รศ.ดร.สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
Supaporn Douglas (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-35 ต่อ 214 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : supaporn.chu@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. Food Engineering - U.N.S.W ออสเตรเลีย
2528 ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรมอาหาร - A.I.T. ไทย
2524 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยี
การอาหาร
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Food Process Engineering
   - Simulation and Modeling
   - Extraction
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาการสกัดสารนิมบินจากน้ำมันสะเดา [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการสกัดสารกันหืนออกจากเปลือกเมล็ดมะขามด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง เพื่อใช้ดูดซับโลหะโครเมียมจากน้ำเสียอุตสาหกรรมและศึกษากรรมวิธีการนำโลหะโครเมียมกลับมาใช้ใหม่ [หมวดเงินอุดหนุน43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การสกัดสารที่มีประโยชน์ทางการแพทย์จากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดซ์ออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน42] 2545 หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและการศึกษาคุณสมบัติของน้ำส้มเข้มข้น [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การสกัดสารเคทิชินจากชาเขียวโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากข้าว [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การสกัดสารเซซามินจากกากงา [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสกัดวิตามินอีจากใบปาล์มน้ำมัน [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การสกัดสารนิมบินจากสะเดาโดยใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดและตัวทำละลายร่วม ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประหยัดพลังงานของกระบวนการสกัดนิมบินจากสะเดา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสดเข้มข้น หัวหน้าโครงการ
การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงบดในหอดูดซับ ผู้ร่วมโครงการ
การดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยถ่ายกัมมันต์ในฟลูอิดไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ
การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำนายสภาวะที่เหมาะสมของการทำงานเครื่องต้มระเหยแบบฟิล์ม์ที่มีใบกวน [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Mongkholkhajornsilp, D., Douglas, S., Douglas, P.L., Elkamel, A., Teppaitoon W., and Pongamphai, S., 2005, "Supercritical CO2 Extraction of Nimbin from Neem Seeds: A Modelling Study", Journal of Food Engineering, Vol. 71, No. 4, December, pp. 331-340.
Luengthanaphol, S., Mongkholkhajornsilp, D., Douglas, S., Douglas, P.L., Pengsopa, L., and Pongamphai, S., 2004, "Extraction of Antioxidants from Sweet Thai Tamarind Seed Coat - Preliminary Experiments", Journal of Food Engineering, Vol. 63, No. 3, August, pp. 247-252.
Tonthubthimthong, P., Douglas, P.L., Douglas, S., Luewisutthichat, W., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2004, "Extraction of Nimbin from Neem Seeds using Supercritical CO2 and a Supercritical CO2-Methanol Mixture", Journal of Supercritical Fluids, Vol. 30, No. 3, August, pp. 287-301.
Chawankul, N., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., and Luewisutthichat, W., 2003, "Optimisation of an Agitated Thin Film Evaporator for Concentrating Orange Juice using Aspen Plus", Developments in Chemical Engineering and Mineral Process, Vol. 11, No. 3-4, pp. 309-322.
Tonthupthimthong, P., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., and Luewisutthichat, W., 2001, "Supercritical CO2 Extraction of Nimbin from Neem Seeds: An Experiment Study", Journal of Food Engineering, Vol. 47, No. 4, March, pp. 289-293.
Chawankul, N., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., and Luewisutthichat, W., 2001, "Simulation of An Agitated Thin Film Evaporator for Concentrating Orange Juice using Aspen PlusTM", Journal of Food Engineering, Vol. 47, No. 4, March, pp. 247-253.
Chuaprasert, S., Douglas P.L., and Nguyen, M., 1999, "Data Reconciliation of an Agitated Thin Film Evaporator Using AspenPlus", Journal of Food Engineering, Vol. 39, pp. 261-267.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Douglas, S., Cheamsawat, N., and Hussaro, K., 2006, "Synthesis of Zeolite A from Aluminium Etching By-product", The 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 839-843.
Douglas, S., Pongamphai, S., Lerdtrailuck, S., Ponin, S., Polchai, S., Kaewchana, A., and Osataworanun, B., 2006, "Adsorption of Copper (II) Ion from Aqueous Solution Using Soybean Hulls", The 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok, Thailand, pp. 735-738.
Tonthubthimthong, P., Douglas, S., Pongamphai, S., and Douglas, P.L., 2005, "Extraction of Nimbin from Neem Seeds using Supercritical Carbon Dioxide with Modifier", The 55th Canadian Chemical Engineering Conference, October 16-19, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada.
