การสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาการส่องสว่างด้วยวิดิทัศน์
The Development of Video Teaching Aid for for Electrical Illumination Engineering


อ.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  (หัวหน้าโครงการ)
Komkrit Chomsuwan. (Lecturer)
อ.ณรงค์ มั่งคั่ง
Narong Mungkung. (Lecturer)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร. 427-0039 ต่อ 5151,5152

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
ในปัจจุบันนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ากันอย่างมากมายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งในอนาคตข้างหน้าแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็เป็นได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อที่จะมีพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ยาวนานที่สุดเช่นกัน ซึ่งในการประหยัดพลังงานก็มีหลายวิธี โดยมีวิธีการบางอย่างจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก เช่นการลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยเป็นต้น
การใช้หลอดไฟฟ้าที่เหมาะสมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานรวมถึงลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไปของหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อที่จะเลือกใช้งานอย่างถูกต้องและคุ้มค่ากับพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไป
ดังนั้นในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเราจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถมองเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สื่อที่เหมาะสมที่สุดก็คือวิดิทัศน์เพื่อการศึกษา เนื่องจากวิดิทัศน์สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนของโครงสร้าง,หลักการทำงาน,วงจรการทำงาน, และตัวอย่างการใช้งานรวมทั้งข้อดีข้อเสียของการส่องสว่างมากขึ้นเพราะภาพที่ได้มาจากของจริง และนอกจากนั้นแล้วยังสามารถแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการทำงานของหลอดไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนอีกด้วย อีกประการหนึ่งคือยังสามารถแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาที่มีเครื่องฉายวิดิทัศน์หรือสามารถเผยแพร่ด้วยการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาการส่องสว่างด้วยวิดิทัศน์ช่วยสอน
  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนวิชาการส่องสว่าง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  1. ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
  2. ได้รับสื่อที่มีประสิทธิภาพในด้านแสงสีเสียง และการเคลื่อนไหว
  3. เกิดนวตกรรมใหม่ในด้านการศึกษา
  4. ช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาวิชามีรูปแบบมาตรฐานเหมือนกัน


return Education topic

Revised: 2 April 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.