างวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
แหล่งรางวัล
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ลักษณะผลงาน
1. เป็นผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม
2. เป็นผลงานการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ภาวะสังคมในปัจจุบัน
3. เป็นผลงานการศึกษาวิจัยที่มีข้อเสนอแนะที่อาจนำไปปฏิบัติได้
การเสนอ
ต้องเป็นผลงานการศึกษาวิจัยที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
การสมัคร
1. ผู้ส่งผลงานการศึกษาวิจัยเข้าประกวด เป็นผู้กำหนดหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ผลงานการศึกษาวิจัย
2. ส่งผลงานการศึกษาวิจัยที่จะส่งเข้าประกวด จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 1 มิถุนายน
รางวัลที่มอบ
มี 3 รางวัล ได้แก่
  - รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
  - รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล ๆ ละ   5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
ระยะเวลา
1 มีนาคม - 1 มิถุนายนของทุกปี
ประกาศผล
31 สิงหาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2245-9904, 0-2245-8072 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2248-1115

return topic

Revised: 23 March 2000