l Site map |

ระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญ / ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - วารสาร / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - การประชุมวิชาการ / ระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ / ระบบสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ / สืบค้นข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2560
     วารสารข่าวทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2560
     ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร
     Stategic Research themes ณ 28 6 59
     ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน
     จุลสาร วิจัยและนวัตกรรม มจธ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
     ภาพข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
     เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ.รายแรกของไทย
     แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ปี 2555-2559 (ฉบับปรังปรุง ณ มีนาคม 2556)
     รายชื่อวารสาร High Quality Publications (Q1) โดย SCImago Journal Ranking
     ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2559-2560
     ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร เรื่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาฯ [pdf file]
     ไฟล์เอกสารขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2560
          - แบบฟอร์มข้อมูลบทความวิจัยโดยละเอียด (เพิ่มเติม)
          - คู่มือระบบงานวิจัยเฉพาะการกรอกบทความวิจัยเข้าระบบ
          - การแก้ปัญหา IE (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9+) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
     ยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
     โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา
     คู่มือระบบ NRPM ฉบับสมบูรณ์
     ข้อกำหนดสำหรับโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 [ภายใน 10 ม.ค. 61]
     ขอความร่วมมือใช้เกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 และแนวทางบริหารของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
     รับสมัครทุนวิจัยมูลนิกระจกอาซาฮี ปี 2561 [ภายใน 2 ต.ค.]
     ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 [ภายใน 15 ต.ค.]
     ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการทุนหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560
     ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย (รายงานความก้าวหน้า) (ทุน ว.1)
     ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017) [ไม่ได้มีกำหนด]
     รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 [มีด้วยกัน 4 รอบ]
     การประชาสัมพันธ์ทุนจาก Humboldt Foundation
     การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
     ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
      ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
      ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อเสนอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
     ขอมอบหนังสือแผนที่นำทางงานวิจัยและพัฒนา กฟผ.
     คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมในการดำเนินการวิจัยของทุน ว.1 ปีงบประมาณ 2551-2557 เป็นต้นไป
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
     สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 [ภายใน 30 พ.ย.]
     ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
     ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม [ภายใน 31 ต.ค.]
     ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" [ภายใน 30 ก.ย.]
     ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภาพของท้องถิ่น [ภายใน 9 ต.ค.]
     ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU - AFBE Intentemational Conference 2018 [จัดงาน ม.ค. 2018]
     ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” [ภายใน 15 ก.ย.]
     การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 [ภายใน 30 ต.ค.]
     สวทช. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 2 หลักสูตร [จัดงาน ก.ย.]
     ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่อยากเห็น [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรางเจริญพระชันษา 5 รอบ [ภายใน 30 ก.ย.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 [ภายใน 16 ต.ค.]
     โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบรอบ 46 ปี [จัดงาน 30 พ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงาน/เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14
     ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
ั้     ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" [ภายใน 15 ต.ค.]
     KMUTT – OEAW Nanotech Workshop on “Nanotechnology for Sustainability” [ภายใน 18 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 24-5-2560 [จัด15-16ส.ค.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES - iCON2017 [ภายใน 31 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย [ภายใน 18 ส.ค.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงารนวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3" [ภายใน 4 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง [ภายใน 30 ส.ค.]
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ภายใน 18 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนชั้นสูงสำหรับกำจัดของเสียผลิตพลังงานทดแทน" [ภายใน 25 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9 และงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 4
     ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) [ภายใน 31 ก.ค.]
     ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 [ภายใน 31 ก.ค.]
     Human Research Ethics Training Workshop 4/2017 (Social Science and Health Science) [ภายใน 18 ก.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยาพนธ์สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 [ภายใน 14 ก.ค.]
     การจัดประชุม ASAIHL Conference หัวข้อ Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 [ภายใน 17 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" [ภายใน 15 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน [ภายใน 7 ก.ค.]
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 [ภายใน 15 ก.ค.]
     ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ภายใน 15 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 [ภายใน 30 มิ.ย.]
     ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคม [ภายใน 14 ก.ค.]
     แจ้งปรับอัตราค่าลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 [ภายใน 31 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560 [ภายใน 28 มิ.ย.]
     ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 [ภายใน 15 ก.ย.]
     งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2560 (PEACON & Innovation 2017) [ภายใน 17 ก.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) [จัดงาน 18 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Strategic Research Theme Kick-off Meeting : The First Mile of KMUTT Frontier Research in Sustainable Mobility" [ภายใน 17 ก.ค.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway
     ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdReseearch และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
     การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17[ภายใน 30 มิ.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม"
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU 2017) [ภายใน 3 ก.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์ [ภายใน 5 มิ.ย.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [ขยายภายใน 28 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 [ภายใน 27 มิ.ย.]
     ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท" [ภายใน 19 มิ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 [ภายใน 30 ก.ค.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9/The 9 ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research [ภายใน 10 มิ.ย.]
     เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 1st International Conference Natural Medicne : From Local Wisdom to International Research [ภายใน 30 มิ.ย.]
     เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS [ภายใน 30 มิ.ย.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 5
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 [ภายใน 31 พ.ค.]
     ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" [ภายใน 5 มิ.ย.]
     ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 [ภายใน 31 พ.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13" [ภายใน 19 พ.ค.]
     ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขี้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย" [ภายใน 16 มิ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 [ภายใน 22 พ.ค.]
     ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4 (ขยายเวลาการสมัคร) [ช่วงแรกภายใน 26 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0" [ขยายถึง 31 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล InCites ประจำปี 2560 [ภายใน 15 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research [ภายใน 8 พ.ค.]
     MTEC ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” [ภายใน 15 พ.ค.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 [ภายใน 31 พ.ค.]
     ขอเชิญร่วมสัมมนา "Newton Information Day: Small Scaled Seed Funding for Promoting TH-UK Links"
     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 [ภายใน 21 เม.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค4.0” [ภายใน 25 พ.ค.]
     ขอเชิญร่วมฟังและร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management 2017 (COCEAM 2017)" [ภายใน 30 เม.ย.]
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 [ภายใน 24 เม.ย.]
     ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผงานวิจัยระดับชาติ "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2" [ภายใน 31 พ.ค.]
     เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ [ภายใน 28 เม.ย.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 [ภายใน 30 เม.ย.]
     ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ [ภายใน 10 พ.ค.]
     เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 [ภายใน 31 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" [ภายใน 27 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [ภายใน 31 มี.ค.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 10-13
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2560 จำนวน 11 หลักสูตร
     ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. "สวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
     ขอเรียนเชิญส่งบทความงานวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)"
     ขอเชิญส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century)" [ภายใน 30 มี.ค.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นน้ำ (Water Footprint) [ภายใน 23 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 [ภายใน 30 เม.ย.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 [ภายใน 28 ก.พ.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2017 [ภายใน 24 ก.พ.]
     ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 : วิจันและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม [ภายใน 31 มี.ค.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017) [ภายใน 15 มี.ค.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด" [ภายใน 28 ก.พ.]
     ขอเชิญผู้สนใจสมัครฝึกอบรมและ/หรือสอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม [ภายใน 10 มี.ค.]
     การขยายเวลาเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 [ภายใน 28 ก.พ.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5 PSU - USM international Conference on Arts and Sciences 2017 [ภายใน 16 มี.ค.]
     ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย [ภายใน 28 ก.พ.]
     ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 [ภายใน 17 ก.พ.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 [ตลอดทั้งปี]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ" [ภายใน 27 มี.ค.]
     ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10 [ภายใน 20 มี.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 [ภายใน 31 มี.ค.]
      ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” [ภายใน 10 ก.พ.]
     ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 [ภายใน 6 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 [ภายใน 5 เม.ย.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ [ภายใน 31 ม.ค.]
     เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
     ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" [ภายใน 30 ธ.ค.]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี2560
     ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS [ภายใน 31 ธ.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ Globaliza Thailand? Conflict and Conundrums of Thai Studies [ภายใน 30 พ.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal : Sciences and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E-journal
เข้าระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต
เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่มีสิทธิในการดูข้อมูลของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ กรุณาติดต่อ 0-2470-9689 หรือ แจ้งที่ research@kmutt.ac.th เพื่อดำเนินการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
<<September 2017>>
อา
พฤ
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Copyright @2010 Designed & Developed by Research Promotion and Administration Unit