l Site map |

ระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญ / ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - วารสาร / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - การประชุมวิชาการ / ระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ / ระบบสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ / สืบค้นข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560
     วารสารข่าวทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2560
     ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร
     Stategic Research themes ณ 28 6 59
     ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน
     จุลสาร วิจัยและนวัตกรรม มจธ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559
     ภาพข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
     เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ.รายแรกของไทย
     แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ปี 2555-2559 (ฉบับปรังปรุง ณ มีนาคม 2556)
     รายชื่อวารสาร High Quality Publications (Q1) โดย SCImago Journal Ranking
     ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2559-2560
     ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร เรื่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาฯ [pdf file]
     ไฟล์เอกสารขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2560
          - แบบฟอร์มข้อมูลบทความวิจัยโดยละเอียด (เพิ่มเติม)
          - คู่มือระบบงานวิจัยเฉพาะการกรอกบทความวิจัยเข้าระบบ
          - การแก้ปัญหา IE (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9+) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
     ยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
     โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา
     คู่มือระบบ NRPM ฉบับสมบูรณ์
     ข้อกำหนดสำหรับโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)
     MTEC ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญา ( Postdoctoral Fellowship 2018 ) [ไม่มีกำหนด]
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครทุนวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 [ภายใน 10 ม.ค.]
     ขอความร่วมมือใช้เกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 และแนวทางบริหารของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
     ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการทุนหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560
     ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย (รายงานความก้าวหน้า) (ทุน ว.1)
     รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 [มีด้วยกัน 4 รอบ]
     การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
      ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
      ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อเสนอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
     คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
     สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.
     ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปีพ.ศ.2561 [ภายใน 14 ก.พ]
     ขอความกรุณาเสนอชื่อผู้เหมาะสมรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลประจำปี พ.ศ.2561 [ภายใน 28 ก.พ]
     ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฬิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [ภายใน 26 ม.ค.]
      ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่28ประจำปี2561 [จัดงาน พ.ค.]
      ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 [ภายใน 30 มี.ค]
      ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี 2561 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่11 [ภายใน 10 ก.พ]
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง 28 ประจำปี 2561" [ภายใน 31 ม.ค]
      ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่13 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9 [ภายใน 25 ม.ค]
      ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติI-SEEC2018ครั้งที่9 [ภายใน 20 ม.ค]
      ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 [ภายใน 31 ม.ค]
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference) [ภายใน 30 ม.ค]
      ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย" [ภายใน 19 ม.ค]
      ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ภายใน 28 ก.พ]
      ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้ (Magnetism and its applications)" [จัดงานก.พ.]
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 [ภายใน 28 ก.พ]
      ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ทั้งปี]
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 10 Electrical Engineering Network (EENET2018) [ภายใน 11 ก.พ]
      ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ภายใน 3 ม.ค.]
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำ [ภายใน 8 ธ.ค]
      ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 [ภายใน 15 ธ.ค]
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ภายใน 30 ธ.ค]
      ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 [ภายใน 5 ม.ค.]
      ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Tourism Research Conference (ATRAC) 2018 [ภายใน 15 ธ.ค]
      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้R Package
      ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 [ภายใน 15 ก.พ]
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
     ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 [จัดงาน พ.ค. 61]
     เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
      การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตแและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2" (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment: Sus-LaB 2) [ภายใน 15 ธ.ค]
      ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 [ภายใน 15 ธ.ค]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging [ภายใน 28 ก.พ.61]
     ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 [ภายใน 15 พ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 [ภายใน 15 พ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่5 [จัดงาน พ.ค.]
     ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Defense & Security 2017 [ภายใน 30 ต.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "สังคมความรู้ และดิจิทัล" (Knowledge & Digital Society) [ภายใน 30 ต.ค.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Responsible conduct of Research in Thailand [ภายใน 30 ต.ค.]
     เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2017 [ภายใน 1 พ.ย.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่8และนานาชาติครั้งที่1 [ภายใน 10 มี.ค.61]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ"เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 8 [ภายใน 9 ม.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561 [จัดงานก.ค.61]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT Talk ในหัวข้อ “How not to kill a good idea” [ภายใน 20 ต.ค.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง KMUTT Lunch: CRIS Forum 2: EcoMaterials and BioEconomy for Sustainability [ภายใน 19 ต.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาลัยจัดการวิชาการ 2018" [ภายใน 29 ธ.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์งาน "การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560" [ภายใน 23 ต.ค.]
     งานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ "Gracious Hospitality & Tourism International Conference 2017" [ภายใน 15 ต.ค.]
     การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)" [ภายใน 15 ต.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 [ภายใน 16 ต.ค.]
     ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม [ภายใน 31 ต.ค.]
     ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0" [ภายใน 30 ก.ย.]
     ประชาสัมพันธ์โครงการ TSU - AFBE Intentemational Conference 2018 [จัดงาน ม.ค. 2018]
     ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร” [ภายใน 15 ก.ย.]
     การประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 [ภายใน 30 ต.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่อยากเห็น [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรางเจริญพระชันษา 5 รอบ [ภายใน 30 ก.ย.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 [ภายใน 16 ต.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงาน/เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14
     ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
ั้     ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" [ภายใน 15 ต.ค.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES - iCON2017 [ภายใน 31 ส.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง [ภายใน 30 ส.ค.]
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ภายใน 18 ส.ค.]
     ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 [ภายใน 31 ก.ค.]
     การจัดประชุม ASAIHL Conference หัวข้อ Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 [ภายใน 15 ก.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017 [ภายใน 15 ก.ย.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway
     ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdReseearch และขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
     ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Journal Of Current Science And Technology (JCST) Volume 8, Number 1
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
เข้าระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต
เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่มีสิทธิในการดูข้อมูลของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ กรุณาติดต่อ 0-2470-9689 หรือ แจ้งที่ research@kmutt.ac.th เพื่อดำเนินการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
<<January 2018>>
อา
พฤ
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         

Copyright @2010 Designed & Developed by Research Promotion and Administration Unit