รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
Orapin Kerdchoechuen (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7781 โทรสาร 0-2470-7781
E-mail Address : orapin.ker@kmutt.ac.th, orapinkerd@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Horticulture - Mississippi State University สหรัฐอเมริกา
2533 ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2519 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Plant Physiology
   - Plant Biochemistry
   - Plant Extract and Essential Oil
   - Plant Bioactives
   - Experimental Design
   - Agricultural Extension and Planning
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาและทดสอบระบบเกษตรกรรมทางเลือก : การผลิตพืชโดยใช้วิทยาการทดแทนสารเคมีในการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำปลี [หมวดเงินอุดหนุน43] 2543 หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco)ในการป้องกันกำจัดหนอนหนังเหนียว (Spodoptera exigua) [หมวดเงินอุดหนุน43] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสรีรวิทยาของพืชผักบางชนิดภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมในสารละลาย hydroponic [หมวดเงินอุดหนุน44] 2544 หัวหน้าโครงการ
การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช [หมวดเงินอุดหนุน44] 2544 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในจังหวัดราชบุรี ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [มจธ.42] 2544 หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนหนังเหนียว (Spodoptera exigua) [มจธ.42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดินโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำตาล [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การลดปริมาณสารพิษจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว(Cyanobacteria) โดยใช้เปลือกไข่ [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
โรงเรือนพลาสติกสำหรับการปลูกไม้ดอกในระบบไฮโดรโปนิค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน46-47] 2547 หัวหน้าโครงการ
ผลของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อการลดปริมาณการผลิตก๊าซมีเทนของดินนา [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การปลดปล่อยน้ำตาลและกรดอินทรีย์ของรากข้าวเจ้า 5 พันธุ์ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2547 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของไนโตรเจนต่อการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิคในโรงเรือนพลาสติก [หมวดเงินอุดหนุน47] 2547 หัวหน้าโครงการ
โรงเรือนพลาสติกสำหรับการปลูกไม้ดอกในระบบไฮโดรโปนิค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน46-47] 2547 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและการสร้างแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้อง 5 พันธุ์โดยการรมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิคในโรงเรือนพลาสติก [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสูตรสารละลายธาตุอาหารดัดแปลงเพื่อลดการปนเปื้อนของไนเตรทในผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิค [สกอ.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของสารป้องกันความเครียดจากความร้อนในลิ้นจี่พันธุ์ค่อม (ความร่วมมือไทย-จีน) [วช.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซสเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีสาร 3 -MCPD ต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของสารป้องกันความเครียดจากความร้อนสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มที่ปนเปื้อนเชื้อราต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียว 3 สายพันธุ์ต่อคุณภาพสุราพื้นบ้าน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของ Gas-Flush packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51-52] - ผู้ร่วมโครงการ
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตปลูกส้มเพื่อควบคุมการระบาดของโรคและแมลง - หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกและการติดผลของลิ้นจี่ในตะวันออกและภาคตะวันตก - หัวหน้าโครงการ
การสะสมสารอาหาร สารให้สี สารแอนติออกซิแดนท์ และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในส้มโอเพื่อการส่งออก - หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโต สารอาหาร และรงควัตถุระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งสะสม ในระหว่างการพัฒนาของผลส้มเขียวหวาน - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวของประเทศไทย : กรณีศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรี - หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมในจังหวัดราชบุรี - หัวหน้าโครงการ
การใช้สารทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช - หัวหน้าโครงการ
การลดต้นทุนการผลิตพืช (low input technology) - หัวหน้าโครงการ
