บุคลากร / หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อนักวิจัย    ปี   ชื่อรางวัลได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

2558

รางวัลดีเด่น ด้านบุคคล ประเภททีมงานด้านพลังงาน : อาคารควบคุม การประกวด Thailand Energy Awards 2015 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

2558

นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

2558

นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รศ.ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์

2558

นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

2557

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2550

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

2556

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2552

Certificate Taylor & Francis for Exemplary Service to Drying Technology and Excellence in Drying Research Contributions Taylor & Francis Group
2552

2009 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award สาขา Engineering and Multidisciplinary Technology สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elesevier
2550

Young Scientist of Drying in Asia-Pacific Region Hong Kong University of Science and Technology
2547

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

2556

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2555 ประเภทสถาบัน มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
2555
ผลงานวิจัยดีเด่นที่สร้างความเข้าใจในโลหะ วิทยาของกระบวนการเชื่อม รางวัล Warren F. Savage Memorial Award The American Welding Society
2544
รางวัล Charles H. Jennings Memorial Award The American Welding Society
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

2555

รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2555-2556 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

2555

ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2555 ผลงานเรื่อง เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพกับการวิจัยพัฒนาระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศประสิทธิภาพสูงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน

2555

ผู้บริหารอาคารควบคุมดีเด่น Thailand Energy Awards 2012 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผศ.ดร.ภูมิ คำเอม

2558

นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2555

รางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (2012 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2553

2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Physical Sciences สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elesevier
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

2555

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2555
สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2554

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2551

The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young Scientist Awards
(สาขา Engineering & Technology)
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) และ Elsevier
2545

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดความดันของไหลพอลิเมอร์ความหนืดสูง
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2543

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

2555

Award for excellence achievement in R&D and Innovation in Grain Processing Technology การประชุม The 2nd International Symposium on Processing and Drying of Foods, Vegetables and Fruits,
2546

รางวัล UNESCO Science Prize ประจำปี 2003 ในสาขาพลังงานทดแทน ทางด้านเทคโนโลยีอบแห้ง สำนักงาน UNESCO
2546

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2544

รางวัล Finalist for ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award (AOSTA) ASEAN Science and Technology Week ณ ประเทศบรูไน
2543รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธิส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2542


รางวัล Medal Award for his Significant
Contribution to the Development of Drying Technology in Asia and Australia

งาน The 1st Asia-Australia
Drying Conference ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

2539รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

2554

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

2554

รางวัล PTIT Award ประเภทที่ 2 PTIT Fellow ประจำปี 2554-2555 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

2554

รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการหุ่นยนต์ไทย สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย
ดร.จญาดา บุณยเกียรติ

2554

โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

2554

โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

2558

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2558

2015 TRF-Thomson Reuters Research Excellence Award สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2553

2010 TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award สาขา Engineering & Multidisciplinary Technology Category สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elesevier
2552

รางวัล PTIT Awards ประเภท PTIT Scholarประจำปี 2552-2553 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2551

1 ใน 3 ผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่อาเซียน (Asean Young Scientist Award) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน ประจำปี 2008 National Academy of Science and Technology
2551

รางวัล "นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น"
โครงการ "การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่อันประกอบด้วย Gas-to-Liquid (GTL), Biomass-to-Liquid (BTL), ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas) และ Dimethyl Ether (DME) จากวัตถุดิบประเภทต่างๆ ในประเทศไทย"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2550

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2550 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2548

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548
ผลงาน : การออกแบบระบบผลิตไฮโดรเจนซึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศไทยเป็นสารตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2558

รางวัลดีเด่น ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การประกวด Thailand Energy Awards 2015 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
2554

รางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
2553

เกียรติบัตรสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนระดับดีเยี่ยม (ระดับ 5) กลุ่มสาขาเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์
2552

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2550

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

2552

รางวัล AFEO Honorary Fellow Award The Federation of ASEAN Engineering Organisations (AFEO)
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

2552

รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

2550

รางวัล PTIT Awards ประเภท PTIT Scholar ประจำปี 2550-2551 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.สำเริง จักรใจ 2554

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2549

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ 2549

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2548 สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา 2548

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2548 สาขาการออกแบบและการสร้างตราสินค้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม 2549

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2549 สาขาธุรกิจชีวภาพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2548 สาขาธุรกิจชีวภาพ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์

2548

รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรมประจำปี พ.ศ. 2548 สาขาการออกแบบและการสร้างตราสินค้า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย

2548

รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Fellow ประจำปี 2548-2549 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

2558

นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2554

รางวัลนักเรียนเก่า เอ ไอ ที ดีเด่น ประจำปี 2554 ด้านการวิจัย สมาคมนักเรียนเก่า เอ ไอ ที (ประเทศไทย)
2554

รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2554

รางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2549

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2547

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2546

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2543

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ สรบ.

2546 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2546 ประเภทสถาบัน มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม

2546

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2545 ประเภทสถาบัน มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาเถ้าลอยลิกไนต์ขึ้นใช้ประโยชน์ในประเทศไทย
รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล
รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
นายสมชัย กกกำแหง
รศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
นางวราภรณ์ คุณาวนากิจ
นายสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย
รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
ผศ.เอนก ศิริพานิชกร
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์
รศ.ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
2545

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
ผลงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้เถ้าลอยลิกไนต์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
2544
รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Fellow ประจำปี 2544-2545 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
คุณละเอียด เพ็งโสภา

2542

รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Laboratory Instructor ประจำปี 2542-2543 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ

2541

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2541 ประเภทบุคคล
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

2537

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2537 ประเภทบุคคล
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย

Revised: 28 December 2015/13:07:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center