รศ.บุษยา บุนนาค
รศ.บุษยา บุนนาค
Boosya Bunnag (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7355 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : boosya.bun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2523 ปริญญาโท M.Sc. Food Science & Technology - Texas A&M
University
อเมริกา
2520 ปริญญาตรี วท.บ. Microbiology - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
     Algal Biotechnology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและทดสอบระบบเกษตรกรรมทางเลือก : การผลิตพืชโดยใช้วิทยาการทดแทนสารเคมีในการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำปลี 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ศึกษาการเพาะเลี้ยง Spirulina โดยใช้น้ำหมักจากมูลไก่ [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการผลิต Polysaccharide จากสาหร่ายเกลียวทอง [หมวดเงินอุดหนุน42] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินคุณภาพแหล่งน้ำและการปนเปื้อนโลหะหนักในหอยแมลงภู่บริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับแพลงค์ตอนและผลผลิตในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ พื้นที่บางขุนเทียน [หมวดเงินอุดหนุน47] 2551 หัวหน้าโครงการ
ศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง กรุงเทพฯ [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษากำลังการผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการตอบสนองของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.) ต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงสูง [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
สารออกฤทธิ์ต้านไวรัสจากสาหร่าย (โครงการปี 44) [สกว.47] หัวหน้าโครงการ
Select of Spriulina strain suitable for cultivation under Thailand climate [บ. Siam Algae46] หัวหน้าโครงการ
การกลายพันธุ์และการคัดเลือกสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติในการเติมพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (โครงการปี 40) [BIOTEC47] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน [BIOTEC46-47] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโรงงานต้นแบบแปรรูปปลาหมอเทศ เขตบางขุนเทียน [ทบวง46] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียวในเขตชุมชนบางขุนเทียน [ทบวง45] หัวหน้าโครงการ
ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตสารเคมีมูลค่าสูง (ไฟโคไซยานิน GLA ในสาหร่ายเกลียวทอง) หัวหน้าโครงการ
การศึกษากลไกในการสังเคราะห์ GLA ในสาหร่ายเกลียวทอง : อุณหภูมิและเอ็นไซม์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาการใช้ CO2 เป็นแหล่งคาร์บอน ในการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบระบบเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองแบบบ่อเปิด [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการทำงานของเอ็นไซม์และประเภทของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเติมพันธะคู่ของกรดไขมันชนิด C18 ในสาหร่ายเกลียวทอง [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Ruengjitchatchawalya, M., Chirasuwan, N., Chaiklahan, R., Bunnag, B., Deshnium, P., and Tanticharoen, M., 2002, "Photosynthetic Characterization of a Mutant of Spirulina platensis", Journal of Applied Phycology, Vol. 14, No. 2, April, pp. 71-76.
วารสารระดับประเทศ
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, อำนาจ ชิดไธสง, บุษยา บุนนาค, ดวงรัตน์ อินทร และนฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์, 2550, "ลักษณะการดูดซับตะกั่วและองค์ประกอบน้ำตาลของโพลิแซคคาไรด์ในไซยาโนแบคทีเรีย", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 529-541.
ทศพร ทองเที่ยง, วิศรุต สุขเจริญ, บุษยา บุนนาค, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, เสริมศิริ เมธีวรกุล และศรีราชา บัวเบา, 2549, "ผลของปุ๋ยและวัสดุกลบที่เป็นแหล่งของธาตุอาหารต่อผลผลิตเห็ดนกยูง (Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Moser)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 527-539.
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค, และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอร์เบอรีนต่อองค์ประกอบกรดไขมันในเซลล์เมมเบรนและไทลาคอยด์เมมเบรนของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.)", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T), ปีที่ 3, ฉบับพิเศษ 1, หน้า 279-286.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaya, W., Gheewala, S.H., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Bunnag, B., 2003, "LCA : A Decision Support Tool to Evaluate Environmental Impacts of Sustainable MSW Management", 2003 International Symposium on Environmental Management : Policy, Research, Chiang Mai, Thailand.
Tanticharoen, M., Paithoonrangsarid, K., Deshnium, P., Hongsthong, A., Bunnag, B., and Chevadhanarak, S., 2002, "Mass Cultivation and Genetic Studies of Cyanobacteria; Spirulina platensis", The 15th International Symposium on Plant Lipids : Impact on Plant Lipid Research, May 12-17, Okazaki, Japan.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Bunnag, B. and Tanticharoen, M., 2000, "Photosynthetic Characterization of a Mutant of Spirulina platehsis", The 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 3-6 July, Hong Kong.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Chaiklahan, R., Deshium, P., Bunnag, B. and Tanticharoen, M., 1999, "Charaterization of Spirulina plantensis mutant detective in Photosynthesis", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conferences 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology", 15-18 November, Phuket, Thailand.
Thonglek, S., Bunnag, B. and Tanticharoen, M. and Bhumiratana, S., 1997, "The Effect of flashing light on productivity of Spirulina platensis, The Second Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference (APMBC'97) and The Third Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (APCAB'97), Arcadia Hotel and Resort, Phuket, may 7-11.