แนวทางในการจัดการป้องกันแมลงวันผลไม้ในชมพู่พันธุ์เพชรบุรี - หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันตกแบบยั่งยืน - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูองุ่น : กรณีศึกษาในพั้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี - หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวประเทศไทย - ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผักกาดเชียวปลีดองเค็ม - ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน - ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายทอดวิทยาการทดแทนสารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูผัก แก่เกษตรกรผู้ปลูกผัก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี [ทบวง43] - หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การประยุกต์ใช้สารเคลือบสำหรับเป็นสารตรึงกลิ่นในผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งและใบไม้แห้ง [มูลนิธิโครงการหลวง ปี 54] ผู้ร่วมโครงการ
ปริมาณสารฟีนอลิคและสารเรสเวอราทรอลในเปลือกและเมล็ดขององุ่น 4 สายพันธุ์ [TRFMAG ปี 53] หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตทานตะวัน เพื่อใช้เป็นไบโอดีเซลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [วช. 53-54] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฟิล์มที่บริโภคจากแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง สำหรับอุตสาหกรรมผลไม้และธัญพืชแปรรูปของไทย [สวก ปี 52-55] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชสำหรับผู้สูงอายุ [สวก ปี 53-55] ผู้ร่วมโครงการ
ประสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านไทยต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในข้าวสาร [หมวดเงินอุดหนุน ปี 53-54] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงธัญพืชหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ [TRFMAG ปี 53-54] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนา aroma sense เพื่อติดตามความสุกของผลไม้ ผู้ร่วมโครงการ
Development of smart edible packaging from chitosan and starch based for fresh cut fruit [สกอ ปี 52-55] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชไทย [NRU 54] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาถาดไบโอโฟม กระดาษกันรา และฟิล์มที่บริโภคได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด [NRU 54] หัวหน้าโครงการ
การสกัดและคุณลักษณะของสารให้สีธรรมชาติจากพืช ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงการต้านทานน้ำและน้ำมันของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงคุณค่าสารอาหารของธัญพืชด้วยกระบวนการหมักจากธัญพืชงอก หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารฟีนอลิคของชาอัสสัม (Camellia sinensis) และองุ่น (Vitis vinifera) ที่เจริญในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของฟิล์มบริโภคได้ผสมไคโตแซนและสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลต่อคุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของแอปเปิลตัดแต่งสด หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Review Paper
Jiang, Y.M., Wang, Y., Song, L., Liu, H., Lichter, A., Kerdchoechuen, O., Joyce, D.C., and Shi, J., 2006, "Postharvest Characteristics and Handing of Litchi Fruit - An Overiew", Australian Journal of Experimental Agriculture, Vol. 46, No. 12, pp. 1541-1556.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kaisangsri, N., Kerdchoechuen, O., and Laohakunjit, N., "Biodegradable Foam Tray from Cassava starch blended with Natural Fiber and Chitosan", Industrial Crops and Products, Article in Press.
Sonklin, C., Laohakunjit, N., and Kerdchoechuen, O, 2011, "Physicochemical and Flavor Characteristics of Flavoring Agent from Mungbean Protein Hydrolyzed by Bromelain", Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 59, No. 15, August, pp. 8475-8483.
Boonsong, P., Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., and Matta, F.B., 2011, "Detection of Pigments and Natural Colorants from Thai Herbal Plants for Possible Use as Coloring Dyes", HortScience, Vol. 46, No. 2, February, pp. 265-272.
Kerdchoechuen, O., Laohakunjit, N., Singkornard, S., and Matta, F.B., 2010, “Essential Oils from Six Herbal Plants for Biocontrol of the Maize Weevil”, HortScience, Vol. 45, No. 4, April, pp. 592-598.
Watchararparpaiboon, W., Laohakunjit, N., and Kerdchoechuen, O., 2010, "An Improved Process for High Quality and Nutrition of Brown Rice Production", Food Science and Technology International, Vol. 16, No. 2, April, pp. 147-158.
Boonsong, P., Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., and Tusvil, P., 2009, “Properties and Permeability of Aroma compounds in Food through Plasticized Cassava Films”, International Food Research Journal, Vol. 16, No. 1, pp. 97-103.
Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O, Norajit, K., and Boonsong, P., 2008, "Essential Oil from Five Zingiberaceae for Anti Food-borne Bacteria", International Food Research Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 337-346.
Kerdchoechuen, O. and Matta, F.B., 2007, "Flower Sex Expression in Lychee (Litchi chinensis Sonn.) Affected by Gibberellic Acid and Naphthalene Acetic Acid", International Journal of Fruit Science, Vol. 7, No. 3, pp. 33-40.
Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., Matta, F.B., Silva, J.L., and Holmes, W.E., 2007, "Postharvest Servey of Volatile Compounds in Five Tropical Fruits using Headspace-solid Phase microextraction (HS-SPME)", HortScience, Vol. 42, No. 2, April, pp. 309-314.
Laohakunjit, N. and Kerdchoechuen, O., 2007, "Aroma Enrichment and the Change during Storage of Non-aromatic Milled Rice Coated with Extracted Natural Flavor", Food Chemistry, Vol. 101, No. 1, pp. 339-344.
Kerdchoechuen, O., 2005, "Methane Emission in Four Rice Varieties as Related to Sugars and Organic Acids of Rots and Root Exudates and Biomass Yield", Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 108, No. 2, pp. 155-163.
Kerdchoechuen, O. and Laohakunjit, N., 2001, "Feasibility Study of Microcystin Toxin Reduction using Eggshell", The Recent Process of Young Researchers from Multidisciplinary Areas of Study, Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok and Indonesian Students Association in Thailand, pp. 118-124.
Kerdchoechuen, O. and Laohakunjit, N., 2001, "An Application of Multi-criteria Decision Making for Methane Emission from 6 RiceVarieties", The Recent Process of Young Researchers from Multidisciplinary Areas of Study, Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok and Indonesian Students Association in Thailand, pp. 92-96.
Towprayoon, S., Harvey, N.W., Jittasatra, O. and Kerdchuchean, O., 2000, "Influence of Rice Variety and Soil Type on Production and Emission of Methane from Rice Fields", ASIAN Journal of Energy and Environment, Vol. 1, No. 3, September, pp. 251-262.
วารสารระดับประเทศ
อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2557, "ผลของอุณหภูมิของต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ - เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 331-345.
อรพิน เกิดชูชื่น ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และมณฑกาญจน์ ชนะภัย, “คุณลักษณะสารสกัดจากพืชวงศ์ Apiaceae และ Piperaceae จำนวน 4 ชนิด”, วารสารวิจัย มสด., ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, (In Press).
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช, อรพิน เกิดชูชื่น และกนก รัตนะกนกชัย, 2554, "การผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากกากถั่วเขียวโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสทางการค้า", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 129-146.
กษิดิศ อิ่มประไพ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ที่มีคุณสมบัติป้องกันไอน้าเพื่อเป็นสารเคลือบผลิตภัณฑ์บิสกิต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 605-608.
กษิดิศ อิ่มประไพ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การศึกษาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 609-612.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "อิทธิพลของภาวะการทำแห้งที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ-เคมี ของผงปรุงรสไก่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 601-604.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "เทคนิคการเอนแคปซูเลชั่นกลิ่นรสไก่จากโปรตีนไฮโดรไลเซต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 629-632.
ณัฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2553, "การพัฒนาถาดโฟม จากแป้งมันสำปะหลังในการบรรจุส้มโอตัดแต่งสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 669-672.
ดวงฤดี หวั้นหนู, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ามันหอมระเหย 5 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 633-636.
ดวงฤดี หวั้นหนู, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชะคราม (Suaeda maritima)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 637-640.
ธีระพงษ์ ขันทเจริญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "สารประกอบฟีนอลิคจากสารสกัดเปลือกและเมล็ดขององุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 613-616.
ธีระพงษ์ ขันทเจริญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลือกและเมล็ดขององุ่นพันธุ์คาร์ดินัล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 617-620.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสาร catechins ของชาอัสสัมที่ได้รับสารโซเดียมซีลีเนตและอะลูมิเนียมซัลเฟต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 645-648.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อัครเดช นครเสด็จ, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ และบุญญา สุดาทิศ, 2553, "ผลของสาร TINT-1, การฉายรังสี และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมังคุด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 673-676.
นริศา เหละดุหวิ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "การเพอร์แวบเพอเรชันสารหอมระเหยของสารสกัดใบเตย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 653-656.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การวิเคราะห์รงควัตถุของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นของไทย 3 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 657-660.
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมังคุดฉายรังสีแกมมาของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 197-200.
ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp. โดยน้ามันหอมระเหยกานพลูและอบเชย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 21-24.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "คุณสมบัติของฟิล์มประกอบ Biopolymer จากแป้งและเพคติน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 597-600.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "อิทธิพลของ Y-คาร์ราจีแนน ต่อคุณสมบัติทางเชิงกลและการซึมผ่านไอน้าของฟิล์มแป้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 593-596.
