ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
Pongphen Jitareerat (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาจารย์ / รักษาการเลขานุการสายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7722 โทรสาร 0-2427-9623
E-mail Address : pongphen.jit@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรคพืช Gifu University
(Shizuoka University)
ญี่ปุ่น
2539 ปริญญาโท วท.ม. โรคพืช - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2535 ปริญญาตรี วท.บ. โรคพืช - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Postharvest Diseases (Fungi and Bacteria)
    - Posthavest Disease Control
    - Mihindly Processed Fruit and Vegetables
    - Molecular Biology of Plant Pathology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา [มจธ.41] 2541 หัวหน้า
โครงการ
การใช้ Sodium Bicarbonate, Acetaldehyde และ Acetic Acid ในการควบคุมเชื้อรา Botryodiplodia theobromae สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 หัวหน้าโครงการ
ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อการเก็บรักษาผลเงาะที่อุณหภูมิต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการจัดการดินต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้CaCl2และสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อสภาพของขนและเปลือกเงาะเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การประยุกต์ใช้เทคนิค PCR เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Erwinia spp. สาเหตุโรคเน่าเละของผลิตผลการเกษตร [มจธ.46] - หัวหน้าโครงการ
ผลของ Superatmospheric oxygen และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ในผักและผลไม้แปรรูปพร้อมบริโภค [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของการทำ Pulsing และ 1-MCP ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันไม้ตัดดอกวงศ์ขิง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและการสร้างแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้อง 5 พันธุ์โดยการรมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อความสามารถในการเข้าทำลายพืชของเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจ [โครงการย่อย2 หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 หัวหน้าโครงการ
ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การชักนำการแสดงออกของยีน Pathogenesis-Related (PR) Proteins และ Systemic Acquired Resistance (SAR) โดย Biotic และ Abiotic elicitors ในพริก (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] ผู้ร่วมโครงการ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] หัวหน้าโครงการ
ผลของการฉายรังสีต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและกระบวนการสุกของผลไม้เศรษฐกิจ (ระยะที่ 1-2) [โครงการย่อย1 หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผักสดแปรรูปพร้อมบริโภค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
ความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเชื้อรา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Hsu, W.Y., Simonne, A., and Jitareerat, P., 2006, "Fates of Seeded Escherichia coli O157 : H7 and Salmonella on Selected Fresh Culinary Herbs during Refrigerated Storage", Journal of Food Protection, Vol. 69, No. 8, August, pp. 1997-2001.
Wu, V.C.H., Jitareerat, P., and Fung, D.Y.C., 2003, "Comparison of the Pulsifier and the Stomacher for Recovering Microorganisms in Vegetables", Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, Vol. 11, pp. 145-152.
Matsumoto, H., Jitareerat, P., Yasuhiro, B., and Tsuyumu, S., 2003, "Comparative Study of Regulatory Mechanisms for Pectinase Production by Erwinia carotovora subsp. Carotovora and Erwinia chrysanthemi", Molecular Plant Microb-Interaction, Vol. 16, No. 3, pp. 226-237.
Jitareerat, P., Matsumoto, H., Umehara, M., and Tsuyumu, S., 2003, "D-alanine-D-alanine Ligase Gene (DDL) of Erwinia chrysanthemi Starin EC16. II. Analysis of Regulation of Pectate Lyase Gene using (DDL) Mutant", Journal of General Plant Pathology, Vol. 69, pp. 49-54.
Jitareerat, P., Matsumoto, H., Umehara, M., and Tsuyumu, S., 2002, "D-alanine-D-alanine Ligase Gene (DDL) of Erwinia chrysanthemi Starin EC16. I. Isolation and Gene Dosage Effect on Pectate Lyase Syntheis", Journal of General Plant Pathology, Vol. 68, pp. 342-349.
วารสารระดับประเทศ
อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ total phenols ในผลแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 247-250.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "คุณภาพและสีผิวของผลแก้วมังกรที่เปลี่ยนแปลงจากการฉายรังสีแกมมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 239-242.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 251-254.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 275-278.
