การแพร่ในวัสดุพรุน: วารสารปริทรรศน์และการศึกษาเชิงทฤษฎี
Diffusion in Porous Media: Review and Fheoretical Study


อ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน  (หัวหน้าโครงการ)
Suwit Siriwattanayotin. (Lecturer)
คุณดวงดี วิเชียรโหตุ
Duangdee Wichienhotu.
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 427-0039 ต่อ 7427

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย
ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ที่เป็นพารามิเตอร์ในกระบวนการทางวิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทมวล มักจะใช้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิผล ที่ได้จากการวัดสำหรับระบบใดระบบหนึ่งเป็นเกณฑ์ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนชนิดอาหาร จำเป็นต้องวัดใหม่
มีสมมุติฐานการแพร่ในวัสดุพรุนว่าขึ้นกับช่องว่างและสัมประสิทธิ์การแพร่ในแต่ละเฟสรวมถึงโครงสร้างของวัสดุพรุน มีแบบจำลองหลายอย่างที่เสนอกันมา ซึ่งแบบจำลองแต่ละแบบนั้นเหมาะสมกับระบบเพียงบางระบบเช่นกัน
หากสามารถจัดจำแนกหรือสร้างแบบจำลองวัสดุพรุนใหม่ที่ใช้งานได้เหมาะสมกว้างขวางขึ้น ย่อมสะดวกต่อการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องวัดค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประสิทธิ์ผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาการแพร่ในวัสดุพรุนเชิงทฤษฎี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ความเข้าใจพื้นฐานเชิงทฤษฎี และข้อมูลแบบจำลองการแพร่ในวัสดุพรุนreturn produce and ind. topic

Revised: 27 August 1999
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.