สื่อประสมสำหรับการสอนวิชาพื้นฐานการศึกษา กรณีศึกษา วิชาจิตวิทยาศึกษา
MultiMedia for Teaching Foundation of Educational Subjects;
Case Study in Educational Psychology


ผศ.แสงเดือน ทวีสิน   (หัวหน้าโครงการ)
Sangdeun Thaveesin. (Asst. Prof.)
ผศ.จริยา เหนียนเฉลย
Jariya Neanchaleay. (Asst. Prof.)
อ.โสพล มีเจริญ
Sopon Mejaleurn. (Lecturer)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
วิชาพื้นฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิชาจิตวิทยาการศึกษา , เทคโนโลยีการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา และปริญญาการศึกษา เป็นวิชาที่มีความสำคัญในหลักสูตรวิชาชีพครูสาขา ทั้งนี้เพราะวิชาต่าง ๆ เหล่านี้จะปลูกฝังความเป็นครูที่ดีให้กับผู้เรียน แต่เนื่องจากเนื้อหาทางวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ มีธรรมชาติและลักษณะของวิชาที่มีความแตกต่างกันและมีขอบเขตที่กว้างขวาง ดังนั้น การสอนโดยวิธีบรรยายอย่างเดียว อาจไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร คณะวิจัยตระหนักดีว่า สื่อการสอนจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาวิชา เพื่อสร้างสื่อประสมเพื่อใช้ประกอบการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิขา เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจได้ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาวิชาพื้นฐานการศึกษา (กรณีศึกษาวิชาจิตวิทยาการศึกษา) และศึกษาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาแต่ละประเภท
  2. สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม โดยใช้สื่อประสม คือ สไลด์, วีดีทัศน์, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน และชุดแผ่นใส
  3. ประเมินผลและหาประสิทธิภาพของสื่อที่สร้างขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  1. เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสอน วิชาพื้นฐานการศึกษาทุกวิชา
  2. ได้สื่อประสมที่เหมาะสมกับการสอนวิชาจิตวิทยาการศึกษา


return Education topic

Revised: 2 April 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.