Chookhongkha, N., ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, ศิริชัย กัลยาณรัตน์, และวิษณุ นิยมเหลา, 2547, "Effect of Hot Water Treatment (HWT) on the Quality and Storage Life of Netted Melon", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 89-92.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2542, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรคโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 77-92.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chansamrankul, C., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2007, "Delaying of Fresh Cut Dragon Fruit Preparation after Harvesting on Quality and Shelf Life of Product", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 411-416.
Deesakul, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Jitareerat, P., 2007, "Effect of UV-C Irradiation on ChlorophyII Degradation and Microbial Growth in Fresh Cut Chinese Kale (Brassica alboglabra)", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok.
Deesakul, W., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Jitareerat, P., 2007, "Effect of UV-C Irradiation on ChlorophyII Degradation and Microbial Growth in Fresh Cut Chinese Kale (Brassica alboglabra)", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok, pp. 271-275.
Kyu Kyu Win, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2006, "Antifungal Activity of Cinnamon (Cinnamonmum zeylanicum) Extract on Banana Crown Rotting Fungi", The Asia-Pacific Symposium on Quality Management for Agri-Foods in Supply Chains (APS 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 131-135.
Jitareerat, P., Wongs-Aree, C., and Sangchote, S., 2006, "Detection of Quiescent Infection of Colletotrichum gloeosporioides on Green Mango Fruit by Polymerase Chain Reaction", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 927-938.
Phokum, C., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Cheevadhanarak, S., 2006, "Detection and Classification of Soft Rot Erwinia of Vegetables in Thailand by DNA Polymerase Chain Reaction", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 917-926.
Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effects of Irradiation on Quality Attributes of Two Cultivars of Mango", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 885-891.
Benitez, M.M., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Acedo Jr., A.L., 2006, "Mango Fruit Softening Response to Postharvest Heat Treatment", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 811-816.
Benitez, M.M., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Acedo Jr., A.L., 2006, "Induction of Disease Resistance in Mango Fruit by Postharvest Heat Treatment", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 785-792.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2005, "Effect of Gamma Irradiation and Packaging Methods on Quality of Brown Rice", The 2nd International Symposium on New Frontiers for Irradiated Food and Non-Food Products, September 22-23, The Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. P-21.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2005, "Effect of Gamma Irradiation on Aspergillus flavus and Brown Rice Quality during Storage", The 2nd International Symposium on New Frontiers for Irradiated Food and Non-Food Products, September 22-23, The Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. P-20.
Jansri, S., Uthiratanakij, A., Kanlayanarat, S., and Jitareerat, P., 2005, "Effect of Irradiation on Flower Dropping of 'Walter Oumae' Orchid Inflorescence after Spraying Calcium", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Waehamo, C., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Manges cv. Num Dok Mai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products. September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Kriratikron, W., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Banana cv. Kluai Kai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Kyu Win, N.K., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Antifungal Activity of Cinnamon (Cinnamonmum zeylanicum) Extract on Banana Crown Rotting Fungi", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jitareerat, P., Kasinkaseampong, Y., Chanthanumaut, P., and Pradabsri, D., 2005, "Effect of Chitosan for Pre-Harvest and Post-Harvest Diseases Control of Rambutan cv. Rong Rean", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Kyu Win, N.K., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Preharvest Chitosan Spraying on Leaf Spot Disease and Growth of Orchid (Dendrobium missteen)", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jitareerat, P., Simonne, A., and Hsu, W.Y., 2005, "Survival of Seeded Escherichia coli O157:H7 and Salmonella on Selected Fresh Herbs", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Keawpet, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effect of Ethylene and 1-Methylcyclopropene on Fiber and Lignin Content of Asparagus", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Keawpet, N., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2005, "Inhibiton of Fiber Formation and Lignification of Asparagus by 1-Methylcyclopropene", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Paumchai, S., Jitareerat, P., Kanlayanarat, S., and Sangchote, S., 2005, "Effect of Chitosan on Controlling of Anthracnose Disease in Mango Cv. Nam Dok Mai", The 2nd Asian Conference on Plant Pathology, June 25-28, National University of Singapore, Singapore.
