กลยุทธ์การใช้รถยนต์ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในเมืองขนาดใหญ่ในเอเชีย
A Proper Automobile Usage Strategy towards Environment Impact Abatment in Large Cities in Asia

ทุน Japan Automobile Research Institute (JARI)

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
Viroat Srisurapanon. (Assoc. Prof.)
รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา
Somchai Chanchaona. (Assoc. Prof.)
รศ.ดร.พจนีย์ ขุมมงคล
Pojanie Khummongkol. (Assoc. Prof.)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของการใช้งาน และการครอบครองยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อวิเคราะห์และคาดคะเนการครอบครองยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อรวบรวมข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพยานพาหนะ และการจัดเก็บภาษียานพาหนะชนิดต่างๆ ของประเทศไทย
  4. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะในกรุงเทพมหานคร

return topic

Revised: 4 September 2002/16:07:41