Pongamphai, S., Douglas, S., Teppaitoon, W. and Douglas, P.L., 2005, "Adsorption of Metallic Ions from a Metal Plating Process on Activated Carbon", The 55th Canadian Chemical Engineering Conference, October 16-19, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada.
Mongkholkhajornsilp, D., Douglas, S., Douglas, P.L., Teppaitoon, W., and Pongamphai, S., 2004, "Mathematical Model Improvement of Nimbin Desorption with SC-CO2 Solvent", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, p. 666.
Bunjungla-eid, T., Jiputti, P., Douglas, S., Pongamphai, S., Douglas, P.L., and Teppaitoon, W., 2004, "Adsorption of Chromium (VI) using Thai Coconut Shell Activated Carbon", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, p. 679.
Mongkholkhajornsilp, D., Luengthanaphol, S., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., Pengsopa, L., and Pongamphai, S., 2002, "Extraction of Antioxidative Components from Tamarind Seed", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 659-666.
Mongkholkhajomsilp, D., Pongamphai, S., Douglas, S., and Charinpanitkul, T., 2002, "Scale Effect on Hydrodynamics in Three Phase Fluidised Beds", The 8th Asian Conference on Fluidised Bed and Three Phase Reactors, November 3-6, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Tonthubthimthong, P., Douglas, P., Douglas, S., Phongamphai, S., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2002, "Nimbin Extraction from Neem Seeds using Supercritical CO2 and a Supercritical CO2-Methanol Mixture", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 675-685.
Sakultharuthorn, S., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., and Luewisutthichat, W., 1999, "Quality Control of An Agitated Thin Film Evaporator for Concentrating Orange Juice," ASEAN Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22, Songkla, Thailand.
Sopanakijkoso, P., Chuaprasert, S., and Luewisutthichat, W., 1999, "Production of Activated Carbon from Coconut Shells for The Removal and Recovery of Chromium(IV) from Industrial Wastewater", ASEAN Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22, Songkla, Thailand.
Sritharmonsirisak, S., Chuaprasert, S., and Luewisutthichat, W., 1999, "Thermophysical Properties of Orange Juice: The Improvement on An Equipment and Methodology to Determine The Thermal Properties", ASEAN Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22, Songkla, Thailand.
Chawankul, N., Chuaprasert, S., Douglas P.L., and Luewisutthichat, W., 1999, "Simulation of an Agitated Thin Film Evaporator for Concentrating Orange Juice using Aspenplus", Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22, Songkla, Thailand.
Tuptimtong, P., Chuaprasert, S., Douglas P.L., and Luewisutthichat, W., 1999,"Extraction of Medicinal Substances from Neem Seeds using Suspercritical Fluid Extraction - A Preliminary Study", Regional Symposium on Chemical Engineering, November 22nd - 24th, Songkla, Thailand.
Chuaprasert, S. and Pensopar, L., 1996, "Effect of Temperature on Protein Content of Fish Sauce", The 22nd Congress on Science and Technology of Thailand, October 16-18, Bangkok, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ทรงชัย ยิ่งยวด, สุวัสสา พงษ์อำไพ, สุภาณี เลิศไตรรักษ์, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส และนฤมล จียโชค, 2549, "การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 87.
ธนานันท์ ตัณฑกูล, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และนฤมล จียโชค, 2549, "การศึกษาการเหวี่ยงแยกน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 85.
ทิพวรรณ อัศวภาดา, ชีวนันท์ จักรวาลพิทักษ์, ณัลลิกา เอื้ออนุสรณ์, อมรวงษ์ ศรีสุริฉัน, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2549, "การสกัดสารเซซามินจากกากงา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 83.
อนุรักษ์ วินิตสร, กิจจา สามศรีโพธิ์แก้ว, สุวิชาญ แพรสมบูรณ์, จุมพล ปิยางค์พลาชัย, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2548, "การสกัดสารอิพิแกลโลแคทิชินแกลเลตจากชาเขียว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 72.
สาครินทร์ ไขศรี, สุภานันต์ จึงนิจนิรันดร์, พงศกร รามบุตร, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2548, "การสกัดสารเอพิคาทิชินจากเปลือกเมล็ดมะขามโดยเทคนิคฟลูอิดไดเซชัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 71.
