โครงการติดตามเพื่อหาสาเหตุการตกสะสมของกรดในประเทศไทย
Acquisition of Acid Deposition in Thailand
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล
Pojanie Khummongkol. (Assoc. Prof.)
ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
Soydoa Vinitnantharat. (Lecturer)
คุณสราวุธ เทพานนท์
Sarawut Thepanont
คุณศิวาพร แผ่นทอง
Sivaporn Panthong

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ปัญหาการตกสะสมของกรด (Acid Deposition)   เป็นปัญหาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีลักษณะเป็น Transboundary Pollution ซึ่งประเทศไทยอาจได้รับจากการตกสะสมของกรด ทั้งที่มีแหล่งกำเนิดจากภายในประเทศ รวมถึงที่แพร่กระจายมาจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้      ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออก ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia : EANET) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงความจำเป็นในการร่วมมือแก้ไขและควบคุมปัญหาดังกล่าวในภูมิภาค
ในส่วนของประเทศไทยได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบถึงสถานภาพการตกสะสมของกรดและระดับความรุนแรงของปัญหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในระบบนิเวศน์และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยข้อมูลที่สำคัญที่ต้องใช้ในการวางแผนจัดการนอกเหนือไปจากการประเมินหาสาเหตุการตกสะสมของกรดรวมถึงศักยภาพในการรองรับการตกสะสมของกรดในแต่ละพื้นที่แล้ว ข้อมูลการตรวจวัดและการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศเป็นข้อมูลหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อการประเมินถึงสถานภาพการตกสะสมของกรด อันจะนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ในการเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจสอบถึงสภานภาพการตกสะสมของกรดและระดับความรุนแรงของปัญหาอันเนื่องมาจากการตกสะสมของกรดในระบบนิเวศน์และพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อใช้ในการประเมินถึงสาเหตุการตกสะสมของกรดในประเทศไทย ต่อไป

return research 41. topic

Revised: 13 December 2000