รัชฎาภรณ์ คะประสบ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "คุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเซทกากงาที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์โปรติเอส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 685-688.
รัชฎาภรณ์ คะประสบ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "ผลของความเข้มข้นและเวลาในการย่อยสลายด้วยกรดต่อคุณสมบัติทางกายภาพ - เคมี และสารหอมระเหยของโปรตีนไฮโดรไลเซทกากงา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 689-692.
วรัมพร วงศ์สุดิน, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การเปลี่ยนแปลงสารอาหารของธัญพืชหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 705-708.
วรัมพร วงศ์สุดิน, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การประเมินประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของธัญพืชหมักด้วยเชื้อแลคติค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 701-704.
วริศรา ชื่นอารมย์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "การใช้น้ามันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราที่เจริญบนวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 625-628.
วริศรา ชื่นอารมย์, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากชะคราม (Suaeda maritima)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 621-624.
วาริช ศรีละออง, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ # 4 ฉายรังสีของชาวอเมริกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 569-572.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียต่อเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในต้นอ่อนข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 649-652.
อรพรรณ เสลามาศสกุล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2553, "คุณลักษณะทางกายภาพเคมีและสารหอมระเหยของโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์โปรติเอส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 693-696.
อรพรรณ เสลามาศสกุล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2553, "การผลิตซอสปรุงรสจากโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายจากการไฮโดรไลซ์ด้วยกรด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 697-700.
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Michelia alba DC. ด้วยเทคนิค Solid-Phase Micro Extraction Head Space Gas Chromatography Mass Spectrometry", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 641-644.
อิงฟ้า คำแพง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร และสารพฤษเคมีในถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการหมัก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 589-592.
อัครเดช นครเสด็จ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "ผลของพีเอชและเวลาการสกัดต่อไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย Gracilaria spp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 661-664.
อัครเดช นครเสด็จ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "สมบัติทางกายภาพของไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย Gracilaria spp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 665-668.
ทิพย์สุคนธ์ บุญรอด, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และเพ็ญศรี ศรประสิทธิ์, 2550, “อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ต่อกลิ่นของน้ำนมแพะ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 147-150.
ทิพย์สุคนธ์ บุญรอด, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และ เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์, 2550, “ความสัมพันธ์ของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณค่าทางอาหารของน้ำนมแพะ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 177-180.
ปิยะรัตน์ ปัทม์แก้ว, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “การศึกษาชนิดพืชที่ทนต่อมลภาวะทางอากาศ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 33-36.
วรัญญา วรรณคุณ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “อิทธิพลของพืชพื้นบ้านบดผง 10 ชนิดต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 267-270.
ศศธร สิงขรอาจ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และพรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, 2550, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิดต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 295-298.
ศศิกานต์ เกิดแสงสุริยงค์, กนกกร ศรีอนันต์, ทิพสุคนธ์ บุญรอด, วรัญญา วรรณคุณ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “อิทธิพลของสารเคลือบต่อการยับยั้งการเกิด browning ในลิ้นจี่พันธุ์พันทิพย์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 160-163.
ศศิกานต์ เกิดแสงสุริยงค์, อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดินในระบบเกษตรอินทรีย์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 99-102.
อมรรัตน์ ตั้งสกุล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, “การสกัดและการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรสของโอลีโอเรซินจากหอมหัวใหญ่ (Allium cepa L.)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 143-146.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอุบลรัตน์ กล่ำศรี, 2550, “การตอบสนองของข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 และสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในสภาวะขาดน้ำ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 322-325.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “ผลของเอนไซม์โปรติเอสในการย่อยสลายโปรตีนไอโซเลตจากกากถั่ว”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 349-352.
อิงฟ้า คำแพง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การเปลี่ยนแปลงสารอาหารของข้าวและธัญพืชในระหว่างการงอก”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 341-344.
