การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุด้านการจราจรทางบก
Study Project to Analyze Land Traffic Accident Causes

สำนักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)

ผศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง
Tawatchai Laosirihongthong. (Asst. Prof.)
คุณปราโมทย์ เต็มเจริญ
คุณสงวน ลิ่มเจริญชาติ
รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
Adisak Pongpullponsak. (Assoc. Prof.)
คุณไมตรี เรืองปิ่น
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกในปัจจุบัน (Situation Analysis)
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีจังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกสูง
  3. เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาจุด/พื้นที่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงมากแบบเร่งด่วน และจุดที่เกิดบ่อยครั้ง (Black Spots) พร้อมจัดทำรายละเอียดของแผนงานโครงการที่สามารถนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง และจัดหาอุปกรณ์/จัดทำเครื่องมือ (Analytical tools) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ให้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนปฏิบัติการแก้ไขความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ใช้เป็นแผนในการดำเนินการและจัดหาอุปกรณ์/จัดทำเครื่องมือ (Monitoring tools) ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อมีการถ่ายทอดวิธีการศึกษาหาสาเหตุ/การแก้ไขปัญหาที่จุด/พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกพื้นที่
  6. เพื่อกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ให้เกิดความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน
return topic

Revised: 4 September 2002/16:11:47