การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยค
Sentence-Based Learning Approach for English-Thai Machine Translation


คุณแก้วใจ จันทร์เจริญ  (หัวหน้าโครงการ)
Kaewjai Chancharoen. (Researcher)
คุณนิศานาถ แท่นนิล
Nisanad Tannin. (Researcher)
รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
Booncharoen Sirinaovakul. (Assoc. Prof.)
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 470-9677   โทรสาร 428-4204

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์คือ การทำให้กระบวนการแปลภาษาของมนุษย์เป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินงานได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและพัฒนาระบบการแปลภาษาตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน โดยทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ นักวิจัยและผู้มีความรู้ความชำนาญในสาขาต่างพยายามที่จะศึกษาและพัฒนาการแปลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยแนวคิดที่มีผู้เสนอไว้แล้วและสรรหาแนวทางในการพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยคคู่ภาษานี้ คือวิธีการแปลโดยอาศัยตัวอย่างประโยคที่ได้เคยแปลไว้แล้ว เป็นฐานความรู้ช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเลือกข้อความแปลที่เหมาะสม และยังช่วยลดขั้นตอนการวิเคราะห์ภาษาที่ซับซ้อนและกำกวมด้วย นอกจากนี้การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลให้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. พัฒนาระบบการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขางานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษาศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  1. ระบบซอฟแวร์ที่สามารถนำมาใช้ในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย
  2. คลังข้อมูลคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย ที่จะนำมาใช้เป็นฐานความรู้ในการพัฒนาระบบการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  3. สามารถนำระบบซอฟแวร์ไปใช้ในธุรกิจการแปล


return Information Technology and Inform topic

Revised: 2 April 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.