พจนทิพย์ อิ่มสงวน, รัตน์สุดา บริรักษ์, อมร รวยทรัพย์ทวี, สุวัสสา พงษ์อำไพ และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2548, "การสกัดสารแอลฟาโทโคฟีรอลและแกมมาโอไรซานอลจากรำข้าว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 70.
เอกวัฒน์ นิธิไชโย, สุวัสสา พงษ์อำไพ และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2548, "การสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดาไทยโดยใช้โมดิฟายด์คาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 68.
ศุภกิจ พานิชเจริญ, ทรงพล ชงสุวรรณ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2546, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้น", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, ฟอร์จูนทาวน์, กรุงเทพฯ.
อารยา อัจฉริยะภากร, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, Douglas, P.L., และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2546, "การสร้างแบบจำลองกระบวนการสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซต์วิกฤตยิ่งยวด : คุณสมบัติทางกายภาพ-เชิงความร้อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 7-3.
วิภาดา พัฒนเศรษฐานนท์, นิภาพร ชัยดลอุดม, เสถียรพงษ์ จัตตานนท์, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, 2546, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 4-4.
เอื้อมพร ของดี, ปรีชา ตุ่นยา, เบญจมาศ กระจ่างฉาย, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ ดั๊ก กลาส, 2546, "การดูดซับโครเมียมด้วยถ่านกัมมันต์ในฟลูอิดไดซ์เบด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 1-2.
มานพ ห่อทอง, จรุณี เศรษฐานาม, พรพงษ์ แผ้วพลสง, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาณี เลิศไตรรักษ์, 2546, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงบด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 1-1.
ฎาญิน มงคลขจรศิลป์, สุวัสสา พงษ์อำไพ, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ และธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, 2545, "อิทธิพลของมาตราส่วนต่ออุทกพลศาสตร์ในฟลูอิดไดซ์เบดสามวัฏภาค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 99-100.
เสาวนีย์ เหลืองธนะผล, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากเปลือกเมล็ดมะขาม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 146-147.
นิภาพร ชัยดลอุดม, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-67.
ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, ปีเตอร์ ดักกลาส, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และละเอียด เพ็งโสภา, 2545, "การสกัดนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด : ผลของขนาดของอนุภาค, อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-142.
ประภาส คุณนาม, อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยกระดองปู", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 683.
อ่อนสา นนท์พละ, ประภาส คุณนาม, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยเปลือกหอยแครง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 682.
สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา, อ่อนสา นนท์พละ และประภาส คุณนาม, 2545, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้นเพื่อใช้เตรียมน้ำส้มพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 552.
Sumrainrum, J., Charinpanitkul, T., Chuaprasert, S., and Luewisutthichat, W., 2000, "A Study on Pressure Fluctuations in A Three-Phase Fluidized Bed using Chaotic Approach," The 10th Meeting of The Society of Chemical Engineering and Applied Chemistry, October 26-28, Bangkok, Thailand, pp. 18-26.
Tuptimtong, P., Bamrungsin, S., Pattanasing, K., Munggankru, S., Luewisutthichat, W., Chuaprasert, S., Douglas, P.L., Pengsopar, L., and Teppaitoon, W., 2000, "A Study of Optimum Conditions of Nimbin Extraction from Neem Seed by Using Supercritical Carbon Dioxide", The 10th Meeting of The Society of Chemical Engineering and Applied Chemistry, October 26-28, Bangkok, Thailand, pp. 274-281.
Jitputti, P., Vijitranuch, T., Nooyot, S., Kongkaw, A., Chuaprasert, S., Pengsopar, L., and Luewisutthichat, W., 2000, "Adsorption of Chromium by Coconut Shell Activated Carbon", The 10th Meeting of The Society of Chemical Engineering and Applied Chemistry, October 26-28, Bangkok, Thailand, pp. 298-309.
Sopanakijkosol, P., Chuaprasert, S., and Luewisutthichat, W., 2000, "Production of Activated Carbon from Coconut Shell for Removing Chromium (VI) from Industrial Wastewater", The 10th Meeting of The Society of Chemical Engineering and Applied Chemistry, October 26-28, Bangkok, Thailand, pp. 310-316.
Surarit, A., Chuaprasert, S., Luewisutthichat, W., and Pengsopar, L., 2000, "A Study of Nimbin Extraction from Neem Oil by Liquid-Liquid Extraction," The 26th Congress on Science and Technology of Thailand, October 18-20, Bangkok, Thailand.

return topic