แพรวไพลิน ตันติบุตร, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเซทเห็ดที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ด้วยน้ำร้อนสำหรับใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 233-236.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “อิทธิพลของไคโตซาน (Chitosan) ต่อสารออกฤทธิ์ Catechin และอนุพันธ์สูง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 209-212.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, ”อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสต่อการซึมผ่านไอน้ำและคุณสมบัติทางเชิงกลของฟิล์มแป้งมัน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 117-120.
ณัติฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “การพัฒนาโฟมจากแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 113-116.
แพรวไพลิน ตันติบุตร, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณสมบัติของการย่อยสลายเห็ดด้วยเอนไซม์โบรมิเลนสำหรับใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 101-104.
อิงฟ้า คำแพง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร phytochemical ในข้าวและธัญพืช 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 93-96.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ผลของอุณหภูมิและพีเอช ที่มีผลต่อการงอกและคุณภาพของข้าวเจ้างอกและธัญพืชงอก 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 77-80.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 แกมมาอะมิโนบิวทาริค และสารฟีนอลิคของข้าวเจ้างอกและธัญพืชงอก 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 73-76.
ณัติฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “อิทธิพลของเส้นใยต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 61-64.
มัลลิกา ธนสุคนธ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณลักษณะทางเคมี-กายภาพ และสารหอมระเหยของไฮโดรไลเซทเห็ดย่อยสลายด้วยปาเปน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 57-60.
ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 4 ชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus spp.”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 45-48.
มัลลิกา ธนสุคนธ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “ผลของการย่อยสลายโปรตีนเห็ดด้วยกรดต่อคุณภาพเคมีกายภาพ และสารหอมระเหย”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 37-40.
อรพรรณ เสลามาศสกุล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก Gracilaria fisheri”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 25-28.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “การวิเคราะห์สารประกอบ polyphenolics และสารให้สีจากใบ Tiliacora triandra (Diels)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 13-16.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ปริมาณสาร Epigallocatechin Gallate (EGCG) และอนุพันธ์ของ Catechins ในชาจีนและชาอัสสัม” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 9-12.
ภักดี เครือคล้าย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2552, “คุณสมบัติทางกาย-ทางกลและประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 87-90.
วศิน ถิตย์สถาน,ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, สุชปา เนตรประดิษฐ์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “คุณสมบัติของไคโตซานในการป้องกันเชื้อราสำหรับกระดาษพิมพ์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 63-66.
ศุภจิต ผ่องใส, สุชปา เนตรประดิษฐ์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “การใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติป้องกันการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 43-46.
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “ผลของเทคนิคทำแห้งต่อฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 245-248.
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “การศึกษาเทคนิคทำแห้งต่อคุณสมบัติฟิล์มแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 109-112.
กนกกร ศรีอนันต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2550, “อิทธิพลของกรดอะซิติก ซิตริก แลคติก และมาลิกต่อคุณสมบัติทางกลของฟิล์มที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 83-86.
ขวัญฤทัย คล้ายมุข, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และพัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร์, 2550, “การวิเคราะห์สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวานที่ปนเปื้อนเชื้อรา”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 58-61.
ณภัทร พิมพ์ผะกา, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, “องค์ประกอบของน้ำมันระเหยจากทำมัง (Litsea petiotala)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 181-184.
อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ total phenols ในผลแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 247-250.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "คุณภาพและสีผิวของผลแก้วมังกรที่เปลี่ยนแปลงจากการฉายรังสีแกมมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 239-242.
บัณฑิต คันธา, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, "ผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง 5 ชนิด ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Asperillus flavus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 26-32.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 251-254.
วัฒนา วัชรอาภาไพบูลย์, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2550, "ผลของ พีเอช อุณหภูมิ และเวลาการแช่ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 169-172.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 275-278.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, "การพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 329-343.
พรรรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "อิทธิพลของการลดความชื้นต่อปริมาณ 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม-เมษายน, หน้า 174-177.
กฤติกา นรจิตร, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชวงค์ขิง 5 ชนิด", วารสารอาหาร, ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 265-280.
กฤษฎา งามทับ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ มะกรูด และกระเพรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 427-430.
กฤติกา นรจิตร, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในน้ำมันทานตะวัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 439-442.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารตรึงกลิ่นในบุหงาและดอกไม้แห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 841-844.
