l Site map |
ระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญ / ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - วารสาร / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - การประชุมวิชาการ / ระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ / ระบบสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ / สืบค้นข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561
     วารสารข่าวทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2561
     ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร
     Stategic Research themes ณ 28 6 59
     ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน
     ภาพข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
     เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ.รายแรกของไทย
     แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ปี 2555-2559 (ฉบับปรังปรุง ณ มีนาคม 2556)
     รายชื่อวารสาร High Quality Publications (Q1) โดย SCImago Journal Ranking
     ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2559-2560
     ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร เรื่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาฯ [pdf file]
     ไฟล์เอกสารขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2560
          - แบบฟอร์มข้อมูลบทความวิจัยโดยละเอียด (เพิ่มเติม)
          - คู่มือระบบงานวิจัยเฉพาะการกรอกบทความวิจัยเข้าระบบ
          - การแก้ปัญหา IE (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9+) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
     ยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
     โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา
     คู่มือระบบ NRPM ฉบับสมบูรณ์
     ข้อกำหนดสำหรับโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)
     ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 (FY 2018)
     MTEC ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญา ( Postdoctoral Fellowship 2018 ) [ไม่มีกำหนด]
     ขอความร่วมมือใช้เกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 และแนวทางบริหารของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
     ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการทุนหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560
     ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย (รายงานความก้าวหน้า) (ทุน ว.1)
     รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 [มีด้วยกัน 4 รอบ]
     การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
      ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
      ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อเสนอโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน ทุน ว.1 ปี 2560
     คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว
     สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.
     ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) [ภายใน 29 มิ.ย]
     ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 [ภายใน 1 ก.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 [ภายใน 20 เม.ย.]
     ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 [ภายใน 4 พ.ค.]
     ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 [ภายใน 28 เม.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 [ภายใน 30 พ.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) [ภายใน 8 ก.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานการนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018 [ภายใน 30 เม.ย.]
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" [ภายใน 30 เม.ย.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 [ภายใน 17 เม.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ดารกีฬา (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports (ICANS)) 2018
     งานเสวนาในหัวข้อ “Open Forum: เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1: ความปลอดภัย” [จัด19เม.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3 [ภายใน 31 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 [ภายใน 20 เม.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 [จัดงาน พ.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้ง 2 [ภายใน 30 เม.ย.]
     ขอเชิญร่วมเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Management towards Sustainable Development" [ภายใน 27 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์ The 4th Asia Color Association Conference 2018 [ภายใน 31 มี.ค.]
     ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 [ภายใน 15 เม.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) [ภายใน 1 ก.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" [ภายใน 1 เม.ย.]
     ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 [ภายใน 15 เม.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวิภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 5 [ภายใน 31 มี.ค.]
     เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) [ภายใน 20 เม.ย.]
      ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable development)" [ภายใน 30 ก.ค]
      ขยายเวลาการบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018 [ภายใน 20 มี.ค]
      เรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย (เรื่อง "การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล") [ภายใน 7 พ.ค]
     ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ภายใน 30 เม.ย.]
      ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) [จัดงานปลายเดือนพฤษภาคม]
      ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม เรื่องการวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences) [ภายใน 6 ก.ค]
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 1 [ภายใน 20 มี.ค]
      ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 [ภายใน 30 มี.ค]
      ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 [ภายใน 30 มี.ค]
      ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปี 2561 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่11 [ภายใน 10 ก.พ]
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง 28 ประจำปี 2561" [ภายใน 31 ม.ค]
      ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่13 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9 [ภายใน 25 ม.ค]
      ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติI-SEEC2018ครั้งที่9 [ภายใน 20 ม.ค]
      ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 [ภายใน 31 ม.ค]
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2018 GSPA NIDA International Conference) [ภายใน 30 ม.ค]
      ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย" [ภายใน 19 ม.ค]
      ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 [ภายใน 28 ก.พ]
      ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 [ภายใน 15 ม.ค]
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 [ภายใน 28 ก.พ]
      ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ทั้งปี]
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
     เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging [ภายใน 28 ก.พ.]
     ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติครั้งที่8และนานาชาติครั้งที่1 [ภายใน 10 มี.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561 [จัดงานก.ค.61]

     ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences)
     ขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal : Sciences and Technology (NUJST)
เข้าระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต
เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่มีสิทธิในการดูข้อมูลของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ กรุณาติดต่อ 0-2470-9689 หรือ แจ้งที่ research@kmutt.ac.th เพื่อดำเนินการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
<<June 2018>>
อา
พฤ
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Copyright @2010 Designed & Developed by Research Promotion and Administration Unit