คุณลักษณะการไหลและการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบสเปาท์เตดเบดแบบเป็นจังหวะ
Hydrodynamics and Drying Characteristics of a Pulsed Spouted Bed Dryer


ผศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Sakamon Devahastin. (Asst. Prof.)
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนหมวดเงินอุดหนุนประจำปี 2547 งบประมาณ 120,000 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

เทคนิคสเปาท์เตดเบด (Spouted bed) เป็นเทคนิคที่ทำให้ของไหลกับอนุภาคของแข็งสัมผัสกันโดยตรงคล้ายกับเทคนิคฟลูอิดไดเซชัน แต่เทคนิคนี้มีความเหมาะสมกับอนุภาคประเภท เกลดาร์ท ชนิด ดี ซึ่งไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคฟลูอิดไดเซชันกับอนุภาคประเภทนี้ได้ ในการใช้เทคนิคนี้ของไหลจะถูกปล่อยเข้าสู่เบดที่ความเร็วสูงและพุ่งขึ้นในแนวดิ่งชนกับอนุภาคของแข็ง ทำให้อนุภาคของแข็งเคลื่อนตัวและในที่สุดจะลอยตัวไปตามกระแสของไหลในลำสเปาท์ (spout) เมื่ออนุภาคลอยตัวขึ้นมาได้ถึงระยะหนึ่งก็จะตกลงไปยังบริเวณผิวด้านบนของบริเวณวงแหวน (annulus) ภายใต้สภาวะที่เกิดสเปาท์เตดเบดที่คงตัว รูปแบบการเคลื่อนที่ของอนุภาคจะหมุนเป็นวงรอบสม่ำเสมอซึ่งตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคอย่างไม่เป็นแบบแผนในฟลูอิดไดซ์เบด
ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคนิคสเปาท์เตดเบด มาใช้ในหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมต่างๆ เช่น การทำแห้ง (drying) โดยเฉพาะการทำแห้งวัสดุที่ไวต่อความร้อนหรือถูกทำลายด้วยความร้อนได้ง่าย เช่น ธัญพืช หรือผักผลไม้ชนิดต่างๆ
เนื่องจากสเปาท์เตดเบดแบบมาตรฐาน มีข้อจำกัดต่างๆ มากมาย เช่น มีปริมาณความจุจำกัด มีความดันลดคร่อมเบดมากเกินความจำเป็นเมื่อพิจารณาในแง่ของการถ่ายเทความร้อนและมวลสาร ความสูงของเบดสูงสุดที่สามารถเกิดสเปาท์เตดเบดได้ (maximum spoutable bed height) มีค่าต่ำ และในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนมักจะเกิดเกรเดียนท์อุณหภูมิของอากาศในแนวรัศมีกับเชิงมุม การขยายขนาดสเปาท์เตดเบดเพื่อนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมจึงทำได้ลำบาก ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะปรับปรุงเทคนิคสเปาท์เตดเบดมาตรฐาน เพื่อลดหรือแม้กระทั่งขจัดข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย


return topic

Revised: 18 June 2003/13:43:10
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.