Jitareerat, P., Sangchote, S., and Wongs-Aree, C., 2005, "Detection of Latent Infection of Colletotrichum gloeosporioides, Causal Anthracnose Disease of Raw Mango Fruit by Polymerase Chain Reaction", The 2nd Asian Conference on Plant Pathology, June 25-28, National University of Singapore, Singapore.
Na-rungsri, B., Jitareerat, P., Phochanachai, S., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Thiourea Pulsing on the vase Life of Torch Ginger Flower (Eltlingera elatior Smith)", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2004, "Inhibition of Aspergillus flavus in Brown Rice with Gamma Irradiation", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 431-434.
Sukewijaya, I.M., Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., and Kanlayanarat, S., 2004, "Microbial Assessment and E. coli Control in Fresh-cut pomelo (Citrus maxima) by Sodium Hypochlorite", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 283-286.
Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Chookhongka, N., 2004, "Effect of Coating Materials on Mangosteen Fruit Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 173-177.
Srilaong, V., Uthairatanakij, A., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effect of Plastic Tray Packaging on Quality of 'Rong-rien' Rambutan", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok,Thailand, pp. 195-199.
Jansri, S., Jitareerat, P., Niyomlao, W., and Kanlayanarat, S., 2004, "Maintaining the Quality of Red Ginger Cut Flower Using 1-Methlycyclopropane", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 405-407.
Benitez, M.M., Acedo, A.L., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Assessment of Microbial Contamination of Retail Fresh-Cut Watermelon and Effects of Sodium Hypochlorite Treatment", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 301-304.
Yong, B., Wongs-Aree, C., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2004, "Postharvest Attributes of 'Trad Sritong' Pineapple under Superatmospheric Oxygen", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 267-271.
Buntong, B., Jitareerat, P., Wongs-Aree, C., and Kanlayanarat, S., 2004, "Microbial Assessment of Fresh-cut Papaya from Supermarkets and Decontamination Using Sodium Hypochlorite", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 279-281.
Salamat, K.W., Sangchote, S., Jitareerat, P., and Kanlayanarat, S., 2003, "Minimizing Fruit Rot Disease of Mandarin citrus Fruits Cv. 'Sai-Namphaung' with Heat Treatment", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Katawatcharakul, W., Jitareerat, P., Kopradisakul, R., and Wong-aree, C., 2003, "A Survey on the Aspergillus Group and Aflatoxin B Contamination in Brown Rice in Bangkok, Thailand", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Katawatcharakul, W., Jitareerat, P., Kopradisakul, R., and Wong-aree, C., 2003, "Effect of Some Plant Extracts for Controlling Lasiodiplodia theobromae and Colletotrichum gloeosporiodes Caused of Postharvest Diseases on Mango Fruits", APEC Symposium on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Jitareerat, P., Matsumoto, H., Umehara, M., and Tsuyumu, S., 2002, "Gene Dosage Effect of Regulatory Genes for Pectate lyase in Erwinia chrysanthemi Starin EC16", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical, November 5-8, Chiang Mai, Thailand.
Jitareerat, P., Matsumoto, H., Umehara, M., and Tsuyumu, S., 2002, "Regulatory of Pectate Lyase in Erwinia chrysanthemi Starin EC16", The 1st International Conference of Tropical and Subtropical, November 5-8, Chiang Mai, Thailand, p. 13.
Jitareerat, P., and Tsuyumu, S., 2002, "Role of DDL Gene for Production of Pectate Lyase and Tissue Maceration in Erwinia chrysanthemi Starin EC16", The Annual Meeting of the Phytopathological Society of Japan, April 2-4, Osaka University, Osaka, Japan, p. 182.
Jitareerat, P., and Tsuyumu, S., 2001, "A New Global Regulatory Gene for Synthesis of Pectinase, Cellulase and Protease in Erwinia chrysanthemi Starin EC16", The Annual Meeting of the Phytopathological Society of Japan, April 2-4, Sendai, Japan, p. 182.
