อ.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
Wimolsiri Pridasawas. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์ / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9220-35 ต่อ 211 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : wimolsiri.pri@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาโท วศ.ม. Sustainable Energy Engineering - Royal Institute of Technology Sweden
2540 ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Solar Refrigeration System, Waste Water Treatment
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Automatic Waste Water Treatment System with Zero Discharge by Combined SBR and Constructed Wetlands System 2540 หัวหน้าโครงการ
The Effects of Soil Depth on Hydrolic Loading of Constructed Wetlands 2541 ผู้ร่วมโครงการ
The Study of Kinetic Parameters from Printing Paper Industry 2541 ผู้ร่วมโครงการ
Solar-driven Refrigeration System 2542 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ชื่อเรื่อง
ระบบบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติแบบไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยใช้ระบบรวม SBR และบึงประดิษฐ์
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Boonbumroong, U., Pratinthong, N., Thepa, S., Jivacate, C., and Pridasawas, W., 2011, "Particale Swarm Optimization for Ac-Coupling Stand Alone Hybrid Power Systems", Solar Energy, Vol. 85, No. 3, March, pp. 560-569.
Chen, Y., Pridasawas, W., and Lundqvist, P., 2010, “Dynamic Simulation of a Solar-driven Carbon Dioxide Transcritical Power System for Small Scale Combined Heat and Power Production”, Solar Energy, Vol. 84, No. 7, July, pp. 1103-1110.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pridasawas, W. and Lundqvist, P., 2000, "Solar-Driven Ejector Refrigeration System : Case Study in Thailand", The 1st Regional Conference on Energy towards a Clean Environment (RCETCE), December 1-2, Chiang Mai.


return topic