Bunnag, B., Musikgearanant, R., Siangdung, W. and Tanticharoen, M., 1997, "Productivity of Spirulina strains under outdoor conditions", Paper presented at the 3rd Asia Pacific Conference on Algal Biotechnology, May 7-10, Phuket, Thailand.
Chaiklahan, R., Ruengjitchatchawalya, M., Bunnag B., and Tanticharoen, M., 1997, "Mutagenesis and isolation of PUFA Producing Mutant of a Cyanobacterium, Spirulina platensis", The 2nd Asia-pacific marine Biotechnology Conference and The 3rd Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, May 7-10, Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ไอร์นี แอดะสง, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล และบุษยา บุนนาค, 2553, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวะโลกร้อนในพื้นที่ปากอ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 2553, หน้า 1318–1327.
วรางคนางค์ นิ้มหัตถา, ศศิธร สุวรรณเทพ, บรรจง เทียนส่งรัศมี และบุษยา บุนนาค, 2552, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปูแสมในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางตะพูน", การประชุมวิชาการระดับชาติศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร, 20-21 สิงหาคม, โรงแรมลายทอง, จ.อุบลราชธานี, หน้า 246-254.
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์, อำนาจ ชิดไธสง, บุษยา บุนนาค, ดวงรัตน์ อินทร และนฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์, 2548, "การศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของ capsular polysaccharide ที่สกัดจากไซยาโนแบคทีเรียน้ำจืด Gloeocapsa sp.", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
ภาวิณี พัฒนจันทร์, บุษยา บุนนาค, สรวิศ เผ่าทองสุข, เปรมฤดี หอมอ่อน และณัฐยา ปรินายวนิชย์, 2548, "ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "คุณสมบัติการต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex ชนิดที่ 1 ของโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายสไปรูลินา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2548, "การตอบสนองของ Spirulina platensis C1 ต่ออุณหภูมิและความเข้มแสงสูง", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2547, "Effect of High Light Intensity on Photosynthesis and Composition of Spirulina platensis", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 53.
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และบุษยา บุนนาค, 2547, "Anti HSV-1 Activity of Spirulina platensis Polysaccharide", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 92.
มธุรา สิริจันทรัตน์, ศรีธนา ธรรมาธร, บุษยา บุนนาค และอภิรดี หงส์ทอง, 2547, "Study of Difference Protein Profiles of Coiling and Uncoiling Forms of Spirulina platensis Strain C1", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 167.
กนกวรรณ อินแบน, สมศักดิ์ ศิวิชัย, บุษยา บุนนาค, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, 2547, "Aroma-producing Endophytic Fungi of Rice Grown in the Central and Northeastern Parts of Thailand", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 123.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, ภาวิณี พัฒนจันทร์, บุษยา บุนนาค, วารุณี เตีย และวิภาพร ทรัพย์ทวีแสง, 2546, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการแปรรูปปลาหมอเทศ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 225.
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอเบอรีนต่อสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.): การศึกษาถึงระดับเมมแบรน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงค์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20-21 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุธีรา อานามวงษ์, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, บุษยา บุนนาค และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Use of Salt-tolerant Bacteria for Development of BOD Biosensor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 55.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "การเพาะเลี้ยง Spirulina platensis ด้วยน้ำหนักมูลไก่", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 537.
สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, บุษยา บุนนาค และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2543, "ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุลินทรีย์กับการเปลี่ยนแปลงในระดับเค็มของดินในพื้นที่อำเภอบรบือ", การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มบริเวณอ่าวเก็บน้ำหนองบ่อ, ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม, 21 มกราคม.
Choothai, R., บุษยา บุนนาค, อภิรดี หงส์ทอง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Response of Spirulina platensis to High Temperature", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
พรพิมล ศรีทองคำ, บุษยา บุนนาค, มรกต ตันติเจริญ และกฤษณพงศ์ กีรติกร, 2543, "Modifiled Electrode for the Detection of Glutamate", การประชุมวิชาการประจำปี 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 22 - 25 มิถุนายน, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ, กรุงเทพฯ.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2541, "Spirulina plantensis strain I22, A Cyanobacterium Mutant Defective in Fatty Acid Desaturation and Photosynthesis Process", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Biotechnology for a self-sufficcient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ.
Pansoomboon, P., นิรมล คทาวัชรกุล, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2540, "Effect of Nitrogen Source on Hydrogen Evolution by Rhodopseudomonas sphaeroides 3701", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 20-22 ตุลาคม, จ.เชียงใหม่.
Pansoomboon, P., นิรมล คทาวัชรกุล, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2539, "Hydrogen Production from Pineapple Peel Juice by Photosynthetic Bacteria", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 16-18 ตุลาคม, กรุงเทพฯ.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลผลงานนำเสนอดีเด่น สาขา Natural Resources and Environmental Management - วรางคนางค์ นิ้มหัตถา, ศศิธร สุวรรณเทพ, บรรจง เทียนส่งรัศมี และบุษยา บุนนาค, 2552, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปูแสมในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางตะพูน", การประชุมวิชาการระดับชาติศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร, 20-21 สิงหาคม, โรงแรมลายทอง, จ.อุบลราชธานี, หน้า 246-254.


สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   กรรมวิธีการผลิตไฟโคยานินเกรดอาหารและเครื่องสำอาง Petty Patent No. 6667

return topic