รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน
Teerasak Markpin (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-9 ต่อ 319, 0-2470-8647 โทรสาร 0-2470-8647
E-mail Address : teerasak.mar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2540 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Scientometrics
   - Rubber Technology
   - Electroplating Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุผสมพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ [สกว.46-47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การแจกแจงความเป็นผลึกและการกระจายตัวของเส้นใยในวัสดุผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและพอลิพรอพิลีนขณะเย็นตัว [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาทิศทางการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของโลก กรณีศึกษา : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ [MTEC 48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและแสดงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCI ปี 2546 [สวทช. 47-48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตและการทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย [สกว.46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) [สกว. 47-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ [สกว.48-50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ หลังคายางประหยัดพลังงาน จากวัสดุผสมยางและขี้เลื่อยไม้ [สกว. 49-50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
พฤติกรรมการอ้างอิงและดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI [มจธ 48-49 รอบ 2] 2551 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ ระยะที่ 2 [สกว. 50-53] 2553 หัวหน้าโครงการ
การจัดอันดับงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย [AIT และ สกว. 52-53] 2553 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [สกว. และ สกอ. 51-54] 2554 หัวหน้าโครงการ
การปฏิรูประบบวิจัย แผนการดำเนินงานย่อย : การวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัย [ส.คลังสมองของชาติ 53-54] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินความสามารถทางการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ [ส.คลังสมองของชาติ 54] 2554 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ) [มจธ. 53-56] 2556 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 3 [สกว. 53-56] 2556 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล [สกว. 53-56] 2556 ผู้ร่วมโครงการ
ผลิตภัณฑ์ฟิลม์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต้านทานการเจริญของสาหร่ายและผลการบ่มเร่ง [สกว. และ บ.โกเวนเจอร์ จำกัด 55-56] 2556 ผู้ร่วมโครงการ
การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 2 [สกว. 54-57] 2557 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน [สกอ. 54-57] 2557 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 4 [สกว. 56-57] 2557 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย [สกว. และ NECTEC 58-61] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระยะที่ 5 [สกว. 58-61] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพวารสารวิชาการไทย [วช. 57-58] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระยะที่ 2 ปีที่ 1 [สกอ. 57-58] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล [สกว. 55-58] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
จดหมายข่าว
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, 2549, "วิกฤตระบบ", ประชาคมวิจัย , ปีที่ 12, ฉบับที่ 68, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 40-44.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Markpin, T., Premkamolnetr, P., Ittiritmeechai, S., Wongkaew, C., Yochai, W., Ratchatahirun, P., Lamchaturapatr, J., Sombatsompop, K., Kanok-Nukulchai, W., Lee, I.B., and Sombatsompop, N., 2013, "The Effects of Choice of Database and Data Retrieval Methods on Research Performance Evaluations of Asian Universities", Online Information Review, Vol. 37, No.4, pp. 538-563.
Sombatsompop, N., Chancheewa, S., Markpin, T., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Wongkaew, C., Yochai, W., and Ratchatahirun, P., 2012, "Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development", Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 17, No. 3, pp. 17-33.
Jeamtrakull, S., Kositchaiyong, A., Markpin, T., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2012, "Effects of Wood Constituents and Content, and Glass Fiber Reinforcement on Wear Behavior of Wood/PVC Composites", Composites: Part B. Engineering, Vol. 43, No. 7, pp. 2721-2729.
Hamaviriyapornwattana, N., Sombatsompop, N., Markpin, T., Kositchaiyong, A., and Wimolmala, E., 2012, "Solar Reflectance, Surface Adhesion and Thermal Conductivity of Wood/NR Composite Sheet with TiO2/PU Topcoat for Roofing Applications", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 18, No. 3, pp. 184-191.
Sombatsompop, N., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Wongkaew, C., and Lee, I.B., 2011, "Viewpoints on Synergizing ASEAN Academic Visibilities through Research Collaboration and Establishment of ASEAN Citation Index Database", Asia Pacific Viewpoint, Vol. 52, No. 2, pp. 207-218.
