การสร้างโปรแกรมพิเศษสำหรับการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติ
Special Programing for 3 Dimension of Sheet Meta Pattern


อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ  (หัวหน้าโครงการ)
Sujin Tongthavarnsuwan. (Lecturer)
คุณเพ็ญศิริ ลิ้มวัฒนาภรณ์
Pensiri Limvatanaporn. (Researcher)
สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติที่ผ่านมาพบว่าโปรแกรมที่ทำขึ้นมายังมีข้อจำกัดการใช้งานอยู่ในวงแคบไม่ครอบคลุมงานการสร้างประกอบในงานอุตสาหกรรมทั้งหมด จึงต้องมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โครงการวิจัยนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถของโปรแกรมให้กว้างขึ้น มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ Autocad เป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนและยังมี software ตัวอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติ
  2. เพื่อทดสอบความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่หน่วยงานอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
  1. ทำให้ได้โปรแกรมการเขียนแบบแผ่นคลี่ 3 มิติที่สมบูรณ์ขึ้น
  2. ทำให้ขบวนการสร้างประกอบงานอุตสาหกรรมรวดเร็วขึ้น
  3. เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


return Information Technology and Inform topic

Revised: 2 April 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.