การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
Study of Factors and Their Interaction on the Effect of Methane Emission in Rice Field
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร (หัวหน้าโครงการ)
Sirintornthep Towprayoon. (Assoc. Prof.)
ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
Orapin Kerdchoechuen. (Lecturer)
ดร.วันทนา ตั้งเปรมศรี
Wantana Tangpresmi. (Lecturer)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาการปล่อยมีเทนจากนาข้าวที่มี พันธ์ข้าว การใส่ปุ๋ยและการจัดการน้ำ ต่างกัน
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 3 ที่มีความสำคัญต่อการปลูกข้าวและการปล่อยมีเทน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. ได้บทสรุปเรื่องปัญหาของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการปล่อยมีเทน
  2. สามารถระบุได้ว่าพันธ์ข้าวที่ทำการศึกษาชนิดใดส่งเสริมหรือปล่อยน้อยลง พันธ์ข้าวที่นิยมปลูกในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ในรูปของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3. สามารถระบุชนิดของปุ๋ยจากการศึกษาที่เหมาะสมต่อการใช้กับข้าวพันธ์ต่างๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  4. สามารถระบุรูปแบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวที่มีการปล่อยมีเทนน้อย
  5. ได้ emission factor จากการปลูกข้าวในสภาพต่างๆ จากการทดลองซึ่งเป็นสภาพส่วนใหญ่ของการปลูกข้าวในประเทศไทย ค่านี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการหาค่า emission factor ในนาข้าวและประเมินการปล่อยมีเทนจากนาข้าวของประเทศไทยให้แม่นยำและใกล้เคียงความจริงมากยิ่งขึ้น
return research 42. topic

Revised: 7 March 2000