ผศ.วิจัย ธีระศักดิ์ หมากผิน
Teerasak Markpin (Asst. Res. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย
หน่วยงาน กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-9 ต่อ 319, 0-2470-8647 โทรสาร 0-2470-8647
E-mail Address : teerasak.mar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2540 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Rubber Technology
   - Electroplating Technology
   - Scientometrics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุผสมพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ [สกว.46-47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การแจกแจงความเป็นผลึกและการกระจายตัวของเส้นใยในวัสดุผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและพอลิพรอพิลีนขณะเย็นตัว [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตและการทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย [สกว.46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) [สกว. 47-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ [สกว.48-50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
พฤติกรรมการอ้างอิงและดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI [มจธ 48-49 รอบ 2] 2551 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ (ระยะที่ 2) [สกว.50-53] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
จดหมายข่าว
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, 2549, "วิกฤตระบบ", ประชาคมวิจัย , ปีที่ 12, ฉบับที่ 68, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 40-44.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Markpin, T., Boonradsamee, B., Ruksinsut, K., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Premkamolnetr, N., Ratchatahirun, P., and Sombatsompop, N., 2008, "Article-Count Impact Factors of Materials Journals in SCI Database", Scientometrics, Vol. 75, No. 2, May, pp. 251-261.
Sombatsompop, N., Wimolmala, E., and Markpin, T., 2007, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part II. Effects of Silica Content and Si69-Treatment in NR/SBR Vulcanizates", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 104, No. 5, pp. 3396-3405. (June 5)
Sombatsompop., N., Markpin, T., Buranathiti, T., Ratchatahirun, P., Mateenukul, T., Premkamolnetr, N., and Yochai, W., 2007, "Categorization and Trend of Materials Research Publications from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 71, No. 2, pp. 283-302.
Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Inrit, S., 2006, "Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 66, No. 3, February, pp. 521-535.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Yochai, W., and Saejew, M., 2005, "An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories Using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 65, No. 3, December, pp. 293-305.
Sombatsompop, N. and Markpin, T., 2005, "Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields", Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 56, No. 7, pp. 676-683.
Sombatsompop, N., Sukeemith, K., Markpin, T., and Tareelap, N., 2004, "A New Experimental Apparatus of Electro-codeposited System for Ni-WC Composite Coatings", Materials Science & Enginneering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, Vol. 381, No. 1-2, pp.175-188.
Sombatsompop, N, Thongsang, S, Markpin, T., and Wimolmala, E., 2004, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part 1. Untreated Fillers in NR and SBR Compounds", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, No. 5, pp. 2119-2130.
Sombatsompop, N., Markpin, T., and Premkamolnetr, N., 2004, "A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer Science Category in 1997-2001", Scientometrics, Vol. 60, No. 2, pp. 217-236.
Sombatsompop, N., Ratchatahirun, P., Surathanasakul, V., Premkamolnetr, N., and Markpin, T., 2002, "A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000", Scientometrics, Vol. 55, No. 3, pp. 445-462.
วารสารระดับประเทศ
วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, ชาตรี วงษ์แก้ว, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยโดยใช้เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล SCI-Expanded", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 165-184.
นภาลัย คงวาสน์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, 2553, “สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของวัสดุยางผสมยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเติมภายใต้สภาวะบ่มเร่งด้วยความร้อนและน้ำมัน”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 25-37.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2551, "ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 671-683.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และบุญรัตน์ บุญรัศมี, 2550, "ศูนย์ TCI กับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย: อดีต...สู่...ปัจจุบัน", วารสารพยาบาลทหารบก, ปี่ที 8, ฉบับพิเศษ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 58-70.
เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "การศึกษาวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลนชนิด Si69 สำหรับปรับปรุงผิวลอย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 353-373.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, นภฉัตร ธารีลาภ, กฤษณพงศ์ กีรติกร และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การออกแบบและพัฒนาระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยการหมุนขั้วคาโทดรอบตัวเองและรอบขั้วอาโนด", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 245-257.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 2 ความเร็วของบทความที่ถูกนำไปอ้างอิง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 87-95.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2544, "ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 355-368.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "สมบัติเชิงกลและการบ่มเร่งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลน Si69 ปรับปรุงผิวเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 15 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 205-212.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ชาคริต สิริสิงห, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ชาคริต สิริสิงห, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "Research and Product Development on Natural Filler/Polymer Composites", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1, 5-7 กันยายน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี, หน้า 3.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ทวีภัทร์ บูรณธิติ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธนิต เมธีนุกูล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การศึกษาทิศทางงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในฐานข้อมูล SCI", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และมยุรา แซ่จิว, 2548, "ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2546", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
ณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีชี้วัดการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทยจำนวน 68 รายการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 718.
รางวัลที่ได้
รางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
    ผลงานเรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้วยกระบวนการ Scientometrics: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"
return topic