภาพบรรยากาศออกซิเจนความเข้มข้นสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 238.
พูนพิสมัย มีลาภ, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2548, "ผลของการเก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 231.
สุกัญญา เอี่ยมลออ, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2548, "ผลของสารละลาย BA ต่ออายุการใช้งานดอกปทุมมาพันธุ์ลัดดาวัลย์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 93.
เฉลิมชัย วงษ์อารี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2547, "การใช้แคลเซียมคลอไรท์หลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของแคนตาลูปพร้อมบริโภค", การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4-7 พฤษภาคม, โรงแรม เจบี, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีรัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2543, "การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 544.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218.

return rebio topic