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล, นฤมล จียโชค, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และสุชาดา ไชยสวัสดิ์, 2549, "การวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น (Polianthes tuberose L.) โดยใช้เทคนิค Headspace", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 817-820.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และพัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร์, 2549, “สารหอมระเหยในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 745-748.
รัชนี ธนะวดี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2549, “การศึกษาความทนเค็มของส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ และชมพู่”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 533-536.
มณฑกาญจน์ ชนะภัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2549, “อิทธิพลของสารสกัดพืชสมุนไพร 5 ชนิดต่อหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 397-400.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน อบเชย และขิงโดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 1223-1226.
ยุทธนา รศมนตรี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคแบบท่อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 1114-1117.
บัววรุณ จุ้ยเพ็ชร, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "การศึกษาปริมาณสารตกค้างในผลส้มโอพันธุ์ทองดี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 465-468.
พัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "ความสัมพันธ์ของน้ำตาล 3 ชนิดในส่วนของ source และ sink ระหว่างการเจริญเติบโตของผลส้มเขียวหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 272-275.
ปิยะวรรณ นิลภูมิ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของดินเหนียวคาโอลินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 342-345.
อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2546, "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซมีเทนของข้าว 6 พันธุ์", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2546, หน้า 33-46.
กันยารัตน์ วิมลวัฒน์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงโชคอนันต์ภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4-6 (พิเศษ), หน้า 41-44.
วารุณี ภู่สัจจพงษ์, อรพิน เกิดชูชื่น และสิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2546, "น้ำตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส ในรากและสารหลั่งรากของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 339-350.
ฟองจันทร์ ชลอกลาง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ฐิตาภา สมิตินนท์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2545, "ผลของเกลือต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผักกาดเขียวปลีดองเค็ม", วารสารอาหาร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 42-53.
อรพิณ เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, 2545, "การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช", วารสารอาหาร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 200-212.
อรพิน เกิดชูชื่น และผ่องพรรณ พุทธาโร, 2545, "อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียซัลเฟตต่อ growth rate, leaf area index และ net assimilation rate ของข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 233-243.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2544, "การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิด เพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม", ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 157-165.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และฐิติพันธ์ ขำภู่, 2544, "อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเกี่ยวคื่นช่ายที่ปลูกในระบบพืชไร้ดิน", วารสารอาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 119-134.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, 2544, "การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิดเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม", อาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 187-200.
อรพิน เกิดชูชื่น และว่าที่ร้อยเอกณรงค์ชัย ค่ายใส, 2542, "การห่อผลชมพู่พันธุ์เพชรบุรีเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงวันผลไม้", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 107-113.
ศุภกิจ วนะสิทธิ์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2542, "การศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมบางประการ ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน- ธันวาคม, หน้า 57-76.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Boonsong, P., Laohakunjit, N., and Kerdchoechuen, O., 2010, “Natural Pigments and Colorants Rxtraction from Tiliacora triandra Diels for Hair Coloring”, The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 25-26, Shibaura Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and Tanticharoen, M., 2004, "Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in Paddy Field", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, p. 778.
Pusatjapong, W., Kerdchoechuen, O., and Towprayoon, S., 2003, "Sugars and Organic Acids of Root and Root Exudate from 4 Rice Varieties", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1149-1155.
Kerdchoechuen, O. and Pasurawong, P., 2002, "Geographic Information System for Soil Land use in Rajburi Province, Thailand", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 1485.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O. Towprayoon, S., and Tantichareon, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Relation to Atmospheric Methane in Paddy Field", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 1525.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchuechuen, O., Towprayoon, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Rice Rhizosphere", The 3rd International Symposium on Non-Carbondioxide Greenhouse Gases (NCGG-3), January 21-23, Maastricht, The Netherland.
Kerdchoechuen, O. and Rattanapracha, S., 2000, "The Asparagus's Insect Management Study in Jombueng, Rajburi by using an Application of Geographic Information System", Presented Poster at The International Conference on Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, The University Center Building, Kasetsart University, Nakorn Pathom, Thailand, p.45.
Kerdchoechuen, O., Amornsin, L., and Tadangphech, L., 2000, "Study on Appropriate Strategies for Insecticide Usage in Grape Orchard, Damnearnsaduak, Rajburi", Presented Poster at The International Conference on Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, The University Center Building, Kasetsart University, Nakorn Pathom, Thailand, p.46.