Matsumoto, H., Baba, Y., Yoshitake, Y., Jitareerat, P., Nomura, K., and Tsuyumu, S., 2001, "Comparison of Regulatory Proteins for Pectate Lyase Synthesis between Erwinia chrysanthemi and Erwinia carotovora Subsp. carotovora", The 10th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, pp. 224-228.
Klewkham, N., Sangchot, S., Kanlayanarat, S. and Jitareerat, P., 2000, "Control of Postharvest Disease of Mangoes Cv. Nam Dok Mai with Acetic Acid", The 1st Asian Conference on Plant Pathology, August 25-28, Beijing, China, p. 328.
Jitareerat, P., and Tsuyumu, S., 2000, "A New Regulatory Protein for PeIE Expression in Erwinia chrysanthemi Starin EC16", The 1st Asian Conference on Plant Pathology, August 25-28, Beijing, China, p. 8.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และทรงศิลป์ พจนชนะชัย, 2553, “การควบคุมโรคแอนแทรกโนสของเมล็ดพันธุ์พริกหวานโดย Sodium carbonate และ Polassium carbonate”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 223. (โปสเตอร์)
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218. (โปสเตอร์)
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2553, “ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ที่ฉายรังสีแกมมา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 212. (โปสเตอร์)
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, "การใช้ตู้อบลมร้อนทดแทนการใช้แสงแดดในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 55.
นันทิพา แก้วเพชร, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) และเอทิลีนต่อปริมาณเส้นใยและการสร้างลิกนินของหน่อไม้ฝรั่ง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 92.
Nang Kyu Kyu Win, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2548, "Comparison of Coating Substances and Packaging on Shelf Life and Quality of Rambutan", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 244.
สุกัญญา เอี่ยมลออ, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2548, "ผลของสารละลาย BA ต่ออายุการใช้งานดอกปทุมมาพันธุ์ลัดดาวัลย์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 93.
ดุสิต ประดับศรี, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, 2548, "1-MCP ต่อการสังเคราะห์เอทิลีนและคุณภาพของบร็อคโคลีพันธุ์ท็อปกรีน (Brassica oleraceae cv. Top greens) ระหว่างการวางจำหน่าย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 26.
เฉลิมชัย วงษ์อารี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2547, "การใช้แคลเซียมคลอไรท์หลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของแคนตาลูปพร้อมบริโภค", การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4-7 พฤษภาคม, โรงแรม เจบี, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
นกน้อย ชูคงคา, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และวิษณุ นิยมเหลา, 2547, "ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลแตงเมลอน", การประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 4, 4-7 พฤษภาคม, โรงแรม เจบี, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีรัตน์ และอภิรดี อุทัยรัตนกิจ, 2543, "การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 544.
ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2542, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดร่วมกับสารเคลือบผิวที่มีต่อโรคแอนแทรกโนสและโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
Jitareerat, P., Korpraditskul, V., Kositratana, W. and Udomprasert, N., 2539, "Relationships between Isozyme Patterns and Smut Resistance of Sugarcane", Proceeding of Cane and Sugarcane Research and Development Central, 21 พฤษภาคม, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
Jitareerat, P., Korpraditskul, V., Kositratana, W., and Udomprasert, N., 2539, "Some Isozyme Patterns of Ustilago scitaminea Syd., a caused agent of sugarcane smut", Proceeding of Cane and Sugarcane Research and Development Central. 21 พฤษภาคม, ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และธิติมา วงษ์ชีรี, 2553, “ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218.
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดีเด่นสาขานวัตกรรมทางพืชสวนและการแปรรูป - ธิติมา วงษ์ชีรี, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, เฉลิมชัย วงษ์อารี, วาริช ศรีละออง และวัชระ พันธ์ทอง, 2553, "การใช้ตู้อบลมร้อนทดแทนการใช้แสงแดดในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 55.

return topic