Silapasorn, K., Sombatsompop, K., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Sombatsompop, N., 2011, "Effect of Chemical Structure of Thermoplastics on Anti-bacterial Activity and Physical Diffusion of Triclosan Doped in Vinyl Thermoplastics and their Composites with CaCO3", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 121, No. 1, pp. 253–261.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Ittiritmeechai, S., Premkamolnetr, N., and Wongkaew, C., 2011, “Research Productivity, Impact and Excellence of ASEAN Countries and Universities using Standard Bibliometric Analysis: A Case Study of Energy and Fuel Field”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 16, No. 1, pp. 35-46.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Wongkaew, C., and Premkamolnetr, N., 2010, Research Performance Evaluations of Thailand National Research Universities during 2007-2009, Information Development, Vol. 26, No. 4, pp. 303-313.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Wimolmala, E., Ratchatahirun, P., Premkamolnetr, N., Boonradsamee, B., and Yochai, W., 2009, "Relationship on Research Publications and Productivity-Export Volumes for Natural Rubber”, Scientometrics, Vol. 81, No. 2, November, pp. 393-405.
Buranathiti, T., Premkamolnetr, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., and Sombatsompop, N., 2009, "Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 78, No. 1, January, pp. 13-21.
Markpin, T., Boonradsamee, B., Ruksinsut, K., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Premkamolnetr, N., Ratchatahirun, P., and Sombatsompop, N., 2008, "Article-Count Impact Factors of Materials Journals in SCI Database", Scientometrics, Vol. 75, No. 2, May, pp. 251-261.
Sombatsompop, N., Wimolmala, E., and Markpin, T., 2007, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part II. Effects of Silica Content and Si69-Treatment in NR/SBR Vulcanizates", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 104, No. 5, pp. 3396-3405. (June 5)
Sombatsompop., N., Markpin, T., Buranathiti, T., Ratchatahirun, P., Mateenukul, T., Premkamolnetr, N., and Yochai, W., 2007, "Categorization and Trend of Materials Research Publications from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 71, No. 2, pp. 283-302.
Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Inrit, S., 2006, "Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 66, No. 3, February, pp. 521-535.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Yochai, W., and Saejew, M., 2005, "An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories Using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 65, No. 3, December, pp. 293-305.
Sombatsompop, N. and Markpin, T., 2005, "Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields", Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 56, No. 7, pp. 676-683.
Sombatsompop, N., Sukeemith, K., Markpin, T., and Tareelap, N., 2004, "A New Experimental Apparatus of Electro-codeposited System for Ni-WC Composite Coatings", Materials Science & Enginneering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, Vol. 381, No. 1-2, pp.175-188.
Sombatsompop, N, Thongsang, S, Markpin, T., and Wimolmala, E., 2004, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part 1. Untreated Fillers in NR and SBR Compounds", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, No. 5, pp. 2119-2130.
Sombatsompop, N., Markpin, T., and Premkamolnetr, N., 2004, "A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer Science Category in 1997-2001", Scientometrics, Vol. 60, No. 2, pp. 217-236.
Sombatsompop, N., Ratchatahirun, P., Surathanasakul, V., Premkamolnetr, N., and Markpin, T., 2002, "A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000", Scientometrics, Vol. 55, No. 3, pp. 445-462.
วารสารระดับประเทศ
ธีระศักดิ์ หมากผิน, สุรัตน์ กิตติพีรกร, อดิศร กองแก้ว, รณฤทธิ์ เมืองสุข และขวัญเนตร สมบัติสมภพ, 2554, "พฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้พื้น", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า 31-38.
วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, ชาตรี วงษ์แก้ว, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยโดยใช้เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล SCI-Expanded", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 165-184.
อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, Chaya Chandavasu, ธีระศักดิ์ หมากผิน, เอกชัย วิมลมาลา, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "Material Characterizations and Anti-bacterial Performances of Triclosan Containing High-Density Polyethylene",วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 16-27.
นภาลัย คงวาสน์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, 2553, “สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของวัสดุยางผสมยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเติมภายใต้สภาวะบ่มเร่งด้วยความร้อนและน้ำมัน”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 25-37.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2551, "ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 671-683.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และบุญรัตน์ บุญรัศมี, 2550, "ศูนย์ TCI กับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย: อดีต...สู่...ปัจจุบัน", วารสารพยาบาลทหารบก, ปี่ที 8, ฉบับพิเศษ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 58-70.
เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "การศึกษาวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลนชนิด Si69 สำหรับปรับปรุงผิวลอย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 353-373.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, นภฉัตร ธารีลาภ, กฤษณพงศ์ กีรติกร และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การออกแบบและพัฒนาระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยการหมุนขั้วคาโทดรอบตัวเองและรอบขั้วอาโนด", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 245-257.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 2 ความเร็วของบทความที่ถูกนำไปอ้างอิง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 87-95.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2544, "ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 355-368.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sombatsompop, N., Markpin, T., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Wongkaew., C., Yochai, W., and Ratchatahirun, P., 2012, "Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development", International Conference on Journal Citation Systems in Asia Pacific Countries, May 22, Pan Pacific KLIA, Malaysia.
Jeamtrakull, S., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Wood Constituents and Content, and Glass Fiber Reinforcement on Wear Behavior of Wood/PVC Composites", The 7th Asian-Australasian Association for Composite Materials (ACCM-7), November 15-18, Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan.
Hamaviriyapornwattana, N., Markpin, T., Sombatsompop, N., and Wimolmala, E., 2010, "Solar Reflectance, Adhesion and Thermal Properties of TiO2/Polyurethane Coating onto Wood/Natural Rubber Composite Sheet", The 7th Asian-Australasian Association for Composite Materials (ACCM-7), November 15-18, Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
รัชนี ฉินกมลทอง, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ผลของการบ่มเร่งจากรังสียูวี ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของพอลิเอทิลีนและพอลิไวนิลคลอ ไรด์ที่ผสมซิลเวอร์คอลลอยด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2, 14-17 มกราคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จ.พิษณุโลก, หน้า 188-194.
อัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและตะไคร่สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิง เส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อราและตะไคร่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 50-57.
สุรัตน์ กิตติพีรกร, อดิศร กองแก้ว, รณฤทธิ์ เมืองสุข, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2554, "พฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้ สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้พื้น", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 119-126.
คณิศร ใจเอื้อ, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ผลกระทบของระบบการคงรูปยางที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 81-88.
Karn Silapasorn, Kwannate Sombatsompop, Apisit Kositchaiyong, Ekachai Wimolmala, Teerasak Markpin and Narongrit Sombatsompop, 2553, "Effects of Triclosan and CaCO3 Incorporations on Antibacterial Performance for Thermoplastic Films Having Different Molecular Structures", การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย ครั้งที่ 6, 26-27 สิงหาคม, Miracle Grand Convention, กรุงเทพฯ
สุปรีดา เจียมตระกูล, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "ผลของเส้นใยไม้ธรรมชาติและเส้นใยแก้วสังเคราะห์ที่มีต่อการต้านทานการสึกหรอ ของวัสดุเชิงประกอบพีวีซี", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4, 9-10 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "อิทธิพลความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด์ในผิว เคลือบ ที่มีต่อการสะท้อนรังสีอาทิตย์และการยึดเกาะของแผ่นวัสดุยางธรรมชาติผสมขี้ เลื่อยไม้", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "สมบัติเชิงกลและการทนน้ำมันของยางผสมเขม่าดำ/ยางเอชเอ็นบีอาร์/ยางเอ็นบีอา ร์ ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และชัชวาลย์ กันทะลา, 2552, “การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับผงขี้เลื่อยไม้”, การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Research on NR), 5-6 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี, จ.นนทบุรี, หน้า 169-176.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "สมบัติเชิงกลและการบ่มเร่งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลน Si69 ปรับปรุงผิวเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 15 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 205-212.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ชาคริต สิริสิงห, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ชาคริต สิริสิงห, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "Research and Product Development on Natural Filler/Polymer Composites", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1, 5-7 กันยายน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี, หน้า 3.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ทวีภัทร์ บูรณธิติ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธนิต เมธีนุกูล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การศึกษาทิศทางงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในฐานข้อมูล SCI", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และมยุรา แซ่จิว, 2548, "ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2546", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
ณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีชี้วัดการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทยจำนวน 68 รายการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 718.
รางวัลที่ได้
รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ด้านนโยบาย จากนำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    ผลงานเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ และยกระดับวารสารไทย เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)"
รางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
    ผลงานเรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้วยกระบวนการ Scientometrics: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"
return topic