Kerdchoechuen, O., Laohakunjit, N., and Khumpu, T., 2000, "Quality and Production Cost of Celery and 4 Lettuces under Controlled Environment in Hydroponic Culture", Presented Poster at The International Conference on Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, The University Center Building, Kasetsart University, Nakorn Pathom, Thailand, p.47.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และนภาภรณ์ แซ่ลี้, 2553, “อิทธิพลของเซเลเนียมและอลูมิเนียมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสาร catechin และอนุพันธ์ในชาอัสสัม”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 107. (poster)
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “การใช้น้ำมันหอมระเหยอบเชย กานพลู ตะไคร้หอม และมะกรูดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 8 ชนิด”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 227. (โปสเตอร์)
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “ประสิทธิภาพของสารสกัดของพืชวงศ์ส้ม 3 ชนิดในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 97. (poster)
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง”, 2552, “ผลของเทคนิคทำแห้งต่อฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซน”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 96. (poster)
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง”, 2552, “การศึกษาเทคนิคทำแห้งต่อคุณสมบัติฟิล์มแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 56. (poster)
วศิน ถินย์สถาน, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฏาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2551, "คุณสมบัติของไคโตซานในการป้องกันเชื้อราสำหรับกระดาษพิมพ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
ภักดี เครือคล้าย, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, รัชฏาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2551, "คุณสมบัติทางกายภาพ-ทางกลและประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 77.
สาคร นันทะวิชัย, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "ผลของพีเอช ชนิดกรดและระยะเวลาในการแช่ข้าวเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวนึ่งพันธุ์สุพรรณบุรี 1", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 275.
บัววรุณ จุ้ยเพ็ชร, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "การศึกษาปริมาณสารตกค้างในผลส้มโอพันธุ์ทองดี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 228.
ปิยะวรรณ นิลภูมิ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของดินเหนียวคาโอลินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 207.
พัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "ความสัมพันธ์ของน้ำตาล 3 ชนิดในส่วนของ source และ sink ระหว่างการเจริญเติบโตของผลส้มเขียวหวาน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 194.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน อบเชย และขิงโดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 178.
ยุทธนา รสมนตรี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคแบบท่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 158.
ศันสนีย์ ชวณกุล, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, อรพิน เกิดชูชื่น และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens and Methane Production in Flooded Rice Root Soils", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239.
ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์, อรพิน เกิดชูชื่น, 2542, "ผลของฝนกรดและปุ๋ยที่มีต่อการดูดซึมสารรังสี 134Cs และ 60Co โดยหญ้าขน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 224-238.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, เรณู รวยรื่น อรพิน เกิดชูชื่น และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2542, "การใช้สารสกัดลิดมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner)", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 145-152.
ศุภกิจ วนะสิทธิ์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2542, "การศึกษารูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมบางประการในพื้นที่อำเภอจองบึง จังหวัดราชบุรี โดยประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 30 ปี เกษตรเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 24-25 มิถุนายน, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 154-169.
อรพิน เกิดชูชื่น และลักขณา แต่แดงเพชร, 2542, "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนองุ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 153-163.
Kerdchoechuen, O., Phengjareon, S., and Rasamontri, Y., 1998, "Feasibility Study of Alternative Agricultural System : The Usage of Biocontrol in Chinese Cabbage Production", Biotechnology for a Self-sufficient Economy, 25-27 November, Sol Twin Towers Hotel, Bangkok,p. 52.
อรพิน เกิดชูชื่น, 2541, "ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของภาคตะวันตก", เอกสารเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการภาคตะวันตก, 30-31 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก. 50 หน้า
ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2541, "ผลของฝนกรดและปุ๋ยที่มีต่อการดูดซึมสารรังสี 134Cs 60Co โดยหญ้าขน", เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 224-231.
อรพิน เกิดชูชื่น. 2540. วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในภาคตะวันตก.สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตก, ราชบุรี.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น - อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “ประสิทธิภาพของสารสกัดของพืชวงศ์ส้ม 3 ชนิดในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 97.

return topic