การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง
Physical and Mechanical Properties of Fresh and Canned Baby Corn


ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล  (หัวหน้าโครงการ)
Ampawan Tansakul. (Lecturer)
คุณปฌัยกร จันทร์อัมพร
Panaikorn Chanamporn. (Researcher)
อ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
Suwit Siriwattanayotin. (Lecturer)
ภาควิศวกรรมอาหาร
โทร. 470-9245

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
ข้าวโพดฝักอ่อนจัดว่าเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย เพราะมีตลาดที่กว้างขวางขึ้น และยังเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในปัจจุบันข้าวโพดฝักอ่อนจัดเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละหลายล้านบาทและมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง นอกนั้นส่งออกในรูปของข้าวโพดฝักอ่อนแช่เย็นและแช่แข็ง การที่จะทำให้ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้นั้นกับคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนสดหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวมีผลต่อขนาดและเนื้อสัมผัสของข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งขนาดของฝักเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเกรดของข้าวโพดฝักอ่อน นอกจากนี้การเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อนหลังการเก็บเกี่ยวก็มีผลต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง ในช่วงของโรงงานแปรรูปขั้นต้น หลังจากการทำการปอกเปลือกและลอกไหมออก บางครั้งต้องมีการปฎิบัติต่อข้าวโพดฝักอ่อน ขณะที่รอการจำหน่ายออกและระหว่างการขนส่งส่งต่อไปยังโรงงานบรรจุกระป๋อง นอกจากนี้ถ้าปริมาณวัตถุดิบมีมากเกินกว่าจะบรรจุกระป๋อง นอกจากนี้ถ้าปริมาณวัตถุดิบมีมากเกินกว่าจะบรรจุกระป๋องได้หมดในเวลาเดียวกัน การปฎิบัติต่อข้าวโพดฝักอ่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากข้าวโพดฝักอ่อนสดมีความสูญเสียสูงมาก มีคุณสมบัติทางสรีรวิทยา อัตราการหายใจและคายความร้อนสูง มีผลทำให้ผลิตผลเสื่อมลงได้อย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อนสดมีผลต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง งานวิจัยนี้จึงศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง เพื่อนำมาใช้ในการทำนายคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องหรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1. ศึกษาระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนสด
  2. ศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง
  3. สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล เพื่อใช้ในการทำนายคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
นำสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล เพื่อใช้ในการทำนายคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนสดและบรรจุกระป๋อง และยังช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องให้สูงขึ้น อันจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ยังอาจนำสมการแสดงความไปใช้ในการทำนายคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีใกล้เคียงreturn produce and ind. topic

Revised: 2 April 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.